Procedura prijave / Submission procedure

Procedura prijave / Submission procedure

Apstrakt treba da sadrži sljedeće elemente:

 1. Ime i prezime autora (i koautora)
 2. Naziv institucije u kojoj je autor (i koautor) zaposlen
 3. Elektronsku adresu
 4. Naslov saopštenja (do 15 riječi)
 5. Jasan opis ciljeva, metoda i očekivanih rezultata istraživanja koji će biti predstavljeni u saopštenju (između 200 i 250 riječi)
 6. Ključne riječi (do 5 riječi)

Apstrakte treba poslati elektronski kao dodatak imejlu u formatima .doc ili .docx programa Microsoft Word za Windows na imejl adresu f.konferencija@uninp.edu.rs.

Radni jezici konferencije su: bosanski, srpski i engleski.

Radovi koji prođu rezenciju će biti objavljeni u nekom od brojeva časopisa Univerzitetska misao – časopis za nauku, kulturu i umetnost, čiji je izdavač Univerzitet u Novom Pazaru (M51).

ROK ZA DOSTAVLJANJE RADOVA – 30. septembar 2024.

Abstract should contain the following:

 1. Name and surname of the author and coauthor
 2. Author and coauthor’s affiliations
 3. Author and coauthor’s e-mail address
 4. Title of paper (up to 15 words)
 5. Clear description of the aims, methods and expected results of the research – between

200 and 250 words

 1. Keywords – (up to 5 words)

Abstracts should be sent as an attachment to the mail in .doc or .docx program Microsoft Word

for Windows to the conference e-mail f.konferencija@uninp.edu.rs.

Conference languages are Bosnian, Serbian and English.

The papers that receive a positive review will be published in The University Review – journal of science, culture and art, published by the University of Novi Pazar.

SUBMISSION OF FULL PAPERS – September 30, 2024

×
Language