Računarski centar

Računarski centar Univerziteta u Novom Pazaru je jedan od glavnih servisa za pružanje informacija studentima i nastavnom osoblju putem Interneta i SMS poruka. Zadatak centra je administriranje računarskih sistema kao i razvoj i održavanje sistema za elektronsko učenje (Moodle, Google Aps).

Računarski centar  je osnovan 2008. godine u cilju pružanja tehničke i stručne podrške zaposlenim u administraciji Univerziteta, kao i izradi i održavanju informacionog sistema, Web sajta Univerziteta i sajta za mobilne uređaje. Računarski centar je, za potrebe studiranja na Univerzitetu, registriran kao razvojni centar kod ORACLE akademije, IBM-a, VMWare-a i Google Apps-a. Računarski centar je pokretač časopisa UNITE i TV emisije UNITECH.

Od svog nastanka Centar je napredovao u primjeni novih informacionih i komunikacionih tehnologija (Cloud computing, N-computing). Pomoću uređaja N-computing L-series računarski centar je u jednom kabinetu za održavanje nastave na računarima uveo sistem Desktop virtualizacije. Računarski centar je u saradnji sa Departmanom za prirodno-tehničke nauke omogućio studentima osnovnih akademskih studija studijskog programa Informatika da obavljaju stručnu praksu u prostorijama centra. Razvojni tim centra teži ka projektiranju informacionih sistema za potrebe Univerziteta uz korišćenje savremenih metoda i tehnika softverskog inženjeringa. Centar se bavi informacionim tehnologijama sa aspekta inovacija u visokom obrazovanju kao i istraživačkom djelatnošću.  Neki rezultati rada ovog centra su predstavljeni u vidu autorskih radova na međunarodnim i domaćim simpozijima i konferencijama (Yuinfo, Infoteh, Telfor, Infofest, IT2012, ITRO-conference itd.).

×
Language