Rektor

prof. dr Suad Bećirović,

rektor Univerziteta u Novom Pazaru

tel/fax: + 381 20 315 726

e-mail: rektor@uninp.edu.rs

CV

Rektor je rukovodilac i organ poslovođenja Univerziteta. Znak rektorskog dostojanstva jesu rektorske insignije. Nadležnosti rektora po Statutu Univerziteta su da:

 • zastupa i predstavlja Univerzitet;
 • organizuje i usklađuje rad i rukovodi radom i poslovanjem Univerziteta;
 • predsjedava Senatom, te priprema i predlaže dnevni red sjednica Senata;
 • predlaže Senatu i Savjetu mjere za unaprjeđenje rada Univerziteta;
 • sprovodi odluke Senata i Savjeta;
 • predlaže poslovnu politiku i mjere za njeno sprovođenje;
 • brine se za izvršenje finansijskog plana;
 • predlaže Senatu finansijski plan Univerziteta;
 • preduzima sve pravne radnje u ime i za račun Univerziteta u vrijednosti  do iznosa utvrđenog u Osnivačkom aktu za nabavke male vrijednosti, a u vrijednosti preko toga iznosa –  uz saglasnost Predsjednika Univerziteta,
 • obustavlja od izvršenja  akte rukovodilaca visokoškolskih jedinica u svom sastavu ukoliko ustanovi da su u suprotnosti sa zakonom, ovim Statutom i osnivačkim aktom;
 • imenuje i razrješava rukovodioce visokoškolskih jedinica u sastavu Univerziteta  na  prijedlog  odgovarajućeg  organa  visokoškolske jedinice uz saglasnost Predsjednika;
 • učestvuje u radu Savjeta bez prava glasa;
 • obavlja promociju doktora nauka, počasnih doktora, profesora emeritusa i redovnih profesora;
 • potpisuje diplome i potpisuje, odnosno ovlašćuje  jednog  od  prorektora da potpisuje dodatak diplomi;
 • obavlja  i  druge  poslove  utvrđene  zakonom,  Statutom i drugim opštim aktima univerziteta.

Rektor je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga, a za svoj rad je odgovoran Savjetu i Predsjedniku Univerziteta. Rektor najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o radu Savjetu i Predsjedniku Univerziteta.

×
Language