Prorektor za nastavu

prof. dr Samir Ljajić,

prorektor za nastavu

tel/fax: + 381 20 315 726

email: nastava@uninp.edu.rs

Prorektor za nastavu obavlja slijedeće poslove:

 • predlaže Senatu i rektoru odgovarajuća rješenja i preduzima mjere za realizaciju i unapređenje naučno-nastavnog procesa;
 • koordinira  aktivnosti  na  nivou  Univerziteta,  koje  se  tiču  planova pokrivenosti nastave i njihove implementacije, te, u tom smislu, daje odgovarajuće prijedloge i izvještaje Senatu i rektoru;
 • vrši koordinaciju aktivnosti na nivou Univerziteta, koje se odnose na kontinuiranu provjeru znanja studenata i raspored ispitnih rokova, te njihove implementacije za narednu  školsku  godinu,  dajući,  u  datom smislu, odgovarajuće prijedloge i izvještaje Senatu i rektoru;
 • koordinira  aktivnosti  na  nivou  Univerziteta,  koje  se  tiču  izrade  i implementacije rasporeda nastave po organizacionim jedinicama i prati redovnost i kvalitet odvijanja nastave, te, u tom smislu, daje odgovarajuće prijedloge i izvještaje Senatu i rektoru;
 • neposredno izrađuje materijale za odgovarajuće organe Univerziteta, za
 • koje je prorektor za nastavu nadležan;
 • koordinira aktivnosti na nivou Univerziteta, koje se tiču angažovanja spoljnih saradnika u nastavi, te daje odgovarajuće prijedloge Senatu i rektoru;
 • vrši koordinaciju aktivnosti na nivou Univerziteta, koje se odnose na utvrđivanje matičnosti, katedri i nastavnih planova i programa, te prati njihovu implementaciju, pa, u datom smislu, podnosi odgovarajuće prijedloge i izvještaje Senatu i rektoru;
 • najmanje jednom godišnje, a po potrebi/na traženje i češće, podnosi Senatu i rektoru izvještaje o realizaciji naučno-nastavnog procesa i prolaznosti studenata na nivou Univerziteta, odnosno Departmana/Izdvojenih visokoškolskih jedinica, kao i druge izvještaje za čijim se sačinjavanjem i razmatranjem ukaže potreba;
 • inicira  i  koordinira  aktivnosti  na  preispitivanju  nastavnih  planova  i programa, u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama nadležnih organa Univerziteta;
 • predlaže     rektoru     i     nadležnim     organima     Univerziteta preduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti na podizanju kvaliteta naučno-nastavnog procesa;
 •  koordinira   aktivnosti   na   nivou   Univerziteta,   koje   se   tiču priprema za upis studenata na sva tri ciklusa studija, u datome smislu podnoseći odgovarajuće prijedloge i izvještaje Senatu i rektoru;
 • predlagač je opštih i pojedinačnih pravnih akata, koji su u vezi s nastavom i studentskim pitanjima;
 •  učestvuje u radu Savjeta bez prava glasa;
 • zamjenjuje rektora u njegovoj odsutnosti;
 • obavlja  i  druge  poslove  koji  po  svojoj  prirodi  spadaju  u nadležnost prorektora za nastavu, te po nalogu rektora.

Prilikom obavljanja svojih poslova, prorektor za nastavu potrebnu saradnju s nadležnim rukovodnim i drugim organima, te nastavnim i drugim osobljem Univerziteta.

Imenovani za vrijeme mandata prorektora obavlja i poslove nastavnika u odgovarajućem   zvanju   na   predmetima   za   koje   je   izabran   u   okviru organizacione jedinice i odgovarajuće univerzitetske katedre.

×
Language