Pravne Nauke

Dobro došli na Departman za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru!

Departman za pravne nauke  postoji od samog osnivanja Univerziteta, organizovan kroz  dva modula: Opšte pravo i Pravo unutrašnjih poslova. Na Departmanu za pravne nauke predaju eminentni stručnjaci iz zemlje i inostranstva. Nastava je potpuno interaktivna, izvodi se najsavremenijim metodama u vidu predavanja i vježbi, te praktičnim radom, prisustvom na suđenjima, posjetom forenzičkim centrima, Kazneno-popravnim zavodima i drugim državnim organima. Vježbe se izvode u malim grupama, s ciljem da se posebna pažnja posveti praktičnoj primjeni stečenih znanja u rješavanju konkretnih pravnih problema.

Savremeno koncipiran studijski program Prava, sa dva modula, Opšte pravo i Pravo unutrašnjih poslova,  pruža mogućnost budućem diplomiranom pravniku da u zavisnosti od izabranog modula na kompetentan način učestvuje u modeliranju i analizi općih i posebnih teorijskih i praktičnih znanja i vještina, potrebnih za samostalno obavljanje pravničkih poslova u sudstvu, tužilaštvu, advokaturi, policiji, privredi, bankama, službama bezbjednosti i drugim privatnim i državnim institucijama i organizacijama, kao i za polaganje pravosudnog i odgovarajućeg državnog ispita.

Ciljevi studijskog programa Pravo su ovladavanje akademskim i praktičnim vještinama i metodama za postizanje stručne kompetentnosti u oblasti pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, kriminalističko-bezbjednosne djelatnosti, ali i razvoj kreativnih sposobnosti. Naime, studenti se osposobljavaju za samostalno organizovanje poslova i pripremanje uslova za neometano odvijanje procesa rada rukovođenja i upravljanja. Takvo obrazovanje će im omogućiti zaposlenje u svim javnim i privatnim djelatnostima u Srbiji i Evropskoj uniji. Kao učesnici različitih takmičenja, debata, projekata, nosioci mnogih priznanja i sertifikata, naši studenti su prepoznatljivi već za vrijeme svojih studija, nakon kojih su  u potpunosti spremni da obavljaju poslove u zvanju diplomiranog pravnika.

Kao visokoškolska ustanova posebnu pažnju posvećujemo naučno-istraživačkom radu, organizaciji  međunarodnih konferencija, izdavaštvu, učešću na domaćim i međunarodnim projektima, kao i stalnom usavršavanju nastavnog kadra. U cilju publikovanja naučnih i stručnih radova osnovali smo i poseban časopis Departmana za pravne nauke, „Pravne teme“. Časopis je naučno kategorizovan i u njemu radove objavljuju autori iz različitih zemalja svijeta.

Univerzitet u Novom Pazaru stalnom edukacijom zaposlenih i sistemom kontrole kvaliteta obezbjeđuje da studenti budu uvijek na prvom mjestu. Krajnji cilj Departmana za pravne nauke je stvaranje kvalitetnih stručnjaka i naučnika u oblasti prava, kao i podizanje opšteg nivoa  pravne svijesti kao jednog od bitnih elemenata u građenju pravne države.

Rukovodilac Departmana za pravne nauke

Doc. dr. Samra Dečković       

Kontakt: pravo@uninp.edu.rs

×
Language