Kotizacija / Conference fee

Za učesnike autore kotizacija iznosi: 50,00 EUR

Za studente doktorskih, master i osnovnih studija kotizacija iznosi: 30,00 EUR

Kotizacija (koja se može platiti u dinarskoj protivvrednosti, prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate) obuhvata troškove organizacije konferencije, štampanje zbornika i sertifikata o učešću, kao i zajednički ručak. Uplata se može izvršiti pre konferencije, na tekući račun Univerziteta u Novom Pazaru

200-3667830101041-13,

svrha uplate: kotizacija za konferenciju, 

na devizni račun (Instrukcije za devizno plaćanje Poštanska banka) ili na licu mesta, prije otvaranja.

Conference fee for participants: 50,00 Euros

Conference fee for students: 30,00 Euros

The conference fee is 50 Euros (also payable in dinars), includes the costs of organizing the conference, printing proceedings and certificates of participation, as well as a joint lunch. Payment can be made before the conference, to the current account of the University of Novi Pazar

200-3667830101041-13,

the purpose of payment: conference fee,

foreign currency account (Instructions for foreign currency payment) or on the spot, before the opening.

×
Language