Konferencija / Conference

4. Međunarodna konferencija o jeziku, književnost i umjetnosti

PROMJENE U JEZIKU, KNJIŽEVNOSTI I UMJETNOSTI POD UTICAJEM SAVREMENIH TEHNOLOGIJA

Univerzitet u Novom Pazaru

19. april 2024.

Poštovane koleginice i kolege,

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na međunarodnu naučnu interdisciplinarnu konferenciju pod nazivom “Promjene u jeziku, književnosti i umjetnosti pod uticajem savremenih tehnologija”, koja će se održati 19. 04. 2024. godine u Novom Pazaru u organizaciji Univeziteta u Novom Pazaru, Departmana za umjetnost i filološke nauke.

Živimo u vremenu sve bržeg razvoja tehnologije koji utiče na sve aspekte ljudskog života i razvoja. Promjene koje takav razvoj donosi zapažamo i u jeziku, književnosti i umjetnosti. Traženje adekvatnog formata izraza za artikulaciju društveno-humanističkih vrijednosti jedan je od imperativa savremenog doba. Cilj ove naučne konferencije je nastojanje da se ove, tehnološki indukovane promjene u jeziku, književnosti i umjetnosti, te (post)humanističkom obzorju u kome živimo, sistematizuju, valorizuju i procjene u ukupnosti njihovog vidljivog i naslućenog uticaja. Pozivamo vas da iznesete rezultate svojih istraživanja i naučnih opservacija na ovu temu i tako doprinesete sagledavanju ovog važnog segmenta nauke.

 

Plenarni govornici (link)

4th International Conference on Language, Literature and Arts (LLART)

CHANGES IN LANGUAGE, LITERATURE AND ART UNDER THE INFLUENCE OF MODERN TECHNOLOGIES

University of Novi Pazar

April 19 2024

Dear All,

It is our pleasure to send you the Call for Papers with information for the forthcoming scientific international interdisciplinary conference Changes in Language, Literature and Art under the Influence of Modern Technologies organized by the Department of Art and Philology, University of Novi Pazar, which will be held on April 19, 2024.

Modern technology is developing at a rapid pace, which has an impact on all aspects of human developments and life. These developments have also had an impact on language, literature, and the arts. One of the imperatives of the modern era is the search for a suitable form of expression for the articulation of social-humanistic values. The whole visible and perceived influence of these technologically induced changes in language, literature, and art, as well as the (post) humanist worldview, in which we live, is what this scientific conference aims to systematize, valorize, and analyze. We sincerely welcome you to share the outcomes of your researches and observations to further our understanding of this significant area of science.

 

Keynote speakers (link)

×
Language