5. Međunarodna konferencija društvenih nauka na Balkanu

U organizaciji Sakarya University iz Turske i Univerziteta u Novom Pazaru

Novi Pazar 4-5 juna 2013. godine

O konferenciji

Balkan pruža bogato tlo za studij u svakom području društvenih nauka s obzirom na činjenicu da je geografija regijeuticala na mnoge društvene incidente koji su se dogodili i koji su promijenili tijek historije, od raskrižja Istoka i Zapada, izemlje različitih kultura i nacionalnosti su usko povezane. Nema nikakve mogućnosti za ekonomski i društvenirazvoj ove regije, bez suradnje svih zajednica. Univerziteti i akademske zajednice su jedan od najistaknutijih čimbenikakoji mogu dovesti do takve suradnje. Međunarodna konferencija društvenihnauka na Balkanu je rezultat ovog uvida.

5. Međunarodna konferencija društvenihnauka na Balkanu će se održati u Novom Pazaru (Srbija) 4-5 juna 2013. godine. Konferenciju zajednički organizujuSakarya University iz Turske i Univerzitet u Novom Pazaru, Turska svjetskaistraživačkafondacija, Turska fondacija za nauku i istraživanje.

Kao što je poznato, prva i drugakonferencija su održane su na Kosovu, treći je bila u Bosni i Hercegovini, a četvrta u Makedoniji. Vidljivo je da je konferencija dokazala svoju zrelost sa svojim međunarodnim atributima. Konferencija se održava redovito od 2009., i sve više jača svoju međunarodnu dimenziju sa svakom godinom. Radovi sa konferencija se objavljuju u svakoj godini.

Međutim, postoji novina u narednoj organizaciji koja je razlikuje od ranijih konferencija. U prethodnim godinama, jezici na konferencijama su bili turski i Balkanski jezici. Kako bi se uticaj konferencije proširio na veće međunarodno akademsko okruženje, bit će objavljenprošireni sažetak konferencijskih radova na engleskom. Na taj način, radovi će imati priliku da se indeksiraju u međunarodnim indeksima.

Konačno, budući da će se konferencija održati u Srbiji, to će pridonijeti cilju razvoja i implementacije suradnje na Balkanu.

Posebna zahvala svim institucijama i ljudima koji će doprinijeti konferenciji.

Jezik

Jezici konferencije su turski, balkanski jezici i engleski jezik

Najave/Važni datumi

 • Rok za podnošenje potpunih radova:
  • 12. maj 2013
 • Obavijest o prihvaćanju potpunih radova:
  • 19. maj 2013
 • Rok za prijavu:
  • 26. maj 2013
 • Datum predstavljanja u Novom Pazaru:
  • 4-5 jun 2013
 • Povratak:
  • 7. jun 2013

 

Glavna tematska područja konferencije

 • Antropologija i historija,
 • Religija,
 • Jezik i kultura,
 • Književnost,
 • Obrazovanje,
 • Ekonomija,
 • Privreda,
 • Pravo,
 • Zdravlje,
 • Politika,
 • Sociologija i filozofija,
 • Sport,
 • Turizam,
 • Međunarodni odnosi,
 • Upravljanje informacijskim sistemima

Smjernice za rukopise

Molimo pogledajte uzorak rada

Važne najave,

Kao što je poznato, u prethodnim zbornicima radovi su bili objavljeni na turskom ili balkanskim jezicima. Međutim, kako bi se dostigli širi međunarodni akademski krugovi, konferencijski odbor je odlučio objaviti ih s proširenim engleskim sažetkom. Na taj način, radovi će se indeksirati u međunarodnim indeksima.

Molimo sastavite prve dvije stranice svog rukopisa s proširenim engleskim sažetkom. Za pojedinosti pogledajte uzorak.

 

Prošireni sažetak (Između 500 riječi – 1.000 riječi i najviše 2 stranice)

Dijelovi proširenog sažetka:

 • NASLOV (tri do petnaest riječi)
 • IME (-NA) autora
 • Ključne riječi (tri do osam ključnih pojmova)
 • UVOD (100-200 riječi): istraživačko pitanje, cilj i djelokrug
 • PREGLED LITERATURE (200-400 riječi): teorijska pozadina i rasprave, temeljni pojmovi, rezultati nedavnih istraživanja, hipoteza i / ili model razvoja, ako ga ima, i sl.)
 • METODE (100-200 riječi): prikupljanje podataka i analiza metoda koji se koriste u ovom istraživanju
 • NALAZI i ZAKLJUČAK (100-200 riječi)

Radovi trebaju biti pisani u MS Word programu u fontu Verdana, veličine 8 points, sa proredom 1,5 i poravnati (eng. justified). Bilješke trebaju biti napisani na 7 points. Format stranice bi trebao biti A4 formata, s razmakom od "4,5 cm" na desnoj strani, s lijeve strane, na vrhu i na dnu. Ne treba biti udubljenja za paragrafe i prostor među paragrafima treba biti:

 • Prije: 9 points
 • Nakon: 6 points

Potpuni rad

 • • Rad treba biti originalan i ne smije biti predstavljen na bilo kojoj nacionalnoj/ međunarodnoj konferenciji, i ne treba biti razmatran od drugih publikacija u trenutku podnošenja.
 • • Radovi popravilu ne trebaju prelaziti 12 stranica, uključujući priloge, tabele i slike.
 • • Glavni naslovi teksta trebaju biti napisani velikim slovima i podebljani, podnaslovi bi trebali biti napisanimasnim slovima i prvo slovo je veliko. Svi naslovi ne trebaju biti numerisani.
 • • Ne treba biti linije između paragrafa.
 • • Ne treba biti udubljenja na početku paragrafa.
 • • Tabele i slike u tekstu mogu biti napisane u fontu Verdana 7 points kako bi se uštedio prostor.
 • • Reference tabela i brojki treba dati pod brojkom ili tabelom.
 • • Reference trebaju biti uključeni u zagradama u tekstu, pomoću sistema autor-datum, s brojevima stranica gde su potrebni. Primjer: (Coskun, 2000: 46). Članci sa dva autora, data su prezimena oba autora. Primjer: (Yüce i Can, 2006: 45). Ako postoje tri ili više autora, treba stojati "prezime prvog autora i dr." Primjer: (Türk i dr., 2006:. 79). Ako je više od jednog autora navedeno u dijelu teksta, ovi autori trebaju biti navedeni po abecednom redu. Primjer: (Coskun, 2000: 46; Türk i dr., 2006: 79; Yüce i Can, 2006:. 45).
 • • Uopšten format članka treba biti: Naslov članka, ime/na autora, sažetak, ključne riječi, cijeli tekst i reference.

————————————-

Kontakt:

adnhas@hotmail.com

muzafers@uninp.edu.rs

—————————————

 

Leave a comment

×
Language