IUNP organizje međunarodnu naučno-stručnu konferenciju

Departman za pravne nauke Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru

Internacionalna asocijacija kriminalista Banja Luka

POZIV

MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA

Razmena teorijskih znanja i praktičnih iskustava vezanih za rad po modelu tužilačke istrage i konceptu adverzalnog krivičnog postupka

4. i 5. april 2014. godine Sjenica, hotel „Borići“

UVOD

U svim javnim tužilaštvima i sudovima u Republici Srbiji od 01. oktobra 2013. počeo je da se primenjuje novi Zakonik o krivičnom postupku čime se uvodi model krivičnog pravosuđa koji ima više elemenata adverzalnog sistema, što podrazumeva više novina (poput ukidanja funkcije istražnog sudije i prebacivanje najvećeg dela odgovornosti za istražne radnje, pripremu i vođenje sudskih procesa na tužioce; prebacivanje većeg dela odgovornosti u vezi sa promovisanjem prava na pravično suđenje za sve optužene na advokate (branioce); na samom glavnom pretresu postupak je adverzalan po svojoj prirodi, što znači da je sada zadatak tužioca i branioca da iznesu argumente, izvedu dokaze, unakrsno ispitaju svedoke i aktivno ulažu prigovore).

S obzirom da se radi o promenama koje u znatnoj meri menjaju rad na otkrivanju, procesuiranju i dokazivanju krivičnih dela, nameće se potreba za edukacijom subjekata koji učestvuju u pretkrivičnom i krivičnom postupku, kako bi se obezbedila što efikasnija primena odredaba novog Zakonika o krivičnom postupku. Shodno tome, Departman za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru u saradnji sa Internacionalnom asocijacijom kriminalista sa sedištem u Banja Luci, a uz finansijsku podršku OSCE-a Misije u Srbiji, organizuje dvodnevnu naučno-stručnu konferenciju u svetlu početka primene novog ZKP-a u Republici Srbiji, a na temu: “Razmena teorijskih znanja i praktičnih iskustava vezanih za rad po modelu tužilačke istrage i konceptu adverzalnog krivičnog postupka”.

 Kao i svaka nova stvar, primena novog Zakonika o krivičnom postupku predstavlja veliki izazov za srpsko sudstvo i nešto više za srpsko tužilaštvo, jer ono postaje noseći faktor u krivičnom postupku i preuzima dobar deo nadležnosti koji je do sada pripadao istražnim sudijama. Shodno tome, sasvim je opravdano očekivati da će se u prvom periodu primene novog ZKP-a javljati određene novine u smislu kvaliteta, ali i određenih problema.

Naime, u Republici Crnoj Gori, BiH i Hrvatskoj su u primeni modeli tužilačke istrage, u raznim periodima, pa i više od 10 godina sprovodi se tužilačka istraga i koncept adverzalnog krivičnog postupka, i u ovim zemljama je najviše u prvoj i drugoj godini primene bilo problema, što može da se očekuje i u Srbiji. S tim u vezi, konferencija ima za cilj da se kroz lični, odnosno neposredni kontakt između teoretičara (iz Republike Srbije, Crne Gore, BiH i Hrvatske) koji su se sa naučnog aspekta bavili ovim problemima i praktičara (policajaca, sudija, tužilaca i advokata) koji su postupali u istražnoj materiji u Crnoj Gori, BiH i Hrvatskoj sa jedne strane, i pripadnika policije, sudstva i tužilašva i advokata sa prostora opštine Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Nova Varoš, Priboj i Prijepolje sa druge strane, razmene znanja i iskustva na koji način se ti problemi mogu prevazići.

Takođe, tužioci, u čije je ruke s novim Zakonikom prešlo najviše posla, advokati kao predstavnici odbrane optuženih, ali i predstavnici policije i suda bi na osnovu saznanja stečenih učešćem u diskusiji po izloženim referatima i na bazi ličnih iskustava mogli da konstatutuju određene manjkavosti koje se javljaju u primeni ZKP-a i daju konkretne predloge za izmene odredbi Zakonika o krivičnom postupku, odnosno za njegovo prilagođavanje realnim potrebama i mogućnostima srpskog pravosuđa.

Pozivaju se zainteresovani naučni radnici i istraživači, predstavnici zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, kao i ostali zainteresovani, da dostave svoje radove, koji će otvoriti nova istraživačka pitanja i dati odgovore iz sledećih oblasti:

– Saradnja policije i tužilaštva u istrazi;

– Kriminalističke i krivično procesne karakteristike istražnih radnji;

– Pozitivna i negativna iskustva u realizaciji tužilačke istrage;

– Komparativna analiza ranijeg i aktuelnog koncepta istrage;

– Inostrana iskustva u vođenju istrage krivičnih dela;

– Položaj branioca u modelu tužilačke istrage;

– Pravo odbrane na paralelnu istragu;

– Osobenosti stranačkih sporazuma u krivičnom postupku;

– Postupak dokazivanja (nastupanje, izvođenje, ocena dokaza).

PRIJAVA RADOV

Prijava (obrazac prijave) učešća na Konferenciji i Uputstvo za autore možete preuzeti ovde: prijavauputstvo.

Apstrakt i radovi dostavljaju se na e-mail adresu:

d.prava@uninp.edu.rs

Uz prijavu dostaviti fotografiju i biografiju do 100 reči.

Kontakt osoba: Doc. dr. Aleksandar R. Ivanović, Rukovodilac departmana za pravne nauke

Tel: +381/ 64 13 111 75

ZNAČAJNI DATUMI

Prijava apstrakta radova:……………………………………………………………………………………………. 2. mart 2014.

Obaveštenje o prihvatanju apstrakta:……………………………………………………………………… 4. mart 2014.

Prijava kompletnog rada:……………………………………………………………………………………………. 21. mart 2014.

Obaveštenje o prihvatanju radova:…………………………………………………………………………… 23. mart 2014.

Datum održavanja konferencije:………………………………………………………………………… 04. i 05. april 2014.

TROŠKOVI KONFERENCIJE

Organizatori snose troškove kotizacije za učestvovanje na konferenciji. Kotizacija obuhvata troškove službene registracije, informativni i promotivni materijal, Zbornik radova, certifikate za učešće na konferenciji, ugostiteljske usluge tokom trajanja konferencije, te smeštaj (jedno noćenje) za referente (autore, koautore, izlagače) i članove Naučnog, Organizacionog i Programskog odbora. Konferenciju finansijski podržala Msija OEBS u Srbiji.

KONTAKT

Kontakt osoba:                                                                                                                              E-mail adresa:
 

Doc. dr Aleksandar R. Ivanović                                                                                         d.prava@uninp.edu.rs

Rukovodilac departmana za pravne nauke IUNP-a

Kontakt telefon:

+381/ 64 13 111 75

Fajlovi:

Uputstvo za autore (42,0 KB)

Obrazac prijave (30,5 KB)

Leave a comment

×
Language