Pravne nauke – Studijski programi

DEPARTMAN ZA PRAVNE NAUKE

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM: PRAVO

MODULI: OPŠTE PRAVO I PRAVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA (KRIMNALISTIKA)

Osnovne akademske studije Prava su organizovane kao četvorogodišnje studije sa ukupnim obimom od 240 ESPB.

Uslov za upis na studijski program Prava je završena četvorogodišnja srednja škola i položen prijemni ispit. Studijski program Pravo, sastoji se od dva modula, modul opće pravo i modul pravo unutrašnjih poslova (kriminalistika). Završetkom studijskog programa Pravo, student stiče akademski naziv diplomirani pravnik, dok će u saplementu (dodatku) diplome biti navedene specifične kompetencije koje student stiče u zavisnosti od izabranog modula.

Savremeno koncipiran studijski program Prava, sa dva modula, pruža mogućnost budućem diplomiranom pravniku da u zavisnosti od izabranog modula na kompetentan način učestvuje u modeliranju i analizi općih i posebnih teorijskih i praktičnih znanja i vještina za samostalno obavljanje pravničkih poslova u sudstvu, tužilaštvu, advokaturi, policiji, privredi, bankama, službama bezbijednosti i drugim privatnim i državnim institucijama i organizacijama, kao i za polaganje pravosudnog i odgovarajućeg državnog ispita.

Predmeti na studijskom programu Prava nose od 4 do 10 ESPB bodova u zavisnosti od težine gradiva za određeni predmet, tempa i utrošenog vremena za ovladavanje predviđenim materijom. Po rasporedu predmeta u prvoj studijskoj godini na osnovnim studijama, po pravilu se izučavaju akademsko općeobrazovni predmeti, u drugoj, trećoj i četvrtoj godini izučavaju se akademsko općeobrazovni, teorijsko-metodološki, naučno-stručni i stručno-aplikativni predmeti u okviru kojih studenti nakon teorijskog upoznavanja, uče kako stečeno znanje da upotrebe na konkretnim slučajevima u sudovima, tužilaštvima, advokaturi, policiji, službama bezbijednosti, upravi, lokalnoj samoupravi i preduzećima. Pri tome se razvijaju individualne i timske aktivnosti i ostvaruju poduhvati i projekti različitog obima.

Nastava je potpuno interaktivna, izvodi se najsavremenijim metodama u vidu predavanja i vježbi, te praktičnim radom, prisustvom na suđenjima, posjetom Forenzičkim centrima, Kazneno-popravnim zavodima i drugim državnim organima. Vježbe se izvode u malim grupama, a akcenat je na praktičnom radu i ovladavanju vještinama potrebnim za samostalnost u radu. Posebna pažnja se poklanja sticanju sposobnosti kritične i praktične primjene stečenih znanja u rješavanju konkretnih pravnih problema, što se naročito realizira kroz predmet Kliničko pravno obrazovanje.

Studijski program Pravo, sa dva modula, ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu, dostupnu javnosti. Svrha studijskog programa Pravo se ogleda u obrazovanju studenata iz oblasti pravnih nauka, na nivou osnovnih akademskih studija, koje obezbjeđuju sticanje odgovarajućih kompetencija u oblasti pravne teorije, razvoja prava, funkcionisanja pravnog sistema, politike građanskog, krivičnog, upravnog i finansijskog prava, ali i u okviru porodičnog i nasljednog prava, kriminologije, kriminalistike, forenzike, međunarodnog, krivičnog, radnog, evropskog i autorskog prava, međunarodnog javnog i privatnog, trgovinskog prava i dr. Svaki od modula ima posebno definisanu svrhu. Svrha modula opće pravo je obrazovanje studenata i obezbjeđivanje potrebnih kompetencija za sljedeće profesije:

 • sudije, tužioci, advokati;
 • pravnici u drugim državnim organima i službama, fondovima i agencijama, ustanovama, udruženjima i preduzećima;
 • sekretari škola, univerziteta, fondacija i zadužbina.

Svrha modula pravo unutrašnjih poslova (kriminalistika), osposobljava studente za primjenu naučnih znanja i vještina iz oblasti krivično-pravnih kriminalističko-bezbjednosnih nauka potrebnih za uključivanje u radni proces. Završetkom osnovnih akademskih studija, studenti ovog smjera stiču potreban nivo naučnih i stručnih znanja i vještina koji je neophodan pripadnicima organa krivičnog pravosuđa (tužilaštva i suda) i policijskim službenicima u matičnoj oblasti krivično-pravnih i kriminalističko-bezbjednosnih nauka. Modul pravo unutrašnjih poslova (kriminalistika) osnovnih akademskih studija zasnovan je na uvažavanju potreba organa krivičnog pravosuđa (tužilaštva i suda) i organa unutrašnjih poslova koje se odnose na izgradnju neophodnih obrazovnih i radnih profila za sve vrste krivično-pravnih i kriminalističko-bezbjednosnih poslova u ovim organima.

Studijski program Pravo ima jasno definisane ciljeve. Ciljevi studijskog programa Pravo su razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje akademskim i praktičnim vještinama i metodama za postizanje stručne kompetentnosti u oblasti pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, kriminalističko-bezbjednosne djelatnosti. Studenti se osposobljavaju za samostalno organizovanje poslova i pripremanje uslova za neometano odvijanje procesa rada rukovođenja i upravljanja. Takvo obrazovanje će im omogućiti zaposlenje u svim javnim i privatnim djelatnostima u Srbiji i Evropskoj Uniji.

Konkretni ciljevi studijskog programa Pravo su:

 • omogućavanje studentu, da izborom  predmeta aktivno učestvuje u oblikovanju svog obrazovanja;
 • omogućavanje studentu savladavanje naučno obrazovnog procesa;
 • omogućavanje da studenti koji uspješno završe prvostepene studije, da se lahko uključe na drugi stepen akademskih studija koji je organiziran na Univerzitetu;
 • omogućavanje studentu sticanje praktičnih znanja kroz vježbe koje će biti organizirane u saradnji sa sudovima, tužilaštvima, centrima za socijalni rad, organima državne uprave i lokalne samouprave, preduzećima, ustanovama i dr.

Navedeni ciljevi će se ostvariti primjenom metoda interaktivne nastave, koji će omogućiti da studenti u toku izvođenja studijskog programa steknu praktična znanja i vještine.

Nakon završenog školovanja na studijskom programu Pravo studenti su potpuno osposobljeni da primjenjuju stečena znanja u svom daljem radu. Realno procjenjuju informacije i argumente pri donošenju i rješavanju odluka. Razmjenjuju informacije i ideje sa odgovarajućim stručnjacima unutar ili van struke. Primjenjuju rezultate i savremene metode rada. Strogo se pridržavaju zakona, standarda i etičkih normi struke. Prihvataju permanentno obrazovanje u struci.

Savladavanjem studijskog programa studenti stiču opća i posebna znanja, sposobnosti i vještine:

 • sposobnost pravničkog razmišljanja o značaju prava za uređenje društvenih odnosa;
 • komuniciranja sa javnošću;
 • osnovnih načela profesionalne etike;
 • sposobnost aktivnog uključivanja u pripremanju stručnog i pravosudnog ispita radi obavljanja važnih državnih funkcija;
 • sposobnost rješavanja pravnih sporova primenom procesnog i materijalnog prava;
 • poznavanje organizacije i rada pravosudnih i drugih državnih organa;
 • sposobnost izrade opštih pravnih akata i pojedinačnih odluka;
 • sposobnost rješavanja radnih i međuljudskih odnosa;
 • obavljanje najsloženijih poslova iz oblasti kriminalističko i policijsko-bezbednosnih djelatnosti;
 • rukovođenje sistemom bezbjednosti u privatnim, državnim i javnim institucijama i organizacijama;
 • korišćenja tehnike i metode kontrole poslova, mjera i procedura u oblasti bezbijednosti.

STUDIJSKI PROGRAM – PRAVO

 (osnovne akademske studije – 240 ESPB)

Zvanje: Diplomirani pravnik

 

STUDIJSKI PROGRAM PRAVO

 

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama  studija za studijski program prvog nivoa studija

Tabela 5.1.

Redni broj Ш Naziv predmeta S Тip Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V SIR DON
PRVA GODINA
1. semestar
1. PОА01 Uvod u pravo 1 ТМ ОZ 2 3 8
2. PОА02 Opšta istorija države i prava 1 ТМ ОZ 2 2 7
3. PОА03 Engleski jezik 1 1 АО ОZ 2 0 3
4. PОА04 Osnovi ekonomije 1 AO ОZ 2 3 7
5. PОА05 Osnovi informatike 1 АО ОZ 2 2 4
2. semestar
6. PОА06 Ustavno pravo 2 NS ОZ 3 3 9
7.  PОА07 Rimsko pravo 2 NS ОZ 3 3 7
8. PОА08 Engleski jezik 2 2 АО ОZ 2 0 3
9. Iyborni predmet 1 2 АО IBZ 2 0 6
PОА09 Sociologija
PОА10 Etika i estetika
10. Izborni predmet 2 2 АО IBZ

2

 

2

 

6
PОА11 Socijalna patologija
Epistemologija
PОА12 Opšta psihologija
Ukupno časova aktivne nastave na nastavnoj godini =  600 330 270 60
DRUGA GODINA  
3. semestar
11. PОА13 Uvod u građansko pravo 3 NS ОZ 2 2 7
12. PОА14 Kriminologija 3 ТМ ОZ 2 2 5
13. PОА15 Krivično pravo – opšti deo 3 NS ОZ 2 2 8
14. Izborni predmet 3 3 ТМ IB

2

 

2

 

6
PОА18 Viktimologija
PОА19 Penologija
Modul-Opšte pravo
15. PОА17 Porodično pravo 3 NS ОМ 2 2 5
Modul-Pravo unutrašnjih poslova
16. PОА16 Specijalno fizičko obrazovanje 1 3 SA ОМ 2 2 5
4. semestar
17. PОА20 Stvarno pravo 4 NS ОZ 2 2 6
18. PОА21 Krivično pravo – posebni deo 4 NS ОZ 2 2 5
19. PОА22 Osnovi kriminalistike 4 ТМ ОZ 2 2 5
20. Izborni predmet 4 4 ТМ IB

2

 

2

 

6
PОА25 Interkulturalno razumevanje i komunikacija
PОА26 Politički sistemi
21. PОА27 Stručna praksa 1 4 СА ОZ 2
Modul-Opšte pravo
22. PОА24 Nasledno pravo 4 NS ОМ 2 2 5
Modul-Pravo unutrašnjih poslova
23. PОА23 Specijalno fizičko obrazovanje 2 – upotreba sredstava prinude 4 ОМ 2 2 5
Ukupno časova aktivne nastave na nastavnoj godini =  600 300 300 60
TREĆA GODINA
5. semestar
24. PОА28 Krivično procesno pravo 5 ОZ 3 3 9
25.

PОА29

 

Upravno pravo 5 NS ОZ 3 3 9

26.

 

Izborni predmet 5 5 IB

2

 

2

 

6
PОА30 – Međunarodno krivično pravo
PОА31 – Maloletničko prestupništvo
Modul-Opšte pravo
27. PОА32 Međunarodno javno pravo 5 NS ОМ 3 2 7
Modul-Pravo unutrašnjih poslova
28. PОА33 Kriminalistička taktika 5 ТМ ОМ 3 2 7
6. semestar
29. PОА34 Obligaciono pravo 6 NS ОZ 3 3 9
30. Izborni predmet 6 6 ТМ IBZ 2 2 6
PОА35 – Javne finansije
PОА36 – Prekršajno pravo
31. PОА37 Stručna praksa 2 6 ОZ 2
Modul-Opšte pravo
31. PОА38 Ljudska prava 6 ОМ 3 2 7
32. PОА39 Autorsko pravo 6 ОМ 2 3 5
Modul-Pravo unutrašnjih poslova
33. PОА40 Kriminalistička tehnika 6 ОМ 3 2 7
34. PОА41 Kriminalistička operativa 6 ОМ 2 3 5
Ukupno časova aktivne nastave na nastavnoj godini = 615 315 300 60
ČETVRTA GODINA
7. semestar
35. PОА42 Građansko procesno pravo 7 ОZ 3 3 9

36.

 

Izborni predmet 7

7

 

IBZ 2 2 6
PОА43 – Prevencija kriminaliteta
PОА44 – Osnovi forenzike
Modul-Opšte pravo
37. PОА45 Radno pravo 7 NS ОМ 2 2 6
38. PОА46 Međunarodno privatno pravo 7 NS ОМ 3 3 8
Modul-Pravo unutrašnjih poslova
39. PОА47 Kriminalistička metodika 7 NS ОМ 2 2 6
40. PОА48 Nacionalna bezbednost 7 NS ОМ 3 3 8
8. semestar
41. PОА49 Pravo Evropske unije 8 NS ОZ 3 2 6

42.

 

Izborni predmet 8 8 NS IB 2 2 6
PОА50 – Organizovani kriminal
PОА51 – Kliničko pravno obrazovanje
43. PОА56 Stručna praksa 3 8 2
44. PОА57 Završni rad 8 3
Modul-Opšte pravo
45. PОА52 Poresko  pravo 8 ОМ 2 2 6
46. PОА53 Trgovinsko pravo 8 NS ОМ 3 3 8
Modul-Pravo unutrašnjih poslova
47. PОА54 Savremeni obaveštajni sistemi 8 NS ОМ 2 2 6
48. PОА55 Privredni kriminalitet 8 NS ОМ 3 3 8
Ukupno časova aktivne nastave na nastavnoj godini =  600 300 300 60

 

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM: PRAVO

Master akademske studija prava traju jednu školsku godinu, odnosno dva semestra, a ukupan obim studija je 60 ESPB. Studijski program master akademskih studija PRAVO, sastoji se od dva modula, modul opšte pravo i modul pravo unutrašnjih poslova. Studije se organizuju kao jednosemestralne, sa prosečnim ukupnim opterećenjem studenata u okviru 40-časovne radne nedelje tokom jednog semestra, čime ukupan fond nastave čini 600 časova aktivne nastave u toku jedne školske godine. Ukupno angažovanje studenta sastoji se od aktivne nastave, studijskog istraživačkog rada, samostalnog rada, kolokvijuma, ispita i završnog rada.

Studijski program je skup obaveznih i izbornih predmeta, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje odgovarajućeg akademskog zvanja. Studije se sastoje od tri obavezna predmeta, i dva izborna bloka, studijskog istraživačkog rada i završnog rada. U prvom semestru su predviđena tri obavezna i jedan blok izbornih predmeta, dok je drugi semestar namenjen za jedan predmet iz drugog izbornog bloka, studijski istraživački rad, izradu i odbranu master rada čime se student osposobljava za samostalan rad u struci i dalje obrazovanje na višim nivoima studija. Izborni predmeti su koncipirani, programom i sadržajem, tako da obezbeđuju studentu praktičnu primenu stečenog znanja iz oblasti koje odabere, ali i dobru osnovu za dalje obrazovanje.

Departman za pravne nauke, Univerzitet u Novom Pazaru, je definisao masetr zadatke i ciljeve radi obrazovanja visoko kompetentnih kadrova iz oblasti prava. Kurikulum studijskog programa master akademskih studija prava je savremen i fleksibilan. Pri definisanju programa pošlo se od očekivanih ishoda učenja, iskustava stečenih tokom obrazovanja na našem Univerzitetu kao i na prestižnim univerzitetima u svetu. Pravnici i drugi stručnjaci u Republici Srbiji će jednostavno morati da prođu proces posebnih specijalizacija na određenim područjima kako bi što stručnije mogli reagovati na izazove koje im donosi globalizacija, uključivanje u evroatlantske integracije i svetska kretanje, ali i konkurisati stručnjacima u inostranstvu koji su taj proces dodatnog obrazovanja već uspešno završili.

Znanja iz oblasti dokaznog prava, korporativnog prava, sistema bezbednosti, energetskog prava, primene forenzičkih nauka u kriminalističkim istragama i tzv. „kriminaliteta belgo okovratnika“ ključne su važnosti za svaku demokratsku državu sveta pa tako i za našu. Na tržištu rada izuzetno porasla potreba za stručnjacima koji poseduju znanja u vezi dokaza i dokazivanja u pravnim postupcima, znanja iz oblasti korporativnog prava, funkcionisanja evropske unije, savremenih oblika forenzičkih metoda, energetskog prava i sl. U skladu sa navedenim potrebama studijski program prava studentima master akademskih studija pruža odabrana i na savremen način predstavljena znanja iz navedenih oblasti.

Cilj studijskog programa master akademskih studija prava uključuje i razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnost kritičkog mišljenja, razvijanje sposobnosti za timski rad i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje pravničke profesije. Dakle, ciljevi programa su jasno formulisani i preko ciljeva svakog predmeta, koji student pohađa. Kurikulum programa čine predmeti, koji slede logičnan raspored, projektovani tako da je student u stanju da ih savlada i da rezultat bude, upravo, zacrtani cilj. Program studijske grupe je utemeljen na savremenim svetskim naučnim i stručnim dostignućima iz oblasti pravnih i kriminalističko-bezbednosnih nauka.

Uzevši u obzir činjenicu da studijski program master akademskih studija Prava sadrži dva modula, definisani su opšti i prema modulu specifični ciljevi.

Opšti ciljevi studijskog programa obuhvataju:

 • omogućavanje sticanja opštih i posebnih teorijskih znanja i veština neophodnih za obavljanje pravničke profesije kroz savremene metode nastave, samostalan i timski rad;
 • omogućavanja sticanje teorijskih i stručnih znanja, profesionalnih veština i podsticanje stvaralačkog načina razmišljanja studenata, ovladavanje deduktivnim i induktivnim pravnim metodama, postupcima i procesima istraživanja, što im omogućuje da, poštujući načela pravne etike, sa uspehom analiziraju pravne probleme, rešavaju ih i predviđaju posledice tih rešenja;
 • omogućavanje studentima da, odabirom izbornih predmeta shodno svojim mogućnostima i afinitetima, aktivno učestvuju u kreiranju sopstvenog obrazovanja;
 • sticanje praktičnih znanja kroz organizovanje prakse u sudovima, tužilaštvima, privrednim subjektima, centrima za socijalni rad, kazneno – popravnim ustanovama, državnoj upravi i lokalnoj samoupravi;
 • osposobljavanje za kvalitetan i kompetentan rad i saradnju sa unutrašnjim i međunarodnim organima i institucijama u cilju razmene znanja, veština i iskustava u oblasti prava;
 • omogućavanje studentima da poznaju pravne osnove funkcionisanja nacionalnog i međunarodnog prava, kao i pojedina specijalizovana prava koja se javljaju sa povećanjem složenosti funkcionisanja društvenog, privrednog sistema;
 • osposobljavanje studenata za uključivanje u radni proces, odnosno osposobljavanje studenata da, poštujući standarde pravne etike i profesionalan odnos prema radu, primenjuju stečena znanja u svim javnim i privatnim delatnostima u Srbiji, njenom regionu i Evropskoj Uniji;
 • osposobljavanje za kritičku analizu i vrednosnu ocenu zakonskih rešenja, pravne prakse i rada pravnih institucija;
 • osposobljavanje za praćenje razvoja pravne struke i nauke i unapređenje sopstvenog pravničkog znanje, veština i sposobnosti;
 • produbljivanje stečenog znanja na osnovnim akademskim studijama i nadogradnja u savremenim trendovima u razvoju pravne teorije, a posebno u izgradnji pravnog sistema Evropske unije.
 • razvijanje kreativnih sposobnosti, sposobnosti profesionalnog komuniciranja sa klijentima, kao i sa članovima interdisciplinarnih timova;
 • osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka i rešavanje stručnih problema poštujući odgovarajuće etičke norme;
 • pripremljenost za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja;
 • sticanje odgovarajućih znanja koja će omogućiti mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom miljeu;
 • uključivanje u više nivoe obrazovanja – studije drugog, a potom i trećeg stepena obrazovanja iz oblasti prava ili drugih srodnih oblasti studija.

Poseban cilj ovog studijskog programa je formiranje naučnog i stručnog podmlatka, koji će moći da odgovore izazovima savremenih naučnih dostignuća.

Posebni ciljevi modula opšte pravo su:

 • sposobnost da se analizira, sintezuje, predlaže rešenja, i predviđa posledice u oblasti privatnog prava;
 • sposobnost da savlada istraživačke metode, procedure i procese koji se odnose na oblasti korporativnog prava;
 • sposobnost da se razvije kritičko razmišljanje i rasuđivanje;
 • sposobnost da stečeno znanje koristi teoriju u praksi;
 • sposobnost da se profesionalno i samostalno obavlja poslove iz pravničke profesije;
 • sposobnost da koristi komunikacije i druge veštine neophodne za delovanje na međunarodnom planu;
 • sposobnost da razume funkcionisanje sistema bezbednosti Evropske unije i načina delovanja evropskih institucija;
 • sposobnost da razume, kroz prizmu klasičnih i novih koncepata, aktuelnim pitanjima u oblasti energetskog prava;
 • sposobnost da se primeni klasične i nove profesionalne koncepte u praksi;
 • sposobnost da se posvete etičkim principima i profesionalne etike;
 • sposobnost da razviju dobre međuljudske komunikacije veštine i dobro rade individualno ili u timovima;
 • sposobnost da koristi sistemske koncepte u razumevanju i definisanje problema.

Posebni ciljevi modula pravo unutrašnjih poslova su:

 • sposobnost da se analizira, sintezuje, predlaže rešenja, i predviđa posledice u oblasti krivičnog pravosuđa i bezbednosnih studija;
 • sposobnost da savlada istraživačke metode, procedure i procese koji se odnose na oblasti krivičnog pravosuđa i bezbednosti;
 • sposobnost da se razvije kritičko razmišljanje i rasuđivanje;
 • sposobnost da stečeno znanje koristi teoriju u praksi;
 • sposobnost da se profesionalno i samostalno obavlja poslove iz pravničke profecije;
 • sposobnost da koristi komunikacije i druge veštine neophodne za delovanje na međunarodnom planu;
 • sposobnost da razume, kroz prizmu klasičnih i novih koncepata, aktuelnim pitanjima u bezbednosti i otkrivanja i dokazivanja kriminala;
 • sposobnost da se primeni klasične i nove profesionalne koncepte u praksi;
 • sposobnost da se posvete etičkim principima i profesionalne etike;
 • sposobnost da razviju dobre međuljudske komunikacije veštine i dobro rade individualno ili u timovima;
 • sposobnost da koristi sistemske koncepte u razumevanju i definisanje problema;
 • sposobnost da razume društvene, psihološke, filozofske, ekonomske, istorijske, pravne i političke aspekte i posledice kriminala i delikvencije, a funkcije istražitelja, tužilaca, drugih državnih organa i agencija za sprovođenje zakona.

Završetkom studijskog programa master akademskih studija prava student stiče akademski naziv master pravnik.

Svrha studijskog programa master akademskih studija u skladu je sa osnovnim zadacima i ciljevima Univerziteta u Novom Pazaru, kao i sa ciljevima visokog obrazovanja, određenim Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije.

Svrha ovog studijskog programa usklađena je i kompatibilna sa studijskim programima drugih pravnih fakulteta u regionu i savremenim obrazovnim konceptima u Evropskoj uniji. Na ovaj način, studijski program osnovnih akademskih studija omogućava studentima mobilnost u regionalnom i evropskom obrazovnom prostoru. Pored toga, ovaj studijski program vodi računa i o specifičnim potrebama sredine u kojoj Univerzitet u Novom Pazaru obavlja svoju delatnost, omogućavajući studentima da, stičući potrebna znanja i veštine, dobiju mogućnost zapošljavanja, profesionalnog napredovanja i daljeg školovanja, kako u Srbiji, tako i širem regionu i Evropskoj uniji.

Svaki od modula ima posebno definisanu svrhu.

U okviru modula opšte pravo  objedinjuju se znanja iz građansko pravne oblasti, dok je kod modula pravo unutrašnjih poslova akcenat je stavljen na predmete koji produbljuju znanja iz krivično-pravne i kriminalističko-bezbednosne sfere.

Svrha modula opšte pravo master akademskih studija jeste nadgradnja postojećih znanja novim, kako bi se formirali što bolji kadrovi u oblasti prava. Završetkom master akademskih studija studenti – master pravnici osposobljeni su da postanu odgovorni, spremni i sposobni da se prilagode svakoj novoj situaciji i iznad svega, da profesionalno pristupe svakom zadatku u različitim organima, organizacijama, ustanovama, državnim i privatnim firmama i preduzećima.

Svrha modula pravo unutrašnjih poslova master akademskih studija, pruža pored opšteg pravnog znanja potrebnog za obavljanje poslova u pravosuđu, privredi ili u organima vlasti, studentima pruža znanja iz specijalizovanih predmeta vezanih za obavljanje najsloženijih poslova u policiji, vojsci ili bezbednosnim agencijama. Uspešnim okončanjem master akademskih studija prava, student stiče opšta i posebna teorijska i praktična znanja, veštine i sposobnosti neophodne za profesionalno obavljanje poslova iz nadležnosti ministarstva unutrašnjih poslova, primerenih zvanju master pravnik.

Savladavanjem studijskog programa master akademskih studija prava studenti stiču opšte kompetencije, koje možemo prikazati kao:

 • sposobnost pravilne analize stanja, sinteze prikupljenih podataka, uspešno predviđanje posledica i donošenje adekvatnih rešenja u vezi pravničke profesije;
 • ovladavanje metodima, postupcima, i procesima istraživanja i rešavanja pravnih problema iz oblasti građanskog i krivičnog prava;
 • razvijanje kritičkog i samokritičkog mišljenja i usvajanje objektivnog stava u vršenju pravničke profesije;
 • sposobnost pravničkog razmišljanja o značaju prava za uređenje društvenih odnosa;
 • sposobnost efikasne primene stečenih znanja u praksi;
 • sposobnost komuniciranja sa javnošću i razmenjivanja informacija sa odgovarajućim stručnjacima unutar ili van struke i rešavanja radnih i međuljudskih odnosa;
 • sposobnost aktivnog uključivanja u pripremanju stručnog i pravosudnog ispita radi obavljanja važnih državnih funkcija;
 • poznavanje organizacije i rada pravosudnih i drugih državnih organa;
 • sposobnost izrade opštih pravnih akata i pojedinačnih odluka;
 • odgovornost i etička predanost pravničkoj profesiji.

Savladavanjem modula opšte pravo studenti stiču predmetno-specifične kompetencije:

 • primeni stečeno znanje prilikom rešavanja problema u novim i nepoznatim okolnostima u oblasti prava i da razume širi kontekst primena pravnih normi;
 • nudi analitičke odgovore u pogledu primene pravnih propisa, kao i u pogledu izmena u oblasti pravne regulative;
 • uočava, sagledava i istražuje društvene i pravne pojave i probleme i daje kreativne predloge za njihovo rešavanje;
 • kritički analizira i evaluira zakonska rešenja, pravnu praksu i funkcionisanje pravnih institucija;
 • argumentovano diskutuje o pravnim pojavama, institutima i problemima;
 • sagledava praktični aspekt, značaj i imlikacije teorijskih stavova o pojedinim pravnim institutima;
 • planira i organizuje timski rad i upravlja ljudskim resursima;
 • nastavi svoje dalje usavršavanje na doktorskim studijama u oblasti prava i drugih društveno-humanističkih nauka;
 • promoviše standarde pravne etike i pravnog profesionalizma;
 • prati razvoj zakonodavstva i pravne nauke i zalaže se za primenu rezultata naučnih istraživanja u zakonodavnoj i pravnoj praksi; i
 • permanentno unapređuje svoje pravničko znanje, veštine i sposobnosti.

Savladavanjem modula pravo unutrašnjih poslov studenti stiču posebne predmetno-specifične kompetencije:

 • samostalno i adekvatno obavlja pravničke poslove u organima unutrašnjih poslova, pravosuđu, organima državne uprave, u javnim službama, privrednim društvima, organizacijama i dr.;
 • nudi analitičke odgovore u pogledu primene pravnih propisa koje regulišu oblast fukcionisanja službi unutrašnjih poslova, ali i drugih oblasti prava koje su u bliskoj vezi sa aktivnostima službe unutrašnjih poslova, kao i u pogledu izmena u dmenu pravne regulative iz ovih oblasti;
 • uočava, sagledava i istražuje društvene i pravne pojave i probleme u oblasti unutrašnjih poslova i daje kreativne predloge za njihovo rešavanje;
 • kritički analizira i evaluira zakonska rešenja, pravnu praksu i funkcionisanje pravnih i društvenih institucija koje organizuju, regulišu i sprovode društvenu kontrolu nad radom službe unutrašnjih poslova;
 • argumentovano diskutuje o pravnim pojavama, institutima i problemima u oblasti unutrašnjih poslova;
 • sagledava praktični aspekt, značaj i imlikacije teorijskih stavova o pojedinim pravnim institutima koji svoju primenu nalaze u regulisanju aktivnosti službi unutrašnjih poslova;
 • planira i organizuje timski rad i upravlja ljudskim resursima u osnovnoj oblasti ovog studijskog programa;
 • promoviše standarde pravne etike i pravnog profesionalizma koji se odnose na oblast unutrašnjih poslova;
 • prati razvoj zakonodavstva i pravne nauke i zalaže se za primenu rezultata naučnih istraživanja u zakonodavnoj i pravnoj praksi u okviru osnovnih predmeta studijskog programa;
 • koristi pravne resurse na internetu i savremenu informatičku tehnologiju u svakodnevnom radu, i
 • permanentno unapređuje svoje pravničko znanje, veštine i sposobnosti

Na ovaj studijski program se mogu upisati kandidati koji su predhodno ostvarili 240 ESPB na osnovnim akademskim studijama prava. Pod istim uslovima program može upisati i kandidat koji je osnovne akademske studije prava završio na drugom Univerzitetu u Republici Srbiji ili inostranstvu, na Kriminalističko policijskoj akadmeiji, Fakultetu bezbednosti ili osnovne akademske studije u srodnoj oblasti u okviru polja društveno-humanističkih nauka ukoliko se broj, naziv i/ili sadržaj predmeta koji je položio na fakultetu sa koga dolazi u najvećoj meri podudara sa brojem, nazivom i sadržajem predmeta akademskih studija prvog stepena Departmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru. U suprotnom, kandidat je dužan da pre upisa master studija položi ispite iz nedostajućih predmeta.

Redni broj Šifra Nazvi predmeta S Status predmeta Časovi aktivne nastava ESPB
P V SIR DON
PRVA GODINA
1. PMA01 Dokazno pravo 1 ОZ 2 2 1 8
Modul – opšte pravo
2. PMА02 Statusno korporativno pravo 1 ОМ  2 2 1 8
Modul – pravo unutrašnjih poslova
3. PМА03 Korporativno krivično pravo 1 ОМ 2 2 1 8
Modul – opšte pravo
4. PМА04 Recepcija rimskog privatnog prava 1 ОМ 2 2 1 8
Modul – pravo unutrašnjih poslova
5. PМА05 Osnovi evropskog krivičnog prava 1 ОМ 2 2 1 8
6. PМА06 Sistem bezbednosti Evropske unije 2 ОZ 2 2 1 6
7. Predmeti izbornog bloka 1 2 IБЗ

2

 

 

2

 

 

9
PМА07 Kriminalističke istrage i forenzičke nauke
PМА08 Međunarodno humanitarno pravo

5.

 

Predmeti izbornog bloka 2 2 IБЗ 2 2 0 9
PМА09 Energetsko pravo
PМА10 Savremene krimnalističke procedure
6. ПМА11 SIR za master rad 2 О 12 5
7. ПМА12 Završni – master rad 2 О 7
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija=600 180 180 240

60

×
Language