Pravne nauke – Studijski programi

DEPARTMAN ZA PRAVNE NAUKE

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM: PRAVO

MODULI: OPŠTE PRAVO I PRAVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Osnovne akademske studije Prava su organizovane kao četvorogodišnje studije sa ukupnim obimom od 240 ESPB.

Uslov za upis na studijski program Prava je završena četvorogodišnja srednja škola i položen prijemni ispit. Studijski program Pravo, sastoji se od dva modula, modul opće pravo i modul pravo unutrašnjih poslova . Završetkom studijskog programa Pravo, student stiče akademski naziv diplomirani pravnik, dok će u saplementu (dodatku) diplome biti navedene specifične kompetencije koje student stiče u zavisnosti od izabranog modula.

Savremeno koncipiran studijski program Prava, sa dva modula, pruža mogućnost budućem diplomiranom pravniku da u zavisnosti od izabranog modula na kompetentan način učestvuje u modeliranju i analizi općih i posebnih teorijskih i praktičnih znanja i vještina za samostalno obavljanje pravničkih poslova u sudstvu, tužilaštvu, advokaturi, policiji, privredi, bankama, službama bezbijednosti i drugim privatnim i državnim institucijama i organizacijama, kao i za polaganje pravosudnog i odgovarajućeg državnog ispita.

Predmeti na studijskom programu Prava nose od 4 do 10 ESPB bodova u zavisnosti od težine gradiva za određeni predmet, tempa i utrošenog vremena za ovladavanje predviđenim materijom. Po rasporedu predmeta u prvoj studijskoj godini na osnovnim studijama, po pravilu se izučavaju akademsko općeobrazovni predmeti, u drugoj, trećoj i četvrtoj godini izučavaju se akademsko općeobrazovni, teorijsko-metodološki, naučno-stručni i stručno-aplikativni predmeti u okviru kojih studenti nakon teorijskog upoznavanja, uče kako stečeno znanje da upotrebe na konkretnim slučajevima u sudovima, tužilaštvima, advokaturi, policiji, službama bezbijednosti, upravi, lokalnoj samoupravi i preduzećima. Pri tome se razvijaju individualne i timske aktivnosti i ostvaruju poduhvati i projekti različitog obima.

Nastava je potpuno interaktivna, izvodi se najsavremenijim metodama u vidu predavanja i vježbi, te praktičnim radom, prisustvom na suđenjima, posjetom Forenzičkim centrima, Kazneno-popravnim zavodima i drugim državnim organima. Vježbe se izvode u malim grupama, a akcenat je na praktičnom radu i ovladavanju vještinama potrebnim za samostalnost u radu. Posebna pažnja se poklanja sticanju sposobnosti kritične i praktične primjene stečenih znanja u rješavanju konkretnih pravnih problema, što se naročito realizira kroz predmet Kliničko pravno obrazovanje.

Studijski program Pravo, sa dva modula, ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu, dostupnu javnosti. Svrha studijskog programa Pravo se ogleda u obrazovanju studenata iz oblasti pravnih nauka, na nivou osnovnih akademskih studija, koje obezbjeđuju sticanje odgovarajućih kompetencija u oblasti pravne teorije, razvoja prava, funkcionisanja pravnog sistema, politike građanskog, krivičnog, upravnog i finansijskog prava, ali i u okviru porodičnog i nasljednog prava, kriminologije, kriminalistike, forenzike, međunarodnog, krivičnog, radnog, evropskog i autorskog prava, međunarodnog javnog i privatnog, trgovinskog prava i dr. Svaki od modula ima posebno definisanu svrhu. Svrha modula opće pravo je obrazovanje studenata i obezbjeđivanje potrebnih kompetencija za sljedeće profesije:

 • sudije, tužioci, advokati;
 • pravnici u drugim državnim organima i službama, fondovima i agencijama, ustanovama, udruženjima i preduzećima;
 • sekretari škola, univerziteta, fondacija i zadužbina.

Svrha modula pravo unutrašnjih poslova , osposobljava studente za primjenu naučnih znanja i vještina iz oblasti krivično-pravnih kriminalističko-bezbjednosnih nauka potrebnih za uključivanje u radni proces. Završetkom osnovnih akademskih studija, studenti ovog smjera stiču potreban nivo naučnih i stručnih znanja i vještina koji je neophodan pripadnicima organa krivičnog pravosuđa (tužilaštva i suda) i policijskim službenicima u matičnoj oblasti krivično-pravnih i kriminalističko-bezbjednosnih nauka. Modul pravo unutrašnjih poslova osnovnih akademskih studija zasnovan je na uvažavanju potreba organa krivičnog pravosuđa (tužilaštva i suda) i organa unutrašnjih poslova koje se odnose na izgradnju neophodnih obrazovnih i radnih profila za sve vrste krivično-pravnih i kriminalističko-bezbjednosnih poslova u ovim organima.

Studijski program Pravo ima jasno definisane ciljeve. Ciljevi studijskog programa Pravo su razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje akademskim i praktičnim vještinama i metodama za postizanje stručne kompetentnosti u oblasti pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, kriminalističko-bezbjednosne djelatnosti. Studenti se osposobljavaju za samostalno organizovanje poslova i pripremanje uslova za neometano odvijanje procesa rada rukovođenja i upravljanja. Takvo obrazovanje će im omogućiti zaposlenje u svim javnim i privatnim djelatnostima u Srbiji i Evropskoj Uniji.

Konkretni ciljevi studijskog programa Pravo su:

 • omogućavanje studentu, da izborom  predmeta aktivno učestvuje u oblikovanju svog obrazovanja;
 • omogućavanje studentu savladavanje naučno obrazovnog procesa;
 • omogućavanje da studenti koji uspješno završe prvostepene studije, da se lahko uključe na drugi stepen akademskih studija koji je organiziran na Univerzitetu;
 • omogućavanje studentu sticanje praktičnih znanja kroz vježbe koje će biti organizirane u saradnji sa sudovima, tužilaštvima, centrima za socijalni rad, organima državne uprave i lokalne samouprave, preduzećima, ustanovama i dr.

Navedeni ciljevi će se ostvariti primjenom metoda interaktivne nastave, koji će omogućiti da studenti u toku izvođenja studijskog programa steknu praktična znanja i vještine.

Nakon završenog školovanja na studijskom programu Pravo studenti su potpuno osposobljeni da primjenjuju stečena znanja u svom daljem radu. Realno procjenjuju informacije i argumente pri donošenju i rješavanju odluka. Razmjenjuju informacije i ideje sa odgovarajućim stručnjacima unutar ili van struke. Primjenjuju rezultate i savremene metode rada. Strogo se pridržavaju zakona, standarda i etičkih normi struke. Prihvataju permanentno obrazovanje u struci.

Savladavanjem studijskog programa studenti stiču opća i posebna znanja, sposobnosti i vještine:

 • sposobnost pravničkog razmišljanja o značaju prava za uređenje društvenih odnosa;
 • komuniciranja sa javnošću;
 • osnovnih načela profesionalne etike;
 • sposobnost aktivnog uključivanja u pripremanju stručnog i pravosudnog ispita radi obavljanja važnih državnih funkcija;
 • sposobnost rješavanja pravnih sporova primenom procesnog i materijalnog prava;
 • poznavanje organizacije i rada pravosudnih i drugih državnih organa;
 • sposobnost izrade opštih pravnih akata i pojedinačnih odluka;
 • sposobnost rješavanja radnih i međuljudskih odnosa;
 • obavljanje najsloženijih poslova iz oblasti kriminalističko i policijsko-bezbednosnih djelatnosti;
 • rukovođenje sistemom bezbjednosti u privatnim, državnim i javnim institucijama i organizacijama;
 • korišćenja tehnike i metode kontrole poslova, mjera i procedura u oblasti bezbijednosti.

STUDIJSKI PROGRAM – PRAVO

 (osnovne akademske studije – 240 ESPB)

Zvanje: Diplomirani pravnik

 

STUDIJSKI PROGRAM PRAVO

 

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama  studija za studijski program prvog nivoa studija

Tabela 5.1.

Redni broj Ш Naziv predmeta S Тip Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V SIR DON
PRVA GODINA
1. semestar
1. PОА01 Uvod u pravo 1 ТМ ОZ 2 3 8
2. PОА02 Opšta istorija države i prava 1 ТМ ОZ 2 2 7
3. PОА03 Engleski jezik 1 1 АО ОZ 2 0 3
4. PОА04 Osnovi ekonomije 1 AO ОZ 2 3 7
5. PОА05 Osnovi informatike 1 АО ОZ 2 2 4
2. semestar
6. PОА06 Ustavno pravo 2 NS ОZ 3 3 9
7.  PОА07 Rimsko pravo 2 NS ОZ 3 3 7
8. PОА08 Engleski jezik 2 2 АО ОZ 2 0 3
9. Izborni predmet 1 2 АО IBZ 2 0 6
PОА09 Sociologija
PОА10 Etika i estetika
10. Izborni predmet 2 2 АО IBZ 2

 

2

 

6
PОА11 Socijalna patologija
Epistemologija
PОА12 Opšta psihologija
Ukupno časova aktivne nastave na nastavnoj godini =  600 330 270 60
DRUGA GODINA  
3. semestar
11. PОА13 Uvod u građansko pravo 3 NS ОZ 2 2 7
12. PОА14 Kriminologija 3 ТМ ОZ 2 2 5
13. PОА15 Krivično pravo – opšti deo 3 NS ОZ 2 2 8
14. Izborni predmet 3 3 ТМ IB 2

 

2

 

6
PОА18 Viktimologija
PОА19 Penologija
Modul-Opšte pravo
15. PОА17 Porodično pravo 3 NS ОМ 2 2 5
Modul-Pravo unutrašnjih poslova
16. PОА16 Specijalno fizičko obrazovanje 1 3 SA ОМ 2 2 5
4. semestar
17. PОА20 Stvarno pravo 4 NS ОZ 2 2 6
18. PОА21 Krivično pravo – posebni deo 4 NS ОZ 2 2 5
19. PОА22 Osnovi kriminalistike 4 ТМ ОZ 2 2 5
20. Izborni predmet 4 4 ТМ IB 2

 

2

 

6
PОА25 Interkulturalno razumevanje i komunikacija
PОА26 Politički sistemi
21. PОА27 Stručna praksa 1 4 СА ОZ 2
Modul-Opšte pravo
22. PОА24 Nasledno pravo 4 NS ОМ 2 2 5
Modul-Pravo unutrašnjih poslova
23. PОА23 Specijalno fizičko obrazovanje 2 – upotreba sredstava prinude 4 ОМ 2 2 5
Ukupno časova aktivne nastave na nastavnoj godini =  600 300 300 60
TREĆA GODINA
5. semestar
24. PОА28 Krivično procesno pravo 5 ОZ 3 3 9
25. PОА29

 

Upravno pravo 5 NS ОZ 3 3 9
26.

 

Izborni predmet 5 5 IB 2

 

2

 

6
PОА30 – Međunarodno krivično pravo
PОА31 – Maloletničko prestupništvo
Modul-Opšte pravo
27. PОА32 Međunarodno javno pravo 5 NS ОМ 3 2 7
Modul-Pravo unutrašnjih poslova
28. PОА33 Kriminalistička taktika 5 ТМ ОМ 3 2 7
6. semestar
29. PОА34 Obligaciono pravo 6 NS ОZ 3 3 9
30. Izborni predmet 6 6 ТМ IBZ 2 2 6
PОА35 – Javne finansije
PОА36 – Prekršajno pravo
31. PОА37 Stručna praksa 2 6 ОZ 2
Modul-Opšte pravo
31. PОА38 Ljudska prava 6 ОМ 3 2 7
32. PОА39 Autorsko pravo 6 ОМ 2 3 5
Modul-Pravo unutrašnjih poslova
33. PОА40 Kriminalistička tehnika 6 ОМ 3 2 7
34. PОА41 Kriminalistička operativa 6 ОМ 2 3 5
Ukupno časova aktivne nastave na nastavnoj godini = 615 315 300 60
ČETVRTA GODINA
7. semestar
35. PОА42 Građansko procesno pravo 7 ОZ 3 3 9
36.

 

Izborni predmet 7 7

 

IBZ 2 2 6
PОА43 – Prevencija kriminaliteta
PОА44 – Osnovi forenzike
Modul-Opšte pravo
37. PОА45 Radno pravo 7 NS ОМ 2 2 6
38. PОА46 Međunarodno privatno pravo 7 NS ОМ 3 3 8
Modul-Pravo unutrašnjih poslova
39. PОА47 Kriminalistička metodika 7 NS ОМ 2 2 6
40. PОА48 Nacionalna bezbednost 7 NS ОМ 3 3 8
8. semestar
41. PОА49 Pravo Evropske unije 8 NS ОZ 3 2 6
42.

 

Izborni predmet 8 8 NS IB 2 2 6
PОА50 – Organizovani kriminal
PОА51 – Kliničko pravno obrazovanje
43. PОА56 Stručna praksa 3 8 2
44. PОА57 Završni rad 8 3
Modul-Opšte pravo
45. PОА52 Poresko  pravo 8 ОМ 2 2 6
46. PОА53 Trgovinsko pravo 8 NS ОМ 3 3 8
Modul-Pravo unutrašnjih poslova
47. PОА54 Savremeni obaveštajni sistemi 8 NS ОМ 2 2 6
48. PОА55 Privredni kriminalitet 8 NS ОМ 3 3 8
Ukupno časova aktivne nastave na nastavnoj godini =  600 300 300 60

 

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM: PRAVO

Master akademske studija prava traju jednu školsku godinu, odnosno dva semestra, a ukupan obim studija je 60 ESPB. Studijski program master akademskih studija PRAVO, sastoji se od dva modula, modul opšte pravo i modul pravo unutrašnjih poslova. Studije se organizuju kao jednosemestralne, sa prosečnim ukupnim opterećenjem studenata u okviru 40-časovne radne nedelje tokom jednog semestra, čime ukupan fond nastave čini 600 časova aktivne nastave u toku jedne školske godine. Ukupno angažovanje studenta sastoji se od aktivne nastave, studijskog istraživačkog rada, samostalnog rada, kolokvijuma, ispita i završnog rada.

Studijski program je skup obaveznih i izbornih predmeta, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje odgovarajućeg akademskog zvanja. Studije se sastoje od tri obavezna predmeta, i dva izborna bloka, studijskog istraživačkog rada i završnog rada. U prvom semestru su predviđena tri obavezna i jedan blok izbornih predmeta, dok je drugi semestar namenjen za jedan predmet iz drugog izbornog bloka, studijski istraživački rad, izradu i odbranu master rada čime se student osposobljava za samostalan rad u struci i dalje obrazovanje na višim nivoima studija. Izborni predmeti su koncipirani, programom i sadržajem, tako da obezbeđuju studentu praktičnu primenu stečenog znanja iz oblasti koje odabere, ali i dobru osnovu za dalje obrazovanje.

Departman za pravne nauke, Univerzitet u Novom Pazaru, je definisao masetr zadatke i ciljeve radi obrazovanja visoko kompetentnih kadrova iz oblasti prava. Kurikulum studijskog programa master akademskih studija prava je savremen i fleksibilan. Pri definisanju programa pošlo se od očekivanih ishoda učenja, iskustava stečenih tokom obrazovanja na našem Univerzitetu kao i na prestižnim univerzitetima u svetu. Pravnici i drugi stručnjaci u Republici Srbiji će jednostavno morati da prođu proces posebnih specijalizacija na određenim područjima kako bi što stručnije mogli reagovati na izazove koje im donosi globalizacija, uključivanje u evroatlantske integracije i svetska kretanje, ali i konkurisati stručnjacima u inostranstvu koji su taj proces dodatnog obrazovanja već uspešno završili.

Znanja iz oblasti dokaznog prava, korporativnog prava, sistema bezbednosti, energetskog prava, primene forenzičkih nauka u kriminalističkim istragama i tzv. „kriminaliteta belgo okovratnika“ ključne su važnosti za svaku demokratsku državu sveta pa tako i za našu. Na tržištu rada izuzetno porasla potreba za stručnjacima koji poseduju znanja u vezi dokaza i dokazivanja u pravnim postupcima, znanja iz oblasti korporativnog prava, funkcionisanja evropske unije, savremenih oblika forenzičkih metoda, energetskog prava i sl. U skladu sa navedenim potrebama studijski program prava studentima master akademskih studija pruža odabrana i na savremen način predstavljena znanja iz navedenih oblasti.

Cilj studijskog programa master akademskih studija prava uključuje i razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnost kritičkog mišljenja, razvijanje sposobnosti za timski rad i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje pravničke profesije. Dakle, ciljevi programa su jasno formulisani i preko ciljeva svakog predmeta, koji student pohađa. Kurikulum programa čine predmeti, koji slede logičnan raspored, projektovani tako da je student u stanju da ih savlada i da rezultat bude, upravo, zacrtani cilj. Program studijske grupe je utemeljen na savremenim svetskim naučnim i stručnim dostignućima iz oblasti pravnih i kriminalističko-bezbednosnih nauka.

Uzevši u obzir činjenicu da studijski program master akademskih studija Prava sadrži dva modula, definisani su opšti i prema modulu specifični ciljevi.

Opšti ciljevi studijskog programa obuhvataju:

 • omogućavanje sticanja opštih i posebnih teorijskih znanja i veština neophodnih za obavljanje pravničke profesije kroz savremene metode nastave, samostalan i timski rad;
 • omogućavanja sticanje teorijskih i stručnih znanja, profesionalnih veština i podsticanje stvaralačkog načina razmišljanja studenata, ovladavanje deduktivnim i induktivnim pravnim metodama, postupcima i procesima istraživanja, što im omogućuje da, poštujući načela pravne etike, sa uspehom analiziraju pravne probleme, rešavaju ih i predviđaju posledice tih rešenja;
 • omogućavanje studentima da, odabirom izbornih predmeta shodno svojim mogućnostima i afinitetima, aktivno učestvuju u kreiranju sopstvenog obrazovanja;
 • sticanje praktičnih znanja kroz organizovanje prakse u sudovima, tužilaštvima, privrednim subjektima, centrima za socijalni rad, kazneno – popravnim ustanovama, državnoj upravi i lokalnoj samoupravi;
 • osposobljavanje za kvalitetan i kompetentan rad i saradnju sa unutrašnjim i međunarodnim organima i institucijama u cilju razmene znanja, veština i iskustava u oblasti prava;
 • omogućavanje studentima da poznaju pravne osnove funkcionisanja nacionalnog i međunarodnog prava, kao i pojedina specijalizovana prava koja se javljaju sa povećanjem složenosti funkcionisanja društvenog, privrednog sistema;
 • osposobljavanje studenata za uključivanje u radni proces, odnosno osposobljavanje studenata da, poštujući standarde pravne etike i profesionalan odnos prema radu, primenjuju stečena znanja u svim javnim i privatnim delatnostima u Srbiji, njenom regionu i Evropskoj Uniji;
 • osposobljavanje za kritičku analizu i vrednosnu ocenu zakonskih rešenja, pravne prakse i rada pravnih institucija;
 • osposobljavanje za praćenje razvoja pravne struke i nauke i unapređenje sopstvenog pravničkog znanje, veština i sposobnosti;
 • produbljivanje stečenog znanja na osnovnim akademskim studijama i nadogradnja u savremenim trendovima u razvoju pravne teorije, a posebno u izgradnji pravnog sistema Evropske unije.
 • razvijanje kreativnih sposobnosti, sposobnosti profesionalnog komuniciranja sa klijentima, kao i sa članovima interdisciplinarnih timova;
 • osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka i rešavanje stručnih problema poštujući odgovarajuće etičke norme;
 • pripremljenost za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja;
 • sticanje odgovarajućih znanja koja će omogućiti mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom miljeu;
 • uključivanje u više nivoe obrazovanja – studije drugog, a potom i trećeg stepena obrazovanja iz oblasti prava ili drugih srodnih oblasti studija.

Poseban cilj ovog studijskog programa je formiranje naučnog i stručnog podmlatka, koji će moći da odgovore izazovima savremenih naučnih dostignuća.

Posebni ciljevi modula opšte pravo su:

 • sposobnost da se analizira, sintezuje, predlaže rešenja, i predviđa posledice u oblasti privatnog prava;
 • sposobnost da savlada istraživačke metode, procedure i procese koji se odnose na oblasti korporativnog prava;
 • sposobnost da se razvije kritičko razmišljanje i rasuđivanje;
 • sposobnost da stečeno znanje koristi teoriju u praksi;
 • sposobnost da se profesionalno i samostalno obavlja poslove iz pravničke profesije;
 • sposobnost da koristi komunikacije i druge veštine neophodne za delovanje na međunarodnom planu;
 • sposobnost da razume funkcionisanje sistema bezbednosti Evropske unije i načina delovanja evropskih institucija;
 • sposobnost da razume, kroz prizmu klasičnih i novih koncepata, aktuelnim pitanjima u oblasti energetskog prava;
 • sposobnost da se primeni klasične i nove profesionalne koncepte u praksi;
 • sposobnost da se posvete etičkim principima i profesionalne etike;
 • sposobnost da razviju dobre međuljudske komunikacije veštine i dobro rade individualno ili u timovima;
 • sposobnost da koristi sistemske koncepte u razumevanju i definisanje problema.

Posebni ciljevi modula pravo unutrašnjih poslova su:

 • sposobnost da se analizira, sintezuje, predlaže rešenja, i predviđa posledice u oblasti krivičnog pravosuđa i bezbednosnih studija;
 • sposobnost da savlada istraživačke metode, procedure i procese koji se odnose na oblasti krivičnog pravosuđa i bezbednosti;
 • sposobnost da se razvije kritičko razmišljanje i rasuđivanje;
 • sposobnost da stečeno znanje koristi teoriju u praksi;
 • sposobnost da se profesionalno i samostalno obavlja poslove iz pravničke profecije;
 • sposobnost da koristi komunikacije i druge veštine neophodne za delovanje na međunarodnom planu;
 • sposobnost da razume, kroz prizmu klasičnih i novih koncepata, aktuelnim pitanjima u bezbednosti i otkrivanja i dokazivanja kriminala;
 • sposobnost da se primeni klasične i nove profesionalne koncepte u praksi;
 • sposobnost da se posvete etičkim principima i profesionalne etike;
 • sposobnost da razviju dobre međuljudske komunikacije veštine i dobro rade individualno ili u timovima;
 • sposobnost da koristi sistemske koncepte u razumevanju i definisanje problema;
 • sposobnost da razume društvene, psihološke, filozofske, ekonomske, istorijske, pravne i političke aspekte i posledice kriminala i delikvencije, a funkcije istražitelja, tužilaca, drugih državnih organa i agencija za sprovođenje zakona.

Završetkom studijskog programa master akademskih studija prava student stiče akademski naziv master pravnik.

Svrha studijskog programa master akademskih studija u skladu je sa osnovnim zadacima i ciljevima Univerziteta u Novom Pazaru, kao i sa ciljevima visokog obrazovanja, određenim Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije.

Svrha ovog studijskog programa usklađena je i kompatibilna sa studijskim programima drugih pravnih fakulteta u regionu i savremenim obrazovnim konceptima u Evropskoj uniji. Na ovaj način, studijski program osnovnih akademskih studija omogućava studentima mobilnost u regionalnom i evropskom obrazovnom prostoru. Pored toga, ovaj studijski program vodi računa i o specifičnim potrebama sredine u kojoj Univerzitet u Novom Pazaru obavlja svoju delatnost, omogućavajući studentima da, stičući potrebna znanja i veštine, dobiju mogućnost zapošljavanja, profesionalnog napredovanja i daljeg školovanja, kako u Srbiji, tako i širem regionu i Evropskoj uniji.

Svaki od modula ima posebno definisanu svrhu.

U okviru modula opšte pravo  objedinjuju se znanja iz građansko pravne oblasti, dok je kod modula pravo unutrašnjih poslova akcenat je stavljen na predmete koji produbljuju znanja iz krivično-pravne i kriminalističko-bezbednosne sfere.

Svrha modula opšte pravo master akademskih studija jeste nadgradnja postojećih znanja novim, kako bi se formirali što bolji kadrovi u oblasti prava. Završetkom master akademskih studija studenti – master pravnici osposobljeni su da postanu odgovorni, spremni i sposobni da se prilagode svakoj novoj situaciji i iznad svega, da profesionalno pristupe svakom zadatku u različitim organima, organizacijama, ustanovama, državnim i privatnim firmama i preduzećima.

Svrha modula pravo unutrašnjih poslova master akademskih studija, pruža pored opšteg pravnog znanja potrebnog za obavljanje poslova u pravosuđu, privredi ili u organima vlasti, studentima pruža znanja iz specijalizovanih predmeta vezanih za obavljanje najsloženijih poslova u policiji, vojsci ili bezbednosnim agencijama. Uspešnim okončanjem master akademskih studija prava, student stiče opšta i posebna teorijska i praktična znanja, veštine i sposobnosti neophodne za profesionalno obavljanje poslova iz nadležnosti ministarstva unutrašnjih poslova, primerenih zvanju master pravnik.

Savladavanjem studijskog programa master akademskih studija prava studenti stiču opšte kompetencije, koje možemo prikazati kao:

 • sposobnost pravilne analize stanja, sinteze prikupljenih podataka, uspešno predviđanje posledica i donošenje adekvatnih rešenja u vezi pravničke profesije;
 • ovladavanje metodima, postupcima, i procesima istraživanja i rešavanja pravnih problema iz oblasti građanskog i krivičnog prava;
 • razvijanje kritičkog i samokritičkog mišljenja i usvajanje objektivnog stava u vršenju pravničke profesije;
 • sposobnost pravničkog razmišljanja o značaju prava za uređenje društvenih odnosa;
 • sposobnost efikasne primene stečenih znanja u praksi;
 • sposobnost komuniciranja sa javnošću i razmenjivanja informacija sa odgovarajućim stručnjacima unutar ili van struke i rešavanja radnih i međuljudskih odnosa;
 • sposobnost aktivnog uključivanja u pripremanju stručnog i pravosudnog ispita radi obavljanja važnih državnih funkcija;
 • poznavanje organizacije i rada pravosudnih i drugih državnih organa;
 • sposobnost izrade opštih pravnih akata i pojedinačnih odluka;
 • odgovornost i etička predanost pravničkoj profesiji.

Savladavanjem modula opšte pravo studenti stiču predmetno-specifične kompetencije:

 • primeni stečeno znanje prilikom rešavanja problema u novim i nepoznatim okolnostima u oblasti prava i da razume širi kontekst primena pravnih normi;
 • nudi analitičke odgovore u pogledu primene pravnih propisa, kao i u pogledu izmena u oblasti pravne regulative;
 • uočava, sagledava i istražuje društvene i pravne pojave i probleme i daje kreativne predloge za njihovo rešavanje;
 • kritički analizira i evaluira zakonska rešenja, pravnu praksu i funkcionisanje pravnih institucija;
 • argumentovano diskutuje o pravnim pojavama, institutima i problemima;
 • sagledava praktični aspekt, značaj i imlikacije teorijskih stavova o pojedinim pravnim institutima;
 • planira i organizuje timski rad i upravlja ljudskim resursima;
 • nastavi svoje dalje usavršavanje na doktorskim studijama u oblasti prava i drugih društveno-humanističkih nauka;
 • promoviše standarde pravne etike i pravnog profesionalizma;
 • prati razvoj zakonodavstva i pravne nauke i zalaže se za primenu rezultata naučnih istraživanja u zakonodavnoj i pravnoj praksi; i
 • permanentno unapređuje svoje pravničko znanje, veštine i sposobnosti.

Savladavanjem modula pravo unutrašnjih poslov studenti stiču posebne predmetno-specifične kompetencije:

 • samostalno i adekvatno obavlja pravničke poslove u organima unutrašnjih poslova, pravosuđu, organima državne uprave, u javnim službama, privrednim društvima, organizacijama i dr.;
 • nudi analitičke odgovore u pogledu primene pravnih propisa koje regulišu oblast fukcionisanja službi unutrašnjih poslova, ali i drugih oblasti prava koje su u bliskoj vezi sa aktivnostima službe unutrašnjih poslova, kao i u pogledu izmena u dmenu pravne regulative iz ovih oblasti;
 • uočava, sagledava i istražuje društvene i pravne pojave i probleme u oblasti unutrašnjih poslova i daje kreativne predloge za njihovo rešavanje;
 • kritički analizira i evaluira zakonska rešenja, pravnu praksu i funkcionisanje pravnih i društvenih institucija koje organizuju, regulišu i sprovode društvenu kontrolu nad radom službe unutrašnjih poslova;
 • argumentovano diskutuje o pravnim pojavama, institutima i problemima u oblasti unutrašnjih poslova;
 • sagledava praktični aspekt, značaj i imlikacije teorijskih stavova o pojedinim pravnim institutima koji svoju primenu nalaze u regulisanju aktivnosti službi unutrašnjih poslova;
 • planira i organizuje timski rad i upravlja ljudskim resursima u osnovnoj oblasti ovog studijskog programa;
 • promoviše standarde pravne etike i pravnog profesionalizma koji se odnose na oblast unutrašnjih poslova;
 • prati razvoj zakonodavstva i pravne nauke i zalaže se za primenu rezultata naučnih istraživanja u zakonodavnoj i pravnoj praksi u okviru osnovnih predmeta studijskog programa;
 • koristi pravne resurse na internetu i savremenu informatičku tehnologiju u svakodnevnom radu, i
 • permanentno unapređuje svoje pravničko znanje, veštine i sposobnosti

Na ovaj studijski program se mogu upisati kandidati koji su predhodno ostvarili 240 ESPB na osnovnim akademskim studijama prava. Pod istim uslovima program može upisati i kandidat koji je osnovne akademske studije prava završio na drugom Univerzitetu u Republici Srbiji ili inostranstvu, na Kriminalističko policijskoj akadmeiji, Fakultetu bezbednosti ili osnovne akademske studije u srodnoj oblasti u okviru polja društveno-humanističkih nauka ukoliko se broj, naziv i/ili sadržaj predmeta koji je položio na fakultetu sa koga dolazi u najvećoj meri podudara sa brojem, nazivom i sadržajem predmeta akademskih studija prvog stepena Departmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru. U suprotnom, kandidat je dužan da pre upisa master studija položi ispite iz nedostajućih predmeta.

 

 

Р.бр. Шиф.

Пред.

Назив предмета Статус[1] Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. ПMА01 Људска и мањинска права ЗАЈ 1 2+2+1 8
2. ПMА02 Међународне организације ОП 1 2+2+1 7
3. ПMА03 Корпоративно кривично право ПУП 1 2+2+1 7
4. ПMА04 Уставно право ОП 1 2+2+1 7
5. ПМА05 Доказно право ПУП 1 2+2+1 7
6. ПMА06 Службеничко право ЗАЈ 1 2+2+1 8
7. ПMА07 Криминалистичке истраге и форензичке науке ЗАЈ 2 2+2+0 9
8. ПMА08 Међународно хуманитарно право ЗАЈ 2 2+2+0 9
9. ПMА09 Право европских интеграција ЗАЈ 2 2+2+0 9
10 ПMА10 Савремене криминалистичке процедуре ЗАЈ 2 2+2+0 9
11 ПMА11 Студијски истраживачки рад ЗАЈ 2 0+0+12 5
12 ПMА12 Завршни рад ЗАЈ 2 0+0+0 7
Укупно часова активне наставе 20+20
УКУПНО ЕСПБ 60

 

[1] ЗАЈ = Заједнички предмет; ОП = Предмет модула „Опште право“; ПУП = Предмет модула „Право унутрашњих послова“

×
Language