Pravne Nauke

Dobrodošli na univerzitet, znanja, nauke, umjetnosti, dizajna,  tradicionalnih vrijednosti, posebne organizacione kulture, savremenih studijskih programa, afirmativnih ideja, jednakih studentskih šansi, visokih standarda obrazovanja, pravičnih odnosa, mulikulturalnosti, multinacinlanosti, kontinuiteta kvaliteta i uspjeha.

Dobro došli na Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru i Departman za pravne nauke.

Osnivač Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru i utemeljitelj visokoškolskog obrazovanja u Sandžaku, akademik Muamer Zukorlić muftija, kada je osnivao naš Univerzitet imao je izuzetnu viziju, da osnuje poseban i jedinstven  Univerzitet, Univerzitet koji će se ralikovati od svih dotadašnjih univerziteta, koga će karakterisati sloboda, jednakost, ravnopravnost, orjentisanost i prema istoku i prema zapadu, poseban pristup nauci, znaju i kvalitetu, uz baštinjenje uzvišenih vrijednosti koje su temelj opstanka svakog društva. Danas, posle 17 godina posojanja Internacionalnog univerziteta sa sigurnošću možemo tvrditi da je ispunjena vizija našeg osnivača, san svakog sandžačkog čovjeka i svih dobrih ljudi koji su željno isčekivali osnivanje univerziteta u Sandžaku.

Sa ponosom vam predstavljamo naš Univerzitet i Departman za pravne nauke, svjesni svih svojih kvaliteta i mogućnosti koje pružamo našim studentima u cilju sticanja kvalitetnog znanja.

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru najstariji je Univezitet u Sandžaku i jedan od najbolje organizovanih univerziteta u Republici Srbiji, regionu i šire, koji svojim studentima pruža izuzetne uslove studiranja i najbolja teorijska i aplikativna znanja. Kvalitet Univerziteta ogleda se u njegovoj autentičnosti, posebnoj organizaciji, originalnosti i otvorenosti, što je preduslova za obrazovanje budućih kvalitetnih i uspješnih kadrova. Poštovanje ličnosti svakog studenta, misli i stava,  jedna je od osnovnih karaktristika našeg univerziteta, zahvaljujući kojoj se stvara slobodna intelektualna elita spremna da se suoči sa savremenim izazovima današnjice. Departman za pravne nauke postoji od samog osnivanja Univerziteta, organizovan kroz dva modula, Opšte pravo i Pravo unutrašnjih poslova (Kriminalistika). Na Departmanu za pravne nauke predavali su i predaju eminentni stručnjaci iz zemlje i inostranstva. Nastava na Departmanu odvija se u manjim grupama, što omogućava mentorski rad i potpunu posvećenost studentima od strane profesora i asistenata. Savremeni programi studiranja prilagođeni su bolonjskom sistemu obrazovanja, što studente čini aktivnim i ažurnim tokom sve četiri godine studija. Studenti najveći deo vremena provode na Univerzitetu, posvećni studentskim obavezima i van nastavnim aktivnostima koje se organizuju na Univerzitetu. Pored teorijske nastave, za studente Departmana za pravne nauke obezbeđena je i stručna praksa. Tako, naši studenti svoja praktična znanja stiču u sudovima, lokalnim samoupravama, forenzičkim centrima, Narodnoj skupštini Republike Srbije, Vladi Republike Srbije i drugim relevantnim ustanovama i institucijama koje su od posebnog značaja za budući posao diplomiranog pravnika. Uprava univerziteta, menadžment, profesori, asistenti i svi zaposleni na Univerzitetu u potpunosti su posvećeni studentima, celokupan sistem usmeren je ka studentima, njihovom intelektualnom sazrevanju i izgradnji njihovih akademskih kapaciteta. Naši studenti su prepoznatljivi već za vrijeme svojih studija, učesnici su različitih takmičenja, debata, projekata, kao i nosioci mnogih prizanja, plaketa i certifikata. Po završetku studija, naši  studenti u potpunosti su spremni da odmah uđu u proces rada i rade poslove za koje su stekli zvanje diplomiranog pravnika. Naš najbolji ambasadori i reprezenti su naši studenti. Zato, najveći broj mladih kadrova koji su danas zaposleni u javnom i privatnom sektoru diplomirali su na Departmanu za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.

Kao visokoškolska ustanova izuzetnu pažnju posvećujemo naučno-istraživačkom radu, organizaciji međunarodnih konferencija, izdavalaštvu, učešću na domaćim i međunarodnim projektima, kao i stalnom usavršavanju svojih kadrova i zaposlenih.  U cilju publikacije naučnih i stručnih radova osnvali smo i poseban časopis Departmana za pravne nauke „Pravne teme“.  Časopsis „Pravne teme“ naučno je kategorizovan i u njemu radove objavljivaljuju autori iz različith zemalja svijeta.

Rad Internacionalnog univerziteta i Departmana za pravne nauke je transparentan, zato pozivamo sve zainteresovane građane da dođu i upoznaju sa našom organizacijom, profesorima i asistentima, nastavnim planovima i programima, nastavnim sredstvima, informacionim tehnologijama, konfiguraciji učionica i ambijenta na času, metodama studiranja, postupcima evaluacije, ispitivanju studenata, odnosima između profesora i studenata, mentorskom radu, kao i dodatnim van nastavnim sadržajima koji su posvećeni našim studentima.

Na kraju ovog kratkog predstavljanja Departmana za pravne nauke, moram naglasiti sledeće: čast, zadovoljstvo i privilegija je biti deo Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, bez obzira na to da li je neko student, profseor, asistent ili van nastavno osoblje.

Rukovodilac Departmana za pravne nauke

Doc. dr Rejhan R. Kurtović

×
Language