Pravo unutrašnjih poslova (OAS)

Osnovne informacije o studijskom programu

Studiјskim prоgrаmоm PRАVО, u оkviru mоdulа оpštе prаvо i prаvо unutrаšnjih pоslоvа, krоz rаzličitе prаvnе i kriminаlističkо-bеzbеdnоsnе prеdmеtе studеntimа sе prеzеntuјu rаzličiti prаvni instituti, prоblеmi i nаčini njihоvоg rеšаvаnjа, оmоgućаvајući im dа sе snаđu u rаzličitim situаciјаmа i shvаtе znаčај fоrmirаnjа vrhunskih kаdrоvа nа оvоm pоlјu zа društvо u cjеlini. Studеntimа sе krоz оvај studiјski prоgrаm pružајu svеоbuhvаtnа i sаvrеmеnа znаnjа i spоsоbnоsti kоје su pоtrеbnе sаvrеmеnоm prаvniku, kаkо u nаšој zеmlјi, tаkо i u inоstrаnstvu.

Zvanje i mogućnosti zaposlenja

Svrha modula pravo unutrašnjih poslova, se ogleda u osposobljavanju studenata za primenu naučnih znanja i veština iz oblasti krivično-pravnih i kriminalističko-bezbednosnih nauka potrebnih za uključivanje u radni proces u organima unutrašnjih poslova, javno tužilaštvo, ustanove za izvršenje krivičnih sankcija i bezbednosne službe, na poslovima primerenih zvanju diplomirani pravnik.

Završetkom ovog studijskog programa stiče se zvanje Diplomirani pravnik. 

Trajanje studija

Osnovne akademske studije Pravo – modul Pravo unutrašnjih poslova se izvode u toku četiri školske godine, odnosno osam semestara, a ukupan obim studija je 240 ESPB.

Školarina

Godišnja školarina za ovaj studijski program iznosi 1.300 € godišnje, u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.

Godišnja školarina se plaća u osam mjesečnih rata.

Informacije o stipendijama i popustima možete vidjeti na linku: www.uninp.edu.rs/stipendije

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

PRVA GODINA

 • Uvod u pravo
 • Opšta istorija države i prava
 • Engleski jezik 1
 • Osnovi ekonomije
 • Osnovi informatike
 • Ustavno pravo
 • Rimsko pravo
 • Engleski jezik 2
 • Izborni predmet 1
  • Mediji i obrazovanje
  • Kultura govora
 • Izborni predmet 2
  • Socijalna patologija
 • Opšta psihologija

DRUGA GODINA

 • Uvod u građansko pravo
 • Kriminologija
 • Krivično pravo – opšti deo
 • Izborni predmet 3
  • Viktimologija
  • Penologija
 • Specijalno fizičko obrazovanje 1
 • Stvarno pravo
 • Krivično pravo – posebni deo
 • Osnovi kriminalistike
 • Izborni predmet 4
  • Interkulturalno razumevanje i komunikacija
  • Politički sistemi
 • Stručna praksa 1
 • Specijalno fizičko obrazovanje 2 – upotreba sredstava prinude

TREĆA GODINA

 • Krivično procesno pravo
 • Upravno pravo
 • Izborni predmet 5
  • Međunarodno krivično pravo
  • Maloletničko prestupništvo
 • Kriminalistička taktika
 • Obligaciono pravo
 • Izborni predmet 6
  • Javne finansije
  • Prekršajno pravo
 • Stručna praksa 2
 • Kriminalistička tehnika
 • Kriminalistička operativa

ČETVRTA GODINA

 • Građansko procesno pravo
 • Izborni predmet 7
  • Prevencija kriminaliteta
  • Osnovi forenzike
 • Kriminalistička metodika
 • Nacionalna bezbednost
 • Pravo Evropske unije
 • Izborni predmet 8
  • Organizovani kriminal
  • Kliničko pravno obrazovanje
 • Stručna praksa 3
 • Završni rad 8
 • Savremeni obaveštajni sistemi
 • Privredni kriminalitet

Akreditacija

Link za uvjerenje o akreditaciji: (link)

Informator

Link za opšti test: (link)

Link za posebni test znanja: (link)

Kontakt

Više informacije možete dobiti na e-pošti: d.prava@uninp.edu.rs 

Osnovne akademske studije
Master akademske studije
×
Language