DAS UMETNOST

Naziv studijskog programa : Doktorske studije umetnosti

Samostalna visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program: Univerzitet u Novom Pazaru 

Visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program: Departman umetnosti u Novom Pazaru 

Obrazovno-naučno/obrazovno-umetničko polje: Umetnost

Naučna, stručna ili umetnička oblast: Likovna umetnost

Obim studija izražen ESPB bodovima: 180 ESPB

Naziv diplome: Doktor umetnosti-likovne umetnosti

Dužina studija: 3 godine

Godina kada će započeti realizacija studijskog programa: 2021

Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program: 6

Datum kada je program prihvaćen od strane odgovarajućeg tela : Senat Univerziteta, od 12.11.2020.

Jezik na kome se izvodi studijski program: Srpski 

Kompetentnost visokoškolske ustanove za realizaciju doktorskih studija umetnosti

Univerzitet u Novom Pazaru je od prvog dana svog osnivanja intenzivno radio na razvoju uslova za kvalitetan naučno-istraživački rad. U cilju što boljeg postizanja ciljeva i suočavanja sa današnjim izazovima, Univerzitet u Novom Pazaru je odlukom Saveta Univerziteta broj 688/17/II-2 od 25.09.2017. godine usvojio strateški plan naučno-istraživačkog rada za period od akademske 2017/18. do 2021/22. godine. Ovaj plan je utvrdio stanje razvoja naučno-istraživačke delatnosti, opšti cilj razvoja, strateški ciljevi sa prioritetima za njihovo ostvarivanje kao i mere i smernice za ostvarivanje strateškog plana. Ostvarivanje ciljeva ove strategije je od posebnog značaja što se njen planski period završava sa 20. godišnjicom postojanja univerziteta.

Kvalitet dosadašnjeg naučnoistraživačkog rada Univeriteta potvrđen je i akreditacijom Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razovja broj 660-01-00002/4 od 18.06.2019. godine.

Struktura studijskog programa

Studijski program Doktorskih studija likovne umetnosti pripada obrazovno-umetničkom polju umetnost, oblast likovna umetnost, i sadrži sve elemente utvrđene Zakonom. Cilj doktorskih studija usmeren je na temeljnom obrazovanju studenata koje podrazumeva razvijanje analitičkog sagledavanja umetničke teorije i prakse, te osposobljavanje studenata za samostalan umetnički i akademski rad. Spoj teorijskih i praktičnih znanja, razvoj kritičkog mišljenja i sticanje sposobnosti za kritičko sagledavanje profesionalnih i društvenih promena i pojava te razvijanje umetničkih veština su značajne odlike ovog studijskog programa koji je dizajniran na način da predstavlja logičnu nadogradnju prethodno stečenih znanja i veština na osnovnim i master studijama.

Doktorske studije traju tri godine, odnosno 6 semestara, gde se svaka akadmska godina vrednuje sa 60 ESPB a ukupne studije se vrednuju sa 180 ESPB.

Studijski program doktorskih studija obuhvata niz obaveznih i izbornih područija čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje znanja. Svi predmeti (obavezni i izborni) imaju pojedinačno definisanu bodovnu vrednost u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova, pri čemu jednom bodu odgovara približno 30 sati ukupne aktivnosti studenta. Bodovna vrednost pojedinih predmeta kreće se u rasponu od 8 do 12 ESPB bodova, a u skladu sa prirodom predmeta (vremenom koje je potrebno za njegovo savladavanje) i opterećenjem studenata.

U okviru nastave na teorijskim predmetima studenti usavršavaju kompetencije u cilju definisanja i razumevanja vlastite poetike, te dubljeg i teoriski zasnovanog razumevanja tokova umetnosti. Na umetničkim predmetima, studenti kroz praktični individualni rad usavršavaju vlastite umetničke kompetencije, pri čemu je prioritet dat razvitku orginalnosti i kreativnog duha studenata, što je posebno izraženo kroz umetničko-istraživački rad.

Nakon položenih ispita te ispunjavanjavanjem svih obaveza predviđenim Pravilnikom o doktorskim studijama, student pristupa samostalnom umetničko-istraživačkom radu i koncipiranju nacrta doktorskog umetničkog projekta.

Doktorski umetnički projekat je samostalni umetničko-teorijski rad kandidata, praćen od strane odabranog mentora, a u okviru odabrane umetničke oblasti. Doktorski umetnički projekat sastoji se iz rada u pisanoj formi i realizovanog umetničkog dela iz odabrane oblasti i vrednovan je sa 30 ESPB bodova.

Uspešnom odbranom rada i umetničkog projekata, kandidat dokazuje da je, na osnovu znanja i veština usvojenih tokom studija, stekao sposobnost za samostallno bavljenje delatnošću u oblasti likovne umetnosti na najvišem akademskom nivou.

Tokom doktorskih studija Likovne umetnosti studenti stiču kompetencije da analitički, krativno i inovativno reše umetnički problem.

Doktorske studije na Univerzitetu u Novom Pazaru omogućuju prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija. Pravilnikom o mobilnosti i prenošenju ESPB su definisani uslovi za prenos ESPB sa drugih visokoškolskih institucija.

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa doktorskih studija Likovne umetnosti je da obezbedi obrazovni okvir studija najvišeg stepena u kojem će studenti razviti svoje talente u skladu sa umetničkim razvojem i najvišim istraživačkim standardima u svojoj oblasti.

Kroz zaokruživanje procesa  studiranja likovne umetnosti, te sticanje produbljenih i naprednih znanja iz teorije i prakse likovne umetnosti studenti se osposobljavaju za samostalan i kvalitetan umetničko-istraživački i pedagoški rad, i ostvarenje originalnih umetničkih projekata koji su relevantni na nacionalnom i međunarodnom nivou. Tokom rada na umetničkom projektu, kroz vlastitu praksu, student treba da celovitije razvije stvaralačke sposobnosti i istraživački pristup umetničkom stvaranju. Svrha studijskog programa bazira se na razvijanju umetničko kritičkog mišljenja kod studenata, i njihovo osposobljavanje da kritički procenjuju svoj rad i rad drugih na najvišem umetničkom nivou te da, uz razvoj kreativnih, intelektualnih i umetničkih sposobnosti, kao i uz primenu stečenih teorijskih znanja, budu kompetentni da detaljno obrazlože i prezentuju rezultate svog umetničkog istraživanja.

Studijski program doktorskih studija Likovne umetnosti usmeren je ka obrazovanju i osposobljavanju studenata kao stručnjaka unutar svoje struke i specifičnih oblasti teorijsko-praktičnog rada u umetnosti, obrazovanju, medijima i kulturi.

Svrha doktorskog studijskog programa Likovne umetnosti je u potpunosti u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Univerziteta u Novom Pazaru.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi doktorskog akademskog studijskog programa Likovne umetnosti proističu iz svrhe za koju je program i koncipiran, te su stoga usmereni ka formiranju stručnjaka jasno prepoznatljive profesije koji će:

–           biti kompetentni za rad u likovno-pedagoškim ustanovama na nivou univerziteta.

–           autoritativno vladati najstručnijim akademskim znanjima i veštinama, i biti visoko motivisani da stečena znanja primenjuju u raznim kontekstima, likovnom, obrazovnom i opšte kulturnom.

–           ovladati primenjenim naučnim metodama istraživanja, i koristiti ih za argumentovan obrazlaganje svojih stavova.

–           biti kompetentni za saradnju i rukovođenje interdisciplinarnim razvojnim, istraživačkim, umetničkim i umetničko-naučnim timovima.

Ciljevi studijskog programa Likovne umetnosti su usklađeni sa savremenim pravcima razvoja likovne umetnosti u svetu i u potpunosti u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Univerziteta u Novom Pazaru.

Kompetencije diplomiranih studenata

Osnovne kompetencije koje studenti stiču završetkom studijskog programa doktorskih akademskih studija Likovne umetnosti:

–           Studenti stiču kompetencije za samostalno bavljenje umetničko-istraživačkim radom.

–           Studenti stiču kompetencije za rad u likovno-pedagoškim ustanovama na nivou univerziteta.

Završetkom studijskog programa doktorskih akademskih studija  Likovne  umetnosti studenti stiču i sledeće opšte kompetencije:

–           Sposobnost prepoznavanja vrhunskih standarda u polju istraživanja i sposobnost za razdvajanje bitnih od irelevantnih tema istraživanja, kako u teoretskom, tako i u praktičnom, kreativnom kontekstu,

–           Sposobnost postavljanja sopstvenih tema za istraživanje i novih ideja,

–           Sposobnost povezivanja različitih polja istraživanja,

–           Sposobnost preispitivanja standardnih ideja i konvencija,

–           Sposobnost uviđanja nedostataka i neostvarenog potencijala pojedinih teza i ideja i kao i pronalaženje strategija za njihovo otklanjanje,

–           Sposobnost pisanja i držanja prezentacija na jasan i odgovarajući način za različite ciljne grupe.

Predmetno specifične kompetencije koje studenti stiču:

–           Sposobnost za duboko i sistematsko razumevanje likovnog stvaralaštva,

–           Profesionalno vladanje veštinama na najvišem nivou u oblasti likovne umetnosti kao i poznavanje relevantnih istraživačkih metoda koje doprinose daljem usavršavanju,

–           Sposobnost osmišljanja, projektovanja, implementacije i prilagođavanja procesa značajnih za umetničko istraživački rad na najvišim umetničkom i akademskom nivou,

–           Sposobnost da se uključi u kreiranje i sprovođenje međunarodnih projekata iz oblasti umetnosti,

–           Sposobnost za ostvarivanje originalnog doprinosa kroz istraživanje, koji proširuje dotadašnje saznanje i umetničko razumevanje na nacionalnom i međunarodnom nivou,

–           Sposobnost za kritičku i samokritičku analizu, evaluaciju i sintezu novih kompleksnih ideja, umetničkih koncepata i procesa,

–           Sposobnost komunikacije sa širom umetničkom i akademskom zajednicom na na nacionalnom i međunarodnom nivou iz polja likovne umetnosti,

–           Sposobnost preuzimanja kreativne i proaktivne uloge u daljem unapređenju umetnosti.

Kompetencije stečene savladavanjem studijskog programa omogućavaju studentima dalji profesionalni razvoj u umetnosti, obrazovanju, privredi i javnom sektoru.

Ishodi učenja na doktorskim akademskim studijama Likovne umetnosti, Univerziteta u Novom Pazaru, u skladu sa su sa načelima Dablinskih deskriptora, odnosno Evropskog okvira kvalifikacija kao i Nacionalnog  okvira kvalifikacija.

Kurikulum: (link za kurikulum)

Kurikulum doktorskih akademskih studija Likovne umetnosti formiran je tako da zadovolji postavljene ciljeve. Polazeći od činjenice da je osnovni cilj studijskog programa formiranje likovnih umetnika sa najvišim kompetencijama za umetnički rad, te razvijenom sposobnošću za teorijski utemeljeno razmevanje tokova u oblasti likovne umetnosti ličnosti najvišeg profesionalnog nivoa, sposobnost ispoljavanja inventivnosti i originalnosti, kao i sposobnost za samostalno bavljenje umetničko istraživačkim radom, glavnom predmetu, završnom radu, i ostalim predmetima koji su direktnoj vezi sa izradom umetničkog projekta i koji dokazuju osposobljenost studenta za postavljene ciljeve, dodeljeno je oko preko 100 ESPB.

Studijski program Likovne umetnosti traje tri godine i podeljen je u šest semestara. Doktorskim studijskim programom Likovne umetnosti predviđeno je 25% časova aktivne nastave u formi predavanja, a ostale časove aktivne nastave sačinjava umetničko-istraživački rad, koji u svom sadržaju obuhvata oblasti svih predmeta na studijskom programu, a najviše je u funkciji pripreme i izrade umetničkog projekta.

Svi predmeti, uključujući i umetničko-istraživački rad, su jednosemestralni i nose odgovarajući broj ESPB pri čemu jednom bodu odgovara približno 30 sati aktivnosti studenta. Redosled izvođenja predmeta u studijskom programu je takav da se znanja potrebna za naredne predmete stiču kroz prethodno realizovane predmete. U kurikulumu je definisan opis svakog predmeta koji sadrži naziv, tip predmeta, godinu i semestar studija, broj ESPB, ime nastavnika, cilj kursa sa očekivanim ishodima, znanjima i kompetencijama, preduslove za pohađanje predmeta, sadržaj predmeta, preporučenu literaturu, metode izvođenja nastave, način provere znanja i ocenjivanja i druge podatke. Vrednost svakog semestra je 30 ESPB. Vrednost kompletnih doktorskih studija Likovne umetnosti iznosi 180 ESPB. Individualna i grupna nastava je zastupljena na svim predmetima.

Izborni predmeti na studijskom programu Likovne umetnosti su zastupljeni sa  50%.

Doktorski studijski program Likovne umetnosti podrazumeva i izradu umetničkog projekta, koji student samostalno priprema uz konsultacije sa mentorom.

Umetnički projekat se sastoji od javne prezentacije originalnog umetničkog dela, i pisanog rada koji predstavlja rezultat umetničkog istraživanja neposredno vezanog za temu umetničkog projekta. Postupak prijave, izrade i odbrane doktorskog umetničkog projekta određen je opštim aktom Univerziteta i Pravilnikom o doktorskim studijama. Broj bodova za doktorski umetnički projekat ulazi u ukupan broj bodova potrebnih za završetak doktorskih studija.

Табела 5.2 Студијски програм: Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар Статус предмета Активна настава ЕСПБ
П СИР ОСТАЛО
Прва година
1  ДУО1 Методологија научног рада 1 О 2 4 8
2. ДУИ11

 

Односи уметности науке и технологије

 

Филозофија уметности

1 И 2 2 10
3 ДУО2

 

Уметнички истраживачки рад 1 1 О 2 10 12
4 ДУО3 Уметнички истраживачки рад 2 2 О 2 10 12
5 ДУО4 Технике писања научног-

истраживачког рада

2 О 1 2 8
6 ДУИ12 Илустрација –ауторски израз и савремена уметничка пракса

 

Фотографија као културолошки медиј

 

2 И 2 2 10
Укупно часова активне наставе и бодова на години 11 30 60 60 ЕСПБ
Друга година
1 ДУО5 Модерна уметност изабране теме 3 О 2 8
2 ДУО6 Уметнички истраживачки рад 3 3 О 2 12 12
3  ДУИ13 Илустрација-визуелно приповедање и нови медији

 

Перформанс и перформативност у савременој уметности

3 И 2 2 10
4 ДУИ14 Естетика комуникације

 

Менаџмент у култури

4 И 2 2 10
5 ДУО7 Савремени медији у уметности 4 О 1 2 8
6 ДУО8 Уметнички истраживачки рад 4 4 О 2 12 12
Укупно часова активне наставе и бодова на години 11 30 60
Трећа година
7 ДУО9 Израда докторског уметничког пројекта О 40 30
8 ДУО10 Докторски уметнички пројекат О 30
Укупно часова активне наставе и бодова на години 40 60
Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму
      Напомена:

  1. Трајање студија је 3 године и 180 бодова
  2. Активна настава су предавања и СИР, минимум 20 часова по семестру у свим годинама
  3. Укупно предавања на прве две године студија минимум 45 часова или 25% од укупног
  4. броја часова активне наставе
  5. Трећа година је  само студијски истраживачки или самоистраживачки рад
  6. Број бодова по години минимум 60
×
Language