Program cjeloživotnog učenja

Program cjeloživotnog učenja

Poznata izreka kaže „Ne učite za školu, već za život“. Bilo tokom studija ili u svakodnevnom životu: učenje novih stvari prati nas svaki dan. Oni koji ne uče i ne preispituju stvari, ne razvijaju se dalje i ostaju na tački gledišta na kojoj se trenutno nalaze.

Sa profesionalnog aspekta, učenje i usavršavanje je potrebno jer se društvo i ekonomija stalno mijenjaju. Cjeloživotno učenje je također značajno za lični razvoj kako bismo se mogli suočiti sa društvenim promjenama i novim izazovima.

Ljudi uče tokom svog života kako bi razvili svoje vještine, kako bi stekli kvalifikacije ili jednostavno proširili svoje znanje. Pored toga, doživotno učenje uvijek otvara nove mogućnosti i nudi veću fleksibilnost.

Na Univerzitetu u Novom Pazaru, Departmanu za filološke nauke, realizirat će se Program obrazovanja tokom čitavog života bosanskog jezika kao nematernjeg jezika za kandidate koji su stekli neophodne kompetencije propisane Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi koji je objavljen u „Službenom glasniku RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012 i 15/2013.

Program cjeloživotnog obrazovanja realizirat će se na mjesečnom nivou jedne akademske godine, u okviru Departmana za filološke nauke, smjer Bosanski jezik i bošnjačka književnost.

Prijava će trajati od 01. do 10. u mjesecu, a podnosiće se u kancelariji Rukovodioca za postdiplomske studije i cjeloživotno obrazovanje. Obuka i konsultacije održat će se od 11 – 21. u mjesecu.  Polaganje bosanskog jezika kao nematernjeg realizovat će se mjesečno u toku jedne akademske godine u sljedećim terminima za akademsku 2023/ 24. godinu:

 • 25. 11. 2023.
 • 30. 12. 2023.
 • 12. 01. 2024.
 • 24. 02. 2024.
 • 30. 03. 2024.
 • 27. 04. 2024.
 • 25. 05. 2024.
 • 29. 06. 2024.
 • 28. 09. 2024.
 • 26. 10. 2024

 

Literatura koja je potrebna za pripremu ispita je sljedeća:

 • Dževad Jahić, Senahid Halilović, Ismail Palić, Gramatika bosanskoga jezika, Dom Štampe, Zenica, 2000.
 • Senahid Halilović, Pravopis bosanskoga jezika, Zenica, 2004.

Pravo na prijavu imaju diplomirani studenti, odnosno sva lica koja rade u nastavnom procesu u obrazovno-vaspitnim ustanovama, a u toku studija nisu stekla potrebne kompetencije iz oblasti bosanskog jezika, te uplatom iznosa predviđenog cenovnikom Univerziteta u Novom Pazaru stiču pravo na polaganje.

Kandidati nakon položenog ispita dobijaju uvjerenje na osnovu člana 29. Zakona o općem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje) i člana 113. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/20 – dr. zakon), za uspješno savladan Program cjeloživotnog obrazovanja bosanskog jezika kao nematernjeg jezika i ostvaruju 6 ESPB bodova.

Potrebna dokumentacija za prijavu:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uplata

Na Departmanu za filološke nauke, Univerziteta u Novom Pazaru, realizirat će se Program obrazovanja tokom čitavog života, Srpski jezik kao nematernji jezik. Program obuhvata pripremu, obuku i konsultacije kandidata koji su stekli neophodne kompetencije propisane Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi koji je objavljen u „Službenom glasniku RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012 i 15/2013.

 • Program cjeloživotnog obrazovanja realizirat će se u četiri termina na nivou akademske godine, u okviru Departmana za filološke nauke, Srpski jezik i srpska književnost.
 • Prijava za mjesec decembar trajat će od 06. 11. do 20. 11. 2023.
 • Obuka i konsultacije organizirat će se od 21. 11. do 07. 12. 2023.

 

 • Prijava za mjesec mart trajat će od 13. 02. do 27. 02. 2024.
 • Obuka i konsultacije organizirat će se od 01. 03. do 13. 03. 2024.

 

 • Prijava za mjesec maj trajat će od 29. 04. do 10. 05. 2024.
 • Obuka i konsultacije organizirat će se od 13. 05. do 24. 05. 2024.

 

 • Prijava za mjesec oktobar trajat će od 23. 09. do 04. 10. 2024.
 • Obuka i konsultacije organizirat će se od 07. 10. do 18. 10. 2024.

 

Polaganje Srpskog jezika kao nematernjeg realizirat će se četiri puta u toku jedne akademske godine u sljedećim terminima za akademsku 2023/24. godinu:

 • Polaganje za mjesec decembar održat će se 12, 14. i 16. decembra 2022.
 • Polaganje za mjesec mart održat će se 20, 22. i 24. marta 2023.
 • Polaganje za mjesec maj održat će se 26, 29. i 31. maja. 2023.
 • Polaganje za mjesec oktobar održat će se 27, 30. i 01. oktobra 2023.

 

U okviru obuke kandidati će se upoznati sa ispitnim obavezama iz sljedećih predmeta:

 • Metodika s osnovama glotodidaktike,
 • Metodika nastave Srpskog jezika kao nematernjeg i
 • Teorija jezika u kontaktu.

 

Pravo na prijavu i pohađanje kursa imaju diplomirani studenti, odnosno sva lica koja rade u nastavnom procesu u obrazovno-vaspitnim ustanovama, a u toku studija nisu stekla potrebne kompetencije iz oblasti srpskog jezika, te uplatom iznosa predviđenog cenovnikom Univerziteta u Novom Pazaru stiču pravo na polaganje.

Kandidati stiču temeljna znanja i kompetencije za uspješno obavljanje obrazovno-vaspitnog rada, te nakon položenog ispita dobijaju uvjerenje na osnovu člana 29. Zakona o općem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje) i člana 113. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/20 – dr. zakon), za uspješno savladan program cjeloživotnog obrazovanja srpskog jezika kao nematernjeg jezika i ostvaruju 6 ESPB bodova.

Potrebna dokumentacija za prijavu:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uplata
×
Language

Termini

Termini cjeloživotnog programa bosanskog jezika kao nematernjeg su sljedeći:

- Prijava za decembar mjesec će trajati od 16. 11. do 23. 11. 2020.
- Obuka i konsultacije će se organizirati od 25. 11. do 07. 12. 2020.

- Prijava za mart mjesec će trajati od 22. 02. do 27. 02. 2021.
- Obuka i konsultacije će se organizirati od 01. 03. do 15. 03. 2021.

- Prijava za maj mjesec će trajati od 03. 05. do 30. 08. 2021.
- Obuka i konsultacije će se organizirati od 10. 05. do 24. 05. 2021.

- Prijava za oktobar mjesec će trajati od 01. 10. do 09. 10. 2021.
- Obuka i konsultacije će se organizirati od 11. 10. do 25. 10. 2021.

DETALJI PROGRAMA:

Program za polaganje dodatnih ipita za izvođenje nastave srpskog jezika kao nematernjeg

 

Potreba

U školama nacionalnih manjina gdje se sluša maternji jezik nacionalne manjine (u ovom slučaju bosanski), Zakon propisuje obavezan predmet Srpski jezik kao nematernji. S tim u vezi nastavnici koji predaju ovaj predmet na osnovu Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi koji je objavljen u „Službenom glasniku RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012 i 15/2013 Zakon propisuje da su ti nastavnici u obavezi da polože dodatne ispite kako bi ispunili sve uslove za dobijanje rešenja. 

 

PROGRAM ZA POLAGANJE DODATNIH ISPITA ZA IZVOĐENJE NASTAVE SRPSKOG KAO NEMATERNJEG

 

Naziv programa

Program za polaganje dodatnih ipita za izvođenje nastave srpskog jezika kao nematernjeg

Institucija

Univerzitet u Novom Pazaru

Departman za filološke nauke

Mjesto realizacije

Univerzitet u Novom Pazaru

Dimitrija Tucovića bb

36300 Novi Pazar

Svrha programa

Univerzitet u Novom Pazaru, realizuje Program za polaganje dodatnih ipita za izvođenje nastave srpskog jezika kao nematernjeg kako bi se omogućilo polaznicima da steknu temeljna znanja i kompetencije za uspješno obavljanje  vaspitno-obrazovnog rada u školi u vezi s nastavnim predmetom. Program koji nudimo usklađen je s Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika, objavljen u „Službenom glasniku RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012 i 15/2013 u kojem se propisuje da vaspitno-obrazovni rad vezan za nastavu srpskog jezika kao nematernjeg mogu da obavljaju lica koja su za to stručno obučena na način koji se Pravilnikom propisuje.

Ciljevi programa

Savladanim programom očekuje se da će polaznici produbiti znanja, steći potrebne kompetencije, dobiti uvjerenje za uspješno savladan program za polaganje dodatnih ispita za izvođenje nastave na srpskom kao nematernjem i ostvariti 18 ESPB boda.

Ciljna grupa

Svi diplomirani studenti odnosno sva lica koja rade u vaspitno-obrazovnim ustanovama, a u toku studija nisu stekla potrebne kompetencije.

Nastavni plan

Predmeti

Status predmeta

Metodika s osnovama glotodidaktike

Obavezan

Metodika nastave srpskog kao nematernjeg jezika

Obavezan

Teorija jezika u kontaktu

Obavezan

 

Cijena:

250 evra

Uslovi upisa

Program je namijenjen svima koji ispunjavaju uslove iz Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012 i 15/2013)

Organizacija i trajanje

Program se organizuje tokom cijele školske godine, a rok za završetak svih predviđenih obaveza ograničen je na period od jedne kalendarske godine od dana upisa programa.

Naziv predmeta

Metodika s osnovama glotodidaktike

Profesori

Doc.dr. Kimeta Hamidović

Broj ESP

6

Cilj predmeta

Upoznavanje s teorijskim osnovama glotodidaktike

Ishod predmeta

Savladana osnovna znanja iz teorije glotodidaktike, unapređena stručna kompetencija i osposobljenost za primjenu znanja.

Sadržaj predmeta

Pojmovi: maternji i nematernji jezik ( strani, drugi, jezik sredine). Bilingvizam, multilingvizam; bikulturalizam, mulitikulturalizam.

Nastava maternjeg i nastava nematernjeg jezika: značaj, cilj i zadaci. Primjenjena lingvistika, glotodidaktika, metodika nastave jezika: odnos. Glotodidaktički principi. Činioci nastave. Pristup, metod, tehnika rada.

Pregled historijata teorije i metoda nastave stranih jezika. Gramatičko-prevodna metoda, prirodna metoda, direktna metoda, strukturalizam u nastavi stranih jezika, audio-lingvalna metoda, audio-vizuelna metoda, komunikativni pristup.

Receptivne (razumijevanje na sluh, čitanje) i produktivne (govor, pisanje) jezičke djelatnosti. Jezička građa: akustičko-artikulacioni okvir, gramatika, liksika. Jezička i komunikativna kompetencija.

Učenje/usvajanje jezika kod djece i kod odraslih.

Literatura

Durbaba, O. (2011). Teorija i praksa ucenja i nastave stranog jezika. Zavod za udžbenike: Beograd;   

Vučo, J. Filipović, J. (2018). Jezici obrazovanja. Filološka istraživanja danas. Beograd;

Vučo J Durbaba, O. (2014) Jezici u obrazovanju i jezičke obrazovne politike. Beograd.

Ocejna znanja

Usmeni ispit

Naziv predmeta

Metodika nastave srpskog jezika kao nematernjeg

Profesor

Doc.dr. Ahmed Bihorac

Broj ESP

6

Cilj predmeta

Upoznavanje sa specifičnostima, osnovnim teorijskim postavkama i dostignućima nastave srpskog jezika kao nematernjeg; priprema za praktičnu primjenu stečenih teorijskih znanja.

Ishod predmeta

Sticanje znanja o specifičnostima, osnovnim teorijskim postavkama i dostignućima nastave srpskoj jezika kao nematernjeg; razvijati stručne kompetencije i njihovu aplikativnu primjenu kao vid sticanja profesorskih umjenja i profesionalnih vještina.

Sadržaj predmeta

Historijski pregled nastave srpskog kao nematernjeg jezika. Srpski kao nematernji jezik u nastavnom planu i programu za osnovnu i srednju školu: koncepcija, struktura, ciljevi i zadaci. Faktori koji utječu na nastavu drugog (srpskog) jezika. Odnos sistema maternjeg i predmetnog jezika. Etape u učenju srpskog kao nematernjeg jezika. Izgrađivanje četiri umjenja: razumijevanje na sluh, govor, čitanje, pisanje. Analiza udžbenika za srpski kao nematernji jezik.

Literatura

Ilić, Pavle: Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi (Metodika nastave), Novi Sad, Zmaj, 1998;  Kremzer, Nikola: Osnove metodike nastave nemačkog jezika, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1983; Nikolić, Milija: Metodika nastave srpskog jezika i književnosti, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1996; Petrović, Elvira: Teorija nastave stranih jezika, Zagreb, Školska knjiga, 1988; Zvekić-Dušanović, Dušanka, N. Dobrić: Priručnik za nastavnike srpskog kao nematernjeg jezika uz udžbenike za 3. i 4. razred osnovne škole, Beograd, Zavod za udžbenike, 2008; Zvekić-Dušanović, Dušanka, N. Dobrić: Priručnik za nastavnike srpskog kao nematernjeg jezika uz udžbenike od 5. do 8. razreda osnovne škole sa orijentacionim rasporedom gradiva, Beograd, Zavod za udžbenike, 2010; Srpski  kao strani jezik u teoriji i praksi II: tematski zbornik radova, Filološki fakultet, Centar za srpski kao strani jezik, Beograd, Čigoja štampa,2011; Srpski  kao strani jezik u teoriji i praksi III: tematski zbornik radova, Filološki fakultet, Centar za srpski kao strani jezik, Beograd, Čigoja štampa,2016; Studija o mogućnostima unapređenja nastave i učenja Srpskog kao nematernjeg jezika u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, Beograd, 2014.

Ocjena znanja

Usmeni ispit

Naziv predmeta

Teorija jezika u kontaktu

Profesor

Prof.dr. Samina Dazdarević

Broj ESP

6

Cilj predmeta

Upoznavanje s teorijom jezika u kontaktu i ovladavanje njenim pojmovno-terminološkim aparatom.

Ishod predmeta

Usvojena osnovna znanja o teoriji jezika u kontaktu. Ovladanost njenim pojmovno-terminološkim aparatom.

Sadržaj predmeta

Historijat kontaktne lingvistike. Pojmovi: miješanje jezika, jezičko (lingvističko) posuđivanje, jezički kontakti. Tvorci moderne teorije jezika u kontaktu. Kontakti jezika: direktni, indirektni kontakti.

Jezičko posuđivanje, jezik davalac, jezik prilamac. Neposredno i posredno posuđivanje. Proces adaptacije: primarna i sekundarna adaptacija. Fonetsko-fonološka adaptacija; morfološka adaptacija; sintaksička adaptacija. Integracija.

 

Interferencija. Tipovi jezičke interferencije: međujezička interferencija; interferencija primarno-sekundarnog smjera; očigledna i skrivena interferencija (unutarjezička analogija); interferencija prema jezičkom nivou ispoljavanja.

 

Bilingvizam: pojam i tipovi. Bilingvizam i kognitivni razvoj. Bilingvizam i diglosija.

 

Kontrastivna proučavanja jezika: nastanak, razvoj, osnovni pojmovi, ciljevi, metode i tehnike. Oblasti kontrastivnih proučavanja: kontrastivna analiza, teorija prevođenja, analiza grešaka. Uloga kontrastivne analize u proučavanju jezika u kontaktu.

Literatura

Bugarski, Ranko: Jezici, Beograd, Čigoja štampa,

1997; Đorđević, Radmila: Uvod u kontrastiranje jezika (četvrto

dopunjeno izdanje), Beograd, Filološki fakultet Univerziteta u

Beogradu, 2000; Genc, Lajoš: Rana dvojezičnost i kognitivni razvoј,

Novi Sad, Filozofski fakultet u Novom Sadu - Zavod za izdavanje

udžbenika, 1981; Prćić, Tvrtko: Engleski u srpskom, Novi Sad, Zmaj,

2005; Skutnab-Kangas, Tove: Bilingvizam, Beograd, Zavod za

udžbenike i nastavna sredstva, 1991; Filipović, Rudolf: Teorija jezika u

kontaktu, uvod u lingvistiku jezičkih dodira, Zagreb. JAZU – Školska

knjiga, 1986.

Ocena znanja

Usmeni ispit

 

 

Termini

Termini cjeloživotnog programa bosanskog jezika kao nematernjeg su sljedeći:

- Prijava za decembar mjesec će trajati od 16. 11. do 23. 11. 2020.

- Obuka i konsultacije će se organizirati od 25. 11. do 07. 12. 2020.

- Prijava za mart mjesec će trajati od 22. 02. do 27. 02. 2021.

- Obuka i konsultacije će se organizirati  od 01. 03. do 15. 03. 2021.

- Prijava za maj mjesec će trajati od 03. 05. do 30. 08. 2021.

- Obuka i konsultacije će se organizirati od 10. 05. do 24. 05. 2021.

- Prijava za oktobar mjesec će trajati od 01. 10. do 09. 10. 2021.

- Obuka i konsultacije će se organizirati od 11. 10. do 25. 10. 2021.

DETALJI PROGRAMA:

Program za polaganje dodatnih ipita za izvođenje nastave srpskog jezika kao nematernjeg

 

Potreba

U školama nacionalnih manjina gdje se sluša maternji jezik nacionalne manjine (u ovom slučaju bosanski), Zakon propisuje obavezan predmet Srpski jezik kao nematernji. S tim u vezi nastavnici koji predaju ovaj predmet na osnovu Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi koji je objavljen u „Službenom glasniku RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012 i 15/2013 Zakon propisuje da su ti nastavnici u obavezi da polože dodatne ispite kako bi ispunili sve uslove za dobijanje rešenja. 

 

PROGRAM ZA POLAGANJE DODATNIH ISPITA ZA IZVOĐENJE NASTAVE SRPSKOG KAO NEMATERNJEG

 

Naziv programa

Program za polaganje dodatnih ipita za izvođenje nastave srpskog jezika kao nematernjeg

Institucija

Univerzitet u Novom Pazaru

Departman za filološke nauke

Mjesto realizacije

Univerzitet u Novom Pazaru

Dimitrija Tucovića bb

36300 Novi Pazar

Svrha programa

Univerzitet u Novom Pazaru, realizuje Program za polaganje dodatnih ipita za izvođenje nastave srpskog jezika kao nematernjeg kako bi se omogućilo polaznicima da steknu temeljna znanja i kompetencije za uspješno obavljanje  vaspitno-obrazovnog rada u školi u vezi s nastavnim predmetom. Program koji nudimo usklađen je s Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika, objavljen u „Službenom glasniku RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012 i 15/2013 u kojem se propisuje da vaspitno-obrazovni rad vezan za nastavu srpskog jezika kao nematernjeg mogu da obavljaju lica koja su za to stručno obučena na način koji se Pravilnikom propisuje.

Ciljevi programa

Savladanim programom očekuje se da će polaznici produbiti znanja, steći potrebne kompetencije, dobiti uvjerenje za uspješno savladan program za polaganje dodatnih ispita za izvođenje nastave na srpskom kao nematernjem i ostvariti 18 ESPB boda.

Ciljna grupa

Svi diplomirani studenti odnosno sva lica koja rade u vaspitno-obrazovnim ustanovama, a u toku studija nisu stekla potrebne kompetencije.

Nastavni plan

Predmeti

Status predmeta

Metodika s osnovama glotodidaktike

Obavezan

Metodika nastave srpskog kao nematernjeg jezika

Obavezan

Teorija jezika u kontaktu

Obavezan

 

Cijena:

250 evra

Uslovi upisa

Program je namijenjen svima koji ispunjavaju uslove iz Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012 i 15/2013)

Organizacija i trajanje

Program se organizuje tokom cijele školske godine, a rok za završetak svih predviđenih obaveza ograničen je na period od jedne kalendarske godine od dana upisa programa.

Naziv predmeta

Metodika s osnovama glotodidaktike

Profesori

Doc.dr. Kimeta Hamidović

Broj ESP

6

Cilj predmeta

Upoznavanje s teorijskim osnovama glotodidaktike

Ishod predmeta

Savladana osnovna znanja iz teorije glotodidaktike, unapređena stručna kompetencija i osposobljenost za primjenu znanja.

Sadržaj predmeta

Pojmovi: maternji i nematernji jezik ( strani, drugi, jezik sredine). Bilingvizam, multilingvizam; bikulturalizam, mulitikulturalizam.

Nastava maternjeg i nastava nematernjeg jezika: značaj, cilj i zadaci. Primjenjena lingvistika, glotodidaktika, metodika nastave jezika: odnos. Glotodidaktički principi. Činioci nastave. Pristup, metod, tehnika rada.

Pregled historijata teorije i metoda nastave stranih jezika. Gramatičko-prevodna metoda, prirodna metoda, direktna metoda, strukturalizam u nastavi stranih jezika, audio-lingvalna metoda, audio-vizuelna metoda, komunikativni pristup.

Receptivne (razumijevanje na sluh, čitanje) i produktivne (govor, pisanje) jezičke djelatnosti. Jezička građa: akustičko-artikulacioni okvir, gramatika, liksika. Jezička i komunikativna kompetencija.

Učenje/usvajanje jezika kod djece i kod odraslih.

Literatura

Durbaba, O. (2011). Teorija i praksa ucenja i nastave stranog jezika. Zavod za udžbenike: Beograd;   

Vučo, J. Filipović, J. (2018). Jezici obrazovanja. Filološka istraživanja danas. Beograd;

Vučo J Durbaba, O. (2014) Jezici u obrazovanju i jezičke obrazovne politike. Beograd.

Ocejna znanja

Usmeni ispit

Naziv predmeta

Metodika nastave srpskog jezika kao nematernjeg

Profesor

Doc.dr. Ahmed Bihorac

Broj ESP

6

Cilj predmeta

Upoznavanje sa specifičnostima, osnovnim teorijskim postavkama i dostignućima nastave srpskog jezika kao nematernjeg; priprema za praktičnu primjenu stečenih teorijskih znanja.

Ishod predmeta

Sticanje znanja o specifičnostima, osnovnim teorijskim postavkama i dostignućima nastave srpskoj jezika kao nematernjeg; razvijati stručne kompetencije i njihovu aplikativnu primjenu kao vid sticanja profesorskih umjenja i profesionalnih vještina.

Sadržaj predmeta

Historijski pregled nastave srpskog kao nematernjeg jezika. Srpski kao nematernji jezik u nastavnom planu i programu za osnovnu i srednju školu: koncepcija, struktura, ciljevi i zadaci. Faktori koji utječu na nastavu drugog (srpskog) jezika. Odnos sistema maternjeg i predmetnog jezika. Etape u učenju srpskog kao nematernjeg jezika. Izgrađivanje četiri umjenja: razumijevanje na sluh, govor, čitanje, pisanje. Analiza udžbenika za srpski kao nematernji jezik.

Literatura

Ilić, Pavle: Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi (Metodika nastave), Novi Sad, Zmaj, 1998;  Kremzer, Nikola: Osnove metodike nastave nemačkog jezika, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1983; Nikolić, Milija: Metodika nastave srpskog jezika i književnosti, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1996; Petrović, Elvira: Teorija nastave stranih jezika, Zagreb, Školska knjiga, 1988; Zvekić-Dušanović, Dušanka, N. Dobrić: Priručnik za nastavnike srpskog kao nematernjeg jezika uz udžbenike za 3. i 4. razred osnovne škole, Beograd, Zavod za udžbenike, 2008; Zvekić-Dušanović, Dušanka, N. Dobrić: Priručnik za nastavnike srpskog kao nematernjeg jezika uz udžbenike od 5. do 8. razreda osnovne škole sa orijentacionim rasporedom gradiva, Beograd, Zavod za udžbenike, 2010; Srpski  kao strani jezik u teoriji i praksi II: tematski zbornik radova, Filološki fakultet, Centar za srpski kao strani jezik, Beograd, Čigoja štampa,2011; Srpski  kao strani jezik u teoriji i praksi III: tematski zbornik radova, Filološki fakultet, Centar za srpski kao strani jezik, Beograd, Čigoja štampa,2016; Studija o mogućnostima unapređenja nastave i učenja Srpskog kao nematernjeg jezika u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, Beograd, 2014.

Ocjena znanja

Usmeni ispit

Naziv predmeta

Teorija jezika u kontaktu

Profesor

Prof.dr. Samina Dazdarević

Broj ESP

6

Cilj predmeta

Upoznavanje s teorijom jezika u kontaktu i ovladavanje njenim pojmovno-terminološkim aparatom.

Ishod predmeta

Usvojena osnovna znanja o teoriji jezika u kontaktu. Ovladanost njenim pojmovno-terminološkim aparatom.

Sadržaj predmeta

Historijat kontaktne lingvistike. Pojmovi: miješanje jezika, jezičko (lingvističko) posuđivanje, jezički kontakti. Tvorci moderne teorije jezika u kontaktu. Kontakti jezika: direktni, indirektni kontakti.

Jezičko posuđivanje, jezik davalac, jezik prilamac. Neposredno i posredno posuđivanje. Proces adaptacije: primarna i sekundarna adaptacija. Fonetsko-fonološka adaptacija; morfološka adaptacija; sintaksička adaptacija. Integracija.

 

Interferencija. Tipovi jezičke interferencije: međujezička interferencija; interferencija primarno-sekundarnog smjera; očigledna i skrivena interferencija (unutarjezička analogija); interferencija prema jezičkom nivou ispoljavanja.

 

Bilingvizam: pojam i tipovi. Bilingvizam i kognitivni razvoj. Bilingvizam i diglosija.

 

Kontrastivna proučavanja jezika: nastanak, razvoj, osnovni pojmovi, ciljevi, metode i tehnike. Oblasti kontrastivnih proučavanja: kontrastivna analiza, teorija prevođenja, analiza grešaka. Uloga kontrastivne analize u proučavanju jezika u kontaktu.

Literatura

Bugarski, Ranko: Jezici, Beograd, Čigoja štampa,

1997; Đorđević, Radmila: Uvod u kontrastiranje jezika (četvrto

dopunjeno izdanje), Beograd, Filološki fakultet Univerziteta u

Beogradu, 2000; Genc, Lajoš: Rana dvojezičnost i kognitivni razvoј,

Novi Sad, Filozofski fakultet u Novom Sadu - Zavod za izdavanje

udžbenika, 1981; Prćić, Tvrtko: Engleski u srpskom, Novi Sad, Zmaj,

2005; Skutnab-Kangas, Tove: Bilingvizam, Beograd, Zavod za

udžbenike i nastavna sredstva, 1991; Filipović, Rudolf: Teorija jezika u

kontaktu, uvod u lingvistiku jezičkih dodira, Zagreb. JAZU – Školska

knjiga, 1986.

Ocena znanja

Usmeni ispit