Program cjeloživotnog učenja

Program cjeloživotnog učenja

Na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru, Departmanu za filološke nauke će se realizirati program obrazovanja tokom čitavog života bosanskog jezika kao nematernjeg jezika za kandidate koji su stekli neophodne kompetencije propisane Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi koji je objavljen u „Službenom glasniku RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012 i 15/2013.

Program cjeloživotnog učenja će se realizirati na mjesečnom nivou jedne akademske godine, u okviru Departmana za filološke nauke, smjer Bosanski jezik i bošnjačka književnost.

Prijava će trajati od 01. do 05. u mjesecu, a podnosit će se u kancelariji rukovodioca Departmana za filološke nauke. Polaganje programa cjeloživotnog učenja realizirat će se mjesečno u toku jedne akademske godine u sljedećim terminima za akademsku 2020/21. godinu:

 

Termini polaganja
12.12.2020.
23.01.2021.
27.02.2021.
27.03.2021.
24.04.2021.
29.05.2021.
26.06.2021.
26.09.2021.
24.10.2021.

 

Literatura koja je potrebna za pripremu ispita je sljedeća:

  1. Dževad Jahić, Senahid Halilović, Ismail Palić, Gramatika bosanskoga jezika, Dom Štampe, Zenica, 2000.
  2. Senahid Halilović, Pravopis bosanskoga jezika, Zenica, 2004.

 

Pravo na prijavu imaju diplomirani studenti, odnosno sva lica koja rade u nastavnom procesu u obrazovno-vaspitnim ustanovama, a u toku studija nisu stekla potrebne kompetencije iz oblasti bosanskog jezika, te uplatom iznosa predviđenog cenovnikom Univerziteta u Novom Pazaru stiču pravo na polaganje.

Kandidati nakon položenog ispita dobijaju uvjerenje na osnovu člana 29. Zakona o općem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje) i člana 113. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/20 – dr. zakon), za uspješno savladan program cjeloživotnog obrazovanja bosanskog jezika kao nematernjeg jezika i ostvaruju 6 ESPB bodova.

Na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru, Departmanu za filološke nauke će se realizirati program obrazovanja tokom čitavog života srpskog jezika kao nematernjeg jezika koji obuhvata pripremu, obuku i konsultacije kandidata koji su stekli neophodne kompetencije propisane Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi koji je objavljen u „Službenom glasniku RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012 i 15/2013.

Program cjeloživotnog učenja će se realizirati u četiri termina (klikni za više informacija) na nivou akademske godine, u okviru Departmana za filološke nauke, smjer Srpski jezik i srpska književnost.

Polaganje programa cjeloživotnog učenja će se realizirati četiri puta u toku jedne akademske godine za akademsku 2020/21. godinu u sljedećim terminima:

Polaganje za mjesec decembar će se održati 12, 14. i 15. 12. 2020.

Polaganje za mjesec mart će se održati 20, 22. i 23. 03. 2021.

Polaganje za mjesec maj će se održati 29, 31.05. i 01. 06. 2021.

Polaganje za mjesec oktobar će se održati 30. 10., 01. i 02. 11. 2021.

Prijava će se podnositi u kancelariji rukovodioca Departmana za filološke nauke.

U okviru obuke kandidati će se upoznati sa ispitnim obavezama iz sljedećih predmeta:

  • Metodika s osnovama glotodidaktike,
  • Metodika nastave srpskog jezika kao nematernjeg i
  • Teorija jezika u kontaktu.

Pravo na prijavu i pohađanje kursa imaju diplomirani studenti, odnosno sva lica koja rade u nastavnom procesu u obrazovno-vaspitnim ustanovama, a u toku studija nisu stekla potrebne kompetencije iz oblasti srpskog jezika, te uplatom iznosa predviđenog cenovnikom Univerziteta u Novom Pazaru stiču pravo na polaganje.

Kandidati stiču temeljna znanja i kompetencije za uspješno obavljanje obrazovno-vaspitnog rada, te nakon položenog ispita dobijaju uvjerenje na osnovu člana 29. Zakona o općem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje) i člana 113. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/20 – dr. zakon), za uspješno savladan program cjeloživotnog obrazovanja srpskog jezika kao nematernjeg jezika i ostvaruju 6 ESPB bodova.

DETALJI PROGRAMA (Klikni za više informacija)

×
Language

Termini

Termini cjeloživotnog programa bosanskog jezika kao nematernjeg su sljedeći:

- Prijava za decembar mjesec će trajati od 16. 11. do 23. 11. 2020.
- Obuka i konsultacije će se organizirati od 25. 11. do 07. 12. 2020.

- Prijava za mart mjesec će trajati od 22. 02. do 27. 02. 2021.
- Obuka i konsultacije će se organizirati od 01. 03. do 15. 03. 2021.

- Prijava za maj mjesec će trajati od 03. 05. do 30. 08. 2021.
- Obuka i konsultacije će se organizirati od 10. 05. do 24. 05. 2021.

- Prijava za oktobar mjesec će trajati od 01. 10. do 09. 10. 2021.
- Obuka i konsultacije će se organizirati od 11. 10. do 25. 10. 2021.

DETALJI PROGRAMA:

Program za polaganje dodatnih ipita za izvođenje nastave srpskog jezika kao nematernjeg

 

Potreba

U školama nacionalnih manjina gdje se sluša maternji jezik nacionalne manjine (u ovom slučaju bosanski), Zakon propisuje obavezan predmet Srpski jezik kao nematernji. S tim u vezi nastavnici koji predaju ovaj predmet na osnovu Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi koji je objavljen u „Službenom glasniku RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012 i 15/2013 Zakon propisuje da su ti nastavnici u obavezi da polože dodatne ispite kako bi ispunili sve uslove za dobijanje rešenja. 

 

PROGRAM ZA POLAGANJE DODATNIH ISPITA ZA IZVOĐENJE NASTAVE SRPSKOG KAO NEMATERNJEG

 

Naziv programa

Program za polaganje dodatnih ipita za izvođenje nastave srpskog jezika kao nematernjeg

Institucija

Univerzitet u Novom Pazaru

Departman za filološke nauke

Mjesto realizacije

Univerzitet u Novom Pazaru

Dimitrija Tucovića bb

36300 Novi Pazar

Svrha programa

Univerzitet u Novom Pazaru, realizuje Program za polaganje dodatnih ipita za izvođenje nastave srpskog jezika kao nematernjeg kako bi se omogućilo polaznicima da steknu temeljna znanja i kompetencije za uspješno obavljanje  vaspitno-obrazovnog rada u školi u vezi s nastavnim predmetom. Program koji nudimo usklađen je s Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika, objavljen u „Službenom glasniku RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012 i 15/2013 u kojem se propisuje da vaspitno-obrazovni rad vezan za nastavu srpskog jezika kao nematernjeg mogu da obavljaju lica koja su za to stručno obučena na način koji se Pravilnikom propisuje.

Ciljevi programa

Savladanim programom očekuje se da će polaznici produbiti znanja, steći potrebne kompetencije, dobiti uvjerenje za uspješno savladan program za polaganje dodatnih ispita za izvođenje nastave na srpskom kao nematernjem i ostvariti 18 ESPB boda.

Ciljna grupa

Svi diplomirani studenti odnosno sva lica koja rade u vaspitno-obrazovnim ustanovama, a u toku studija nisu stekla potrebne kompetencije.

Nastavni plan

Predmeti

Status predmeta

Metodika s osnovama glotodidaktike

Obavezan

Metodika nastave srpskog kao nematernjeg jezika

Obavezan

Teorija jezika u kontaktu

Obavezan

 

Cijena:

250 evra

Uslovi upisa

Program je namijenjen svima koji ispunjavaju uslove iz Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012 i 15/2013)

Organizacija i trajanje

Program se organizuje tokom cijele školske godine, a rok za završetak svih predviđenih obaveza ograničen je na period od jedne kalendarske godine od dana upisa programa.

Naziv predmeta

Metodika s osnovama glotodidaktike

Profesori

Doc.dr. Kimeta Hamidović

Broj ESP

6

Cilj predmeta

Upoznavanje s teorijskim osnovama glotodidaktike

Ishod predmeta

Savladana osnovna znanja iz teorije glotodidaktike, unapređena stručna kompetencija i osposobljenost za primjenu znanja.

Sadržaj predmeta

Pojmovi: maternji i nematernji jezik ( strani, drugi, jezik sredine). Bilingvizam, multilingvizam; bikulturalizam, mulitikulturalizam.

Nastava maternjeg i nastava nematernjeg jezika: značaj, cilj i zadaci. Primjenjena lingvistika, glotodidaktika, metodika nastave jezika: odnos. Glotodidaktički principi. Činioci nastave. Pristup, metod, tehnika rada.

Pregled historijata teorije i metoda nastave stranih jezika. Gramatičko-prevodna metoda, prirodna metoda, direktna metoda, strukturalizam u nastavi stranih jezika, audio-lingvalna metoda, audio-vizuelna metoda, komunikativni pristup.

Receptivne (razumijevanje na sluh, čitanje) i produktivne (govor, pisanje) jezičke djelatnosti. Jezička građa: akustičko-artikulacioni okvir, gramatika, liksika. Jezička i komunikativna kompetencija.

Učenje/usvajanje jezika kod djece i kod odraslih.

Literatura

Durbaba, O. (2011). Teorija i praksa ucenja i nastave stranog jezika. Zavod za udžbenike: Beograd;   

Vučo, J. Filipović, J. (2018). Jezici obrazovanja. Filološka istraživanja danas. Beograd;

Vučo J Durbaba, O. (2014) Jezici u obrazovanju i jezičke obrazovne politike. Beograd.

Ocejna znanja

Usmeni ispit

Naziv predmeta

Metodika nastave srpskog jezika kao nematernjeg

Profesor

Doc.dr. Ahmed Bihorac

Broj ESP

6

Cilj predmeta

Upoznavanje sa specifičnostima, osnovnim teorijskim postavkama i dostignućima nastave srpskog jezika kao nematernjeg; priprema za praktičnu primjenu stečenih teorijskih znanja.

Ishod predmeta

Sticanje znanja o specifičnostima, osnovnim teorijskim postavkama i dostignućima nastave srpskoj jezika kao nematernjeg; razvijati stručne kompetencije i njihovu aplikativnu primjenu kao vid sticanja profesorskih umjenja i profesionalnih vještina.

Sadržaj predmeta

Historijski pregled nastave srpskog kao nematernjeg jezika. Srpski kao nematernji jezik u nastavnom planu i programu za osnovnu i srednju školu: koncepcija, struktura, ciljevi i zadaci. Faktori koji utječu na nastavu drugog (srpskog) jezika. Odnos sistema maternjeg i predmetnog jezika. Etape u učenju srpskog kao nematernjeg jezika. Izgrađivanje četiri umjenja: razumijevanje na sluh, govor, čitanje, pisanje. Analiza udžbenika za srpski kao nematernji jezik.

Literatura

Ilić, Pavle: Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi (Metodika nastave), Novi Sad, Zmaj, 1998;  Kremzer, Nikola: Osnove metodike nastave nemačkog jezika, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1983; Nikolić, Milija: Metodika nastave srpskog jezika i književnosti, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1996; Petrović, Elvira: Teorija nastave stranih jezika, Zagreb, Školska knjiga, 1988; Zvekić-Dušanović, Dušanka, N. Dobrić: Priručnik za nastavnike srpskog kao nematernjeg jezika uz udžbenike za 3. i 4. razred osnovne škole, Beograd, Zavod za udžbenike, 2008; Zvekić-Dušanović, Dušanka, N. Dobrić: Priručnik za nastavnike srpskog kao nematernjeg jezika uz udžbenike od 5. do 8. razreda osnovne škole sa orijentacionim rasporedom gradiva, Beograd, Zavod za udžbenike, 2010; Srpski  kao strani jezik u teoriji i praksi II: tematski zbornik radova, Filološki fakultet, Centar za srpski kao strani jezik, Beograd, Čigoja štampa,2011; Srpski  kao strani jezik u teoriji i praksi III: tematski zbornik radova, Filološki fakultet, Centar za srpski kao strani jezik, Beograd, Čigoja štampa,2016; Studija o mogućnostima unapređenja nastave i učenja Srpskog kao nematernjeg jezika u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, Beograd, 2014.

Ocjena znanja

Usmeni ispit

Naziv predmeta

Teorija jezika u kontaktu

Profesor

Prof.dr. Samina Dazdarević

Broj ESP

6

Cilj predmeta

Upoznavanje s teorijom jezika u kontaktu i ovladavanje njenim pojmovno-terminološkim aparatom.

Ishod predmeta

Usvojena osnovna znanja o teoriji jezika u kontaktu. Ovladanost njenim pojmovno-terminološkim aparatom.

Sadržaj predmeta

Historijat kontaktne lingvistike. Pojmovi: miješanje jezika, jezičko (lingvističko) posuđivanje, jezički kontakti. Tvorci moderne teorije jezika u kontaktu. Kontakti jezika: direktni, indirektni kontakti.

Jezičko posuđivanje, jezik davalac, jezik prilamac. Neposredno i posredno posuđivanje. Proces adaptacije: primarna i sekundarna adaptacija. Fonetsko-fonološka adaptacija; morfološka adaptacija; sintaksička adaptacija. Integracija.

 

Interferencija. Tipovi jezičke interferencije: međujezička interferencija; interferencija primarno-sekundarnog smjera; očigledna i skrivena interferencija (unutarjezička analogija); interferencija prema jezičkom nivou ispoljavanja.

 

Bilingvizam: pojam i tipovi. Bilingvizam i kognitivni razvoj. Bilingvizam i diglosija.

 

Kontrastivna proučavanja jezika: nastanak, razvoj, osnovni pojmovi, ciljevi, metode i tehnike. Oblasti kontrastivnih proučavanja: kontrastivna analiza, teorija prevođenja, analiza grešaka. Uloga kontrastivne analize u proučavanju jezika u kontaktu.

Literatura

Bugarski, Ranko: Jezici, Beograd, Čigoja štampa,

1997; Đorđević, Radmila: Uvod u kontrastiranje jezika (četvrto

dopunjeno izdanje), Beograd, Filološki fakultet Univerziteta u

Beogradu, 2000; Genc, Lajoš: Rana dvojezičnost i kognitivni razvoј,

Novi Sad, Filozofski fakultet u Novom Sadu - Zavod za izdavanje

udžbenika, 1981; Prćić, Tvrtko: Engleski u srpskom, Novi Sad, Zmaj,

2005; Skutnab-Kangas, Tove: Bilingvizam, Beograd, Zavod za

udžbenike i nastavna sredstva, 1991; Filipović, Rudolf: Teorija jezika u

kontaktu, uvod u lingvistiku jezičkih dodira, Zagreb. JAZU – Školska

knjiga, 1986.

Ocena znanja

Usmeni ispit

 

 

Termini

Termini cjeloživotnog programa bosanskog jezika kao nematernjeg su sljedeći:

- Prijava za decembar mjesec će trajati od 16. 11. do 23. 11. 2020.

- Obuka i konsultacije će se organizirati od 25. 11. do 07. 12. 2020.

- Prijava za mart mjesec će trajati od 22. 02. do 27. 02. 2021.

- Obuka i konsultacije će se organizirati  od 01. 03. do 15. 03. 2021.

- Prijava za maj mjesec će trajati od 03. 05. do 30. 08. 2021.

- Obuka i konsultacije će se organizirati od 10. 05. do 24. 05. 2021.

- Prijava za oktobar mjesec će trajati od 01. 10. do 09. 10. 2021.

- Obuka i konsultacije će se organizirati od 11. 10. do 25. 10. 2021.

DETALJI PROGRAMA:

Program za polaganje dodatnih ipita za izvođenje nastave srpskog jezika kao nematernjeg

 

Potreba

U školama nacionalnih manjina gdje se sluša maternji jezik nacionalne manjine (u ovom slučaju bosanski), Zakon propisuje obavezan predmet Srpski jezik kao nematernji. S tim u vezi nastavnici koji predaju ovaj predmet na osnovu Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi koji je objavljen u „Službenom glasniku RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012 i 15/2013 Zakon propisuje da su ti nastavnici u obavezi da polože dodatne ispite kako bi ispunili sve uslove za dobijanje rešenja. 

 

PROGRAM ZA POLAGANJE DODATNIH ISPITA ZA IZVOĐENJE NASTAVE SRPSKOG KAO NEMATERNJEG

 

Naziv programa

Program za polaganje dodatnih ipita za izvođenje nastave srpskog jezika kao nematernjeg

Institucija

Univerzitet u Novom Pazaru

Departman za filološke nauke

Mjesto realizacije

Univerzitet u Novom Pazaru

Dimitrija Tucovića bb

36300 Novi Pazar

Svrha programa

Univerzitet u Novom Pazaru, realizuje Program za polaganje dodatnih ipita za izvođenje nastave srpskog jezika kao nematernjeg kako bi se omogućilo polaznicima da steknu temeljna znanja i kompetencije za uspješno obavljanje  vaspitno-obrazovnog rada u školi u vezi s nastavnim predmetom. Program koji nudimo usklađen je s Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika, objavljen u „Službenom glasniku RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012 i 15/2013 u kojem se propisuje da vaspitno-obrazovni rad vezan za nastavu srpskog jezika kao nematernjeg mogu da obavljaju lica koja su za to stručno obučena na način koji se Pravilnikom propisuje.

Ciljevi programa

Savladanim programom očekuje se da će polaznici produbiti znanja, steći potrebne kompetencije, dobiti uvjerenje za uspješno savladan program za polaganje dodatnih ispita za izvođenje nastave na srpskom kao nematernjem i ostvariti 18 ESPB boda.

Ciljna grupa

Svi diplomirani studenti odnosno sva lica koja rade u vaspitno-obrazovnim ustanovama, a u toku studija nisu stekla potrebne kompetencije.

Nastavni plan

Predmeti

Status predmeta

Metodika s osnovama glotodidaktike

Obavezan

Metodika nastave srpskog kao nematernjeg jezika

Obavezan

Teorija jezika u kontaktu

Obavezan

 

Cijena:

250 evra

Uslovi upisa

Program je namijenjen svima koji ispunjavaju uslove iz Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012 i 15/2013)

Organizacija i trajanje

Program se organizuje tokom cijele školske godine, a rok za završetak svih predviđenih obaveza ograničen je na period od jedne kalendarske godine od dana upisa programa.

Naziv predmeta

Metodika s osnovama glotodidaktike

Profesori

Doc.dr. Kimeta Hamidović

Broj ESP

6

Cilj predmeta

Upoznavanje s teorijskim osnovama glotodidaktike

Ishod predmeta

Savladana osnovna znanja iz teorije glotodidaktike, unapređena stručna kompetencija i osposobljenost za primjenu znanja.

Sadržaj predmeta

Pojmovi: maternji i nematernji jezik ( strani, drugi, jezik sredine). Bilingvizam, multilingvizam; bikulturalizam, mulitikulturalizam.

Nastava maternjeg i nastava nematernjeg jezika: značaj, cilj i zadaci. Primjenjena lingvistika, glotodidaktika, metodika nastave jezika: odnos. Glotodidaktički principi. Činioci nastave. Pristup, metod, tehnika rada.

Pregled historijata teorije i metoda nastave stranih jezika. Gramatičko-prevodna metoda, prirodna metoda, direktna metoda, strukturalizam u nastavi stranih jezika, audio-lingvalna metoda, audio-vizuelna metoda, komunikativni pristup.

Receptivne (razumijevanje na sluh, čitanje) i produktivne (govor, pisanje) jezičke djelatnosti. Jezička građa: akustičko-artikulacioni okvir, gramatika, liksika. Jezička i komunikativna kompetencija.

Učenje/usvajanje jezika kod djece i kod odraslih.

Literatura

Durbaba, O. (2011). Teorija i praksa ucenja i nastave stranog jezika. Zavod za udžbenike: Beograd;   

Vučo, J. Filipović, J. (2018). Jezici obrazovanja. Filološka istraživanja danas. Beograd;

Vučo J Durbaba, O. (2014) Jezici u obrazovanju i jezičke obrazovne politike. Beograd.

Ocejna znanja

Usmeni ispit

Naziv predmeta

Metodika nastave srpskog jezika kao nematernjeg

Profesor

Doc.dr. Ahmed Bihorac

Broj ESP

6

Cilj predmeta

Upoznavanje sa specifičnostima, osnovnim teorijskim postavkama i dostignućima nastave srpskog jezika kao nematernjeg; priprema za praktičnu primjenu stečenih teorijskih znanja.

Ishod predmeta

Sticanje znanja o specifičnostima, osnovnim teorijskim postavkama i dostignućima nastave srpskoj jezika kao nematernjeg; razvijati stručne kompetencije i njihovu aplikativnu primjenu kao vid sticanja profesorskih umjenja i profesionalnih vještina.

Sadržaj predmeta

Historijski pregled nastave srpskog kao nematernjeg jezika. Srpski kao nematernji jezik u nastavnom planu i programu za osnovnu i srednju školu: koncepcija, struktura, ciljevi i zadaci. Faktori koji utječu na nastavu drugog (srpskog) jezika. Odnos sistema maternjeg i predmetnog jezika. Etape u učenju srpskog kao nematernjeg jezika. Izgrađivanje četiri umjenja: razumijevanje na sluh, govor, čitanje, pisanje. Analiza udžbenika za srpski kao nematernji jezik.

Literatura

Ilić, Pavle: Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi (Metodika nastave), Novi Sad, Zmaj, 1998;  Kremzer, Nikola: Osnove metodike nastave nemačkog jezika, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1983; Nikolić, Milija: Metodika nastave srpskog jezika i književnosti, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1996; Petrović, Elvira: Teorija nastave stranih jezika, Zagreb, Školska knjiga, 1988; Zvekić-Dušanović, Dušanka, N. Dobrić: Priručnik za nastavnike srpskog kao nematernjeg jezika uz udžbenike za 3. i 4. razred osnovne škole, Beograd, Zavod za udžbenike, 2008; Zvekić-Dušanović, Dušanka, N. Dobrić: Priručnik za nastavnike srpskog kao nematernjeg jezika uz udžbenike od 5. do 8. razreda osnovne škole sa orijentacionim rasporedom gradiva, Beograd, Zavod za udžbenike, 2010; Srpski  kao strani jezik u teoriji i praksi II: tematski zbornik radova, Filološki fakultet, Centar za srpski kao strani jezik, Beograd, Čigoja štampa,2011; Srpski  kao strani jezik u teoriji i praksi III: tematski zbornik radova, Filološki fakultet, Centar za srpski kao strani jezik, Beograd, Čigoja štampa,2016; Studija o mogućnostima unapređenja nastave i učenja Srpskog kao nematernjeg jezika u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, Beograd, 2014.

Ocjena znanja

Usmeni ispit

Naziv predmeta

Teorija jezika u kontaktu

Profesor

Prof.dr. Samina Dazdarević

Broj ESP

6

Cilj predmeta

Upoznavanje s teorijom jezika u kontaktu i ovladavanje njenim pojmovno-terminološkim aparatom.

Ishod predmeta

Usvojena osnovna znanja o teoriji jezika u kontaktu. Ovladanost njenim pojmovno-terminološkim aparatom.

Sadržaj predmeta

Historijat kontaktne lingvistike. Pojmovi: miješanje jezika, jezičko (lingvističko) posuđivanje, jezički kontakti. Tvorci moderne teorije jezika u kontaktu. Kontakti jezika: direktni, indirektni kontakti.

Jezičko posuđivanje, jezik davalac, jezik prilamac. Neposredno i posredno posuđivanje. Proces adaptacije: primarna i sekundarna adaptacija. Fonetsko-fonološka adaptacija; morfološka adaptacija; sintaksička adaptacija. Integracija.

 

Interferencija. Tipovi jezičke interferencije: međujezička interferencija; interferencija primarno-sekundarnog smjera; očigledna i skrivena interferencija (unutarjezička analogija); interferencija prema jezičkom nivou ispoljavanja.

 

Bilingvizam: pojam i tipovi. Bilingvizam i kognitivni razvoj. Bilingvizam i diglosija.

 

Kontrastivna proučavanja jezika: nastanak, razvoj, osnovni pojmovi, ciljevi, metode i tehnike. Oblasti kontrastivnih proučavanja: kontrastivna analiza, teorija prevođenja, analiza grešaka. Uloga kontrastivne analize u proučavanju jezika u kontaktu.

Literatura

Bugarski, Ranko: Jezici, Beograd, Čigoja štampa,

1997; Đorđević, Radmila: Uvod u kontrastiranje jezika (četvrto

dopunjeno izdanje), Beograd, Filološki fakultet Univerziteta u

Beogradu, 2000; Genc, Lajoš: Rana dvojezičnost i kognitivni razvoј,

Novi Sad, Filozofski fakultet u Novom Sadu - Zavod za izdavanje

udžbenika, 1981; Prćić, Tvrtko: Engleski u srpskom, Novi Sad, Zmaj,

2005; Skutnab-Kangas, Tove: Bilingvizam, Beograd, Zavod za

udžbenike i nastavna sredstva, 1991; Filipović, Rudolf: Teorija jezika u

kontaktu, uvod u lingvistiku jezičkih dodira, Zagreb. JAZU – Školska

knjiga, 1986.

Ocena znanja

Usmeni ispit