MAS UMJETNOST

Naziv studijskog programa : Master studije Likovna umetnost

Samostalna visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program: Univerzitet u Novom Pazaru 

Visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program: Departman umetnosti u Novom Pazaru 

Obrazovno-naučno/obrazovno-umetničko polje: Umetnost

Naučna, stručna ili umetnička oblast: Likovna umetnost

Vrsta studija: Master akademske studije

Obim studija izražen ESPB bodovima: 60 ESPB

Naziv diplome: Diplomirani Likovni umetnik – Slikar

Dužina studija: 1 godina

Godina kada će započeti realizacija studijskog programa: 2021/22

Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program: 10

Datum kada je program prihvaćen od strane odgovarajućeg tela : 24.07.2020. godine

Jezik na kome se izvodi studijski program: Srpski 

Struktura studijskog programa

Studijski program master akademskih studija Likovna umetnost usklađen je sa standardima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije. Njega čine jednogodišnje studije koje nose 60 ESPB i to: 32 ESPB nose obavezni predmeti; 18 ESPB nose izborni predmeti; 5 ESPB nosi studijski istraživački rad i izrada master rada nosi 5 ESPB.

Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je u Kurikulumu studijskog programa master akademskih studija Likovna umetnost.

Na master akademske studije mogu se upisati studenti koji su završili četvorogodišnje osnovne akademske studije iz oblasti umetnosti i sakupili 240 ESPB, kao i oni kandidati koji su završili osnovne studije i stekli VII-1 stepen po odredbama zakona koje su važile do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Nastava na studijskom programu organizovana je kroz jednosemestralne celine, što omogućuje aktivno praćenje aktivnosti studenata i ocenjivanje, na taj način studentima je olakšano savlađivanje programa.

Studijski program prati tokove inovacija u nastavi, ali se isto tako podrobno osvrće i oslanja na programe koji su egzistirali u prošlom periodu, tako da studijski program sadrži obavezne i izborne predmete iz oblasti umetnosti i društveno-humanističkih nauka neophodnih za ostvarivanje kvalitetnog i kompetentnog studijskog programa.

Program master studija temelji se na specifičnom području umetničkog obrazovanja sa ciljem sticanja neophodnih kvalifikacija koje će studentima omogućiti kvalitetno razumevanje društvenog konteksta likovnih umetnosti, rad u institucijama kulture (galerije, muzeji itd.), kao i organizovanje kulturnih programa u domovima kulture.

Ishodi studijskog programa su sticanje kompetencija za profesionalni nivo umetničkog izražavanja i istraživanja, razmevanje društvenog i umetničkog konteksta, te ovladavanje sposobnošću kreativnog i inovativnog izražavanja u umetnosti i ovladavanje sposobnošću rasuđivanja, kritičkog mišljenja i samokritikom.

Nastava iz umetničkih predmeta se izvodi kao individualni rad pristupom svakom studentu shodno individualnosti, temperamentu, radnim sposobnostima i otvorenosti ka učenju, metodama izlaganja, razgovora, konsultacija, posetama izložbama, muzejima, stručnom praksom. Iz teorijskih predmeta nastava se izvodi „eks katedra“, metodama video prezentacije, razgovora, konsultacija.

Master studije Likovne umetnosti omogućuju mobilnost studenata u skladu sa načelima Bolonjskog procesa i Pravilnikom o mobilnosti studenata i prenosu ESPB Univerziteta u Novom Pazaru.

Svrha studijskog programa

Zbog činjenice da se umetničke studije temelje na retkim i specifičnim darovitostima, svrha umetničkog usavršavanja jeste produbljivanje likovnog senzibiliteta, odnosno svih komponenti kreativnog potencijala mladih umetnika, imaginacije, inovativnosti, kreativne hrabrosti i odgovornosti, formiranje slobodne umetničke ličnosti, društveno odgovorne, sposobne da se samostalno bavi umetničkim stvaralaštvom. Studenti nastavljaju da razvijaju sopstvenu poetiku likovnog izražavanja, kristališući kreativnost, osposobljavajući se pri tom za dalji samostalni rad, izložbe, kolonije, rukovođenje umetničkim radionicama i ostale umetničke aktivnosti.

U skladu s tim, svrha studijskog programa je produbljivanje stečenih umetničko-tehničkih saznanja kroz sadržajna metodološka umetničko-tehnička istraživanja, osposobljavanje za promišljanje značajnih pojava iz oblasti slikarstva i grafike u cilju razvijanja sopstvene interpretacije i originalnog koncepta.

Uz predmete kao što su pedagogija, psihologija i metodika likovnog vaspitanja koje su studenti slušali na osnovnim studijama, na drugom nivou studija pridodati su predmeti Čitanje umetničkog dela i Nacionalna istorija umetnosti Srbije, sa kojima se zaokružuje grupa predmeta koja studente osposobljuje za veći broj zanimanja od animatora  kulturnih programa, galerijskih urednika ili menadžera u kulturi, organizatora kulturnih programa u domovima kulture do direktora kulturnih institucija.

Svrha master studija Likovne umetnosti je u potpunosti u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Univerziteta u Novom Pazaru.

Ciljevi studijskog programa

Osnovni ciljevi studijskog programa Master akademskih studija Likovnih umetnosti su postizanje kompetencija i akademskih veština iz oblasti likovnih umetnosti i sticanje zvanja Master likovni umetnik.

Student se priprema za dalje profesionalno usavršavanje na doktorskim studijama iz oblasti likovne umetnosti ili interdisciplinarnih nauka, uz jačanje svesti o značaju permanentnog obrazovanja.

Opšti ciljevi ovog studijskog programa su u funkciji razvoja zaokruženih, globalno relevantnih profesionalnih kompetencija u oblasti likovnih umetnosti, i obuhvataju:

– Likovno, tehničko i teorijsko pripremanje stručnjaka za samostalan rad i rukovođenje timskim kreativnim radom u oblasti savremenih likovnih umetnosti,

– Razvoj inovativnosti i praktičnih veština u tretmanu različitih likovnih pojava, u osmišljavanju, pripremi, realizaciji i prezentaciji složenih likovnih projekata,

– Proširivanje i produbljivanje znanja o istoriji i teoriji umetnosti, i o savremenoj umetničkoj fenomenologiji,

– Usložnjavanje kritičkog pristupa savremenoj umetnosti i kulturi,

– Razvoj profesionalne etike i društvene odgovornosti,

– Unapređenje umetničkog stvaralaštva i razvoj nauke o umetnosti.

Posebni ciljevi studijskog programa proizvod su specifičnosti modula prema kojima su studije koncipirane. Posebni ciljevi studijskog programa su: Razvoj kompetencija i akademskih veština u oblasti slikarstva korišćenjem tradicionalnih i savremenih metoda i tehnoloških postupaka; Razrada ključnih problema u nastanku slike kao što su tehničko-tehnološka dinamika iz koje se formiraju fenomeni slike, manifestuju različita značenja i uspostavljaju umetničke i poetičke vrednosti likovnog dela.

Raznovrsnost i sveobuhvatnost sadržaja studijskog programa omogućava sticanje novog te koordinaciju i sistematizaciju usvojenog znanja i iskustva u funkciji osposobljavanja za samostalan umetničko-istraživački rad i nastavak školovanja na doktorskim studijama umetnosti.

Ciljevi studijskog programa su u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima visokoškolske ustanove na kojoj se program izvodi.

Kompetencije diplomiranih studenata

Student dobija diplomu na studijskom programu Master akademskih studija Likovnih umetnosti kada je odslušao sve predmete i položio sve ispite predviđene planom i programom u toku 2 semestra i ostvario 60 ESPB. Na ovom programu je predviđena izrada završnog rada koji sintetizuje sva stečena znanja i veštine. Samostalnim umetničko-istraživačkim radom, pripremi, izvođenju, post-produkciji i predstavljanju složenog umetničkog projekta student pronalazi sopstvenu stvaralačku metodologiju i poetičku platformu. Uspešnim završetkom programa student stiče pravo da upiše doktorske studije umetnosti na Univerzitetu u Novom Pazaru, ili na srodnim ustanovama, kao i da nastavi samostalni umetnički rad uz mogućnost drugih vidova horizontalnog usavršavanja kroz stručne kurseve i praktične obuke. Završetkom ovog studijskog programa student je osposobljen:

– Da samostalno ili rukovodeći timom, kroz analizu, sintezu i predviđanje posledica zaokruži proces od idejnog rešenja do realizacije likovnog dela,

– Da samostalno ili rukovodeći timom organizuje aktivnosti i učestvuje u radu ustanova kulture,

– Da, koristeći stečena znanja, veštine, postupke i metode istraživanja, precizno identifikuje lična interesovanja, da artikuliše uspešan profesionalni izraz i jasnu komunikaciju,

– Da prikuplja i organizuje informacije i znanja potrebne za razvoj profesionalnog rada,

– Da adekvatno upotrebi stečena znanja i veštine u koncipiranju i realizaciji složenih umetničkih projekata,

– Da kvalitetno predstavi i objasni i da argumentovano zastupa svoja profesionalna uverenja,

– Da primeni različite teorijske i kritičke postupke u interpretaciji sopstvenog rada,

– Da razume i primenjuje principe profesionalne etike,

– Da samostalno ili rukovodeći timom organizuje i vodi kurseve i radionice u oblasti likovnih umetnosti,

– Da radi u nastavi osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, ukoliko je tokom prethodnog školovanja stekao 36  ESPB iz grupe PPM predmeta, od kojih je 6 ESPB stekao u obaveznoj studentskoj praksi. Savladavanjem programa Likovne umetnosti student je sposoban za izvođenje složenih dela u tradicionalnim slikarskim materijalima i tehnikama: temperi, ulju, akriliku i pastelu na svim podlogama (platno, hartija, drvo itd.) koje je u stanju da samostalno pripremi. Osposobljen je da kombinuje tradicionalna i savremena likovna sredstva. Obučen je da odgovori na najsloženije zahteve prostornih koncepata klasičnog i monumentalnog slikarstva i izazove savremenih slikarskih praksi.

Kurikulum: (link za kurikulum)

Kurikulum Master akademskih studija Likovnih umetnosti je formiran tako da zadovoljava sve postavljene ciljeve i standarde. Studijski program je organizovan na način da je obezbeđeno učešće umetničkih predmeta od 68,97%, teorijsko-umetničkih od 26,44% i društveno-humanistička grupa predmeta sa 4,60%. Svi predmeti su jednosemestralni i nose određeni broj ESPB, pri čemu jedan bod odgovara studentskom angažovanju od 25 časova. Bodovna vrednost za svaki predmet je definisana u odnosu na prosečno opterećenje za taj predmet, a provera znanja je regulisana Pravilnikom o ocenjivanju i polaganju ispita. Detaljni opis aktivnosti na časovima aktivne nastave je dat u Knjizi predmeta kao i u Pravilniku o standardima i proceduri za kontrolu kvaliteta nastave. Rad studenta tokom nastave se permanentno prati. Prilikom oblikovanja kurikuluma vođeno je računa da opterećenje studenata u toku jedne radne nedelje ne prelazi 40 radnih sati, pri čemu minimum 20 časova čini aktivna nastava. Redosled izvođenja umetničkih predmeta je takav da se potrebna znanja za naredne predmete stiču u prethodno savladanim predmetima. U kurikulumu je definisan opis svakog predmeta, i sadrži naziv, tip i status predmeta, godinu i semestar studija, broj ESPB, ime nastavnika, ciljeve i ishode, očekivana znanja i kompetencije, preduslove za pohađanje, okvirni sadržaj, preporučenu literaturu, metode izvođenja nastave, način provere znanja i ocenjivanje, i druge podatke specifične za ovaj studijski program. Studijski program je usaglašen sa evropskim standardima u pogledu uslova upisa, trajanja studija, sticanja diplome i načina studiranja.

Књига предмета – студијски програм

Ликовна уметност

Мастер академске студије

 

Р. бр. Шифра Назив предмета Ужа научна, уметничка односно стручна област Сем. Тип Статус П В ЕСПБ
1. МУО1 Национална историја уметности Србије Теорија и историја уметности 1 ОГ О 2 0 2
2. МУО2 Цртање 1 Цртање 1 УМ О 1 2 6
3. МУО3 Сликање 1 Сликање 1 УМ О 2 2 10
4. МУИ4 Графика 1 Графика 1 УМ И 2 2 9
Трансмедијска истраживања 1 TУМ
5. МУИ5 Графика 2 Графика 2 УМ И 2 2 9
Трансмедијска истраживања 2 TУМ
6. МУО6 Читање уметничког дела Теорија и историја уметности 2 ОГ О 2 0 2
7. МУО7 Цртање 2 Цртање 2 УМ О 1 2 4
8. МУО8 Сликање 2 Сликање 2 УМ О 2 2 8
9. МУО9 Студијско уметнички рад 2 TУМ О 0 0 5
10. МУО10 Завршни рад 2 ДХ О 0 0 5
УКУПНО 14 12 60
×
Language