OAS UMJETNOST

Naziv studijskog programa : Likovna umetnost – Slikarstvo

Samostalna visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program: Univerzitet u Novom Pazaru 

Visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program: Departman umetnosti u Novom Pazaru 

Obrazovno-naučno/obrazovno-umetničko polje: Likovna umetnost

Naučna, stručna ili umetnička oblast: Likovna umetnost

Vrsta studija: Osnovne akademske studije

Obim studija izražen ESPB bodovima: 240 ESPB

Naziv diplome: Diplomirani Likovni umetnik – Slikar

Dužina studija: Četiri godine

Godina kada će započeti realizacija studijskog programa: 2017/18

Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program: 10

Datum kada je program prihvaćen od strane odgovarajućeg tela: 23.03.2017. godine

Jezik na kome se izvodi studijski program: Srpski 

Struktura studijskog programa

Studijski program Likovne umetnosti – Slikarstvo na Departmanu umetnosti Univerziteta u Novom Pazaru usklađen je u skladu sa reformom visokoškolskog obrazovanja, odnosno primenom procesa Bolonjske reforme. Sadržaj programa sačinjen je od individualne i interaktivne nastave, kroz veliki broj časova praktičnog rada, teorijske nastava i izbornih predmeta.
Studijski program obuhvata studije u trajanju od 4 akademske godine, 8 semestara, u kojem svaka studijska godina nosi 60 ESPB.

Na osnovnim akademskim studijama početni koraci kurukiluma, zasnovani su na studijama mrtve prirode, živog modela, razumevanju anatomije čoveka, pejzaža, grafičkoj organizaciji prostora, tehnologiji crtačkih i slikarskih materijala i tehnika, upoznavanju sa razvojem umetnosti i osnovnim pretpostavkama za razumevanje umetnosti uopšte. U daljem toku studiranja program sugeriše studentima da eksperimentišu sa linijom, formom, prostorom i bojom u cilju otkrivanja novih likovnih mogućnosti i autentičnosti izraza. Studenti formiraju kritički tj. estetski sud kroz primenu stečenih znanja i veština vezanih za polje likovnosti.

Praćenje aktivnosti i ocenjivanje studenata izražava se poenima. U okviru svakog predmeta definisane su predispitne obaveze sa brojem poena koje nose i završni ispit na koji student obavezno mora da izađe. Predispitne obaveze podrazumevaju prisustvo na nastavi, aktivnost na času, pregled radova, samostalni kreativni rad, seminarski rad, kolokvijum, test, prezentacije, nastava u prirodi i drugo. Jasno definisane predispitne obaveze i broj poena koje one nose date su u tabeli 5.2, odnosno, Specifikaciji predmeta. Pored stručnih predmeta, na ovom studijskom nivou, izučavaju se i predmeti, Psihologija, Pedagogija, Metodika likovne kulture 1, 2, 3 i 4, Metodička praksa i Strani jezik. Studenti mogu steći neophodne kvalifikacije koje će im obezbediti kvalitetno razumevanje društvenog konteksta likovnih umetnosti, rad u institucijama kulture, kao i obavljanje pedagoškog rada iz oblasti likovne kulture u školama nakon polaganja ispita iz pedagoške, psihološke, metodičke grupe predmeta na programima doživotnog učenja.

Nastava iz umetničkih predmeta se izvodi kao grupni rad sa individualnim pristupom svakom studentu shodno individualnosti, temperamentu, radnim sposobnostima i otvorenosti ka učenju, metodama izlaganja, razgovora, konsultacija, posetama izložbama, muzejima, metodičkom praksom. Iz teorijskih predmeta nastava se izvodi „eks katedra“, metodama video prezentacije, razgovora, konsultacija.
Studije slikarstva omogućuju pokretljivost studenata u skladu sa načelima Bolonjskog procesa.

Svrha studijskog programa

Zbog toga što je glavni uslov za upis umetničkih studija talenat, relativno mali broj kandidata može upisati neke od umetničkih studija, a još manji broj studenata uspe da položi kvalifikacioni ispit i nađe se na listi ograničenog broja upisanih. Male grupe i limitirani broj studenata proizilaze iz specifičnosti nastave umetnosti i visokih standarda koje postavlja nastavni proces. Uvažavajući snažne osobene motivacije i stvaralačke slobode studenata na polju umetnosti, Univerzitet u Novom Pazaru je organizovao i studije likovne umetnosti.

Zbog činjenice da se umetničke studije temelje na retkim i specifičnim darovitostima, svrha umetničkog usavršavanja jeste produbljivanje likovnog senzibiliteta, odnosno svih komponenata kreativnog potencijala mladih umetnika, imaginacije, inovativnosti, kreativne hrabrosti i odgovornosti, formiranje slobodne umetničke ličnosti, društveno odgovorne, sposobne da se samostalno bavi umetničkim stvaralaštvom.

Na ovom studijskom programu, studenti mogu steći neophodne kvalifikacije koje će im obezbediti kvalitetno razumevanje društvenog konteksta likovnih umetnosti, rad u institucijama kulture, kao i obavljanje pedagoškog rada iz oblasti likovne kulture u školama.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa Likovna umetnost, jesu razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje studenata akademskim i praktičnim znanjem i metodama za postizanje stručne kompetentnosti u oblasti likovne umetnosti, diplomirani likovni umetnik – slikar, te da se, edukuju samostalni likovni umetnici i likovni pedagozi kao kompleksne i slobodne umetničke ličnosti, društveno odgovorne, sposobne da se samostalno bave umetničkim stvaralaštvom i pedagoškim radom. Studenti se osposobljavaju za samostalno likovno izražavanje i ovladavanje materijalima i tehnikama na svim likovnim poljima. Cilj je i edukovati studente da razumeju ljudske potrebe za estetskim doživljajem likovnog dela, da razumeju profesiju likovni umetnik i njegovu ulogu u društvu, da ovladaju crtačkim, slikarskim veštinama, slikarskom tehnologijom , da poznaju istoriju i teoriju umetnosti, da savladaju pedagoška načela i ovladaju metodikom nastave likovne kulture. Raznovrsnost i sveobuhvatnost sadržaja studijskog programa omogućava sticanje novog, koordinaciju i sistematizaciju usvojenog znanja i iskustva u funkciji osposobljavanja za samostalan umetničko-istraživački rad.

Kompetencije diplomiranih studenata

Nakon završenih osnovnih akademskih studija Likovne umetnosti, smer slikarstvo, student je osposobnjen:

– da samostalno radi unutar sopstvene umetničke prakse,
– da funkcionalno učestvuje u institucijama čije delatnosti podrazumevaju primenu likovnog stvaralaštva,
– doprinoski na kreativnom i profesionalnom nivou unutar stručnih timova iz oblasti struke,
– da radi u nastavi osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja (jer je tokom školovanja stekao 36 ESPB iz grupe PPM predmeta, od kojih je 6 ESPB stekao u obaveznoj studentskoj praksi),
– da primeni različite teorijske i kritičke postupke u interpretaciji sopstvenog rada,
– da razume i primenjuje principe profesionalne etike,
– da samostalno ili rukovodeći timom organizuje i vodi kurseve i radionice u oblasti likovnih umetnosti.

Student je osposobljeni su da prepozna, projektuje i radi u cilju ličnog, kreativnog, akademskog i profesionalnog razvoja, kao i za dalji nastavak diplomskih akademskih studija.

Kurikulum: (link za kurikulum)

Kurikulum studijskog programa Likovnih umetnosti – smera slikarstvo na osnovnim akademskim studijama je formiran tako da zadovoljava sve postavljene ciljeve i standarde. Organizovan je na način da obezbeđuje učešće umetničkih predmeta od oko 57%, teorijsko-umetničkih od 24% i društvenohumanističkih od 19%. Takođe je ispunjen standard da izborni predmeti učestvuju u procentu od 6,25%. Svi predmeti su jednosemestralni i nose određeni broj ESPB. Bodovna vrednost za svaki predmet je definisana u odnosu na prosečno opterećenje za taj predmet, a provera znanja je regulisana Pravilnikom o ocenjivanju i polaganju ispita. Detaljni opis aktivnosti na časovima aktivne nastave je dat u Knjizi predmeta. Rad studenta tokom nastave se permanentno prati. Prilikom oblikovanja kurikuluma vođeno je računa da opterećenje studenata u toku jedne radne nedelje ne prelazi 30 časova aktivne nastave, a preostalo vreme student je angažovan na samostalnom umetničkom radu u ateljeu/radionici. Redosled izvođenja umetničkih predmeta je takav da se potrebna znanja za naredne predmete stiču u prethodno savladanim predmetima. U kurikulumu je definisan opis svakog predmeta, i sadrži naziv, tip i status predmeta, godinu i semestar studija, broj ESPB, ime nastavnika, ciljeve i ishode, očekivana znanja i kompetencije, preduslove za pohađanje, okvirni sadržaj, preporučenu literaturu, metode izvođenja nastave, način provere znanja i ocenjivanje, i druge podatke specifične za ovaj studijski program. Studijski program je usaglašen sa evropskim standardima u pogledu uslova upisa, trajanja studija, sticanja diplome i načina studiranja.

Књига предмета – студијски програм

Сликарство

Основне академске студије

Р. бр. Шифра Назив предмета Ужа научна, уметничка односно стручна област Сем. Тип Статус П В ЕСПБ
1. ЦОА01 Цртање 1

 

Цртање 1 У О 3 3 10
2. ЦОА02 Ликовна форма 1

 

Теорија и историја уметности 1 ТУ О 2 3 9
3. ЦОА03 Историја уметности 1 Теорија и историја уметности 1 ДХ О 1 1 2
4. ЦОА04 Анатомско цртање 1 Цртање 1 О 2 3 6
5. ЦОА05 Енглески језик

 

Енглески језик 1 ДХ О 2 0 2
6. ЦОА06 Цртање 2

 

Цртање 2 У О 3 3 10
7. ЦОА07 Ликовна форма 2

 

Теорија и историја уметности 2 ТУ О 2 3 8
8. ЦОА08 Историја уметности 2 Теорија и историја уметности 2 ДХ О 1 1 2
9. ЦОА09 Анатомско цртање 2 Цртање 2 О 2 3 6
10. ЦОА10 Психологија

 

Психологија 2 ДХ О 2 0 5
УКУПНО 20 20 60
11. ЦОА11 Сликање 1

 

Сликање 3 У О 2 3 7
12. ЦОА12 Графика 1

 

Графика 3 У О 2 2 5
13. ЦОА13 Историја уметности 3 Теорија и историја уметности 3 ДХ О 1 1 2
14. ЦОА14 Анатомско цртање 3 Цртање 3 О 2 2 6
15. ЦОА15 Акт 1

 

Цртање 3 У О 2 2 6
16. ЦОА16 Педагогија

 

Педагогија 3 ДХ О 2 0 5
17. ЦОА17 Сликање 2

 

Сликање 4 У О 3 3 7
18. ЦОА18 Графика 2

 

Графика 4 У О 2 2 7
19. ЦОА19 Историја уметности 4 Теорија и историја уметности 4 ДХ О 1 1 2
20. ЦОА20 Анатомско цртање 4 Цртање 4 ТУ О 2 2 7
21. ЦОА21 Акт 2

 

Цртање 4 У О 2 2 6
УКУПНО 21 20 60
22. ЦОА22 Цртање 3

 

Цртање 5 У О 2 2 5
23. ЦОА23 Сликање 3

 

Сликање 5 У О 2 3 7
24. ЦОА24 Сликарске технологије 1 Сликање 5 ТУ О 2 2 5
25. ЦОА25 Историја модерне уметности 1 Теорија и историја уметности 5 ДХ О 1 1 2
26. ЦОА26 Вајање

 

Вајање 5 У О 2 2 6
27 ЦОА27 Методика ликовне културе 1 Методика ликовне културе 5 ДХ О 2 0 5
28. ЦОА28 Цртање 4

 

Цртање 6 У О 2 2 5
29. ЦОА29 Сликање 4

 

Сликање 6 У О 2 3 7
30. ЦОА30 Сликарске технологије 2 Сликање 6 ТУ О 2 2 5
31. ЦОА31 Историја модерне уметности 2 Теорија и историја уметности 6 ДХ О 1 1 2
32. ЦОА32 Вајање са технологијом Вајање 6 ТУ О 2 2 6
33. ЦОА33 Методика ликовне културе 2 Методика ликовне културе 6 ДХ О 2 0 5
УКУПНО 22 20 60
34. ЦОА34 Цртање 5

 

Цртање 7 У О 2 2 5
35. ЦОА35 Сликање 5

 

Сликање 7 У О 2 3 7
36. ЦОА36 Зидно сликарство

 

Сликање 7 ТУ О 2 2 6
37. ИБ 1

ЦОА37

ЦОА38

Изборни блок 1

Графика 3

Мозаик 1

Графика

Сликање

7 У И 2 3 6
38. ЦОА39 Методика ликовне културе 3 Методика ликовне културе 7 ДХ О 2 0 5
39. ЦОА40 Цртање 6

 

Цртање 8 У О 2 2 5
40. ЦОА41 Сликање 6

 

Сликање 8 У О 2 3 6
41.

 

ИБ 2

ЦОА42

ЦОА43

Изборни блок 2

Графика 4

Мозаик 2

Графика

Сликање

8 У И 2 3 6
42. ЦОА44 Методика ликовне културе 4 Методика ликовне културе 8 ДХ О 2 0 5
43. ЦОА45 Методичка пракса

 

Методика ликовне културе 8 ДХ О 2 2 6
44. ЦОА46 Завршни рад

 

Сликање 8 У О 0 0 3
УКУПНО 20 20 60

 

 

×
Language