Historija i razvoj departmana

Od osnivanja Univerziteta u Novom Pazaru 2002. godine, Departman za pedagoško-psihološke nauke, a tada, Fakultet humanističkih nauka sa katedrama za diplomatiju, novinarstvo, i smjer za vaspitače djece predškolskog uzrasta, pruža studentima adekvatno znanje iz pomenutih oblasti. Od 2005. godine na ovom departmanu formira se Smjer za psihologiju kao odgovor na veliko interesovanje budućih akademaca za ovaj studijski program. Departman za pedagoško-psihološke nauke u proteklih deset godina uspješno realizuje nastavu i na izdvojenim visokoškolskim jedinicama u Pančevu i Subotici, a od 2014. godine i u Preševu.

Studijski program na Departmanu za pedagoško-psihološke nauke zastupljen je na dva nivoa, kroz osnovne i master studije. Studenti koji upisuju pomenute studijske programe su uglavnom iz Srbije (Sandžaka), te iz zemalja iz okruženja: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo i Makedonija. Nastavu na Univerzitetu izvode eminentni stručnjaci  iz cijelog regiona, tako da se stvaraju kvalitetni uslovi prezentiranja i usvajanja znanja kroz najsavremenije metodičko-metodološke obrasce koji su se pokazali najprihvatljivijim na univerzitetima u okruženju, a u duhu principa bolonjske deklaracije. Do sada je na Departmanu za pedagoško-psihološke nauke završilo —– generacija studenata i kao diplomci našeg Univerziteta našli zaposlenje u državnoj administraciji, sudu, predškolskim i školskim ustanovama, umjetničkim i kultirn im institucijama i td. Univerzitet, a time i naš departman ulaze u drugu dekadu svog postojanja i rada, a već su dali značajne rezultate na polju nauke, obrazovanja i učinili da Sandžak sa Novim Pazarom kao centrom, bude prepoznatljiv ne samo u Srbiji, već i u širem regionu, pa i u svijetu.

RAZVOJNA STRATEGIJA DEPARTMANA  ZA PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE NAUKE ZA PERIOD  2015– 2020.

Uvod

Visoko obrazovanje omogućava i pospješuje ukupan ragionalni, privredni, naučni i kulturno-umjetnički razvoj jednog područja, regiona, pa i čitave zemlje u cjelini. To je civilizacijski iskorak koji ide u smjeru progresa i općeg napredka. Dinamika i proaktivne oblasti visokog obrazovanja uvažavaju obrazovne potrebe stanovništva, te pružaju mogućnosti pojedincima da pod jednakim uslovima stiču visoku naobrazbu, da se kontinuirano kroz cjeloživotno školovanje obrazuju i tako utiču na broj stanovnika sa visokim stručnim obrazovanjem. Sa aspekta obrazovne strukture osnivanje i rad Internacionalnog univerziteta u Novome Pazaru dovelo je do smanjenja broja mladih koji odlaze na studiranje van Sandžaka, što predstavlja zaustavljanje procesa ”odliva mozgova”, finansijsku uštedu u periodu krize, kao i sigurnost da će stečeno znanje i iskustvo posvetiti svom kraju i svojoj zajednici.

Od školstva se zahtijevaju brže promjene u obrazovnim profilima u smislu adaptibilnosti tržišnim uslovima i potrebama pivrednog razvoja našeg regiona. Razvojna strategija Departmana za pedagoško-psihološke nauke predviđa mogućnost postojanja korelacije između visokog obrazovanja i regionalnog privredno-ekonomskog i kulturnog napredka. Nacrt strategije obuhvata sledeće faze: planiranje, organizovanje, realizaciju i nadzor implementacije u narednom petogodišnjem periodu. Radi kvalitetnije realizacije strategije, potrebno je jasno odrediti: ciljeve strateškog razvoja, organozacionu strukturu, nosioce aktivnosti u realizaciji ciljeva i zadataka, te rokove realizacije kao i kontrolu i nadzor u cjelokupnoj implementaciji razvojne strategije.

 1. Područja strateškog planiranja

U područja strateškog planiranja predvidjeli smo osnovna polja djelovanja na koja se bazira rad  Departmana za pedagoško – psihološke nauke, a to su:

 • Misija i vizija
 • Strategija obezbjeđenja kvaliteta
 • Strategija razvoja nastavnog procesa
 • Swot analiza
 • Strategija stručnog i kompetentnog usavršavanja nastavnika
 • Mobilnost nastavnika, saradnika i studenata
 • Izdavačka djelatnost
 • Strategija odnosa s javnošću i marketinga
 1. Misija i Vizija

Misija Internacinalnoga univerziteta u Novome Pazaru, a time i Departmana za pedagoško-psihološke nauke, jeste postizanje visokog kvaliteta u obrazovanju studenata, budućih vaspitača i odgajatelja koji će svojim stručnim znanjem i iskustvom biti spremni odgovoriti na sve izazove svoje profesije i predstavljati svježu pokretačku snagu napretka i razvoja društva znanja, u zajednici u kojoj  djeluje. U ostvarivanju svoje misije Departman za pedagoško-psihološke nauke, na osnovama naučnih postignuća u obrazovnim poljima, djelovaće kao visoko-školska ustanova u duhu akademskih i etičkih vrijednosti i načela, poštovanju univerzalnih ljudskih prava i sloboda, te biti mjesto kritičkog promišljanja koje uvažava kulturu različitosti, tolerancije i saradnje na svim razinama djelovanja.

Vizija Departmana za pedagoško-psihološke nauke podrazumijeva želju i napor da on bude vodeća i prestižna akademska vaspitno-obrazovna ustanova za profiliranje pedagoga, vaspitača i psihologa, i kao takva bude prepoznatljiva u regionu i međunarodnim okvirima. Studijski programi bi trebali ostvarivati kvalitetno i efikasno obrazovanje u koncepciji cjeloživotnog obrazovanja. Departman treba težiti da postane dinamična institucija koja planski i organizovano podstiče mobilnost i razvoj kreativnog naučno-istraživačkog kadra, forsira i pospješuje talente i respektuje intelektualnu energiju svakog pojedinca, od nastavnika, preko asistenata, pa do studenata. Dakle, naša je vizija stalno unapređivanje nastavnog procesa kroz ostvarivanje visokoih akademski standarda i adekvatno preuzimanje pune odgovornosti za kvalitet vlastitog rada, djelovanja i napredovanja.

 1. Strategija obezbjeđenja kvaliteta

Strategija obezbjeđenja kvaliteta na Departmanu za pedagoško-psihološke nauke zasniva se na preporukama dva osnovna dokumenta, i to:

 • Pravilnik o samovrednovanju i kontroli kvaliteta
 • Akt o samovrednovanju

Ovim dokumentima, koji se naslanjaju na ”Zakon o visokom obrazovanju” član.15,  utvrđuje se i definiše način realizacije, obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta nastavnog procesa, naučno-istraživačkog rada, udžbenika i nastavnih sredstava, upravljanja, logistike i finansiranja, na Departmanu za pedagoško-psihološke nauke. U tom smislu predstoji kao prioritetan zadatak izrada i usvajanje Strategije obezbjeđenja Departmana, kao i Pravilnika o samovrednovanju i kontroli kvaliteta.

 1. Strategija razvoja i inovativnosti nastavnog procesa

Svjesni smo kako samo visoko motivisani i visoko stručni kadrovi (nastavnici, saradnici i asistenti) mogu osigurati plansko i neprekidno poboljšavanje i primjenu kvalitetnijeg sistema obrazovanja vaspitača i psihologa, kao i ostalog prosvjetnog kadra. U tom smislu, preduzećemo sve potrebne aktivnosti kako bi se kopletno nastavno osoblje posvetilo da omogući kvalitetan ambijent studentu. Za nas je student na prvome mjestu. Trebamo biti posvećeni praćenju: rada studenata, uslova studiranja, uspješnosti studiranja,stvaranja uslova za praktičnu primjenu stečenih znanja i vještina, te stvaranja svestrane i kompletne ličnosti koja će moći da odgovori na zahtjeve društva u 21. stoljeću.

U pomenutom kontekstu pred nama je stalno praćenje i osavremenjivanje sadržaja postojećih studijskih programa, kao i kreiranje novih smjerova i studijskih programa, koji će biti prepoznatljivi za studente ali i društveno i ekonomsko-finansijski opravdani, te usklađeni s potrebama tržišta rada u Sandžaku i Srbiji. Neki studijski programi na Departmanu za pedagoško-psihološke nauke nisu preživjeli, poput smjera za ”žurnalistiku” i dr. Neki novi se nameću kao potreba i nužnost, poput smjera za ”socijalnog radnika”, ili iz oblasti primijenjene psihologije, poput smjera ”porodični psiholog-savjetnik”. Otvaranjem master i doktorskih studija u narednom periodu naš Departman će dobiti novi zamah, osnažiti svoje kapacitete, te omogućiti prohodnost studenata kroz sve nivoe visoko-školskog obrazovanja. Doktorskim studijama se dovršava vertikala studiranja.

Kao zaključak se nameće da će Departman za pedagoško-psihološke nauke, kada je u pitanju nastavni proces, preferirati:

 • Kvalitet i stručnost nastavnog osoblja
 • Kvalitet i efikasnost nastavnog procesa
 • Posvećenost uspješnosti i kvalitetu studenata od upisa pa do završetka studija
 • Aktivnu upisnu kampanju studenata tokom cijele godine
 1. Swot analiza

Swot analiza podrazumijeva neke prednosti i nedostatke Departmana za pedagoško-psihološke nauke. One bi se, u najkraćem, mogle predstaviti na sljedeći način:

Prednosti:

 • Prva visoko-školska ustanova za vaspitače i psihologe u Sandžaku
 • Značajan broj svršenika Departmana radi u javnim i drugim vaspitno-obrazovnim ustanovama
 • Relativno mlad nastavni kadar koji je izrastao na Internacionalnom Univerzitetu
 • Transparentan upis sa jasnim kriterijumima i pravilima
 • Optimalno opremljeni nastavni prostor sa modernim nastavnim sredstvima
 • Biblioteka koja svakodnevno povećava knjiški fond i koja je prilagođena potrebama nastavnika i studenata
 • Saradnja sa drugim Univerzitetima u regiji i u svijetu, te razmjena naučnih iskustava i studenata

Nedostaci:

 • Brže naučno i stručno usavršavanje nastavnika i saradnika u nastavi
 • Veća saradnja sa međunarodnim obrazovnim institucijama
 • Obimnije korišćenje fondova EU namijenjenih za obrazovanje kroz razne projekte
 • Stalna medijska kampanja Univerziteta u animiranju novih studenataJačanje vannastavnih aktivnosti (ekskurzije, izleti, promosije, tribine)
 1. Strategija stručnog i kompetentnog usavršavanja nastavnika

Zahtjevi studenata i poslodavaca, kao i društva u cjelini, odnosno političko-ekonomskog okruženja u cjelini su visoko stručni i mijenjaju se relativno brzo. I ako ciljevi obrazovanja ostaju isti, strategije njihove realizacije i implementacije se stalno mijenjaju i zahtijevaju stalnu analizu. Samo se podizanjem kvaliteta nastave i nastavnog kadra mogu privući dobri studenti, kompetentni nastavnici, te donatori i finansijeri Univerziteta koji ulažu sredstva za ispunjavanje misije ove visoko-školeke ustanove. Svojim sadržajem ova strategija podržava sve cikluse usavršavanja nastavnika i saradnika za naučnu i nastavnu djelatnost, od njihovog iniciranja, realizacije, kontrole i ocjene, do zatvaranja.

Naučno-stručno usavršavanje nastavnika i saradnika u nastavi, u smislu njihove kompetentnosti, regulisano je zakonskom regulativom. Primarni cilj naučno-stručnog usavršavanja nastavnog osoblja ogleda se u potrebi stručne kompetentnosti natavnika za bavljenje naučnim radom i realizaciju studijskih programa sva tri nivoa na Departmanu. Proces stručnog usavršavanja na individualnom nivou, na visokoškolskim ustanovama, limitiran je kriterijumima Ministarstva prosvjete kojima je predviđeno vrijeme napredovanja od saradnika u nastavi do emeritusa.

 1. Mobilnost nastavnika, saradnika i studenata

Osnovni cilj strategije je ukazati na korisnost učestvovanja u Programima mobilnosti, kao i rezultatima koje oni mogu donijeti. Pojedinci koji učestvuju u ovakvim programima imaju priliku da se stručno usavršavaju, stiču nova znanja i iskustva, uče strane jezike, upoznaju i razumijevaju druge kulture, sklapaju nova prijateljstva i sl. Mobilnost nastavnog osoblja je proces stručnog usavršavanja na stranom Fakultetu u vidu održavanja nastave koja može trajati od dvije sedmice do mjesec dana. Od velikog značaja je mobilnost studenata u smislu boravka na Univerzitet u inostransrvu, a koji može iznositi najduže do 1. godinu, stim što studenti moraju biti upisani najmanje na 2 god. Osnovnih studija. To je prilika da se bolje upozna obrazovni prostor zemalja Evropske unije, steknu određene vještine, nauči strani jezik i stekne iskustvo o jednoj zemlji i njenom narodu.

 1. Izdavačka djelatnost

U okviru izdavačke djelatnosti Departmana za pedagoško-psihološke nauke planira se izdavanje udžbenika i priručnika koji će kvalitetno pokrivati studijske programe i njihove nastavne planove. To podrazumijeva obavezu nastavnika da pokrije svoj nastavni predmet adekvatnom literaturom čiji je on autor, ili pribavi kompetentne udžbenike i ostalu literaturu koja će biti na raspolaganju studentima. Takođe kontinuirano objavljivanje naučnih radova od strane nastavnika i saradnika u našim i drugim referentnim publikacija, doprinijet će jačanju i kvalitetnijem radu izdavačke djelatnosti. U skladu sa razvojem i inovacijom novih studijskih programa razvijat će se i kapacitet izdavačke djelatnosti Departmana. U tom kontekstu će biti imenovana komisija koja će pratiti aktivnosti i kvalitet rada izdavačke djelatnosti, te donositi plan rada na nivou akademske godine.

 1. Strategija odnosa s javnošću i marketinga

Kroz strategiju odnosa s javnošću Departman za pedagoško-psihološke nauke ima za cilj da stvori, održava i prezentuje pozitivnu sliku i prestižan ove visoko-školske ustanove. Dobra reputacija se stiče dosljednim radom, kontinuiranom realizacijom predviđenih zadataka, te potvrđivanjem osnovnih načela proklamovane misije i vizije Departmana. Praksa odnosa s javnošću na samom Departmanu mobiliše sve aktivnosti: analizira trendove, predviđa moguće posledice, savjetuje se sa menadžmentom i upravom o primjeni planiranih programa. Jednostavno, odnosi s javnošću i kvalitetan marketing grade ”dobar glas” i stvaraju povoljan utisak o ovoj ustanovi. Marketingom se se utvrđuju, predviđaju i zadovoljavaju korisničke usluge Departmana na rentabilan način.

U procesu internog informisanja, dogovora i saradnje na Departmanu se koriste sledeće forme komunikacije:

 • Sastanci i konferencij
 • Interni izvještaji o aktivnostima Departmana
 • Interni programi za obuku kadrova i unapređenje međuljudskih odnosa
 • Publikacije ustanove – bilteni, pravilnivi, brošure
 • Periodična publikacija u izdanju Departmana namijenjena informisanju studenata i zaposlenih o svim važnijim događajima i pitanjima od značaja za naš Departman
 • Oglasne table, posteri, panoi
 • TV i radio emisije

Kao eksterni kanali komuniciranja koriste se: saopštenja za javnost, izvještaji, brošure i letci, filmovi i video diskovi, web-sait, te predavanj, seminari i drugi skupovi.

Zaključak

Strategija razvoja Departmana za Pedagoško-psihološke nauke ne predstavlja konačan elaborat koji je definitivan. Nasuprot, ovaj prijedlog razvoja Departmana u narednom će se dopunjavati shodno ukazanim potrebama i razvojem novonastale klime na ovoj obrazovnoj ustanovi. Suština strategije koju smo predložili zasniva se na stalnom poboljšanju uslova i kvaliteta studiranja, razvijanju naučno-istraživačkog rada,, te povećanju radnih i  i životnih standarda studenata i nastavnika. Takođe će se raditi na poboljšanju postojećih i izradi novih studijskih programa. Stoga razvoj Departmana za pedagoško-psihološke nauke ne treba shvatiti kao kratkoročno usmjerenu akciju, već kao proces na kojem treba kontinuirano raditi, tokom cijele godine.

×
Language