HISTORIJA I RAZVOJ DEPARTMANA

Fakultet za informatiku i informacione tehnologije (FIIT) osnovan je 2002. godine, odnosno formiran je kada je osnovan Univerzitet u Novom Pazaru. Fakultet je počeo sa radom akademske  2002/03. godine, sa sledećim kadrovskim timom: Jeroslav Živanjić, Velimir Sotirović, Dušan Malbaški, Dragan Ivetić, Biljana Radulović, Danimir Mandić, Ćamil Sukić, Branko Markoski, Ivana Berković, Branislav Egić, Sait Kačapor, Čedomir Čupić i Borislav Odadžić. Prvi dekan FIITa bio je prof. dr Velimir Sotirović (od januara 2003. do decembra 2008. godine).

Univerzitet u Novom Pazaru od 2009. godine, kao integrisani univerzitet, sve studijske programe realizuje kroz šest departmana, pa je studijski program Informatika sa FIITa od te godine realizovan na Departmanu za prirodno-tehničke nauke. Rukovodilac ovog departmana bio je prof. dr Ćamil Sukić (od januara 2009. do septembra 2013. godine).

U narednim godinama, fakultet a kasnije i departman je kadrovski proširen angažovanim i gostujućim profesorima iz Srbije, Bosne, Makedonije i Crne Gore (Želimir Branović, Zoran Lovreković, Danijela Milošević, Bekim Fetaji, Momčilo Vujičić, Dragan Đurčić, Leonid Stoimenov, Svetislav Radovic, Đoko Marković, Mensura Kudumović, Zvonko Sajfert, Džafer Kudumović, Dragica Jovanović, Željko Marćićević, Jezdimir Obadovic, Aleksa Macanovic, Muharem Kozić, Aleksandar Kupusinac, Emruš Azizović, Aleksandar Šebeković, Saša Arsovski, Snežana Jokić, Tatjana Atanasova Pačemska, Mersad Mujević i mnogi drugi).

Odlukom Senata Univerziteta u Novom Pazaru, juna 2013. godine Departman za prirodno-tehničke nauke je preimenovan u Departman za računarske nauke. Na ovom departmanu realizuje se nastava na studijskom programu Informatika. Rukovodilac Departmana za računarske nauke je prof. dr Muzafer Saračević (od septembra 2013. god. do septembra 2017. godine).

Od septembra 2017. godine, vršilac dužnosti rukovodioca departmana je prof. dr Šemsudin Plojović koji je tu funkciju obavljao do septembra 2020. godine. Odlukom Senata Univerziteta u Novom Pazaru u oktobru 2020. godine, prof.dr. Samed Jukić postaje vršilac dužnosti rukovodioca departmana.

U okviru departmana funkcioniše Računarski centar koji je osnovan 2008. godine u cilju pružanja tehničke i stručne podrške u administraciji Univerziteta, kao i izradi i održavanju informacionog sistema, Web sajta Univerziteta i sajta za mobilne uređaje. Zadatak centra je administriranje računarskih sistema kao i razvoj i održavanje sistema za elektronsko učenje. Od svog nastanka Centar je napredovao u primeni novih informacionih i komunikacionih tehnologija. Računarski centar je u saradnji sa departmanom omogućio studentima osnovnih akademskih studija da obavljaju stručnu praksu u prostorijama centra. Razvojni tim centra teži ka projektiranju informacionih sistema za potrebe Univerziteta uz korišćenje savremenih metoda i tehnika softverskog inženjeringa. Centar se bavi informacionim tehnologijama sa aspekta inovacija u visokom obrazovanju kao i istraživačkom djelatnošću.  Neki rezultati rada ovog centra su predstavljeni u vidu autorskih radova na međunarodnim i domaćim simpozijima i konferencijama i publikovani u međunarodnim i domaćim časopisima.

×
Language