Historija i razvoj departmana

Svoj razvojni put Departman za ekonomske nauke Univerziteta u Novom Pazaru, otpočeo je samim osnivanjem Univerziteta u Novom Pazaru , kada je upisana prva generacija studenata akademske 2002/2003. Od tada se Departman za ekonomske nauke razvija kroz okrilje Univerziteta, upotpunjujući obrazovnu i kvalifikacionu strukturu Univerziteta, budući da je Univerzitet u Novom Pazaru integrisani Univerzitet.

Univerzitet u Novom Pazaru od 2009. godine, kao integrisani univerzitet, sve studijske programe realizuje kroz šest departmana, pa je studijski program Ekonomija od te godine realizovan na Departmanu za ekonomske nauke. Departman za ekonomske nauke, se tokom godina razvijao tako i u pogledu nastavno-istraživačkog osoblja, uvek dovodeći eminentne stručnjake iz oblasti ekonomije i ostalih disciplina koje se proučavaju na Departmanu ze ekonomske nauke, ali ujedno stvarajući i svoj kadar, koji danas zauzima neke od najbitnijih funkcija na samom Univerzitetu u Novom Pazaru (Rektor, Generalni menadžer, Služba za PhD studije, Biblioteka).

Departman za ekonomske nauke je uvek nastojao da najbolje student, nagradi šansom da se oprobaju u naučno-istraživačkom segmentu, i postanu dalji oslonac razvoja Departmana za ekonomske nauke i Univerziteta u Novom Pazaru, što su tadašnji studenti a sada već eminenti stručnjaci i iskoristili. Departman za ekonomske nauke, kao i ceo Univerzitet u Novom Pazaru, raspolaže od svog osnivanja sa izuzetnim prostorno-tehničko opremom, što studentu omogućava da uz primenu savremenih naučno-tehničkih pomagala prati nastavu u veoma komfornim i adekvatno opremljenim učionicama.

Pod rukovodstvom ovog departmana od 2012.godine se započelo na izradi naučnog časopisa “Ekonomski izazovi”, pri čemu u maju 2017.godine izlazi 11. broj ovog časopisa. Ovakvim časopisom rukovodioc Departmana za ekonomske nauke, je postavio temelj za dalji napredak teorijske i praktične sposobnosti naučnih istraživača i predavača na Departmanu da se u formi sučeljavanja naučnih mišljenja sa naučnim istraživačima iz zemlje i inostranstva, više doprinese razvoju Departmana za ekonosmke nauke ali i nauke generalno. Od samog svog osnivanja Dapartman je nastojao i uspevao da uvede praktične aspekte kroz nastavu, kroz predmet „Stručna praksa”. Da bi 2017.godine, Departman za ekonomske nauke usvojenim planom, otišao korak dalje i programom Poslovna ekonomija za akademsku 2017/2018, stručnu praksu stavio kao obaveznu u prve tri od četiri akademske godine. Od izrazite je važnosti da studenti tokom savladavanja teorijskih predmeta uvide i praktičnu primenu svojih znanja i da se ujedno upoznaju sa načinom kako privreda i ekonomija funkcionišu u praksi, što je i osnovni cilj smera „Poslovna ekonomija“.

×
Language