Profesorica IUNP-a na usavršavanju u ASPR -u

Profesorica Departmana za filološke nauke, katedra za Engleski jezik i književnost, prof. dr. Amela Lukač Zoranić, boraviće od 20-27 oktobra 2018.g. na specijalističkom kursu o zaštiti nacionalnih manjina  u Beču.

Kurs je u organizaciji Austrijskog studijskog centra za mir i rješavanje konflikata (Austrian Study Centre for Peace and Conflict Resolution – ASPR) koji je osnovan u septembru 1982. godine kao nezavisna, neprofitna i nepristrasna organizacija. ASPR ima za cilj da doprinese promociji mira i mirnom rješavanju sukoba i širenju praktičnih ideja za mir, uključujući razvojne i ekološke aspekte.

Svrha kursa je obuka ciljne grupe o pravnom okviru kao i o bezbednosnoj, mirnodopskoj i konfliktnoj dimenziji zaštite nacionalnih manjina, naglašavajući najvažnije aspekte ove oblasti. Poseban naglasak stavljen je na razvoj alata i unapređenje vještina učesnika kako bi se prenijela primjenjiva pravila i standardi u svoja radna okruženja.

Kurs je namenjen predstavnicima nacionalnih vlada, javne uprave, kao i organizacijama civilnog društva (OCD) koji djeluju u oblasti zaštite nacionalnih manjina.

×
Language