Na IUNP-u potpisan sporazum sa Internacionalno poslovno-informacionom akademijom

            Dana, 22.06.2018.godine, potpisan je Sporazum o suradnji Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije (“Internacionalna poslovno-informaciona akademija “) iz Tuzle i Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.

            Odredbama sporazuma, predviđeno je da se u oblasti nastavnog rada pruži podrška mobilnosti nastavnog osoblja i studenata, korištenje literature, didaktičkih materijala i sl. U oblasti zajedničkog nastupa u naučno-istraživačkom i stručnom radu postavlja se kao mogućnost korištenje različitih finansijskih izvora raspoloživih u Bosni i Hercegovini, Srbiji, EU i sl.

            Sporazum će također doprineti zajedničkom radu na edukaciji, unaprijeđenju znanja i stručnosti, poticanju i jačanju suradnje visokog obrazovanja, obostranoj razmjeni informacija naučnog i istraživačkog rada, poticanju institucionalne razmjene i suradnje nastavnog osoblja i studenata kroz pozivanje na sudjelovanje u raznim nastavnim i istraživačkim aktivnostima te profesionalnom razvoju što će pak doprinijeti razvoju visokog obrazovanja u regiji.

          Visoka škola je osnovana 2014. godine i izvodi nastavu na pet licenciranih studijskih programa I ciklusa studija: Informacione tehnologije  180 ECTS, Savremeno poslovanje  i informatički menadžment 180 ECTS, Tržišne komunikacije 180 ECTS, Informatika i računarstvo 240 ECTS i Računovodstvo i finansije 240 ECTS. 

×
Language