Profesori IUNP-a na međunarodnom kolokviju „Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta“

U organizaciji Centra za kulturno nasljeđe Foruma Bosna i Muzeja Hercegovine u Mostaru se održava Prvi međunarodni kolokvij „Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta“ na kome su uzeli učešće i profesori Internacionalnog univerziteta rukovodilac Departmana filoloških nauka dr. Jahja Fehratović i prorektor prof. dr. Amela Lukač Zoranić.

Fehratović i Lukač-Zoranić su u okviru prvog raspravnog stola izlagali komparativnu temu „Sandžačka epska škola i doprinos Milmana Parrya i Alberta Lorda njenom etabliranju“

Oni su u svom izlaganju istakli da je dominantnost epike u sandžačkobošnjačkoj književnosti uvjetovana geostrateškim položajem ovog područja, načinom življenja i serhatlijskim običajima kakvi se još susreću u jezgri bošnjačke epske tradicije u Bosanskoj krajini, odakle i sandžačkobošnjačka epika crpi većinu tematsko-motivskih jedinica. Obzirom da većina velikih epskih pjevača starijeg perioda dolazi iz južnog Sandžaka, koji je u mnogo čemu bio naslonjen na Hercegovački sandžak, na skupu je iznijeta i teza da i ovaj žanr sandžačkobošnjačke usmene poezije dolazi iz Hercegovine, odakle su ga putujući pjevači prenijeli najprije na teritorij južnog Sandžaka, gdje je nastala i svojevrsna škola epskog pjevanja čiji je vrhunac dosegnut za vrijeme magijskog pjevača i pripovjedača Ćor Husa Husovića, i nadalje se proširila u sve krajeve današnjeg Sandžaka.

Fehratović i Lukač su također naveli da je tradicija sandžačke epske škole u kontuintetu trajala od prije dolaska Osmanlija pa sve do druge polovice XX vijeka, i da kao takva predstavlja jednu od najduljih epskih tradicija na Balkanu.

Oni su naveli da je upravo iz tih razloga IUNP pokrenuo veliki istraživački komparativni projekt koji će u partnerstvu sa značajnim svjetskim istraživačima u narednom periodu nastojati da obradi i sistermatizira veći dio zbirke Milmana Parrya i Alberta Lorda, ali i svih ostalih istraživača sandžačke epike kao dijela bošnjačkog epskog korpusa.

Na ovom eminentnom međunarodnom skupu sudjeluje preko trideset akademika, univerzitetskih profesora, istraživača i proučavalaca usmene tradicijeiz zemalja regiona i svijeta.

Leave a comment

×
Language