Konferencija "Evroatlantske integracije – izazovi i perspektive"

Departman za pravne nauke i Departman za ekonomske nauke Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru organizuju

MEĐUNARODNU NAUČNO-STRUČNU KONFERENCIJU

„Evroatlantske integracije – izazovi i perspektive”

28. i 29. oktobar 2016. godine Kopaonik, hotel „Vila MujEn Lux“

Uprkos intenzivnoj globalizaciji regionalni pristu i dalje ostaje osnova za efikasno funkcionisanje međunarodnih subjekata u aktuelnim međunarodnim odnosima. Intezivnijom regionalizacijom, učvrščivanjem pravnih, ekonomskih, bezbednosnih, političkih, kulturnih, verskih i drugih oblika povezivanja i savezništva države jedne regije produbljuju postojeće i oblikuju nove forme regionalne povezanosti na osnovu kojih, kao regionalno prepoznatljive celine, efikasnije ostvaruju svoje interese na globalnom nivou. Evroatlantizam i evroatlantske integracije, kao sveukupnost odnosa, okolnosti i procesa između zemalja Severne Amerike i zemalja Evrope u današnje vreme prolazi kroz svoju novu, možemo slobodno reći najkomplikovaniju etapu. Iako su evroatlantske i evropske integracije dva paralelena procesa, oni su do te mere međusobno povezani da u najvećoj meri oblikuju aktuelna zbivanja u tzv. Zapadnom, razvijenom svetu, pa i na Zapadnom Balkanu. Institucionalizvani u organizacijama Evropske unije i NATO, evroatlantizam i evroatlantske integracije su deo svakodnevnice zemalja Zapadnog Balkana. Pomenute dve organizacije zagovaraju svoje dalje širenje na ostatak zemalja Zapadnog Balkana, kako zbog svog vlastitog tako i zbog interesa tih zemalja, kao i jačanja sveukupne ideje evroatlantizma u celom svetu. Sa druge strane, geostrateški položaj Zapadnog Balkana poslužio je kao tester kako Evropskoj uniji, tako i NATO-u za oprobavanje njihovih internih politika u aktuelnim međunarodnim odnosima.  Pored toga, aktuelna dešavanja na starom kontitnentu (finansijska kriza u Grčkoj, ekonomska dužnička kriza, Ukrajinska kriza, migrantska kriza, intenzivna aktivnost terorističkih organizacija, istupanje Velike Britanije iz Evropske unije i sl.) svakodnevno dovode u pitanje način funkcionisanja pa čak i opstanak EU sa jednom zajedničkom granicom, jedinstvenom valutom i stabilnim člantvom više nego ikada ranije.

Shodno navedenom, često se od strane stručne i laičke javnosti raspravlja o tome ša sve države Zapadnog Balkana “dobivaju”, a šta “gube” uključivanjem u proces evroatlantskih integracija, šta je potrebno da učine na svom putu ka evroatlantskim integracijama, i koliko su preostale zemlje Zapadnog Balkana daleko od Evropske unije i NATO. S tim u vezi, mogu se čuti različiti stavovi kako proevropejaca, tako i evroskeptika, koji navode razloge za, odnosno protiv upuštanja u proces evroatlantskih integracija. Takođe, navode se brojne prepreke koje bi preostalim zemljama Zapadnog Balkana stajale na ovom putu, ako ga odaberu, kao i konkretni koraci, odnosno uslovi koji moraju biti obezbeđeni kako bi proces evroatlantskih integracija u ovim zemljama bio nastavljen, odnosno ubrzan i efikasno okončan.

Shodno navedenom, nameće se potreba za jednom naučnom i stručnom diskusijom po pitanju argumenata koji govore u prilog evroatlantskim integracijama ili protiv njih, uz objektivnu procenu posledica koje proces evroatlanskih integracija može imati po unutrašnju i spoljnu politiku i ekonomiju preostalih zemalja Zapadnog Balkana. S tim u vezi, Departman za pravne nauke i Departman za ekonomske nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, organizuje dvodnevnu međunarodnu naučno-stručnu konferenciju na temu: “Evroatlantske integracije – izazovi i perspektive”.

Ciljevi Konferencije su analiza procesa integracije peostalih zemalja Zapadnog balkana u Evropsku uniju i NATO savez, te predstavljanje ostvarenih akcija u kontekstu preuzetih obaveza prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju kao i informisanost građana o prednostima, odnosno nedostacima evroatlantskih integracija kao strateškog opredeljenja zemalja Zapadnog balkana.

Pozivaju se zainteresovani naučni radnici i istraživači, predstavnici zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, kao i ostali zainteresovani, da dostave svoje radove, koji će otvoriti nova istraživačka pitanja i dati odgovore iz sledećih oblasti:

 • Integracije u Evropsku uniju;
 • Integracije u NATO;
 • Harmonizacija nacionalnih zakonodavstava sa pravom Evropske unije;
 • Jačanje mehanizama za zaštitu ljudskih prava;
 • Pravo, pravda, sloboda i moral kao temeljne vrednosti evroatlantskih integracija;
 • Strane direktne investicije i ekonomski razvoj u kontekstu evroatlantskih integracija;
 • Poreska politika i evroatlantske integracije;
 • Ekonomska kriza i evroatlantske integracije;
 • Aktivnosit na polju realizacije Centralnoevropskog ugovora o slobodnoj trgovini – CEFTA;
 • Formiranje sigurnosne zajednice Zapadnog Balkana;
 • Savremeni bezbednosni izazovi, rizici i pretnje;
 • Međunarodna borba protiv terorizma.

 

PRIJAVA RADOVA

Prijava (obrazac prijave) učešća na Konferenciji i Uputstvo za autore možete naći u dnu vesti.

Apstrakt i radovi dostavljaju se na e-mail adresu:

konferencija.kop@uninp.edu.rs

Uz prijavu dostaviti fotografiju i biografiju do 100 reči.

 

ZNAČAJNI DATUMI

Prijava apstrakta radova:……………………………………………………………………………………………………….. 30. septembar 2016.

Obaveštenje o prihvatanju apstrakta:………………………………………………………………………………………….. 5. oktobra 2016.

Datum održavanja konferencije:………………………………………………………………………………………… 28. i 29. oktobar 2016.

Dostavljanje kompletnog rada:………………………………………………………………………………………………. 30. novembar 2016.

Obaveštenje o prihvatanju kompletnih radova: ………………………………………………………………… 19. Decembar 2016.

 

Svi prihvaćeni radovi biće objavljeni u časopisima Pravne teme (ISSN2334-8100) i Ekonomski izazovi (2217-8821).

 

TROŠKOVI KONFERENCIJE

Kotizacija za ušeće na konferenciji iznosi 60 eura u dinarskoj protivrednosti. Kotizacija obuhvata troškove službene registracije, informativni i promotivni materijal, certifikate za učešće na konferenciji, ugostiteljske usluge tokom trajanja konferencije (večeru prvog radnog dana, ručak drugog radnog dana), te smeštaj (jedno noćenje sa doručkom), osveženje u pauzama konferencije i neograničeno korišćenje sadržaja wellness centra. Za one učesnike koji žele da dođu ranije ili da produže svoj boravak u hotelu “Vila MujEn Lux” do 30. oktobra obezbeđeni su posebni popusti. Takođe, za one učesnike koji neće koristiti usluge noćenja, već će samo prezentovati svoj rad kotizacija iznosi 30 eura u dinarskoj protivrednosti.

 

Obrazac za prijavu

Informator

Uputstvo za autore

Leave a comment

×
Language