ODRŽANA MEĐUNARODNO-NAUČNOSTRUČNA KONFERENCIJA U ORGANIZACIJI DEPARTMANA ZA PRAVNE NAUKE IUNP-A

 

30. i 31. oktobra 2015. godine na Kopaoniku, u organizaciji Departmana za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru održana je međunarodna naučno-stručna konferencija na temu „Savremene tendencije u obrazovanju budućih pravnika“. Ovo je četvrta međunarodna konferencija koja se održava u okviru Departmana za pravne nauke IUNP-a. Na konferenciji je uzelo učešće četrdeset i dva izlagača iz zemlje iz inostranstva koji su dva radna dana prezentovali svoje radove.

 

 

Konferencija je imala za cilj da se razmotre mogućnosti osavremenjavanja i unapređivanja studijskih programa pravnih fakulteta kako bi budući pravnici mogli što adekvatnije da odgovore zahtevima pravničke profesije i tržišta rada uopšte.

 

Na otvaranju konferencije pristutnima se obratio Doc. dr Aleksandar R. Ivanović, Rukovodilac departmana za pravne nauke, koji je tom prilikom poželeo dobrodošlicu i srećan rad svim učesnicima konferencije. Nakon toga usledilo je svečano potpisivanje ugovora o saradnji između Departmana za pravne nauke IUNP-a i Fakulteta pravnih nauka Univerziteta za poslovne studije iz Banja Luke. Ispred Fakulteta pravnih nauka UPS-a prisutnima se obratio prof. dr Mile Matijević koji je ukazao na značaj umrežavanja fakulteta na prostoru bivše Jugoslavije, a zatim je prisutne upoznao i sa konkretnim aktivnostima koje se u okviru saradnje ova dva fakuleta odvijaju već nekoliko godina.

 

Nakon svečanog potpisivanja ugovora o saradnji, konferenciju je svojim izlaganjem na temu „Obrazovanje pravnika u Republici Srbiji – stanje i perspektive“ otvori prof. dr Suad Bećirović, Rektor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.

 

Nakon otvaranja usledila su izlaganja učesnika kroz četiri sesije u sklopu kojih se diskutovalo o predmetima koje treba uvesti u kurikulume studijskih programa pravnih fakulteta, zatim metodologijom nastavnog procesa na pravnim fakultetima, saradnji pravnih fakulteta sa strukovnim organizacijama i institucijama i sl.

 

 

Nakon dvodnevnog rada radno predsedništvo konferencije usvojilo je sledeće zaključke u formi predloga i sugestija po pitanju usklađivanja nastavnog procesa na pravnim fakultetima sa savremenim tendencijama u ovoj oblasti:

 1. Studijski programi pravnih fakulteta mogu biti unapređeni uvođenjem sledećih predmeta:

 • Pravna etika

 • Logika

 • Retorika

 • Latinski jezik

 • Metodologija prava

 • Osnovi dokaza i dokazivanja

 • Osnofi forenzike

 • Pravna failozofija

 • Sudska psihologija

 1. Koknkretizacija programa osnovnih akademskih studija kroz provezivanje teorije i prakse trebala bi da se zasniva na sledećim temeljima:

 • Nužne pretpostavke konkretizacije programa osnovniha akademskih studija kroz povezivanje teorije i prakse;

 • Kompetentni kadrovi u nastavnom procesu (to podrazuneva visoko teorijsko i praktično znanje)

 • Reformisanje udžbenika uz adekvatno koncipiranje teorijskih i praktičnih iskustava

 • Podizanje individualnog rada studenata na viši nivo (to podrazumeva nekampanjski rad i podizanje nivoa zainteresiranosti studenata suštinu materije, a posebno za individulno izučavanje sudske i druge prakse u konkretnim nastavnim predmetima)

 • Kontinuirano povezivanje teorije i prakse na časovima nastave i vežbi uz predočavanje primera iz prakse – životne stvarnosti, radi podizanja nivoa kritičkog razmišljanja, kako u pogledu pojedinih normi i instituta, tako i kroz njihovu praktičnu primenu;

 • Osposobljavanje studenata za samostalan rad i za primenu retorike kroz iznošenje referata iz pojedinih oblasti nastave, kao i razvijanje procesa debate, odnosno stručne diskusije i rasprave u pojedinim otvorenim pitanjima, uz maksimalnu angažovanost studenata;

 • Angažovanje pojedinih nosilaca pravosudne funkcije, advokatske profesije i predstavnika drugih državnih organa i organizacija radi prikazivanja praktične primene propisa u njihovim oblastima;

 • Obavezna prisustva studenata suđenjima u krivičnim, građanskim, prekršajnim, privrednim suđenjma. Zatim, posete državnim strukovnim državnim organima i organizacijama, zaštitniku građana, centrima za socijalni rad, policijskim upravama, zatvorima, forenzičkim institucijama, radi praćenja iskustava i sticanja praktičnih saznanja.

 • Konsultativna nastava koja će osloboditi studenta u komunikaciji sa nastavnikom i asistentom, podići njegovu samostalnost i pravničku smelost ka otvorenom interesovanju za prevazilaženje i razjašnjavanje određenih problema u izradi seminarskih, kolokvijalnih i diplomskih radova i sl.

 • Posvećivanje pažnje veštni vođenja pravnog intervjua;

 • Uvođenje u nastavu obaveznih pismenih testova koji moraju oblahvatati krucijalna pitanja predmeta nastave sa jasnim i kratkim odgovorom;

 • U zavisnosti od zainteresovanosti i izbora sutdetnta za određenu granu prava, neophdondo je obezbediti da studenti u toj oblasti stiču maksimalna praktična znanja pored teorijskih spoznaja njihovim upućivanjem na određen vremenski period u te organe i organizacije kao aktivne sudionike, odnosno posmatrače, što je od izuzetnog značaja za  kritički stav u poglede primene normi u praksi.

 

Leave a comment

×
Language