POZIV ZA UČEŠĆE NA NAUČNO-STRUČNOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI – DEPARTMAN ZA PRAVNE NAUKE

Departman za pravne nauke Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru organizuje

MEĐUNARODNU NAUČNO-STRUČNU KONFERENCIJU

Savremene tendencije u obrazovanju budućih pravnika

30. i 31. oktobar 2015. godine, Kopaonik, hotel „Vila MujEn Lux“

 

Uzevši uobzir činjenicu da se u javnosti često može čuti konstatacija da mladi pravnici nakon završenih osnovnih akademskih studija pokazuju slabost u simbiozi stečene teorije i praktične primene znanja u konkretnim profesionalnim situacijama, kao i da se osnovna zamerka na obrazovni proces budućih pravnika upravo ogleda u tome da je koncept studijskih programa postavljen tako da oni uče puno teorije, a malo prakse, što za posledicu ima to da u toku studiranja na osnovnim akademskim studijama  studenti prava nemaju prilike da osete tzv. “pravni život”, već da prve “dodire” sa praksom stiču po diplomiranju.

Takođe, uzevši u obzir činjenicu da je Republika Srbija, poput ostalih zemalja u regionu, preuzela obavezu usklađivanja svog zakonodavstva sa pravom EU članom 72 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), a imajući u vidu da je normativni sistem Unije u procesu stalne dogradnje i promena, zbog čega je sam proces usklađivanja domaćeg prava trajna obaveza koja podrazumeva složenu interakciju različitih državnih organa, civilnog društva, institucija EU. Ova složenost nije uvek praćena koherentnim i preciznim normativnim okvirom, pa se u praksi javljaju brojne manjkavosti koje utiču na kvalitet usvojenog zakonodavstva i njegovu primenu, što je praćeno čestim dopunama i promenama zakona. Ovakvo stanje u našem pravnom sistemu, kao i u pravnim sistemima zemalja u region, predstavlja dodatni problem u smislu edukacije budućih pravnika, koji će u ovako složenim uslovima moći da odgovore zadacima svoje profesije.

Shodno navedenom, nameće se potreba za jednom naučnom i stručnom diskusijom po pitanju obrazovanja kadrova koji će činiti okosnicu budućeg pravnog sistema države. S tim u vezi, Departman za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, organizuje dvodnevnu međunarodnu naučno-stručnu konferenciju na temu: Savremene tendencije u obrazovanju budućih pravnika.

Pozivaju se zainteresovani naučni radnici i istraživači, predstavnici zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, kao i ostali zainteresovani, da dostave svoje radove, koji će otvoriti nova istraživačka pitanja i dati odgovore iz sledećih oblasti:

– Struktura studisjkih programa na pravnim fakultetima;

– Učenje praktičnih pravnih veština;

– Ne-pravni predmeti u studijskim programima pravnih fakulteta;

– Anglo-saksonskoi i evro-kontinentalni načina obrazovanja pravnika;

– Međunarodna saradnja u oblasti obrazovanja pravničkih kadrova;

– Saradnja pravnih fakulteta sa privredom, pravosuđem, naučnim i istraživačkim instucijama;

– Razmena nastavnih planova, programa i nastavne literature, razmena nastavnog kadra u cilju usavršavanja i unapređenja znanja i veština iz nastavnih oblasti, kao i razmena studenata.

 

PRIJAVA RADOVA

Prijava (obrazac prijave) učešća na Konferenciji i Uputstvo za autore se nalaze u prilogu, kao i informacije o mestu održavanja konferencije.

Apstrakt i radovi dostavljaju se na e-mail adresu:

d.prava@uninp.edu.rs

 

Uz prijavu dostaviti fotografiju i biografiju do 100 reči.

Kontakt osoba: Doc. dr. Aleksandar R. Ivanović, rukovodilac departmana za pravne nauke

 

ZNAČAJNI DATUMI

Prijava apstrakta radova:……………………………………………………………………………………………………….. 30. septembar 2015.

Obaveštenje o prihvatanju apstrakta:………………………………………………………………………………………….. 5. oktobra 2015.

Datum održavanja konferencije:……………………………………………………………………………………….. 30. i 31. oktobar 2015.

Dostavljanje kompletnog rada:………………………………………………………………………………………………. 30. novembar 2015.

Obaveštenje o prihvatanju kompletnih radova: ………………………………………………………………… 19. Decembar 2015.

 

Svi prihvaćeni radovi biće objavljeni u časopisu Pravne teme (ISSN2334-8100).

 

TROŠKOVI KOTIZACIJE

Kotizacija za ušeće na konferenciji iznosi 60 eura. Kotizacija obuhvata troškove službene registracije, informativni i promotivni materijal, certifikate za učešće na konferenciji, ugostiteljske usluge tokom trajanja konferencije u hotelu “Vila MujEn Lux” (večeru prvog radnog dana, ručak drugog radnog dana), te smeštaj (jedno noćenje sa doručkom), osveženje u pauzama konferencije i neograničeno korišćenje sadržaja wellness centra. 

 

Informator za konferenciju Kopaonik 2015

Uputstvo za autore

Obrazac – Prijava za učešće na konferenciji

Leave a comment

×
Language