Simulacija slučaja iz predmeta Kliničko pravno obrazovanje

Studenti IV godine Departmana za pravne nauke na Izdvojenoj visokoškolskoj jedinici IUNP-a u Nišu u sklopu predmeta Kliničko pravno obrazovanje sa predmetnim nastavnicima doc. dr Aleksandrom Ivanovićem i doc. dr Draganom Ranđelović realizuju simulaciju slučaja krivičnog dela teške krađe izvršene obijanjem.

Simulacija ima za cilj da se studenti četvrte godine modula pravo unutrašnih poslova i modula opšte pravo upoznaju sa veštinom pisanja akata koji se izrađuju od strane organa krivičnog pravosuđa i policije u predistražnom i krivičnom postupku. S tim u vezi studenti su najpre u sklopu teorijske nastave upoznati sa formom ovih akata, a zatim su na bazi izmišljene taktičke situacije imali priliku da stečeno znanje primene u praksi.

Ovaj vid edukacije iz oblasti Kliničko pravnog obrazovanja odvija se na način da su studenti podeljeni u grupe u kojima igraju uloge glavnih krivično procesnih subjekata (tužilaštva, suda, okrivljenog i branioca) i policije.

Naime, 03.06.2015. godine grupa studenata koja je zadužena za izradu akata koje policija sačinjava u predistražnom postupku izvršila je simulaciju zaprimanja krivične prijave o krivičnom delu teške krađe izvršene obijanjem, izlaska na lice mesta i obezbeđenje istog, obaveštavanja javnog tužioca o izvršenom krivičnom delu i vršenja uviđaja. U narednom periodu grupa studenata koja oponaša ulogu tužilaštva će na bazi akata koje bude sačinila napred pomenuta grupa pokrenuti istražni postupak, tj. sačiniti naredbu za sprovođenje istrage, simulirati preduzimanje istražnih radnji i podignuti optužnicu, kako bi treća grupa studenata koja ima ulogu suda, na bazi tih akata potvrdila optužnicu, zakazala i održala simulaciju glavnog pretresa i donela presudu. Četvrta grupa studenata, koja oponaša ulogu okrivljenog i branioca, imaće za zadatak da na donetu presudu izradi žalbu.

Na ovaj način studenti Departmana za pravne nauke IUNP-a zaokružuju proces obrazovanja iz oblasti krivičnog prava na osnovnim akademskim studijama.

Leave a comment

×
Language