Dodjela certifikata, promocija časopisa, seminara i konferencije

U srijedu, 25.02.2015. godine sa početkom u 12 h, na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru biće održana svečana dodjela ORACLE certifikata i promocija časopisa, seminara i konferencije u realizaciji Departmana za računarske nauke.

 

U prilogu slijedi detaljna agenda.

 

 

Okrugla sala IUNP-a, srijeda, 25.02.2015. godine

 

1 –  Dodjela certifikata drugoj generaciji Oracle akademije (od 12:00 do 12:45)

·         12:05 Najava događaja i opće informacije o Oracle akademiji

·         12:10 Obraćanje instruktora Oracle akademije (doc.dr Muzafer Saračević i dipl.ing. Fadil Novalić)

·         12:20 Dodjela certifikata za SQL i za Java programiranje

·         12:30 Predstavljanje novog kursa Oracle akademije (Napredno programiranje u Javi)

DETALJI: ORACLE је vоdеćа kоmpаniја kоја pоkrivа sеrvisе bаzа pоdаtаkа i infоrmаciоnih sistеmа, kао i Java prоgrаmskih rjеšеnjа. Kоmpаniја оstvаruје i surаdnju sа еdukаtivnim ustаnоvаmа u svijеtu, оbеzbjеđuјući pri tоm sоpstvеnе rеsursе, а svе u cilјu еdukоvаnjа mlаdih stručnjаkа iz оblаsti ICT-a. Oracle Akademija podržava preko 3.000 edukativnih institucija u 60 zemalja. Univerzitet u Novom Pazaru је оd 2008. gоdinе člаn ORACLE Аkаdеmiје u оkviru prоgrаmа Introduction to Computer Science.

 

2 – Promocija drugog broja časopisa UNITE: University Journal of Information Technology and Economics (od 12:45 do 13:15)

·         12:45 Obraćanje glavnog urednika časopisa (prof. dr Suad Becirović)

·         12:55 Kratak pregled radova (prof. dr Šemsudin Plojović)

·         13:05 Strategija razvoja časopisa (zamjenik gl. urednika doc. dr Muzafer Saračević)

DETALJI:  Časopis UNITE je multidisciplinarni i međunarodni, pokriva sve teme iz oblasti informacionih tehnologija i ekonomije. Ovaj časopis publikuje radove iz oblasti prirodnih i ekonomskih nauka. Naučni odbor čine eminentni profesori iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hergecovine, Makedonije, Hrvatske, Slovenije i Norveške. U ovom broju biće predstavljeno 8 radova. 

 

3 – Predstavljanje akreditovanog seminara “Podrška izradi i primjeni multimedijalnih sadržaja u nastavi TIO” od strane Zаvоda zа  unаprеđivаnjе оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа,  Cеntаr zа prоfеsiоnаlni rаzvој zаpоslеnih u оbrаzоvаnju, Rеpublikа Srbiја.

·         13:30 – 13:45 Obraćanje realizatora i najava prvih obuka

DETALJI:  Cilj seminara je jačanje profesionalnih kapaciteta i kreativnih sposobnosti nastavnika u upotrebi različitih nastavnih metoda i oblika rada, kao i unapređenje sposobnosti nastavnika u jačanju motivacije kod učenika. Razvijanje sposobnosti kod nastavnika da odluče kada je i u kojim situacijama i za koje nastavne sadržaje svrsishodno koristiti multimedijalne materijale. Savladavanje osnova upotrebe softvera za obradu multimedijalnih sadržaja. Osposobiti nastavnike da samostalno izrade jednostavan multimedijalni materijal koji će svojom formom (izgledom i sadržajem) biti adekvatan uzrastu i interesovanju učenika, koji će ostvarivati nastavne ciljeve, odgovarati nastavnom planu i programu i biti kompatibilan sadržaju udžbenika. Upoznavanje nastavnika sa načinima distribucije elektronskog materijala za nastavu.

 

4 – Najava konferencije “Pedagoški razvoj individue u eri Informacionih tehnologija” u realizaciji Departmana za pedagoško-psihološke nauke i Departmana za računarske nauke.

·         13:50 – 14:00 Obraćanje rukovodioca Departmana za pedagoško-psihološke nauke (doc.dr Mustafa Fetić)

DETALJI:  Konferencija ima za cilj da predstavi, istraži i nagovijesti optimalno najprihvatljivije pedagoške pristupe kvalitetnom, a istodobno i savremenom razvoju ličnosti u eri najnovijih informacionih tehnologija. Ideja organizovanja konferencije je da okupi različite perspektive i potakne debatu o dilemi u kom smjeru treba da idu savremeni odgoj i obrazovanje, te da li školski sistem i moderna škola vode dovoljno računa o njihovoj izbalansiranoj zastupljenosti u vaspitno-obrazovnom sistemu u digitalnom dobu. Konferencija će se održati 25. aprila 2015. godine.

 

U ime organizacionog odbora,

Doc.dr Muzafer Saračević,
Rukovodilac Departmana za računarske nauke

Leave a comment

×
Language