Vaspitač dece predškolskog uzrasta

DEPARTMAN ZA PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE NAUKE

STUDIJSKI PROGRAM: VASPITAČ DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

 

            Studijski program Vaspitač djece predškolskog uzrasta traje 4 godine odnosno 8 se-mestra. Uslovi za upis na studijski program: srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, položen prijemni ispit, mjesto na rang listi u okviru odobrene upisne kvote. Akademski naziv koji se stiče završetkom ovog programa je Vaspitač djece predškolskog uzrasta.

            Savladavanjem obaveznih i izbornih studijskih područja studenti treba da usvoje neophodna znanja i vještine – kvalifikacije, koje podrazumijevaju sposobnosti za profesionalno obavljanje djelatnosti u oblasti predškolskog vaspitanja.

            Svrha studijskog programa Vaspitač djece predškolskog uzrasta sastoji se u obrazovanju studenata kroz odgovarajuće nastavne metode, adekvatnim sredstvima osposobljava studente za uspješno samostalno obavljanje djelatnosti vaspitača.

            Savladavanjem obaveznih i izbornih studijskih područja studenti treba da steknu neophodna znanja i vještine – kvalifikacije i kompetencije koje podrazumijevaju sposobnosti za profesionalno obavljanje vaspitno – obrazovne djelatnosti u predškolskim ustanovama.     Ovaj studijski program je tako i koncipiran. Svi predmeti, predviđeni studijskim programom, neposredno su povezani sa budućom strukom. Prije svega obrađuju pedagošku teoriju i praksu, kao i psihologiju, književnost, umjetnost i dr.

            Značajan udio imaju pedagoške prakse (hospitovanja) kao i metodičke prakse u okviru metodika koje se organizuju i realizuju nakon svakog semestra. Na taj način student od samog početka studiranja dolazi u dodir sa budućim pozivom, neposredno radeći u vaspitnim grupama u predškolskoj ustanovi.

            U okviru pedagoške prakse, velika pažnja se poklanja upoznavanju studenata sa planiranjem, programiranjem i evaluacijom vaspitno – obrazovnog rada. U četvrtoj studijskoj godini predviđena je profesionalna praksa u okviru koje se studenti osposobljavaju za izvođenje vaspitno – obrazovnih aktivnosti predviđenih po oblastima razvoja, tj. iz oblasti šest metodika datih u studijskom programu.

            Studijski program Vaspitač djece predškolsog uzrasta ima za cilj da omogući studentima sticanje sljedećih vještina:

 • da stvara afektivnu klimu koja djeci obezbjeđuje osjećanje sigurnosti i povoljan razvoj njihove ličnosti;
 • da stvara povoljne uslove i situacije za optimalan tjelesni, socioemocionalni i kognitivni razvoj, kao i razvoj komunikacije i stvaralaštva;
 • da bogati i osmišljava socijalno iskustvo djece;
 • da kreira kulturni kontekst u kome djete odrasta;
 • da unapređuje razvoj govora, kao i dramskog, likovnog, muzičkog i plesnog stvaralaštva;
 • da pomaže djetetu u sticanju osnovnih pojmova o živom i neživom svijetu, o vrijemenu, prostoru i količinama;
 • da sarađuje sa porodicom pomažući joj u ostvarivanju njene vaspitne uloge, kao i sa školskom i društvenom sredinom;
 • da priprema dijete za uključivanje u osnovno-školsku nastavu.

            Savladavanjem studijskog programa student stiče opšte kompetencije usvajajući opšte zakonitosti, osnovne principe, razumijevanje vaspitno-obrazovnog procesa, razvoj odgovarajućih sposobnosti analize, sinteze i predviđanja rješenja i nastalih posljedica, kao i istraživačke metode i tehnike za oblasti koje studiraju. Svršeni studenti stiču pravo neposrednog zapošljavanja u ustanovama za predškolsko obrazovanje i vaspitanje.

            Polazeći od cilja visokoškolskog obrazovanja vaspitača, uloga i zadataka vaspitača u predškolskim drugim ustanovama, kao poželjni ishodi njihovog školovanja, tj. kompetencije koje označavaju završetak osnovnih strukovnih studija ističu se:

 • da vaspitači steknu odgovarajuća znanja i razumijevanje koje se naslanja na srednje obrazovanje, razviju sposobnosti i usavrše vještine koje će im omogućiti da odgovorno, stručno, kreativno i srazmjerno samostalno ostvaruju svoje konkretne uloge u vaspitno-obrazovnom radu sa djecom predškolskog uzrasta;
 • da u saradnji sa ostalim članovima stručnog tima ustanove u kojoj rade, kao i roditeljima djece, stručnim službama lokalne zajednice, budu osposobljeni za obavljanje svih faza vaspitno-obrazovnog rada, od uvida u potrebe djece i roditelja, kao i konkretne uslove u kojima se ovaj rad odvija, do programiranja i planiranja rada i evaluacije ostvarenog koja predstavlja i uvod u novu fazu programiranja i planiranja;
 • da prate savremena dostignuća nauka (razvojna psihologija, predškolska pedagogija, opća i posebne metodike vaspitno-obrazovnog rada i dr.) i u skladu sa njima budu osposobljeni za primjenu modernih interaktivnih, kooperativnih, radioničkih i drugih metoda, organizacionih oblika i načina rada, uvažavajući pritom dječija prava, mogućnosti, potrebe i interesovanja djece koju vaspitavaju i obrazuju;
 • da savladaju praktična umjeća i vještine potrebne vaspitaču kao uzoru za učenje po modelu (iz oblasti svih umjetnosti, ručnog rada, informatike, prve pomoći, zaštite životne sredine i dr.);
 • da posjeduju sposobnost da nastave dodatne studije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM – Vaspitač djece predškolskog uzrasta
(osnovne akademske studije – 240 ESPB)

Zvanje: Diplomirani Vaspitač djece predškolskog uzrasta

 

RBr.

ŠIFRA

PREDMET

SEM

P

V

ESPB

PRVA GODINA

1

VOA01

Opšta pedagogija

1

2

4

7

2

VOA02

Sociologija

1

2

0

6

3

VOA03

Predškolska pedagogija

1

2

4

7

4

VОА04

Uvоdu оpštu Informatiku

1

2

2

6

5

VОА05

Engleski jezik 1

1

2

0

4

6

VОА06

Školska pedagogija

2

2

4

6

7

VОА07

Opšta psihologija

2

2

2

6

8

VОА08

Sportsko rekreativna nastava

2

2

4

4

9

VОА09

Еnglеski јеzik 2

2

2

0

4

10

IB1

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 1

2

2

0

6

11

VОА12

Stručnа prаksа 2

2

 

2

DRUGA GODINA

12

VОА13

Uvod  u razvojnu psihologiju

3

2

2

6

13

VОА14

Porodična pedagogija

3

2

4

6

14

VОА15

Аndragogija

3

2

2

6

15

VОА16

Еnglеski јеzik 3

3

2

0

4

16

IB2

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2

3

2

2

6

17

VОА19

Didaktika

4

2

2

6

18

VОА20

Književnost za decu

4

2

2

5

19

VОА21

Vokalno instrumentalna nastava

4

2

2

5

20

VОА22

Norme I kultura standardnog jezika

4

2

2

6

21

IB3

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3

4

2

2

6

22

VОА24

Stručnа prаksа 2

4

 

2

TREĆA GODINA

23

VОА25

Metodika razvoja govora

5

2

2

6

24

VОА26

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

5

2

2

6

25

VОА27

Metodika likovne kulture

5

2

2

6

26

VОА28

Uvod u pedagošku psihologiju

5

2

2

6

27

IB4

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4

5

2

2

6

28

VОА31

Metodika upoznavanja okoline

6

2

2

6

29

VОА32

Metodika fizičkog vaspitanja

6

2

2

6

30

VОА33

Metodika muzičkog vaspitanja

6

2

2

6

31

VОА34

Uloga medija u vaspitanju dece

6

2

2

4

32

IB5

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5

6

2

2

6

33

VОА37

Stručnа prаksа 3

6

 

2

 

ČETVRTA GODINA

34

VОА38

Dečija igra i stvaralaštvo

7

2

2

6

35

VОА39

Scenska i lutkarska umetnost

7

2

2

6

36

VОА40

Socijalna patologija

7

2

2

6

37

IB6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 6

7

2

2

6

38

IB7

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 7

7

2

2

6

39

VОА45

Inkluzivno obrazovanje

8

3

3

7

40

VОА46

Uvod u profesionalnu praksu

8

3

3

6

41

VОА47

Zdrastvena psihologija sa negom deteta

8

2

2

6

42

IB8

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 8

8

2

2

6

43

VОА50

ZАVRŠNIRАD

8

   

5

 

 

 

IZBORNI PREDMETI:

 

IZBORNI BLOK

PREDMET

SEM

P

V

ESPB

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 1

Kultura govora

2

2

0

6

Еtikа i еstеtikа

2

2

0

6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2

Оsnоvi mаrkеtingа

3

2

2

6

Metodika nastave 1

3

2

2

6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3

Razvoj kurikuluma

4

2

2

6

Metodika nastave 2

4

2

2

6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4

Poslovni engleski jezik

5

2

2

6

Interakcija čovek računar

5

2

2

6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5

Меnаdžmеnt kvаlitеtа

6

2

2

6

Sаvrеmеnе mеtоdе u nаstаvi

6

2

2

6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 6

Аutоrsko prаvo

7

2

2

6

Меtоdikа vаspitnо-оbrazоvnоg rаdа

7

2

2

6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 7

Semantika

7

2

2

6

Elektronska nastava i učenje

7

2

2

6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 8

Akademsko pisanje

8

2

2

6

Interkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje

8

2

2

6

 

 

Leave a comment

×
Language