Pravne nauke

 

 1. Uvodna reč rukovodioca departmana 
 2. Istorija i razvoj departmana 
 3. Studijski programi (OAS, MAS, DAS) 
 4. Nastavni kadar 
 5. Publikacije departmana 
 6. Sistem za e-učenje   
 7. Vesti sa departmana                     

DEPARTMAN ZA PRAVNE NAUKE

Departman za pravne nauke postoji od 2002. godine, odnosno od samog osnivanja Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Osnovan je pod imenom Pravni fakultet, a za prvog Dekana izabran je prof. dr Abedin Ferović. Na ovom Departmanu nastavu izvodi 75 profesora i asistenata.

Departman za pravne nauke se nalazi na prvom mestu po broju upisanih studenata na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Većinu studenata departmana za pravne nauke čine studenti iz Srbije i Crne Gore, a u nešto manjem broju i studenati iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i drugih zemalja, što ovom departmanu daje internacionalni karakter.

Od osnivanja do 2009. godine u okviru depatmana za pravne nauke postojala su dva odseka: pravni i odsek za kriminalistiku. Nužnost reforme pravnog sistema, koja je uslovnjena obavezama usklađivanja našeg pravnog sistema sa pravnim sistemom Evropske Unije, što ujedno predstavlja uslov za pristupanje evropskim integracijama iziskuje potrebu školovanja kadra u skladu sa potrebama današnjice. Iz tog razloga Departman za pravne nauke, prateći svetske trendove i dostignuća u oblasti prava, sa težnjom da nastavni proces uskladi sa evropskim i svetskim zahtevima je 2009.godine izvršio reformu dotadašnjih studijskih programa, odnosno preduzeo korake ka realizacije Bolonjske deklaracije i predao za akreditaciju studijski program osnovnih akademskih studija prava. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, donela je 09.07.2010. godine Odluku o akreditaciji  osnovnih akademskih studija prava i u skladu sa tim izdala  Uverenje o akreditaciji 612-00-456/2009-04.

Akreditovani studijski program Pravo sa dva modula (smera): modul opšte pravo i modul pravo unutrašnjih poslova (kriminalistika), usklađen je sa savremenim svetskim tokovima i stanjem struke i nauke u oblasti prava i kriminalistike i kompatibilan je sa sličnim programima na inostranim visokoškolskim ustanovama, a posebno u okviru evropskog obrazovnog prostora. Osnovne akademske studije prava (Bachelor) traju četiri godine. Akademski naziv koji se stiče završetkom ovog programa je diplomirani pravnik. Prva i druga studijska godina osnovnih studija su zajedničke za oba modula. U trećoj studijskog godini studenti se opredeljuju za jedan od dva ponuđena modula.

Svrha studijskog programa Pravo – modul opšte pravo je obrazovanje studenata i obezbeđivanje potrebnih kompetencija za sledeće profesije: sudije, tužioci, advokati; pravnici u drugim državnim organima i službama, fondovima i agencijama, ustanovama, udruženjima i preduzećima; sekretari škola, univerziteta, fondacija i zadužbina;

Svrha studijskog programa Pravo – modul pravo unutrašnjih poslova, osposobljava studente za primenu naučnih znanja i veština iz oblasti kriminalističkih i policijsko-bezbednosnih nauka potrebnih za uključivanje u radni proces. Završetkom osnovnih akademskih studija, studenti ovog modula stiču potreban nivo naučnih i stručnih znanja i veština koji je neophodan policijskim službenicima u matičnoj oblasti kriminalističkih i policijsko-bezbednosnih nauka. Stečena znanja studentu omogućavaju uspešno obavljanje profesionalnih zadataka, razvijanje sposobnosti koje su neophodne za nastavak studija, sposobnosti za prikupljanje i tumačenje potrebnih podataka, sposobnosti razmišljanja o relevantnim društvenim, naučno-stručnim i etičkim pitanjima i da ishodima svoga rada obaveštavaju stručnu i širu javnost. Modul pravo unutrašnjih poslova osnovnih akademskih studija zasnovan je na uvažavanju potreba organa unutrašnjih poslova koje se odnose na izgradnju neophodnih obrazovnih i radnih profila za sve vrste kriminalističkih i policijsko-bezbednosnih poslova u organima unutrašnjih poslova. 

Savladavanjem studijskog programa osnovnih akademskih studija prava studenti stiču opšta i posebna znanja, sposobnosti i veštine:

– sposobnost pravničkog razmišljanja o značaju prava za uređenje društvenih odnosa,

– komuniciranja sa javnošću,

– osnovnih načela profesionalne etike,

– sposobnost aktivnog uključivanja u pripremanju stručnog i pravosudnog ispita radi obavljanja važnih državnih funkcija,

– sposobnost rešavanja pravnih sporova primenom procesnog i materijalnog prava,

– poznavanje organizacije i rada pravosudnih i drugih državnih organa,

– sposobnost izrade opštih pravnih akata i pojedinačnih odluka,

– sposobnost rešavanja radnih i međuljudskih odnosa.

– obavljanje najsloženijih poslova iz oblasti kriminalističko i policijsko-bezbednosnih delatnosti,

– rukovođenje sistemom bezbednosti u privatnim, državnim i javnim institucijama i organizacijama,

– korišćenja tehnike i metode kontrole poslova, mera i procedura u oblasti bezbednosti.

Pored osnovnih akademskih studija na departmanu za pravne nauke izvodi se nastava i na jednogodišnjim master akademskim studijama i trogodišnjim doktorskim studijama.

Nastava je potpuno interaktivna, izvodi se najsavremenijim metodama u vidu predavanja i vežbi, te praktičnim radom, prisustvom na suđenjima, posetom zatvorima i drugim državnim organima (Katastru, Centru za socijalni rad, organima lokalne samouprave i preduzećima). Vežbe se izvode u malim grupama, a akcenat je na praktičnom radu i ovladavanju veštinama potrebnim za samostalnost u radu. Posebna  pažnja se poklanja sticanju sposobnosti kritične i praktične primene  stečenih  znanja.

Pored nastavnih aktivnosti na departmanu za pravne nauke je razvijena i naučna i istraživačka delatnost. Radovi profesora i asistenata departmana za pravne nauke publikovani se u vodećim domaćim i inostranim naučnim i stručnim časopisima. Departman za pravne nauke u okviru svoje izdavačke delatnosti izdaje naučni časopis “Pravne teme” (ISSN2334-8100). Ovaj časopis izlazi dva puta godišnje i objavljuje radove naučnika i stručnjaka iz prakse na različite teme iz oblasti kriminalističkih, policijsko bezbednosnih, pravnih i drugih nauka . Redakcioni odbor časopisa sastavljen je od eminentnih naučnika iz zemlje i inostranstva. Departman za pravne nauke organizuje tradicionalne naučne i stručne skupove, savetovanja, simpozijume i seminare.

Departman za pravne nauke Internacionalnog univerziteta je do sada organizovao četiri međunarodne naučne konferencije:

– „Pravni izazovi na početku 21. veka“, održana u Subotici od 13. do 14. oktobra 2010. godine.

– “Srbija kroz process usklađivanja zakonodavstva sa zakonodavstvom zemalja Evropske Unije”, održana u Subotici od 08. do 09. juna 2012. godine.

– “Doprinos pravne misli u izgradnji zakonodavstva”, održana u Subotici, od 31. maja do 01. juna, 2013. godine.

– „Razmena teorijskih znanja i praktičnih iskustava vezanih za rad po modelu tužilačke istrage i konceptu adverzalnog krivičnog postupka”, koja se u saradnji sa Internacionalnom asocijacijom kriminalista iz Banja Luke, a uz finansijsku podršku Misije OESCE-a u Srbiji, održna od 4. do 5. marta, 2014. godine u Sjenici,

Departman za pravne nauke u dvanaestogodišnjici postojanja Univerziteta nastavlja da prati savremene trendove i održava visok kriterijum akademskog obrazovanja na svim nivoima, u oblasti nauke i istraživanja, trudeći se da zadrži do sada postignutu reputaciju u svim svojim aktivnostima. S hodno tome, Departman za pravne nauke, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru je u zimskog semestru akademske 2013/2014 za studente četvrte godine u kurikulum studijskog programa Pravo (modul opšte pravo i modul pravo unutrašnjih poslova) uveo predmet “Kliničko pravno obrazovanje”. Cilj predmeta je usvajanje standarda pravnog profesionalizma i pravne etike, kao i obuka studenata iz oblasti pravničkih veština, poput pravnog informisanja, pravnog intervjua, pravnog savetovanja, sastavljanja podenesaka, osposobljavanja studenata za primenu protokola prijema klijenata, administriranja, evidentiranja, protokolisanja i dokumentovanja u advokatskoj kancelariji. Takođe, cilj predmeta je i osposobljavanje studenata Departmana za pravne nauke iz navedenih oblasti, kako bi u narednom periodu u okviru Pravne klinike na ovom departmanu pružali besplatnu pravnu pomoć ugroženim slojevima stanovništva.

Marta 2015. godine Departman za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru primljen je u članstvo Evropske asocijacije pravnih fakulteta (European Law Faculty Association – ELFA).

 

Rukovodilac departmana

Doc. dr Aleksandar R. Ivanović

 

MODULI: OPŠTE PRAVO I PRAVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA (KRIMNALISTIKA)

 

Osnovne akademske studije Prava su organizovane kao četvorogodišnje studije sa ukupnim obimom od 240 ESPB.

Uslov za upis na studijski program Prava je završena četvorogodišnja srednja škola i položen prijemni ispit. Studijski program Pravo, sastoji se od dva modula, modul opšte pravo i modul pravo unutrašnjih poslova (kriminalistika). Završetkom studijskog programa Pravo student stiče akademski naziv diplomirani pravnik, dok će u saplementu (dodatku) diplome biti navedene specifične kompetencije koje student stiče u zavisnosti od izabranog modula. Savremeno koncipiran studijski program Prava, sa dva modula, pruža mogućnost budućem diplomiranom pravniku da u zavisnosti od izabranog modula na kompetentan način učestvuje u modeliranju i analizi opštih i posebnih teorijskih i praktičnih znanja i vještina za samostalno obavljanje pravničkih poslova u sudstvu, tužilaštvu, advokaturi, policiji, privredi, bankama, službama bezbednosti i durgim privatnim i državnim institucijama i organizacijama, kao i za polaganje pravosudnog i odgovarajućeg državnog ispita.

Predmeti na studijskom programu Prava nose od 4 do 10 ESPB bodova u zavisnosti od težine gradiva za određeni predmet, tempa i utrošenog vremena za ovladavanje predviđenom materijom. Po rasporedu predmeta u prvoj studijskoj godini na osnovnim studijama, po pravilu se izučavaju akademsko opšte obrazovani predmeti, u drugoj, trećoj i četvrtoj godini izučavaju se akademsko opšte obrazovni, teorijsko-metodološki, naučno-stručni i stručno-aplikativni predmeti u okviru kojih studenti nakon teorijskog upoznavanja, uče kako stečeno znanje da upotrebe na konkretnim slučajevima u sudovima, tužilaštvima, advokaturi, policiji, službama bezbedosti, upravi, lokalnoj samoupravi i preduzećima. Pri tome se razvijaju individualne i timske aktivnosti i ostvaruju poduhvati i projekti različitog obima.

Nastava je potpuno interaktivna, izvodi se najsavremenijim metodama u vidu predavanja i vježbi, te praktičnim radom, prisustvom na suđenjima, posjetom Forenzičkim centrima, Kazneno popravnim zavodima i drugim državnim organima. Vježbe se izvode u malim grupama, a akcenat je na praktičnom radu i ovladavanju vještinama potrebnim za samostalnost u radu. Posebna pažnja se poklanja sticanju sposobnosti kritične i praktične primjene stečenih znanja u rješavanju konkretnih pravnih problema, što se naročito realizuje kroz predmet Kliničko pravno obrazovanje.

Studijski program Pravo, sa dva modula, ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu, dostupnu javnosti. Svrha studijskog programa Pravo se ogleda u obrazovanju studenata iz oblasti pravnih nauka, na nivou osnovnih akademskih studija, koje obezbjeđuju sticanje odgovarajućih kompetencija u oblasti pravne teorije, razvoja prava, funkcionisanja pravnog sistema, politike građanskog, krivičnog, upravnog i finansijskog parava, ali i u okviru porodičnog i nasljednog prava, kriminologije, kriminalistike, forenzike, međunarodnog, krivičnog, radnog, evropskog i autorskog prava, međunarodnog javnog i privatnog, trgovinskog prava i dr. Svaki od modula ima posebno definisanu svrhu. Svrha modula opšte pravo je obrazovanje studenata i obezbjeđivanje potrebnih kompetencija za sljedeće profesije:

 • sudije, tužioci, advokati;
 • pravnici u drugim državnim organima i službama, fondovima i agencijama, ustanovama, udruženjima i preduzećima;
 • sekretari škola, univerziteta, fondacija i zadužbina.

 

Svrha modula pravo unutrašnjih poslova (kriminalistika), osposobljava studente za primenu naučnih znanja i vještina iz oblasti krivično-pravnih kriminalističkih-bezbjednosnih nauka potrebnih za uključivanje u radni proces. Završetkom osnovnih akademskih studija, studenti ovog smjera stiču potreban nivo naučnih i stručnih znanja i vještina koji je neophodan pripadnicima organa krivičnog pravosuđa (tužilaštva i suda) i policijskim službenicima u matičnoj oblasti krivično-pravnih i kriminalističko-bezbjednosnih nauka. Modul pravo unutrašnjih poslova (kriminalistika) osnovnih akademskih studija zasnovan je na uvažavanju potreba organa krivičnog pravosuđa (tužilaštva i suda) i organa unutrašnjih poslova koje se odnose na izgradnju neophodnih obrazovnih i radnih profila za sve vrste krivično-pravnih i kriminalističko-bezbjednosnih poslova u ovim organima.

Studijski program Pravo ima jasno definisane ciljeve. Ciljevi studijskog programa Pravo su razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje akademskim i praktičnim vještinama i metodama za postizanje stručne kompetentnosti u oblasti pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, kriminalističko-bezbjednosne djelatnosti. Studenti se osposobljavaju za samostalno organizovanje poslova i pripremanje uslova za neometano odvijanje procesa rada rukovođenja i upravljanja. Takvo obrazovanje će im omogućiti zaposlenje u svim javnim i privatnim djelatnostima u Srbiji i Evropskoj Uniji.

Konkretni ciljevi studijskog programa Pravo su:

 • omogućavanje studentu,  da  izborom  predmeta aktivno učestvuje u oblikovanju svog obrazovanja,
 • omogućavanje   studentu   savladavanje   naučno obrazovnog procesa,
 • omogućavanje da studenti koji uspješno završe prvostepene studije, da se lako uključe na drugi stepen akademskih studija koji je organizovan na Univerzitetu,
 • omogućavanje studentu sticanje praktičnih znanja kroz vježbe koje će biti organizovane u saradnji sa sudovima, tužilaštvima, centrima za socijalni rad, organima državne uprave i lokalne samouprave, preduzećima, ustanovama i dr.

Navedeni ciljevi će se ostvariti primjenom metoda interaktivne nastave, koji će omogućiti da studenti u toku izvođenja studijskog programa steknu praktična znanja i vještine.

Nakon završenog školovanja na studijskom programu Pravo studenti su potpuno osposobljeni da primjenjuju stečena znanja u svom daljem radu. Realno procjenjuju informacije i argumente pri donošenju i rješavanju odluka. Razmjenjuju informacije i ideje sa odgovarajućim stručnjacima unutar ili van struke. Primjenjuju rezultate i savremene metode rada. Strogo se pridržavaju zakona, standarda i etičkih normi struke. Prihvataju permanentno obrazovanje u struci.

Savladavanjem studijskog programa studenti stiču opšta i posebna znanja, sposobnosti i vještine:

 • sposobnost pravničkog razmišljanja o značaju prava za uređenje društvenih odnosa,
 • komuniciranja sa javnošću,
 • osnovnih načela profesionalne etike,
 • sposobnost aktivnog uključivanja u pripremanju stručnog i pravosudnog ispita radi obavljanja važnih državnih funkcija,
 • sposobnost rješavanja pravnih sporova primenom procesnog i materijalnog prava,
 • poznavanje organizacije i rada pravosudnih i drugih državnih organa,
 • sposobnost izrade opštih pravnih akata i pojedinačnih odluka,
 • sposobnost rješavanja radnih i međuljudskih odnosa.
 • obavljanje najsloženijih poslova iz oblasti kriminalističko i policijsko-bezbednosnih djelatnosti,
 • rukovođenje sistemom bezbjednosti u privatnim, državnim i javnim institucijama i organizacijama,
 • korišćenja tehnike i metode kontrole poslova, mjera i procedura u oblasti bezbjednosti.

 

Leave a comment

×
Language