Predavanje profesora IUNP-a u Norveškoj

Profesori IUNP-a, prof. dr Amela Lukač-Zoranić i doc. dr Aleksandar R. Ivanović,  održali su, 24.01.2015. godine, na Univerzitetskom koledžu Buskerud u Dramenu (Norveška), zajedničko predavanje na temu: „Multikulturalizam u Srbiji od perioda Jugoslavije do današnjih dana”.

Predavanje je imalo za cilj da se studenti specijalističkih studija na studijskom programu: Ljudska prava, multikulturalno razumevanje i menadžment konflikata, upoznaju sa specifičnostima multikulturalizma u  Srbiji od perioda Jugoslavije pa sve do današnjih dana.

Profesorica Lukač-Zoranić i profesor Ivanović su najpre upoznali studente sa nastankom i istorijskim razvojem ideje jugoslovenstva, kao i sa istorijskim činjenicama u vezi stvaranja prve i druge Jugoslavije.

Posebnu pažnju posvetili su problemima i nerešenim nacionalnim pitanjma sa kojima se susretala kako prva tako i druga Jugoslavija. S tim u vezi, ukazali su na pojedine unutrašnje i spoljašnje faktore koji su doveli do raspada Jugoslavije i krvavog građanskog rata. Nakon toga, prikazali su studentima multietnički, multikulturalni i multikonfesionalni sastav današnje Srbije ističući značaj rešavanja pitanja manjinskih prava i uspostavljanja demokratije i vladavine prava kao preduslova za izgradnju interkulturlanog društva.

Nakon održanog predavanja sa rukovodiocem studijskog programa prof. dr Larsom Peterom Soltvedtom profesori IUNP-a su dogovorili studijsku posetu u okviru koje će studenti Univerzitetskog koledža Buskerud iz Dramena, u toku aprila meseca tekuće godine, posetiti Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru.

 

Leave a comment

×
Language