III naučni skup sa međunarodnim učešćem – doprinos pravne misli u izgradnji zakonodavstva

PREUZMITE – PRVO OBAVEŠTENJE I POZIV ZA DOSTAVU RADOVA

Način rada skupa

Rad skupa biće organizovan u plenumu i po sekcijama. Plenarna predavanja su po pozivu.

Dostavljanje radova

E-poštom na adresu:

d.prava@uninp.edu.rs

 

Poštom (na CD-u) na adresu:

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Dimitrija Tucovića bb, 36300 Novi Pazar

Uz CD poslati dve kopije rada odštampane na laserskom štampaču. Radovi koji su ranije publikovani i radovi koji ne dobiju pozitivnu recenziju neće biti prihvaćeni za prezentaciju na skupu.

 

Kotizacija

Kotizacija za učesnike skupa iznosi 7.000 dinara. Iznos kotizacije obuhvata: koktel dobrodošlice, ručak, Zbornik apstrakata sa pratećim materijalima,  smeštaj sa doručkom za 31.05.2013. Svi radovi prezentovani na skupu biće objavljeni u Zborniku radova.

Uplatu kotizacije vršiti preko žiro-računa: 330-21000608-56

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru,

Svrha uplate: za naučni skup „DOPRINOS PRAVNE MISLI I IZGRADNJI ZAKONODAVNE LEGISLATIVE”.

 

Informacije o skupu:

web strana IUNP: www.uninp.edu.rs

e-mail: e.saljic@uninp.edu.rs

telefonom: Eldar Šaljić, +381 64 8891711

 

Poziv naučno-stručnim institucijama

Organizator poziva naučno-stručne institucije da uzmu učešće u radu skupa kroz prezentacije najnovijih rezultata svojih naučnoistraživačkih i stručnih aktivnosti.

Naučni skup će obuhvatati sledeće tematske oblasti:

 • Krivično pravo i kriminalistika
 • Ustavno i građansko pravo

Rokovi: Slanje apstrakata i prijava učešća : 18.05.2013.

 

PROGRAMSKI ODBOR                          

 • prof. dr Mevlud Dudić, rektor IUNP
 • prof. dr Muamer Redžović, prorektor za razvoj IUNP
 • doc. dr Amela Lukač Zoranić, prorektor za nastavu IUNP
 • prof. dr Muamer Nicević , IUNP
 • Prof. Dr. József  Hajdú, University of Szeged
 • prof. dr Sefer Međedović, IUNP
 • prof. dr Željko Bartulović, IUNP
 • prof. dr Petar Vejić, IUNP
 • prof. dr Hana Korać, IUNP
 • prof. dr Nebojša Teofilović, IUNP
 • doc.dr Senad Džinić, IUNP
 • doc. dr Aleksandar B. Ivanović, IUNP
 • doc. dr  Antalóczy Péter, REFORMÁTUS EGYETEM ,Állam-és Jogtudományi Kar
 • doc. dr Nótári Tamás, REFORMÁTUS EGYETEM ,Állam-és Jogtudományi Kar
 • doc.dr Osztovits András, REFORMÁTUS EGYETEM, Állam-és Jogtudományi Kar

ORGANIZACIONI ODBOR

 • prof. dr Miodrag Jović, IUNP
 • prof. dr Ljubomir Čimburović, IUNP
 • prof.dr Predrag Ilić, IUNP
 • doc.dr Eldar Šaljić, IUNP
 • doc.dr Harun Hadžić,IUNP
 • Msc Aleksandar Ivanović, IUNP
 • Samra Kučević, IUNP
 • Angela Čeh
 • Irinka Čeh

SEKRETARIJAT

 • Sead Hasanović,
 • Msc Ergin Hakić,
 • Msc Enver Međedović

UPUTSTVO ZA TEHNIČKO PISANJE RADA

 • Tekst rada obima do  10 stranica, na srpskom (iliengleskom) jeziku, napisan prema sledećem uputstvu:
 • Format teksta: MS Word 2007 i stariji (*.docx; *.doc)
 • Font: Times New Roman
 • Format stranice: A4 (210×297 mm)
 • Razmak između redova (Line spacing): jednostruki
 • Margine: leva (left) 2.0 cm, desna (right) 1.5 cm, gornjI (top) 2.0 cm, donja (bottom) 1.5 cm
 • Naslov rada na srpskom jeziku:  12 pt., bold, centralno ravnanje (Alignment centered), velika slova
 • Naslov rada na engleskom jeziku:  12 pt., bold, centralno ravnanje (Alignment centered), velika slova
 • Ime autora:  11 pt., centralo ravnanje (Alignment centered),
 • Izvod na srpskom jeziku I ključne reči: 11 pt., potpuno ravnanje (Alignment justified)
 • Izvod na engleskom jeziku I ključne reči: 11 pt. potpuno ravnanje (Alignment justified)
 • Tekst rada: 11 pt., potpuno ravnanje (Alignment justified) nazivi Celina velikim slovima bez rednog broja
 • Literatura: 11 pt., sa rednim brojem ispred. Referentni izvori se navode prema abecednom redu
 • Naslovi slika: 11 pt., italic, centrirano ispod slike
 • Naslovi tabela: 11 pt., italic, centrirano iznad tabele
 • Reference u tekstu: kao i ostali tekst, super script

 

Leave a comment

×
Language