Održana međunarodna naučno-stručna konferencija u Sjenici

Od 04. do 05. aprila 2014. godine u Sjenici održana je Međunarodna naučno-stručna konferencija na temu "Razmena teorijskih znanja i praktičnih iskustava vezanih za rad po modelu tužilačke istrage i konceptu adverzalnog krivičnog postupka ". Konferencija je održana u organizaciji Departmana za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i Internacionalne asocijacije kriminalista sa sedištem u Banja Luci, a uz finansijsku podršku Misije OEBS u Srbiji.

 

Konferencija je imala za cilj da se tužioci, sudije, pripadnici Ministarstva unutrašnih poslova, advokati i svi oni koji se praktično ili teorijski bave krivično-procesnim pravom upoznaju sa karakteritikama, dostignućima i iskustvima u radu na otkrivanju i procesuriranju krivičnih dela po modelu tužilačke istrage u konceptu adverzalnog krivičnog postupka u Republici Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Makedoniji.

 

Međunarodna naučno – stručna konferencija je obuhvtila sledeće tematske oblasti:

– Saradnja policije i tužilaštva u istrazi;

– Kriminalističke i krivično procesne karakteristike istražnih radnji;

– Pozitivna i negativna iskustva u realizaciji tužilačke istrage;

– Komparativna analiza ranijeg i aktuelnog koncepta istrage;

– Inostrana iskustva u vođenju istrage krivičnih dela;

– Položaj branioca u modelu tužilačke istrage;

– Pravo odbrane na paralelnu istragu;

– Osobenosti stranačkih sporazuma u krivičnom postupku;

– Postupak dokazivanja (nastupanje, izvođenje, ocena dokaza).

 

Na konferenciji su izložena ukupno 24 rada. Autori referata su naučni radnici i praktičari, sa bogatim iskustvom iz oblasti kriminalistike i krivičnoprocesnog prava. Takođe, u svojstvu slušalaca učešće je uzelo preko 80 učesnika.

 

Na otvaranju konferencije pristunima se najpre obratio rector IUNP-a, prof. dr Suad Bećirović, koji je poželeo dobrodošlicu prisutnima i uspešan i kvalitetan rad na konferenciji. Takođe, rektor Bećirović je upoznao prisutne sa istorijatom, organizacionom strukturom i načinom rada Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Nakon rektora, učesnicima konferenije se obratila Prorektor za nastavu, prof. dr Amela Lukač-Zoranić koja je u svom izlaganju upoznala prisutne sa istorijatom, nastavnim kadrom, strukturom studijskih programa i načinima realizacije nastave na Departmanu za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Zatim se, ispred Internacionalne asocijacije kriminalista iz Banja Luke, učesnicima konferencije obratio i prof. dr Mile Matijević, Predsjednik Upravnog odbora IAK-a, koji je prisutne upoznao sa misijom i vizijom i dosadašnjim radom asocijacije, kao jednog međunarodnog sturkovnog udruženja, kao i sa saradnjom asocijacije i Departmana za pravne nauke IUNP-a. Nakon profesora Matijevića, prisutnima se obratio i rukovodialc Departmana za pravne nauke doc. dr Aleksandar R. Ivanović, koji je učesnike upoznao sa ciljem, zadacima i načinom rada na konferenciji. Nakon, gospodina Ivanovića, prisutnima se, ispred Misije OEBS u Srbiji, obratila gospođa Glorija Lazić, koja je predstavila dve publikacije koje se tiču novena u krivičnom pravu Republike Srbije, a koje su objavljene pod okriljem ove organizacije. Na kraju uvodnog dela, učesnicima se obratio i predsednik Osnovnog suda u Sjenici, gospodin Rifat Kurtović, koji je u svoje lično ime i u ime institucije iz koje dolazi poželeo dobrodošlicu i uspešan rad učesnicima konferencije.

 

Nakon otvaranja usledila je prezentacija radova prema sledećem rasporedu.

 

Prvog radnog dana konferecije:

 

– Osnovi sumnje u novom krivičnom procesnom pravu Republike Srbije

Prof. dr Branislav Simonović, Pravni fakultet u Kragujevcu

 

– Jačanje mehanizama saradnje policije i državnog tužioca u izviđaju i istrazi u svrhu efikasnosti postizanja pravde

Prof. dr Velimir Rakočević, Pravni fakultet Podgorica

 

– Saradnja tužioca i OSL policijskih agencija sa aspekta efikasnosti otkrivanja i dokazivanja krivičnih djela prema zakonu o krivičnom postupku BIH

Doc. dr Aleksandar Faladžić, Tužilaštvo BiH

Miroslav Janjić, Tužilaštvo BiH

 

– Ovlašćenja policije u predistražnom i istražnom postupku

Doc. dr Marinko Kresoja, OTP Banka

Prof. dr Miloš Marković, Fakultet za privredu i pravosuđe, Privredna akadmija Novi Sad

 

– Tužilačka istraga u Crnoj Gori iz ugla branioca

Prof. dr Sefer Međedović, Departman za pravne nauke IUNP-a

 

– Saradnja policije i tužilaštva u odredbama novog Zakona o  krivičnom postupku Republike Makedonije

Doc. dr Vasko Stamevski, Pravni fakultet Univerziteta “Goce Delčev” – Štip

 

– Osnovi sumnje u teoriji i praksi

Marinko Janjetović, Jedinica za profesionalne standarde Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske

Darko Jokić, Jedinica za profesionalne standarde Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske

 

– Karakteristike glavnog pretresa prema pravilima novog ZKP-a sa posebnim osvrtom na instutut unakrsnog ispitivanja

Doc. dr Aleksandar R. Ivanović, Departman za pravne nauke IUNP-a

 

– Uloga suda u dokaznom postupku sa osvrtom na pravila direktnog, unakrsnog i dodatnog ispitivanja svjedoka

Igor Cimeša, Okružno tužilaštvo Banja Luka

 

Drugog radnog dana konferencije:

 

– Zbog čega u Bosni i Hercegovini ne postoji predkrivični-predistražni postupak?

Prof. dr Mile Matijević, Pravni fakultet, Univerziteta zap rave i poslovne studije Banja Luka

Dragan Mitrović, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

 

– Neki aspekti prelaska na tužilačku istragu i adverzijalni krivični postupak

Branko Munižaba, advokat, advokatska kancelarija “Branko Munižaba” – Novi Sad

Radomir Munižaba, advokatski pripravnik, advokatska kancelarija “Branko Munižaba” – Novi Sad

 

– Tužilačka istraga i forenzičke nauke – aktuelna problematika

Doc. dr Aleksandar B. Ivanović, Departman za pravne nauke IUNP-a

 

– Pretnja vatrenim oružjem kao osnov za primenu ovlašćenja u vidu upotrebe sredstava prinude

Prof. dr Dragan Arlov, Departman za pravne nauke IUNP-a

Dragan Mitrović, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

 

– Tužilačka istraga – iskustva u BiH i početni problem u Srbiji

Veljko Turunjanin, Pravni fakultet u Kragujevcu

Mirko Voštinić, Više javnot tužilaštvo u Kraljevu

 

– Da li je uspostavljena ravnopravnost optužbe i odbrane u krivičnim postupkcima u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji (pravni i stvarni položaj odbrane)

Mr Dajana Šljivar, advokatski pripravnik

 

– Komparativna analiza sudskog i tužilaškog modela istrage – prednosti i nedostatci

Dragana Vujić, Viša škola unutrašnjih poslova Banja Luka

Nevena Rakić, Viša škola unutrašnjih poslova Banja Luka

 

– Saradnja policije i tužilaštva u istrazi

Prof. dr Hana Korać, Pravni fakultet u Kiseljaku

Mr Sadmir Karović, Državna agencija za istrage i zaštitu – SIPA

 

– Položaj branioca u krivičnom postupku

Samra Kučević, Departman za pravne nauke IUNP-a

 

– Branilac u tužilačkoj istrazi

Prof. dr Muamer Nicević, Departman za pravne nauke IUNP-a

Prof. dr Ljubomir Čimburović, Departman za pravne nauke IUNP-a

 

– Pravo odbrane na paralelnu istragu u krivičnoprocesnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine

Mr. Hidajet Memić, Općinski sud u Visokom (BiH)

 

– Angažovanje prikrivenog islednika po novom ZKP-u

Dr Enver Međedović, Departman za pravne nauke IUNP-a

Msc Ergin Hakić, Departman za pravne nauke IUNP-a

 

– Osvrt na rešenja u Zakoniku o krivičnom postupku koja se odnose na “Tajni nadzor komunikacija”

Prof. dr Muamer Nicević, Departman za pravne nauke IUNP-a

Prof. dr Ljubomir Čimburović, Departman za pravne nauke IUNP-a

 

– Zaštita ljudskih prava i uloga tužilaštva (Novi ZKP)

Doc. dr Eldar Šaljić, Departman za pravne nauke IUNP-a

Gordana Jekić-Bradajić, Apelaciono javno tužilaštvo Beograd

 

– Refleksije sporazuma o priznanju krivice na javnu bezbjednost u Republici Srpskoj

Goran Blagojević, MUP Republike Srpske.

Po izloženim referatima usledila je diskusija u kojoj je bilo reči o tužilačkoj istrazi, saradnji i koordinaciji policije i tužilaštva, ulozi policije u predistražnom i istražnom postupku, pravilima za primenu prinude, položaju branioca u krivičnom postupku, pravu branioca na vođenje paralelne istrage, položaju oštećenog u krivičnom postupku, poštovanju ljudskih prava u krivičnom postupku, položaju stranaka u glavnom pretresu, dokaznom postupku na glavnom pretresu, pravilima osnovno, unakrsnog i dodatnog ispitivanja, te prelaznim i završnim odredbama, kao i mnogim drugim temama koje se tiču odredaba novog Zakonika o krivičnom postupku Republike Srbije.

 

Nakon diskusije, usledila je svečana ceremonija dodele sertifikata učesnicima konferencije. Izloženi referati objavljeni su u Zborniku radova konferencije, koji se preporučuje kao edukativno štivo za sudije, tužioce, advokate kao i sve koji se bave poslovima suzbijanja i sprečavanja kriminaliteta, dok će preporuke i zaključci konferencije biti naknadno dostavljeni svim učesnicima, sudovima, tužilaštvima, policiji i parlamentu Republike Srbije.

GALERIJA

Leave a comment

×
Language