Psihologija

DEPARTMAN ZA PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE NAUKE

STUDIJSKI PROGRAM: PSIHOLOGIJA

 

Osnovne akademske studije Psihologije se izvode tokom četiri akademske godine (8 semestara). Ukupan broj ESPB bodova koje student treba da skupi da bi završio ovaj stepen studija je 240. Planom osnovnih akademskih studija psihologije obuhvaćen je niz obaveznih i izbornih predmeta.

 

Obavezni predmeti obuhvataju one oblasti koje su temeljne za razumijevanje osnovnih teorijskih pretpostvaki i sistema znanja na kojima se zasniva savremena psihologija: kao što su predmeti iz opšte psihologije, predmeti iz metodologije naučnog istraživanja i statističkih metoda, predmeti iz fizioloških osnova psihičkog života, predmeti iz razvojne psihologije, iz psihologije ličnosti, iz socijalne psihologije i iz osnovnih oblasti primijenjene psihologije. Osnovna znanja i vještine student stiče kako kroz interaktivnu nastavu, samostalno učenje i seminare, tako i kroz rad u psihološkoj laboratoriji, računarskoj učionici kao i kroz rad na terenu, uglavnom testirajući psihološkim instrumentarijem odgovarjuće ispitanike.

 

Svrha studijskog programa Psihologije je pružanje bazične edukacije iz vodećih teorijskih sistema i koncepata i istraživačkih metoda sa ciljem razumijevanja ponašanja pojedinaca i manjih grupa kako u socijalnom kontekstu, tako i u kontekstu razvoja čovjeka. Na ovom nivou studija naglasak je posebno stavljen na usvajanje i demonstraciju konceptualnog znanja iz suštinskih oblasti psihologije zajedno sa razumijevanjem empirijske osnove discipline. Suštinske oblasti uključuju psihologiju ličnosti, razvojnu i socijalnu psihologiju i naravno, istraživačke metode. Ovakva struktura studijskog programa oprema svršenog studenta vještinama analiziranja i integrisanja različitih teorijskih perspektiva koje su neophodne za dalje studiranje psihologije ili drugih sličnih studija.

 

U profesionalnom smislu, ovaj nivo studija omogućava svršenom studentu da kritički interpretira naučnu i stručnu literaturu, da metodološki korektno evaluira svoj i tuđi rad i pri tome primjeni statističko rezonovanje, da koristi vještine rada na računaru, da organizuje i učestvuje u grupnom radu primjenjujući znanja o grupnim procesima i sl. Ovaj nivo studija daje profesionalnu kvalifikaciju za samostalno obavljanje profesija koje zahtevaju razumijevanje uzrokovanja, statističke obrade podataka u humanističkim naukama, prezentaciju rezultata, uvid u psihološku literaturu, izvođenje unaprijed osmišljenih psiholoških projekata. Studijski program je također osnova za nastavak studija psihologije i sticanje specifičnih profesionalnih znanja i vještina.

 

 

 

 

 

Ciljevi studijskog progarama su:

  • upoznavanje studenta sa predmetom, osnovnim metodama i razvojem psihologije kao nauke i struke,
  • osposobljavanje studenta za samostalnu primjenu statističkih metoda u oblasti društveno-humanističkih nauka i srodnim disciplinama,
  • ovladavanje osnovnim psihološkim pojmovima i vodećim teorijskim sistemima,
  • upoznavanje  studenta  sa  osnovnim   principima psihičkog razvoja čovjeka,
  • osposobljavanje studenta za razumijevanje ponašanja pojedinaca i grupa u užem i širem socijalnom kontekstu,
  • uvođenje studenta u različite pravce razvoja i primjene psihologije u cilju njegovog opredjeljenja za određeni profesionalni profil.

Po završetku osnovnih akademskih studija psihologije očekuje se da student pokaže sveobuhvatno znanje i razumijevanje predmeta, osnovnih metoda, razvoja i aktuelnog statusa psihologije kao nauke i struke, razumijevanje psiholoških pojmova i širih i užih teorijskih sistema, poznavanje osnovnih metoda naučnog istraživanja i istraživanja ponašanja, poznavanje pravila kanstrukcije i evaluacije psiholoških mernih instrumenata, detaljno poznavanje statističkih procedura i razumijevanje uloge statistike u psihologiji, sveobuhvatno poznavanje i razumijevanje principa i faktora psihičkog razvoja čovjeka kao i poznavanje tipičnih oblasti primijenjenih grana psihologije i njihovog odnosa sa psihologijom kao naukom.

Od svršenog studenta se očekuje i da bude sposoban da samostalno analizira i komparira različite teorijske sisteme i modele, da razumije i adekvatno i koherentno interpretira rezultate istraživanja objavljenih u stručnoj literaturi, da samostalno prati i evalu-ira svoj rad, da formira etički sud o pojavama kojima se bavi i o metodologiji bavljenja tim pojavama u skladu sa opštim moralnim principima i etičkim kodeksom struke, da prepoznaje potrebu za kontinuiranom edukacijom, da ostvaruje timsku komunikaciju.

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM –PSIHOLOGIJA

(osnovne akademske studije – 240 ESPB)

Zvanje: Diplomirani psiholog

 

RBr.

ŠIFRA

PREDMET

SEM

P

V

ESPB

 

PRVA GODINA

1

LOA01

Istorija razvoja psihologije

1

2

4

7

2

LOA02

Fiziološke osnove psihičkog života

1

2

4

7

3

LOA03

Sociologija

1

2

0

6

4

LОА04

Uvоd u opštu informatiku

1

2

2

6

5

LОА05

Engleski jezik 1

1

2

0

4

6

LОА06

Opšta psihologija

2

2

2

6

7

LОА07

Statistika u psihologiji

2

2

4

7

8

LОА08

Osnovi kognitivne psihologije

2

2

4

5

9

LОА09

Еnglеski јеzik 2

2

2

0

4

10

IB1

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 1

2

2

0

6

11

LОА12

Stručnа prаksа 2

2

 

2

 

DRUGA GODINA

12

LОА13

Uvod  u razvojnu psihologiju

3

2

2

6

13

LОА14

Opšta psihopatologija

3

2

4

6

14

LОА15

Uvod u psihologiju ličnosti

3

2

2

6

15

IОА16

Еnglеski јеzik 3

3

2

0

4

16

IB2

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2

3

2

2

6

17

LОА19

Razvojna psihologija

4

2

3

7

18

LОА20

Engleski jezik 4

4

2

0

4

19

LОА21

Psihometrija

4

2

3

5

20

LОА22

Norme i kultura standardnog jezika

4

2

2

6

21

IB3

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3

4

2

2

6

22

LОА24

Stručnа prаksа 2

4

 

2

 

TREĆA GODINA

23

LОА25

Uvod u pedagošku  psihologiju

5

2

2

6

24

LОА26

Uvod u socijalnu psihologiju

5

2

2

6

25

LОА27

Socijalna patologija

5

2

2

6

26

LОА28

Dečija  igra i stvaralaštvo

5

2

2

6

27

IB4

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4

5

2

2

6

28

LОА31

Pedagoška psihologija

6

2

3

6

29

LОА32

Pedagogija sa didaktikom

6

2

3

6

30

LОА33

Inkluzivno obrazovanje

6

2

2

6

31

LОА34

Metodika nastave psihologije

6

2

0

4

32

IB5

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5

6

2

2

6

33

LОА37

Stručnа prаksа 3

6

 

2

 

ČETVRTA GODINA

34

LОА38

Klinička psihologija

7

2

4

6

35

LОА39

Osnovi psihologije rada

7

2

2

6

36

LОА40

Religije savremenog sveta

7

2

0

6

37

IB6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 6

7

2

2

6

38

IB7

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 7

7

2

2

6

39

LОА45

Zdrastvena psihologija I nega deteta

8

3

3

6

40

LОА46

Psihodijagnostika

8

3

3

7

41

LОА47

Psihoterapija i savetovanje

8

2

2

6

42

IB8

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 8

8

2

2

6

43

LОА50

ZАVRŠNIRАD

8

   

5

 

 

 

IZBORNI PREDMETI:

 

IZBORNI BLOK

PREDMET

SEM

P

V

ESPB

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 1

Kultura govora

2

2

0

6

Еtikа i еstеtikа

2

2

0

6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2

Оsnоvi mаrkеtingа

3

2

2

6

Metodika nastave 1

3

2

2

6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3

Razvoj kurikuluma

4

2

2

6

Metodika nastave 2

4

2

2

6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4

Poslovni engleski jezik

5

2

2

6

Andragogija

5

2

2

6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5

Меnаdžmеnt kvаlitеtа

6

2

2

6

Sаvrеmеnе mеtоdе u nаstаvi

6

2

2

6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 6

Аutоrsko prаvo

7

2

2

6

Меtоdikа vаspitnо-оbrazоvnоg rаdа

7

2

2

6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 7

Interakcija čovek računar

7

2

2

6

Elektronska nastava I učenje

7

2

2

6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 8

Akademsko pisanje

8

2

2

6

Interkulturalno razumevanje , ljudska prava I pomirenje

8

2

2

6

 

 

Leave a comment

×
Language