Predsjednik

Predsjednik

prof. dr. Elma Elfić-Zukorlić,

Predsjednica Univerziteta

e-mail: predsjednik@uninp.edu.rs

prof. dr. Elma Elfić-Zukorlić

Prema članu 27. Statuta Univerziteta nadlježnosti predsjednika Univerziteta su da:

  • Koordinira radom organa Univerziteta: Zadužbinskog savjeta, Savjeta Univerziteta, Senata Univerziteta i rektora Univerziteta;
  •  Organizuje vršenje nadzora nad radom organa, ustanova i službi Univerziteta u skladu sa Statutom;
  • U cilјu efikasnijeg obavlјanja svoje funkcije predsjednik Univerziteta može zatražiti izvještaje o radu i prisustvovati sjednicama organa Univerziteta, davati mišlјenja, sugestije i preporuke;
  •  Daje saglasnost na odluke organa Univerziteta koje se odnose na organizaciju rada, osnivanje novih departmana i drugih visokoškolskih jedinica, centara, instituta, katedri, organa i tijela u okviru Univerziteta; Daje saglasnost na raspodjelu finansijskih sredstava u okviru Univerziteta;
  • Daje saglasnost na sklapanje ugovora i sporazuma o naučno-poslovnoj saradnji Univerziteta sa domaćim i stranim visokoškolskim i drugim ustanovama, organima i organizacijama;
  • Daje saglasnost na kadrovsku politiku i ugovore o zaposlenju i angažovanju nastavnika i saradnika, kao i drugog nastavnog i nenastavnog osoblјa na Univerzitetu;
  • Daje saglasnost na izbor rektora i drugih rukovodećih organa na Univerzitetu.
  • Zadržava od izvršenja odluke i druge akte organa Univerziteta za koje smatra da su nezakonite i necjelishodne i pokreće inicijativu kod nadlježnih organa za ispitivanje njihove svrsishodnosti, ustavnosti i zakonitosti, ako to već nije učinio rektor Univerziteta u okviru svojih ovlašćenja,
  • Obavlјa i druge poslove od značaja za Univerzitet u skladu sa Statutom.

Biografija

×
Language