Konkurs za razmjenu studenata kroz Erasmus + program

Obavještavaju se zainteresirani studenti da je otvoren konkurs za stipendiranu razmjenu 2 (dvoje) studenata Departmana za filološke nauke – Anglistika za školsku 2017/18 godinu, za studijski boravak na Univerzitetu Zielona Góra, Poljska – https://www.uz.zgora.pl/index.php?en

Konkurs je otvoren za studente osnovnih studija 2., 3., i 4. godine Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru a u skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Zielona Góra, Poljska u sklopu programa Erasmus + razmjene studenata.

KAKO SE PRIJAVITI?

Zainteresirani studenti podnose prijavu, motivaciono pismo i potvrdu o položenim ispitima sa prosječnom ocjenom u prethodnoj godini, u Rektoratu UNP-a.

Tri dana nakon zatvaranja konkursa kandidati će pisati esej na temu European values and me within.

Rok za podnošenje i prilaganje potrebne dokumentacije je 17.11.2017. godine.

Prijave bez svih obaveznih dokumenata će biti proglašene nepodobnima.

TRAJANjE MOBILNOSTI?

Jedan semestar – zimski semestar školske 2017/18 godine. u razdoblju 19.02.2018-29.06.2018

PROCES MOBILNOSTI?

Proces mobilnosti studenata sastoji se od dva elementa. Prva faza će biti sprovedena u instituciji koja šalje studenta i ona će se zasnivati ​​na kriterijumima mobilnosti: po akademskim rezultatima (npr. ocjenama), dobrim jezičkim vještinama na jeziku navedenom u Međuinstitucionalnom sporazumu (Engleskom jeziku) – ne niži od B1 (u skladu sa zajedničkim Evropskim referentnim okvirom za jezike “CEFR”), pohađanju nastave i vannastavnim aktivnostima, po motivacionom pismu i ocjeni napisanog eseja.

Nakon interne regrutacije, institucija koja šalje studente nominuje studente i šalje ime kandidata ustanovi koja prima studenta. Druga faza mobilnosti će biti intervju koji provodi institucija domaćin elektronskim alatima, npr. skype.

Konačnu odluku o kandidatima za mobilnost donosi institucija domaćin.

Savetuje se da studenti imaju važeći pasoš pre nego što mobilnost počne najmanje dva meseca unaprijed.

Proces mobilnosti pokriva troškove potpunog boravka na Univerzitetu Zielona Góra u Poljskoj.

Univerzitet Zielona Góra pripada elitnoj grupi od 18 klasičnih poljskih univerziteta. U akademskoj godini 2015/2016, Univerzitet je ponudio programe studija I, II i III ciklusa za 12.500 redovnih i vanrednih studenata.

Pozivamo studente da se prijave za mobilnost u što većem broju i iskoriste mogućnosti koje su im na raspolaganju kroz Erasmus+ program.

 

Pisma studenata razmjene

Husen Đulović

Lejla Hanuša

×
Language