Univerziteta u Novom Pazaru, Savjet Univerziteta, na sjednici donio je odluku o konkursu za izradu knjige grafičkih standarda i redizajn logotipa

 

Predmet konkursa

Predmet konkursa je izrada redizajniranog logotipa koji će sadržati kao obavezne elemente knjigu i godinu osnivanja i izrada knjige grafičkih standarda Univerziteta u Novom Pazaru.

Cilj konkursa

Cilj konkursa je izbor rješenja logotipa, knjige grafičkih standarda Univerziteta u Novom Pazaru koji će univerzitetu obezbijediti novi imidž u javnosti i na tržištu kao i dobijanje jedinstvenog vizuelnog identiteta.

Formalne odlike konkursa

Konkurs je javan i anoniman. Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica i zemlje i inostranstva. Svi prijavljeni na konkursu mogu dostaviti više od jednog rada.

Objava konkursa i termini

Prijavljivanje na konkurs traje od 29. aprila 2024. godine zaključno sa 07. julom 2024. godine. Proglašenje rezultata konkursa je 02.09.2024.

Autorska prava

Svaki autor je dužan da uz rad dostavi i „Izjavu autora“ da je projekat originalno autorsko djelo. Izjava mora biti potpisana od strane autora. Isplatom nagrada, radovi koji osvoje prvo mjesto postaju vlasništvo Univerziteta u Novom Pazaru. Prispjeli radovi se neće vraćati autorima.

Logotip mora biti originalno djelo autora i ne smije sadržati dijelove nijednog drugog autorskog djela.

Dostavljena rješenja ne smiju biti prethodno objavljivana, ili na drugi način javno distribuirana i ne smiju kršiti prava trećih lica. Ne prihvatamo odgovornost za dizajn učesnika konkursa. Univerzitet u Novom Pazaru isključuje odgovorno i nećemo biti uključeni u sporove oko autorskih prava.

Univerzitet u Novom Pazaru zadržava pravo promjene ili dorade originalnog dizajna.

Nagradni fond

Nagradni fond za prvo mjesto iznosi 120.000 dinara (neto, nakon odbitka poreza)

Specifikacije traženih rješenja

  • Dizajniranje osnovne verzije logotipa i dvije njegove varijante
  • Dostaviti kratak opis koncepta logotipa
  • Koristiti osnovne elemente dosadašnjeg logotipa univerziteta
  • Radovi će se ocjenjivati na osnovu kreativnosti, originalnosti, i kako dobro reflektuju identitet Univerziteta u Novom Pazaru

Izrada knjige grafičkih standarda

Pobjednik konkursa će biti u obavezi da izradi knjigu grafičkih standarda.

Kontakti i prijavljivanje na konkurs

Za sve informacije kontaktirati e-poštom: rektorat@uninp.edu.rs.

Svaki konkursni rad mora biti u koverti, snimljen na CD-u ili poslat putem linka za preuzimanje, u vektorskom (Adobe Illustrator) i rasterskom (Adobe Photoshop) obliku, tj. kao AI, PSD, TIFF i JPG format u rezoluciji 300 dpi, CMYK , RGB i Pantone skali.

×
Language