Konkurs za izbor najbolje metodičke pripreme časa

Univerzitet u Novom Pazaru, u saradnji sa Departmanom za umjetnost i filološke nauke, raspisuje

KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJE METODIČKE PRIPREME ČASA

Pravo na učešće na konkursu imaju nastavnici predmetne nastave iz oblasti filoloških i društveno-humanističkih nauka, zaposleni u osnovnim i srednjim školama, kao i studenti.

Metodičku pripremu je potrebno predstaviti u Obrascu za planiranje nastave, koji možete naći u prilogu konkursa.

Metodička priprema se može odnositi na jedan školski čas, na blok nastavu, projektnu, tematsku, timsku nastavu i druge vidove, odnosno modele nastavnog rada, uključujući i nastavu na daljinu. Jedan nastavnik može na konkursu učestvovati sa najviše dve pripreme za čas.

Radovi se šalju isključivo putem mejla, na adresu umjetnost.filologija@uninp.edu.rs. Uz pripremu, autor dostavlja i sljedeće podatke: ime i prezime, naziv škole u kojoj je zaposlen ili Univerzeta na kojem studira, adresu, telefon za kontakt i imejl-adresu.

Rok za slanje radova je 30. jun 2024. godine.

Prilikom vrjednovanja pristiglih radova vodeći kriteriji će biti: 

  • originalnost i kreativnost u pristupu;
  • stručnost (metodološka utemeljenost u predmetnoj nauci/predmetnim naukama);
  • postojanje svih elemenata metodičke pripreme i njihova međusobna usaglašenost;
  • inovativnost u koncepciji časa i u primjenjenoj metodičkoj metodologiji;
  • podsticanje individualnog i grupnog rada učenika;
  • primjena savremenih nastavnih sredstava;
  • ispunjenost obrazovnih standarda. 

Imena nagrađenih će biti objavljena na sajtu Univerziteta u Novom Pazaru 5. jula 2024. godine. 

Učesnici konkursa će dobiti potvrdu o učešću, izabrane metodičke pripreme će biti publikovane, a za najbolje pripreme obezbeđene su nagrade, koje će biti dodjeljene u okviru obilježavanja Dana Sandžaka na Univerzitetu u Novom Pazaru.

Prilog: Obrazac za planiranje nastave

×
Language