RASPORED ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK

RASPORED POLAGANJA ISPITA JUNSKI  ROK 2022/2023

EKONOMIJA

R. br. Nastavni predmet Datum polaganja ispita
1. OSNOVI EKONOMIJE  24.06.2023. u 11h
2. MATEMATIKA  23.06.2023. u 11h
3. STATISTIKA  23.06.2023. u 11h
4. OSNOVI INFORMATIKE  04.07.2023. u 11h
5. SOCIOLOGIJA  22.06.2023. u 10h
6. OSNOVI MENADŽMENTA  23.06.2023. u 12:30h
7. ENGLESKI JEZIK 1  22.06.2023. u 12h
8. ENGLESKI JEZIK 2  22.06.2023. u 12h
9. EPISTEMOLOGIJA 1,2  03.07.2023. u 11h
10. MIKROEKONOMIJA  21.06.2023. u 10h
11. Stručna praksa1-3  26.06.2023. u 10h
12. MAKROEKONOMIJA 22.06.2023. u 10h
13. FINANSIJSKO RAČUNOVOD 01.07.2’23. u 11h
14. MENADŽMENT ŽIVOTNE SREDINE 23.06.2023. u 11h
15. UPRAVLJAČKO RAČUNOVO 08.07.2023 u 11h
16. POSLOVNO PRAVO 05.07.2023. u 14h
17. KVANT. METODE ZA MENADŽ. 23.06.2023. u 12:30h
18. OSNOVI MARKETINGA 04.07.2023. u 11h
19. ENGLESKI JEZIK 3,4 26.06.2023. u 12h
20. KOMUNIKOLOGIJA 27.06.2023. u 12h
21. ISTRŽIVANJE TRŽIŠTA 22.06.2023. u 11h
22. OPŠTA PSIHOLOGIJA 19.06.2023. u 12h
23. STRATEGIJSKI MENADŽMENT 21.06.2023. u 13h
24. POSLOVNI INF. SIST.   22.06.2023. u 10h
25. JAVNE FINANSIJE 19.06.2023. u 11h
26. FINANSIJSKI MENADŽMENT 24.06.2023. u 10h
27. BANKARSKI MENADŽ. 26.06.2023. u 11h
28. ODNOSI SA JAVNOŠĆU 27.06.2023. u 12h
29. MONETARNE FINANSIJE   23.06.2023. u 9:30h
30. MENADŽ. LJUDSKIH RES. 04.07.2023. u 11h
31. INTERKULTURALNO RAZUMEVANJE 21.06.2023. u 12h
32. ORGANIZACIJA PREDUZEĆA 23.06.2023. u 12:30h
33. AKADEMSKO PISANJE 03.07.2023. u 11:30h
34. UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA 21.06.2023. u 12h
35. PREDUZETNIŠTVO   24.06.2023. u 10h
36. MENADŽM. MALIH PREDUZ. 24.06.2023. u 11h
37. MENADŽMENT KVALITETA 26.06.2023. u 12h
38. PROJEKTNI MENADŽMENT 19.06.2023. u 11h
39. UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROC. 23.06.2023. u 12:30h
40. MENADŽMENT PRODAJE I ODNOSAN SA KUPCIMA 22.06.2023. u 11h
41. PORESKO PRAVO 20.06.2023. u 10h
42. RAČUNOVODSVENI INF: SISTEM   08.07.2023. u 11h
43. BERZA I BERZANSKO POSLOV. 23.06.2023. u 9:30h

 

RAČUNARSKE NAUKE

R. br. Nastavni predmet Datum polaganja ispita
1. STRUK. PODATAKA I ALGORIT. 21.06.2023. u 11h
2. MATEMATIKA I, II 23.06.2023. u 11h
3. OSNOVI RAČUNARSKE TEHNIKE 19.06.2023.u 9h
4. OSNOVI INFORMATIKE 22.06.2023. u 9h
5. SOCIOLOGIJA 22.06.2023. u 10h
6. RAČUNARSKE APLIKACIJE 22.06.2023. u 9h
7. UVOD U PROGRAMIRANJE 21.06.2023. u 11h
8. ENGLESKI JEZIK 1 23.06.2023. u 10h
9. ENGLESKI JEZIK 2 23.06.2023. u 10h
10. ISTORIJA RAZVOJA MATEM. I INF. 19.06.2023.u 9h
11. EPISTEMOLOGIJA 1, 2 03.07.2023. u 11h
12. Stručna praksa 04.07.2023. u 11h
13. UPRAVLJANJE MULTIM.SADRŽ. 26.06.2023. u 10h
14. BAZE PODATAKA 21.06.2023. u 12h
15. OBJEKTNO-ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE  I 27.06.2023. u 10h
16. ARHITEKTURA RAČUNARA 19.06.2023. u 9h
17. UVOD U INFORMACIONE SIST  21.06.2023. u 10h
18. PRIMENA RAČUNARA U NASTAVI   22.06.2023.u 11h
19. ENGLESKI JEZIK 3,4  20.06.2023. u 9h
20. OPERATIVNI SISTEMI  24.06.2023. u 12h
21. DISKRETNA MATEMATIKA 23.06.2023. u 11h
22. OPŠTA PSIHOLOGIJA 19.06.2023. u 12h
23. Stručna praksa 2 24.06.2023. u 10h
24. EPISTEMOLOGIJA 03.07.2023. u 11h
25. RAČUNARSKI GRAFIKA I GEOM. 22.06.2023. u 10h
26. RAČUNARSKE MREŽE 24.06.2023. u 12h
27. UPRAVLJANJE ZNAMJEM 03.07.2023. u 11h
28. WEB DIZAJN 27.06.2023. u 10h
29. OBJEKTNO ORIJENTISANO  PROGRAM. 21.06.2023. u 13h
30. SAVREMENE METODE U NASTAVI 23.06.2023. u 9h
31. POSLOVNI INF. SISTEMI 22.06.2023. u 10h
32. STATISTIKA 23.06.2023. u 11h
33. INTERNERT PROGRAMIRANJE 27.06.2023. u 10h
34. UVOD U PEDAGOŠKU PSIHOLOGIJU.  M 20.06.2023. u 11h
35. PREDUZETNIŠTVO   24.06.2023. u 10h
36. Stručna praksa 3 24.06.2023. u 10h
37. ELEKTRONSKO POSLOVANJE 26.06.2023. u 10h
38. ELEKTRONSKA NASTAVA I UČENJE 20.06.2023. u 11h
39. TEORIJA INFORMACIJA 22.06.2023. u 10h
40. SIGURNOST WEB APLIKACIJA 22.06.2023. u 10h
41. PRIMENA INFOR. KOMUNIK. TEHNOLOGIJA 26.06.2023. u 12h
42. INTERAKCIJA ČOVEK RAČUNAR 22.06.2023. u 10h
43. SOFTVERSKO INŽENJERSTVO 21.06.2023. u 13h
44. METODIKA NASTAVE INFORMATIKE 20.06.2023. u 11h
45. BEŽIČNE I MOBILNE KOM. 27.06.2023. u 10h
46. AKADEMSKO PISANJE 03.07.2023. u 11:30h

 

POSLOVNA INFORMATIKA

R. br. Nastavni predmet Datum polaganja ispita
1. STRUK. PODATAKA I ALGORIT. 21.06.2023. u 11h
2. MATEMATIKA I, II 23.06.2023. u 11h
3. OSNOVI EKONOMIJE 24.06.2023. u 11h
4. OSNOVI INFORMATIKE  04.07.2023. u 11h
5. ENGLESKI JEZIK 1 22.06.2023. u 12h
6. EPISTEMOLOGIJA 1, 2  03.07.2023. u 11h
7. STATISTIKA  23.06.2023. u 11h
8. OSNOVI  RAČUNARSKE TEHNIKE 19.06.2023. u 9h
9. OSNOVI MENADŽMENTA  23.06.2023. u 12:30h
10. ENGLESKI JEZIK II  22.06.2023. u 12h
11. UVOD U PROGRAMIRANJE  21.06.2023. u 11h
12. OSNOVI MARKETINGA 04.07.2023. u 11h
13. ENGLESKI JEZIK III 26.06.2023. u 12h
14. FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO 08.04.2023. u 11h
15. BAZE PODATAKA  21.06.2023. u 12h
16. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO 08.07.2023. u 11h
17. UVOD U INF: SISTEME  21.06.2023. u 10h
18. PROJEKTNI MENADŽMENT 19.06.2023. u 11h
19. ENGLESKI JEZIK IV  26.06.2023. u 12h
20. OPERATIVNI SISTEMI 24.06.2023. u 12h
21. TEORIJA INFORMACIJA 22.06.2023. u 10h

 

PRAVO

R. br. Nastavni predmet Datum polaganja ispita
1. Uvod u pravo/Z  19.06.23 u 11:00
2. Opšta istorija države i prava/z 04.07.23 u 11:00
3. Engleski jezik I/z 27.07.23 u 09:00
4. Osnovi ekonomije/z 24.06.23 u 11:00
5. Opšta informatiku /Z    22.06.23 u 11:00
6. Epistemologija Z 03.07.23 u 11:00
7. Ustavno  pravo Z/         19.06.23 u 13:00
8. Rimsko pravo Z              19.06.23 u 15:00
9. Engleski jezik II Z –         26.06.23 u 11:00
10. Socijalna  patologija Z       20.06.23 u 10:00
11. Stručne prakse 2-3-4 26.06.23 u 11:00
12. Specijalno fizičko obrazovanje i primena sredstava prinude 1 PUP 27.06.23 u 10:00
13. Kriminologija/ Z 22.06.23 u 11:00
14. Krivično pravo- opšti deo/Z      20.06.23 u 11:00
15. Porodično pravo/OP 05.07.23 u 16:00
16. Penologija /Z    20.06.23 u 10:00
17. Uvod u gradjansko parvo 24.06.23 u 12:00
18. Krivično pravo -posebni deo/z 20.06.23 u 11:00
19. Osnovi kriminalistike Z  03.07.23 u 11:00
20. Nasledno pravo OP 05.07.23 u 16:00
21. Specijalno fizičko obrazovanje II PUP 27.06.23 u 10:00
22. Politički sistem OP 19.06.23 u 11:00
23. Epistemologija 03.07.23 u 11:00
24. Stvarno  pravo Z 24.06.23 u 11:00
25. Stručne prakse 2-3-4 26.06.23 u 11:00
26. Krivično procesno pravo/ Z 20.06.23 u 11:00
27. Upravno pravo/ Z 19.06.23 u 15:00
28. Međunarodno krivično pravo/Z 23.06.23 u 11:00
29. Međunarodno javno pravo/OP  01.07.23 u 13:00
30. Kriminalistička taktika/ PUP     03.07.23 u 11:00
31. Maloletnicko prestupnistvo OP 05.07.23 u 16:00
32. Obligaciono pravo Z     04.07.23 u 11:00
33. Prekršajno pravo Z 26.06.23 u 11:00
34. Ljudska prava OP 24.06.23 u 13:00
35. Autorsko pravo Op 04.07.23 u 11:00
36. Kriminalistička tehnika PUP     07.07.23 u 11:00
37. Kriminalistička operativa PUP 03.07.23 u 11:00
38. Građansko procesno pravo/Z   24.06.23 u 10:00
39. Radno pravo/OP           03.07.23 u 12:00
40. Međunarodno privatno pravo/ OP 04.07.23 u 11:00
41. Kriminalistička metodika/PUP 27.06.23 u 11:00
42. Nacionalna bezbednost/PUP    19.06.23 u 10:00
43. Prevencija kriminaliteta/PUP    03.07.23 u 11:00
44. Osnovi forenzike/OP    07.07.23 u 11:00
45. Pravo Evropske Unije Z            03.07.23 u 12:00
46. Kliničko pravno obrazovanje Z             27.06.23 u 11:00
47. Poresko  pravo O27 20.06.23 u 10:00
48. Trgovinsko pravo OP 05.07.23 u 16:00
49. Savremeni obaveštajni sistemi PUP    19.06.23 u 10:00
50. Privredni kriminalitet PUP 20.06.23 u 11:00
51. Stručne prakse 2-3-4 26.06.23 u 11:00

 

PSIHOLOGIJA

R. br. Nastavni predmet Datum polaganja ispita
1. ISTORIJA RAZVOJA PSIHOLOGIJE 19.06.2023. u 10h
2. FIZIOL. OSNOV PSIH. ŽIVOTA 21.06.2023. u 12h
3. STATISTIKA 22.06.2023. u 12h
4. INFORMATIKA      26.06.2023. u 12h
5. ENGLESKI JEZIK I  27.04.2023. u 9h
6. SOCIOLOGIJA  22.06.2023. u 10h
7. OPŠTA PSIHOLOGIJA  19.06.2023. u 12h
8. OSNOVI KOGNITIVNE PSIHOLOGIJE 21.06.2023. u 12h
9. ENGLESKI JEZIK I I 27.04.2023. u 9h
10. OSNOVI MENADŽMENTA 23.06.2023. u 12:30h
11. EPISTEMOLOGIJA   03.07.2023. u 11h
12. SOCIOLOGIJA PORODICE 22.06.2023. u 10h
13. UVOD U PSIHOLOGIJU LIČNOSTI 21.06.2023. u 12h
14. UVOD U SOCIJALNU PSIHOLOGIJU 19.06.2023. u 10h
15. METODOLOGIJA PSIHOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA 24.06.2023. u 10h
16. KOMUNIKOLOGIJA   26.06.2023. u 12h
17. ENGLESKI JEZIK III  24.06.2023. u 11h
18. RAZVOJNA PSIHOLOGIJA 19.06.2023. u 10h
19. MORALNI RAZVOJ  20.06.2023. u 10h
20. ENGLESKI JEZIK IV 24.06.2023. u 11h
21. MOTIVACIJE I EMOCIJE 22.06.2023. u 12h
22. UVOD U RAZVOJNU PSIHOLOGIJU 19.06.2023. u 10h
23. SAVREMENI SISTEMI JAVNOG KOMUNICIRANJA  26.06.2023. u 12h
24.  UVOD PEDAGOŠKU PSIHOLOGIJU 19.06.2023. u 8h
25. KLINIČKA PSIHOLOGIJA 23.06.2023. u 13h
26. SOCIJALNA PATOLOGIJA 20.06.2023. u 10h
27. OSNOVI PSIHOLOGIJE RADA 22.06.2023. u 12h
28. KVALITATIV. ISTRAŽIVANJA 21.06.2023. u 15h
29. ULOGA MEDIJA U VASPITANJU 24.06.2023. u 10h
30. PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA 19.06.2023. u 8h
31. METODIKA NASTAVE PSIHOLOGIJE 23.06.2023. u 13h
32. PSIHOMETRIJA 24.06.2023. u 11h
33. PSIHOLOŠKE OSNOVE POREMEĆAJA U PONAŠANJU 23.06.2023. u 13h
34. INKLUZIVNO OBRAZOVANJE 20.06.2023. u 11h
35. ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA SA NEGOM DETETA 22.06.2023. u 12h
36. ORGANIZACIONE PROMENE I RAZVOJ. 26.06.2023. u 14h
37. PSIHOLOGIJA MEĐULJUDSKIH ODNOSA S 19.06.2023. u 10h
38. AKADEMSKE  VEŠTINE   03.07.2023. u 11:30h
39. PSIHOLOGIJA DAROVITOSTI 21.06.2023. u 13:30h
40. PSIHOLOGIJA STRESA 23.06.2023. u 13h
41. METODIKA VASPITNO OBRAZOVNOG RADA 20.06.2023. u 12h
42. SAVETODAVNI RAD U VASPITNIM USTANOVAMA 24.06.2023. u 10h
43. INTERKULTURALNO RAZUMEVANJE  21.06.2023. u 12h
44. PRAĆENJE I DOKUMENTOVANJE DEČIJEG RAZVOJA 24.06.2023. u 10h
45. Stručna prakasa 1- 3 23.06.2023. u 14h

 

VASPITAČ

R. br. Nastavni predmet Datum polaganja ispita
1. PREDŠKOLSKA DIDAKTIKA 27.06.2023. u 10h
2. SOCIOLOGIJA 22.06.2023. u 10h
3. OPŠTA PEDAGOGIJA 20.06.2023. u 12h
4. OPŠTA PSIHOLOGIJA 19.06.2023. u 12h
5. INFORMATIKA 26.06.2023. u 12h
6. ENGLESKI JEZIK I 26.06.2023. u 10h
7. ENGLESKI JEZIK I I 26.06.2023. u 10h
8. PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA 19.06.2023. u 12h
9. EPISTEMOLOGIJA 03.07.2023. u 11h
10. OSNOVI MENADŽMENTA 23.06.2023. u 12:30h
11. SCENSKO LUTKARSKA UMETNOST  22.06.2023. u 12h
12. ENGLESKI JEZIK IV 27.06.2023. u 11h
13. ENGLESKI JEZIK III 08.07.2023. u 10h
14. EKOLOŠKO VASPITANJE   23.06.2023. u 9h
15. METODIKA NASTAVE PRIRODNIH NAUKA 23.06.2023. u 11h
16. SOCIOLOGIJA PORODICE   22.06.2023. u 10h
17. MORALNI RAZVOJ 20.06.2023. u 10h
18. UVOD UPSIHOLOGIJA LIČNOSTI 21.06.2023. u 12h
19. UVOD U RAZVOJNU PSIHOLOGIJU 19.06.2023. u 10h
20. RAZVOJ KURIKULUMA 24.06.2023 u 9h
21. PORODIČNA PEDAGOGIJA  20.06.2023. u 12h
22. NORMA I KULTURA STANDARD. JEZIKA 26.06.2023. u 10h
23. Stručna praksa 1-3 19.06.2023. u 10h
24. UVOD U PEDAGOŠKU  PSIHOLOGIJU 19.06.2023. u 8h
25. MET.RAZVOJA GOVORA  03.07.2023. u 12h
26. MET. UPOZNAV. OKOLINE 23.06.2023. u 9h
27. METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA 21.06.2023. u 10h
28. KNJIŽEVNOST ZA DECU 19.06.2023. u 10h
22.06.2023. u 15h
29. METODIKA MATEM.POJM. 23.06.2023. u 12h
30. METODIKA MUZIČKOG VASP. 20.06.2023. u 11:30h
31. METOD.FIZIČ.VASPITANJA 27.06.2023. u 11:30h
32. PRAĆENJE I DOKUMENTOVANJE  DEČIJEG RAZVOJA 24.06.2023. u 10h
33. ULOGA MEDIJA U VASP. DETETA 24.06.2023. u 10h
34. PSIHOLOŠKE OSNOVE POREMEĆAJA 23.06.2023. u 13h
35. METODIKA VASPITNO-OBRAZ.RADA 20.06.2023. u 12h
36. INTERKULTURALNO RAZUMEVANJE 21.06.2023. u 12h
37. AKADEMSKE VEŠTINE 03.07.2023. u 11:30h
38. ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA SA NEGOM DETETA 22.06.2023. u 12h
39. UVOD U PROF.i PROF.PRAKSU 19.06.2023. u 10h
40. SAVETODAVNI RAD U VASPITNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA 24.06.2023. u 10h
41. PRIPREMA DETETA ZA POLAZAK U ŠKOLU 19.06.2023. u 12h
42. INKLUZIVNO OBRAZOVANJE 20.06.2023. u 11h
43. SCENSKO LUTKARSKA UMETNOST 22.06.2023. u 12h
44. SAVR. PEDAGOŠKI PRAVCI I SIST. 20.06.2023. u 12h
45. DEČIJA IGRA I STVARALAŠTVO 19.06.2023. u 12h

 

ENGLESKI JEZIK I KNJIZEVNOST

R. br. Nastavni predmet Datum polaganja ispita
1. Savremeni engleski jezik 1 24.06.23 u 11:00
2. Uvod u studije engleske književnosti 21.06.23 u 10:00
3. Fonetika i fonologija 22.06.23 u 12:00
4. Osnovi informatike 04.07.23 u 11:00
5. Uvod u opštu lingvistu 21.06.23 u 12:00
6. Njemački jezik 1 22.06.23 u 10:00
7. Epistemologija 03.07.23 u 11:00
8. Savremeni engleski jezik 2 24.06.23 u 11:00
9. Engleska književnost 1 20.06.23 u 10:00
10. Nemački jezik 2 22.06.23 u 10:00
11. Norma i kultura standardnog jezika 24.06.23 u 13:00
12. Sociologija 22.06.23 u 10:00
13. Savremeni engleski jezik 3 24.06.23 u 11:00
14. Uvod u teoriju književnosti-S 03.07.23 u 10:00
27.06.23 u 11:00
15. Engleska književnost 2 20.06.23 u 10:00
16. Njemački jezik 3 22.06.23 u 10:00
17. Opšta pedagogija 20.06.23 u 12:00
18. Osnovi marketinga 04.07.23 u 11:00
19. Savremeni engleski jezik 4 24.06.23 u 11:00
20. Morfologija engleskog jezika 22.06.23 u 12:00
21. Engleska književnost 3 21.06.23 u 10:00
22. Nemački jezik 4 22.06.23 u 10:00
23. Opsta psihologija 19.06.23 u 12:00
24. Osnovi menadzmenta 23.06.23 u 12:30
25. Savremeni engleski jezik 5 24.06.23 u 11:00
26. Uvod u studije američke književnosti 21.06.23 u 09:00
27. Sintaksa engleskog jezika 1 22.06.23 u 12:00
28. Metodika nastave stranih jezika 1 03.07.23 u 10:00
29. Poslovni engleski jezik 26.06.23 u 12:00
30. Savremeni engleski jezik 6 24.06.23 u 11:00
31. Američka književnost 20.06.23 u 10:00
32. Sintaksa engleskog jezika 2 22.06.23 u 12:00
33. Metodika nastave stranih jezika2 03.07.23 u 10:00
34. Savremene metode u nastavi 23.06.23 u 09:00
35. Veb dizajn 27.06.23 u 10:00
36. Kultura govora 26.06.23 u 10:00
37. Savremeni engleski jezik 7 22.06.23 u 10:00
38. Angloamerička književnost 21.06.23 u 10:00
39. Uvod u Književne teorije- 03.07.23 u 10:00
  27.06.23 u 11:00
40. Metodika vaspitno-obrazovnog rada 20.06.23 u 12:00
41. Semantika IB-S 20.06.23 u 15:00
42. Elektronska nastava i učenje 20.06.23 u 12:00
43. Savremeni engleski 8 22.06.23 u 10:00
44. Leksikologija 26.06.23 u 12:00
45. Akademsko pisanje 05.07.23 u 10:00
46. Interkulturalno razumevanje 21.06.23 u 12:00
47. Mendzment kvaliteta 26.06.23 u 13:00
48. Strucne prakse – 1-2-3-4 08.07.23 u 10:00

 

NEMACKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

R. br. Nastavni predmet Datum polaganja ispita
1. Savremeni njemački jezik 1 22.06.23 u 10:00
2. Njemački jezik 1-gramatika      26.06.23 u 10:00
3. Uvod u teoriju književnosti-S 03.07.23 u 10:00
27.06.23 u 11:00
4. Uvod u opštu lingvistu-S          21.06.23 u 12:00
5. Engleski jezik 1-S         27.06.23 u 09:00
6. Osnovi informatike-S 04.07.23 u 11:00
7. Savremeni nemački jezik 2       22.06.23 u 10:00
8. Nemački jezik 2 – gramatika 26.06.23 u 10:00
9. Norma i kultura standardnog jezika    24.06.23 u 13:00
10. Engleski jezik 2 (Psiholozi)      27.06.23 u 09:00
11. EPISTEMOLOGIJA 03.07.23 u 11:00
12. Moralni razvoj 20.06.23 u 10:00
13. Savremeni njemački jezik 3      22.06.23 u 10:00
14. Njemački jezik 3-gramatika      26.06.23 u 10:00
15. Njemačka Književnost 1            27.06.23 u 09:00
16. Engleski jezik 3            24.06.23 u 11:00
17. Opšta pedagogija IB    20.06.23 u 12:00
18. Osnovi marketinga IB 04.07.23 u 11:00
19. Savremeni nemački jezik 4 22.06.23 u 10:00
20. Nemački jezik 4- gramatika      26.06.23 u 10:00
21. Nemačka književnost 2 27.06.23 u 09:00
22. Engleski jezik 4            24.06.23 u 11:00
23. Razvoj kurikuluma 24.06.23 u 09:00
24. Opšta psihologija 19.06.23 u 12:00
25. Strucna Praksa 1/2/3/4 22.06.23 u 12:00
26. Savremeni njemački jezik 5      22.06.23 u 10:00
27. Njemački jezik 5-gramatika      26.06.23 u 10:00
28. Njemačka Književnost 3 27.06.23 u 09:00
29. Metodika nastave stranih jezika 1        03.07.23 u 10:00
30. Savremeni nemački jezik 6 22.06.23 u 10:00
31. Kultura zemlja 19.06.23 u 09:00
32. Nemačka književnost 4 27.06.23 u 09:00
33. Metodika nastave stranih jezika 2        03.07.23 u 10:00
34. Savremene metode u nastavi 23.06.23 u 09:00
35. Kultura govora    26.06.23 u 10:00
36. Strucna Praksa 1/2/3/4 22.06.23 u 12:00
37. Savremeni njemački jezik 7      22.06.23 u 10:00
38. Istorija Njemačkog jezika 23.06.23 u 08:30
39. Uvod u Književne teorije- S      03.07.23 u 10:00
27.06.23 u 11:00
40. Metodika vaspitno-obrazovnog rada IB-S 20.06.23 u 12:00
41. Semantika IB-S            20.06.23 u 15:00
42. Elektronska nastava i učenje IB-S        20.06.23 u 12:00
43. Lingvistička stilistika-S             
44. Savrmeni nemački jezik 8 22.06.23 u 10:00
45. Istorija nemački jezik 2 23.06.23 u 08:30
46. Akademsko pisanje 05.07.23 u 10:00
47. Interkulturalno obrazovanje i komunikacija 21.06.23 u 12:00
48. Inkluzivno obrazovanje 20.06.23 u 11:00
49. Revolucionarna knjizevnost 26.06.23 u 10:00
50. Poslovni nemacki 19.06.23 u 09:00

 

SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

R. br. Nastavni predmet Datum polaganja ispita
1. Uvod u svjetsku književnost 22.06.23 u 15:00
2.  Uvod u teoriju književnosti       03.07.23 u 10:00
      27.06.23 u 11:00
3. Osnovi informatike       04.07.23 u 11:00
4. Engleski jezik 1       27.06.23 u 09:00
5. Epistemologija 1       03.07.23 u 11:00
6. Uvod u opštu lingvistu       21.06.23 u 12:00
7. Istorija književnog jezika sa star       21.06.23 u 10:00
8. Fonetika i fonologija       19.06.23 u 10:00
9. Engleski jezik 2       27.06.23 u 09:00
10. Norma i kultura standarnog jezika 24.06.23 u 11:00
11. Revolucionarna poezija       26.06.23 u 10:00
12. Morfologija 1 20.06.23 u 10:00
13. Uvod u bosnistiku i starija bošnjačka književnost       26.06.23 u 10:00
14. Srednjovekovna  Srpska književnost       22.06.23 u 15:00
      22.06.23 u 11:00
15. Usmena književnost       26.06.23 u 10:00
16. Engleski jezik 3       24.06.23 u 11:00
17. Opšta pedagogija       20.06.23 u 12:00
18. Osnovi marketinga       04.07.23 u 11:00
19. Morfologija 2   20.06.23 u 15:00
20. Književnost od renesanse do racio       22.06.23 u 15:00
21. Novija bošnjačka književnost       26.06.23 u 10:00
22. Istorijska gramatika južnoslovenskih jezika       21.06.23 u 10:00
23. Engleski jezik 4       24.06.23 u 11:00
24. Opšta psihologija       19.06.23 u 12:00
25. Razvoj kurikuluma       24.06.23 u 09:00
26. Strucna praksa       20.06.23 u 15:30
27. Sintaksa 1-S (2/4)       20.06.23 u 11:00
28. Savremena bošnjačka književnost prve polo       26.06.23 u 10:00
29. Srpska književnost 18. i 19. veka       24.06.23 u 10:00
30. Metodika nastave 1       05.07.23 u 11:00
31. Uvod u Književne teorije       03.07.23 u 10:00
  27.06.23 u 11:00
32. Poslovni engleski jezik       26.06.23 u 12:00
33. Metodika razvija govora       03.07.23 u 12:00
34. Sintaksa 2       20.06.23 u 11:00
35. Srpska književnost prve polovine20.veka       24.06.23 u 10:00
      22.06.23 u 11:00
36. Književnost za decu       22.06.23 u 15:00
      19.06.23 u 10:00
37. Metodika nastave  2       05.07.23 u 11:00
38. Savremene metode u nastavi       23.06.23 u 09:00
39. Interkulturalno razumevanje ljudska       21.06.23 u 12:00
40. Savremena bošnjačka knjiz       26.06.23 u 10:00
41. Kultura govora       26.06.23 u 10:00
42. Semantika       20.06.23 u 15:00
43. Lingvistička stilistika  
44. Sandžačko-bošnjačka književnost       26.06.23 u 10:00
45. Srpska književnost druge polovine 20 veka       22.06.23 u 15:00
        22.06.23 u 11:00
46. Komunikologija       26.06.23 u 12:00
47. Elektronska nastava i učenje       20.06.23 u 11:00
48. Metodika vaspitno-obrazovnog rada       20.06.23 u 12:00
49. Dijalektologija sa akcentologijom       21.06.23 u 12:00
50. Uvod u komparativno proučavanje       22.06.23 u 15:00
51. Akademsko pisanje       05.07.23 u 10:00
52. Inkluzivno obrazovanje       20.06.23 u 11:00
53. Savremena svetska književnost       24.06.23 u 10:00
        22.06.23 u 11:00
54. Strucna praksa       20.06.23 u 15:30

                                    

UMJETNOST

Redni broj NASTAVNI PREDMET JUNSKI ispitni rok

2022/23školska godina

1. CRTANJE I 23.06.2023. u 10h
2. CRTANJE II 23.06.2023. u 10h
3. SLIKANJE  II, 22.06.2023. u 10h
4. SLIKANJE I 22.06.2023. u 10h
5. ISTORIJA UMJETNOSTI I, II, 01.07.2023. u 11h
6. ISTORIJA UMJETNOSTI III, IV 08.07.2023. u 11h
7. VAJANJE 20.06.2023. ub 12h
8. ENGLESKI JEZIK I,II 19.06.2023. u 11h
9. ANATOMSKO CRTANJE  I,II, 20.06.2023. ub 12h
10. LIKOVNA  FORMA I 21.06.2023. u 11h
11. LIKOVNA  FORMA II 21.06.2023. u 11h
12. ANATOMSKO CRTANJE  III 20.06.2023. ub 12h
13. ANATOMSKO CRTANJE  IV 20.06.2023. ub 12h
14. PEDAGOGIJA 20.06.2023. u 12h
15. METODIČKA PRAKSA 22. 06. 2023.u 11h
16. SAVREMENO ODEVANJE I, II,III,IV 22.06.2023. u 11:30h
17 ISTORIJA MODERNEUMJETNOSTI  1,2 08.07.2023. u 11h
18. WEB DIZAJN 27.06.2023. u 10h
19. METODIKA LIKOVNE KULTURE I,II, III, IV 21.06.2023. u 10h
20. DIZAJN TEKSTILA I ,II 22.06.2023. u 12h
21. DIZAJN ODEĆE 1,2 22.06.2023. u 12h
22. ILUSTRACIJA 1,2 22.06.2023. u 10h
23. ISTORIJA KOSTIMA 01.07.2023. u 11h
24. SLIKANJE III,IV 19.06.2023. u 11h
25. SLIKANJE, V,VI 19.06.2023. u 11h
26. GRAFIKA I,II ,III,IV 21.06.2023. u 10h
27. VAJANJE SA TEHNOLOGIJOM 20.06.2023. ub 12h
28. CRTANJE III, IV 22. 06. 2023. U 11h
29. CRTANJE VI 04.07.2023. u 10h
30. CRTANJE V 20.06.2023. u 11h
31. AKT I 23.06.2023. u 10h
32. AKT  II 23.06.2023. u 10h
33. PSIHOLOGIJA 19.06.2023. u 12h
34. DIGITALNA GRAFIKA 1,2
35. UVOD U MODNI DIZAJN 1,2, 22.06.2023. u 10h
36. GRAFIČKE KOMUNIKACIJE 19.06.2023. u 14:30h
37. KROJENJE I ŠIVENJE 19.06.2023. u 12h
38. SLIKARSKE TEHNOLOGIJE 04.07.2023. u 10h
39. DIZAJN ŠTAMPANOG TEKSTILA 22.06.2023. u 12h
40. MODNI MARKETING 22.06.2023. u 10h
41. PROJEKTOVANJE I MODELOVANJE ODEĆE 03.07.2023. u 9h
42. EPISTEMOLOGIJA 03.07.2023. u 11h
43. VIZUELNE KOMUNIKACIJE 19.06.2023. u 14:30h
44. ZIDNO SLIKARSTVO 04.07.2023. u 10h
45. TEORIJE I OSNOVE GRAFIČKOG DIZAJN
46. FOTOGRAFIJA 04.07.2023. u 10h

 

 

×
Language