RASPORED ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK

RASPORED POLAGANJA ISPITA JANUARSKII  ROK 2022/2023

EKONOMSKE NAUKE

  R br Nastavni predmet i ispitivač Datum polaganja ispita   Rbr Nastavni predmet i ispitivač Datum polaganja ispita
1. OSNOVI EKONOMIJE 09.02.2023. u 10h 1. STRATEGIJSKI MENADŽMENT 02.02.2023. u 12h
2. MATEMATIKA 04.02.2023. u 10h 2. POSLOVNI INF. SIST.   07.02.2023. u 10h
3. STATISTIKA 04.02.2023. u 10h 3. JAVNE FINANSIJE 31.01.2023. u 10h
4. OSNOVI INFORMATIKE   02.02.2023. u 12h 4. FINANSIJSKI MENADŽMENT 09.02.2023. u 11:30h
5. SOCIOLOGIJA 06.02.2023. u 10h 5. BANKARSKI MENADŽ. 31.01.2023. u 10h
7. OSNOVI MENADŽMENTA 7. TRGOVINSKI  MENADŽMENT 06.02.2023. u 11h
8. ENGLESKI JEZIK 1 30.01.2023. u 11h 8. MONETARNE FINANSIJE   30.01.2023. u 10h
9. ENGLESKI JEZIK 2 Jelena Lekić 04.02.2023. u 11h 9 MENADŽ. LJUDSKIH RES. 10.02.2023. u 11h
  10. EPISTEMOLOGIJA  1,2   11.02.2023. u 11h  
  11. MIKROEKONOMIJA 01.02.2023. u 10h 10 ORGANIZACIJA PREDUZEĆA
1. MAKROEKONOMIJA 01.02.2023. u 14h 1.
2. FINANSIJSKO RAČUNOVOD. 11.02.2023. u 11h 2. UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA 02.02.2023. u 10h
3. MENADŽMENT ŽIVOTNE SREDINE 10.02.2023. u 10h 3. PREDUZETNIŠTVO   09.02.2023. u 11:30h
4. UPRAVLJAČKO RAČUNOVO 11.02.2023. u 11h 4. MENADŽM. MALIH PREDUZ. 09.02.2023. u 11:30h
5. POSLOVNO PRAVO 10.02.2023. u 11h 5. MENADŽMENT KVALITETA
6. KVANT. METODE ZA MENADŽ. 6. PROJEKTNI MENADŽMENT 11.02.2023. u 11h
7. OSNOVI MARKETINGA 07.02.2023. u 11h 7. UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROC.
8. ENGLESKI JEZIK 3,4 04.02.2023. u 11h 8 MENADŽMENT PRODAJE I ODNOSAN SA KUPCIMA 06.02.2023. u 11h
9. KOMUNIKOLOGIJA 9
10. ISTRŽIVANJE TRŽIŠTA 01.02.2023. u 12h 10 RAČUNOVODSVENI INF: SISTEM   11.02.2023. u 10:30h
  11. Stručna praksa1-3 11 BERZA I BERZANSKO POSLOV. 06.02.2023. u 10h

 

RAČUNARSKE NAUKE

  R br Nastavni predmet i ispitivač Datum polaganja ispita   Rbr Nastavni predmet i ispitivač Datum

polaganja ispita

1. STRUK. PODATAKA I ALGORIT. 31.01.2023. u 13h 1. INFORMACIONI SISTEMI U OBR 02.02.2023. u 11h
2. MATEMATIKA I, II 04.02.2023. u 10h 2. RAČUNARSKI GRAFIKA I GEOM. 07.02.2023. u 10h
3. OSNOVI RAČUNARSKE TEHNIKE 01.02.2023. u 9h 3. RAČUNARSKE MREŽE 04.02.2023. u 13h
4. OSNOVI INFORMATIKE 30.01.2023. u 9h 4. UPRAVLJANJE ZNAMJEM 06.02.2023. u 13h
5. SOCIOLOGIJA 06.02.2023. u 10h 5. WEB DIZAJN 03.02.2023. u 10h
6. RAČUNARSKE APLIKACIJE 30.01.2023. u 9h 6. OBJEKTNO I ORIJEN. PROG. 31.01.2023. u 15h
7. UVOD U PROGRAMIRANJE 31.01.2023. u 13h 7. SAVREMENE METODE U NASTAVI 30.01.2023. u 9h
8. ENGLESKI JEZIK 1 07.02.2023. u 10h 8. POSLOVNI INF. SISTEMI 07.02.2023. u 10h
9. ENGLESKI JEZIK 2 04.02.2023. u 11h 9. STATISTIKA 04.02.2023. u 10h
10. ISTORIJA RAZVOJA MATEM. I INF. 06.02.2023. u 13h 1 INTERNERT PROGRAMIRANJE 03.02.2023. u 10h
  11. EPISTEMOLOGIJA 1, 2 11.02.2023. u 11h   UVOD U PEDAGOŠKU PSIHOLOGIJU.  06.02.2022. u 8h
  12. Stručna praksa Abida Ganić   PREDUZETNIŠTVO   09.02.2023. u 11:30h
1. UPRAVLJANJE MULTIM.SADRŽ. 02.02.2023. u 11h 1. ELEKTRONSKO POSLOVANJE 11.02.2023. u 15h
2. BAZE PODATAKA 31.01.2023. u 14h 2. ELEKTRONSKA NASTAVA I UČENJE 02.02.2023. u 11h
3. OBJEKTNO-ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE 31.01.2023. u 13h 3. TEORIJA INFORMACIJA 07.02.2023. u 10h
4. ARHITEKTURA RAČUNARA 01.02.2023. u 11h 4. SIGURNOST WEB APLIKACIJA 07.02.2023. u 10h
5. UVOD U INFORMACIONE SIST  07.02.2023. u 10h 5. PRIMENA INFOR. KOMUNIK. TEHNOLOGIJA 11.02.2023. u 15h
6. PRIMENA RAČUNARA U NASTAVI   30.01.2023. u 11h 6. INTERAKCIJA ČOVEK RAČUNAR 07.02.2023. u 10h
7. ENGLESKI JEZIK 3  06.02.2023. u 11h 7. SOFTVERSKO INŽENJERSTVO 31.01.2023. u 15h
9. OPERATIVNI SISTEMI  04.02.2023. u 13h 8. METODIKA NASTAVE INFORMATIKE 02.02.2023. u 11h
10. DISKRETNA MATEMATIKA 04.02.2023. u 10h 10 BEŽIČNE I MOBILNE KOM. 03.02.2023. u 10h
11. ENGLESKI JEZIK IV 04.02.2023. u 11h  
12 Stručna praksa 2 Haris Mujović  

 

POSLOVNA INFORMATIKA

  R br Nastavni predmet i ispitivač Datum polaganja ispita
1. STRUK. PODATAKA I ALGORIT. 31.01.2023. u 13h
2. MATEMATIKA I, II 04.02.2023. u 10h
3. OSNOVI EKONOMIJE 09.02.2023. u 10h
4. OSNOVI INFORMATIKE 02.02.2023. u 12h
5. ENGLESKI JEZIK 1 30.01.2023. u 11h
6. EPISTEMOLOGIJA 1, 2 11.02.2023. u 11h
7. STATISTIKA   04.02.2023. u 10h
8. OSNOVI  RAČUNARSKE TEHNIKE 30.01.2023. u 9h
9. OSNOVI MENADŽMENTA
10. ENGLESKI JEZIK II 04.02.2023. u 11h
  11. UVOD U PROGRAMIRANJE 31.01.2023. u 13h

 

PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE  NAUKE, PSIHOLOGIJA

 

  R br Nastavni predmet i ispitivač Datum polaganja ispita   R br Nastavni predmet i ispitivač Datum polaganja ispita
1. ISTORIJA RAZVOJA PSIHOLOGIJE 11.02.2023. u 10h 1. SAVREMENI SISTEMI JAVNOG KOMUNICIRANJA  01.02.2023. u 14h
2. FIZIOL. OSNOV PSIH. ŽIVOTA 31.01.2023. u 12h 2.  UVOD PEDAGOŠKU PSIHOLOGIJU 06.02.2022. u 8h
3. STATISTIKA 31.01.2023. u 12h 3. KLINIČKA PSIHOLOGIJA 10.02.2023. u 15h
4. INFORMATIKA      01.02.2023. u 10h 4. SOCIJALNA PATOLOGIJA 01.02.2023. u 11h
5. ENGLESKI JEZIK I  04.02.2023. u 12h 5. OSNOVI PSIHOLOGIJE RADA 02.02.2023. u 11h
6. SOCIOLOGIJA  06.02.2023. u 10h 6. KVALITATIV. ISTRAŽIVANJA 09.02.2023. u 15h
7. OPŠTA PSIHOLOGIJA  11.02.2023. u 13h 7. ULOGA MEDIJA U VASPITANJU 11.02.2023. u 9h
8. OSNOVI KOGNITIVNE PSIHOLOGIJE 31.01.2023. u 12h 8. PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA 06.02.2022. u 8h
9. ENGLESKI JEZIK I I 04.02.2023. u 12h 9. METODIKA NASTAVE PSIHO. 06.02.2022. u 8h
  10   10 PSIHOMETRIJA
  11 EPISTEMOLOGIJA   11.02.2023. u 11h 11 PSIHOLOŠKE OSNOVE POREMEĆAJA U PONAŠANJU 10.02.2023. u 15h
  1.   2 INKLUZIVNO OBRAZOVANJE 08.02.2023. u 13h
2. UVOD U PSIHOLOGIJU LIČNOSTI 31.01.2023. u 12h 2.  ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA SA NEGOM DETETA 02.02.2023. u 9h
3. UVOD U SOCIJALNU PSIHOLOGIJU 11.02.2023. u 13h 3. ORGANIZACIONE PROMENE I RAZVOJ. 01.02.2023. u 14h
4. METODOLOGIJA PSIHOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA 4. PSIHOLOGIJA MEĐULJUDSKIH ODNOSA 11.02.2023. u 13h
5. KOMUNIKOLOGIJA   01.02.2023. u 12h 5. AKADEMSKE  VEŠTINE   10.02.2023. u 8:30h
6. ENGLESKI JEZIK III  02.02.2023. u 10h 6. PSIHOLOGIJA DAROVITOSTI 31.01.2023. u 12h
7. RAZVOJNA PSIHOLOGIJA 11.02.2023. u 13h 7. PSIHOLOGIJA STRESA 10.02.2023. u 15h
8. MORALNI RAZVOJ  08.02.2023. u 13h 8. METODIKA VASPITNO OBRAZOVNOG RADA M.Fetić 08.02.2023. u 12h
9. ENGLESKI JEZIK IV 02.02.2023. u 10h 9. SAVETODAVNI RAD U VASPITNIM USTANOVAMA 11.02.2023. u 9h
10. MOTIVACIJE I EMOCIJE 31.01.2023. u 12h 10 KOMUNIKOLOGIJA  01.02.2023. u 14h
11. UVOD U RAZVOJNU PSIHOLOGIJU 11.02.2023. u 12h 11. PRAĆENJE I DOKUMENTOVANJE DEČIJEG RAZVOJA
11.02.2023. u 9h

 

PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE  NAUKE, VASPITAČ

R br Nastavni predmet i ispitivač Datum polaganja ispita III  Rbr Nastavni predmet i ispitivač Datum  polaganja ispita
1. PREDŠKOLSKA DIDAKTIKA 10.02.2023. u 8:30h 1. UVOD U PEDAGOŠKU  PSIHOLOGIJU 06.02.2022. u 8h
2. SOCIOLOGIJA 06.02.2023. u 10h 2. MET.RAZVOJA GOVORA  04.02.2023. u 12h
3. OPŠTA PEDAGOGIJA 08.02.2023. u 10h 3. MET. UPOZNAV. OKOLINE 10.02.2023. u 10h
4. OPŠTA PSIHOLOGIJA 11.02.2023. u 13h 4. METOD: LIKOVNOG VASP. 10.02.2023. u 10h
5. INFORMATIKA 01.02.2023. u 10h 5. SAVREMENI PEDAGOŠKI PROGRAMI  10.02.2023. u 8:30h
6. ENGLESKI JEZIK I 06.02.2023. u 11h 6. METODIKA MATEM.POJM. 09.02.2023. u 13:30h
7. ENGLESKI JEZIK I I 7. METODIKA MUZIČKOG VASP. 10.02.2023. u 8:30h
8. PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA 09.02.2023. u 8:30h 8. METOD.FIZIČ.VASPITANJA
9. EPISTEMOLOGIJA  11.02.2023. u 11h 9. PRAĆENJE I DOKUMENTOVANJE  DEČIJEG RAZVOJA 11.02.2023. u 9h
10. SCENSKO LUTKARSKA UMETNOST  03.02.2023. u 10h 10 ULOGA MEDIJA U VASP. DET
  1. KOMUNIKOLOGIJA   1. METODIKA VASPITNO-OBRAZ.RADA 08.02.2023. u 12h
2. ENGLESKI JEZIK III 04.02.2023. u 11h 2. SOCIJALNA EKOLOGIJA 
3. EKOLOŠKO VASPITANJE   10.02.2023. u 10h 3. AKADEMSKE VEŠTINE 10.02.2023. u 8:30h
4. METODIKA NASTAVE PRIRODNIH NAUKA 4. ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA SA NEGOM DETETA 02.02.2023. u 9h
5. KNJIŽEVNOST ZA DECU 02.02.2023. u 11h 5. UVOD U PROF.i PROF.PRAKSU 10.02.2023. u 8:30h
03.02.2023. u 9h
6. UVOD UPSIHOLOGIJA LIČNOSTI 31.01.2023. u 12h 6. SAVETODAVNI RAD U VASPITNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA 11.02.2023. u 9h
7. UVOD U RAZVOJNU PSIHOLOGIJU 11.02.2023. u 12h 7. PRIPREMA DETETA ZA POLAZAK U ŠKOLU 10.02.2023. u 8:30h
8 RAZVOJ KURIKULUMA 10.02.2023. u 8:30h 8. INKLUZIVNO OBRAZOVANJE 08.02.2023. u 13h
9. ENGLESKI JEZIK IV

 

06.02.2023. u 11h 9. SCENSKO LUTKARSKA UMETNOST 03.02.2023. u 10h
10. NORMA I KULTURA STANDARD. JEZ. 11.02.2023. u 9h 10 SAVR. PEDAGOŠKI PRAVCI I SIST. 08.02.2023. u 13h
  11. PORODIČNA PEDAGOGIJA  08.02.2023. u 11h 11 DEČIJA IGRA I STVARALAŠTVO 09.02.2023. u 13h
  12. SOCIOLOGIJA PORODICE 12 INTERKULTURALNO RAZUMEVANJE 08.02.2023. u 13h

 

UMJETNOST

Studijska godina Redni broj NASTAVNI PREDMET VRSTA ISPITA              JUNSKI ispitni rok

2022/23školska godina

 

 

1. CRTANJE I 08.02.2023. u 11h
2. Crtanje II 30.01.2023. u 11h
3. SLIKANJE  II, 10.02.2023. u 13h
4. SLIKANJE I 10.02.2023. u 13h
5. ISTORIJA UMJETNOSTI I, II, 11.02.2023. u 11h
6. ISTORIJA UMJETNOSTI III, IV 11.02.2023. u 11h
7. VAJANJE 07.02.2023. u 12h
8.  ENGLESKI JEZIK I, 10.02.2023. u 11h
9.  ANATOMSKO CRTANJE  I,II, 07.02.2023. u 12h
10. LIKOVNA  FORMA I 09.02.2023. u 11h
11. LIKOVNA  FORMA II 09.02.2023. u 11h
12.  ANATOMSKO CRTANJE  III 07.02.2023. u 12h
13 ANATOMSKO CRTANJE  IV 02.02.2023. u 10h
14. PEDAGOGIJA 08.02.2023. u 10h
15. METODIČKA PRAKSA 03.02.2023. u 11h
16. SAVREMENO ODEVANJEI, II,III,IV 09.02.2023. u 11:30h
16. ISTORIJA MODERNEUMJETNOSTI  1,2 11.02.2023. u 11h
17. WEB DIZAJN 03.02.2023. u 10h
18. METODIKA LIKOVNE KULTURE I,II 10.02.2023. u 10h
19. DIZAJN TEKSTILA I ,II 09.02.2023. u 12h
20. DIZAJN ODEĆE 1,2 09.02.2023. u 12h
21. ILUSTRACIJA 1,2 08.02.2023. u 12h
22. ISTORIJA KOSTIMA 11.02.2023. u 11h
23. SLIKANJE III,IV 09.02.2023. u 11h
24. SLIKANJE, V,VI 09.02.2023. u 11h
25. GRAFIKA I,II ,III,IV 10.02.2023. u 10h
26. VAJANJE SA TEHNOLOGIJOM 07.02.2023. u 12h
27. CRTANJE III, IV 03.02.2023. u 11h
28. CRTANJE VI 02.02.2023. u 10h
29. CRTANJE V 30.01.2023. u 11h
30. AKT I 08.02.2023. u 13h
31. AKT  II 07.02.2023. u 12h
32. PSIHOLOGIJA 11.02.2023. u 13h
33. DIGITALNA GRAFIKA 1,2 10.02.2023. u 10h
  34. UVOD U MODNI DIZAJN 1,2, 08.02.2023. u 12h
  35. GRAFIČKE KOMUNIKACIJE 03.02.2023. u 12h
  36. MODNI MARKETING 08.02.2023. u 12h
  37. EPISTEMOLOGIJA 11.02.2023. u 11h
  38. VIZUELNE KOMUNIKACIJE 03.02.2023. u 12h
  39. ZIDNO SLIKARSTVO 02.02.2023. u 10h
  40. TEORIJE I OSNOVE GRAFIČKOG DIZAJNA 10.02.2023. u 10h
  41. FOTOGRAFIJA 02.02.2023. u 10h

ENGLESKI JEZIK I KNJIZEVNOST

R br Nastavni predmet i ispitivač Datum polaganja ispita Rbr Nastavni predmet i ispitivač Datum polaganja ispita
1 3
1. Savremeni engleski jezik 1  

01.02. u 11:00

1. Savremeni engleski jezik 5 01.02. u 11:00
2. Uvod u studije engleske književnosti 07.02. u 10:00 2. Uvod u studije američke književnosti  

06.02. u 12:00

3. Fonetika  i fonologija 30.01. u 11:00 3. Sintaksa engleskog jezika 1

 

 

30.01. u 11:00

4. Osnovi informatike 02.02. u 12:00 4. Metodika nastave stranih jezika 1 09.02. u 10:00
5. Uvod u opštu lingvistu  

07.02. u 12:00

5. Poslovni engleski jezik IB 04.02. u 10:00
6. Njemački jezik 1  

03.02. u 10:00

6. Savremeni engleski jezik 6 01.02. u 11:00
7. Epistemologija  

 

7. Američka književnost  

02.02. u 11:00

8. Savremeni engleski jezik 2  

01.02. u 11:00

8. Sintaksa engleskog jezika 2  

30.01. u 11:00

9. Engleska književnost 1  

02.02. u 11:00

10 Metodika nastave stranih jezika2  

09.02. u 10:00

10. Nemački jezik 2 03.02. u 10:00 11 Savremene metode u nastavi 30.01. u 09:00
11. Norma i kultura standardnog jezika  

10.02. u 10:00

12 Kultura govora
31.01. u 11:30
12 Sociologija 06.02. u 11:00

 

 

 

 

2

 

 

 

4

 

 

 

       05.02.22.

12:00

1. Savremeni engleski jezik 3 01.02. u 11:00 1. Savremeni engleski jezik 7 03.02. u 11:00
2. Uvod u teoriju književnosti-S 03.02. u 09:00 2. Angloamerička književnost 07.02. u 10:00
31.01. u 10:00
3. Engleska književnost 2 02.02. u 11:00 3. Uvod u Književne teorije- S 03.02. u 09:00
31.01. u 10:00
4. Njemački jezik 3 03.02. u 10:00 4. Metodika vaspitno-obrazovnog rada 08.02. u 12:00
5. Opšta pedagogija IB 08.02. u 10:00 5. Semantika IB-S 31.01. u 11:30
6. Osnovi marketinga IB 07.02. u 11:00 6. Elektronska nastava i učenje IB-S 02.02. u 11:00
7. Savremeni engleski jezik 4 01.02. u 11:00 7. Savremeni engleski 8 03.02. u 11:00
8. Morfologija engleskog jezika 30.01. u 11:00 8 Leksikologija 04.02. u 10:00
9. Engleska književnost 3 07.02. u 10:00 9 Akademsko pisanje 08.02. U 12:00
10. Nemački jezik 4 03.02. u 10:00 10 Interkulturalno razumevanje 01.02. u 14:00
11. Opsta psihologija 11.02. u 13:00 11 Strucne prakse – 1-2-3-4 04.02. u 11:00

 

NEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

R br Nastavni predmet i ispitivač 1 Datum polaganja ispita  

 

Rbr Nastavni predmet i ispitivač  3 Datum polaganja ispita
1. Savremeni njemački jezik 1 03.02. u 09:00 1. Savremeni njemački jezik 5 03.02. u 09:00
2. Njemački jezik 1-gramatika 01.02. u 10:00 2. Njemački jezik 5-gramatika 01.02. u 10:00
3. Uvod u teoriju književnosti-S 03.02. u 10:00 3. Njemačka Književnost 3 06.02. u 10:00
31.01. u 10:00
4. Uvod u opštu lingvistu-S 07.02. u 12:00 4. Metodika nastave stranih jezika 1 09.02. u 10:00
5. Engleski jezik 1-S 04.02. u 02:00 5. Savremeni nemački jezik 6 03.02. u 09:00
6. Osnovi informatike-S 02.02. u 12:00 6. Kultura zemlja 02.02. u 10:00
7. Savremeni nemački jezik 2 03.02. u 09:00 7. Nemačka književnost 4   06.02. u 10:00
8. Nemački jezik 2 – gramatika 01.02. u 10:00

 

8. Metodika nastave stranih jezika 2 09.02. u 10:00
9. Norma i kultura standardnog jezika 10.02. u 10:00

 

9 Savremene metode u nastavi 30.01. u 09:00
30.01. u 11:30
10. Engleski jezik 2 (Psiholozi) 04.02. u 12:00 10 Kultura govora
 

EPISTEMOLOGIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1. Savremeni njemački jezik 3 03.02. u 09:00 1. Savremeni njemački jezik 7 03.02. u 09:00
2. Njemački jezik 3-gramatika

 

01.02. u 10:00 2. Istorija Njemačkog jezika  

07.02. u 10:00

3. Njemačka Književnost 1 06.02. u 10:00 3. Uvod u Književne teorije- S 03.02. u 10:00
31.01. u 10:00
4. Engleski jezik 3 02.02. u 10:00 4. Metodika vaspitno-obrazovnog rada IB-S  

08.02. u 12:00

5. Opšta pedagogija IB 08.02. u 10:00 5. Semantika IB-S 31.01. u 11:30
6. Osnovi marketinga IB 07.02. u 11:00 6. Elektronska nastava i učenje IB-S 02.02. u 11:00
1. Savremeni nemački jezik 4 03.02. u 09:00 7. Lingvistička stilistika-S 10.02. u 00:00
2. Nemački jezik 4- gramatika 01.02. u 10:00 1 Savrmeni nemački jezik 8 03.02. u 09:00
3. Nemačka književnost 2 06.02. u 10:00 2 Istorija nemački jezik 2 07.02. u 10:00
4. Engleski jezik 4 02.02. u 10:00 3 Akademsko pisanje 08.02. U 12:00
5. Razvoj kurikuluma 10.02. u 09:30 4 Interkulturalno obrazovanje i komu 01.02. u 14:00
6. Opšta psihologija 11.02. u 13:00 5 Inkluzivno obrazovanje 08.02. u 13:00
7 Strucna Praksa 1/2/3/4 03.02. u 09:00 6/

7

Revolucionarna knjizevnost
Poslovni nemacki 02.02. u 10:00

 

SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST,

BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

R. br. Naziv predmeta Dan  i vrijeme

1

Napomena
1. Uvod u svjetsku književnost 03.02 U 09:00
2. Uvod u teoriju književnosti 03.02 U 09:00 BOS/SRP
31.01.U 10:00 BOS/SRP
3. Osnovi informatike 02.02. U 12:00 Spja
 

5.

Engleski jezik 1 04.02. U 12:00 BOS/SRP
6. Epistemologija 1 BOS/SRP
7. Uvod u opštu lingvistu 07.02. U 12:00
1 Istorija književnog jezika sa star 31.01. U 10:00
2. Fonetika i fonologija 30.01. U 10:00
3. Engleski jezik 2 04.02. U 12:00  

 

4. Norma i kultura standarnog jezika 10.02. U 10:00  

 

30.01. U 11:30
5. Revolucionarna poezija

 

R. br. Naziv predmeta  

   Dan  i vrijeme

           2

 

Napomena
1. Morfologija 1 10.02. U 10:00 BOS/SRP
01.02. U 10:00 BOS/SRP
2. Uvod u bosnistiku i starija bošnjačka književnost BOSANSKI
3. Srednjovekovna  Srpska književnost 03.02. U 09:00 SRPSKI
30.01. U 10:00 SRPSKI
4. Usmena književnost BOS/SRP
5. Engleski jezik 3 02.02. U 10:00 BOS/SRP
6. Opšta pedagogija 08.02. U 10:00 BOS/SRP
7. Osnovi marketinga 07.02. U 11:00 BOS/SRP
8

 

Morfologija 2 10.02. U 10:00 BOS/SRP
31.02. U 11:30
9 Književnost od renesanse do racio 03.02. U 09:00 BOS/SRP
10 Novija bošnjačka književnost Bosanski
11 Istorijska gramatika južnoslovenskih jezika 31.02. U 10:00 BOS/SRP
12 Engleski jezik 4 02.02. U 10:00 BOS/SRP
13 Opšta psihologija 11.02. U 13:00 BOS/SRP

 

R. br. Naziv predmeta Dan  i vrijeme

3

 

Napomena
1. Sintaksa 1-S (2/4) 30.01. U 11:00 BOS/SRP
2. Savremena bošnjačka književnost prve polo BOSANSKI
3. Srpska književnost 18. i 19. veka 11.02. U 10:00 SRPSKI
4. Metodika nastave 1 08.02. U 12:00 BOS/SRP
5.

 

Uvod u Književne teorije 03.02. U 09:00 BOS/SRP
31.01. U 10:00
6. Poslovni engleski jezik 04.02. U 10:00 SRPSKI
7. Metodika razvija govora 04.02. U 12:00 SRPSKI
8

 

Sintaksa 2 30.01. U 11:00 BOS/SRP
9 Srpska književnost prve polovine20.veka 11.02. U 10:00 SRPSKI
10.02. U 10:00
10 Književnost za decu 03.02. U 09:00 BOS/SRP
02.02. U 11:00
11 Metodika nastave  2 08.02. U 12:00 BOS/SRP
12 Savremene metode u nastavi 30.01. U 09:00 SRPSKI
13 Interkulturalno razumevanje ljudska 01.02. U 14:00 SRPSKI
14 Savremena bošnjačka knjiz BOSANSKI
15 Kultura govora

 

R. br. Naziv predmeta Dan  i vrijeme

4

 

Napomena
1. Semantika 31.01. U 11:30 BOS/S
BOS/S
2. Lingvistička stilistika 10.02. U 10:00 BOS/SRP
3. Sandžačko-bošnjačka književnost BOSANSKI
4. Srpska književnost druge polovine 20 veka 03.02. U 09:00 SRPSKI
30.01. U 11:00 SRPSKI
5. Komunikologija 01.02. U 12:00 BOS/SRP
6. Elektronska nastava i učenje 02.02. U 11:00 BOS/SRP
7. Metodika vaspitno-obrazovnog rada 08.02. U 12:00 BOS/SRP
8 Dijalektologija sa akcentologijom 07.02. U 12:00 BOS/SRP
9 Uvod u komparativno proučavanje 03.02. U 09:00 BOS/SRP
10 Akademsko pisanje 08.02. U 12:00 BOS/SRP
11 Inkluzivno obrazovanje 08.02. U 13:00 BOS/SRP
12 Savremena svetska književnost 11.02. U 10:00 BOS/SRP
10.02. U 10:00

 

PRAVNE NAUKE

R br Nastavni predmet i ispitivač 1 Datum polaganja ispita  

 

 

 

Rbr Nastavni predmet i ispitivač 3 Datum polaganja ispita
1. Uvod u pravo/Z    11.02. U 11:00 1. Krivično procesno pravo/ Z      07.02. U 10:00
2. Opšta istorija države i prava/z    06.02. U 11:00 2. Upravno pravo/ Z      11.02. U 12:00
3. Engleski jezik 1 /z 04.02. U 10:00 3. Međunarodno krivično pravo/Z      08.02. U 11:00
4. Osnovi ekonomije/z    09.02. U 10:00 4. Međunarodno javno pravo/OP      11.02. U 13:00
5. Opšta informatiku /Z    08.02. U 13:00 5. Kriminalistička taktika/ PUP      01.02. U 11:00
6. Epistemologija Z 06 Maloletnicko prestupnistvo OP      01.02. U 14:00
7. Ustavno  pravo Z/   11.02. U 11:00 6. Obligaciono pravo Z      06.02. U 11:00
8. Rimsko pravo Z   11.02. U 12:00 7. Prekršajno pravo Z      08.02. U 12:00
9. Engleski jezik 2 Z –   30.01. U 11:00 8. Ljudska prava OP 04.02. U 12:00
10. Socijalna  patologija Z 01.02. U 11:00 9 Autorsko pravo OP     06.02. U 11:00
11.  

Stručne prakse 1-2-3-4

08.02. U 11:00 10 Kriminalistička tehnika PUP     10.02. U 11:00
11 Kriminalistička operativa PUP     01.02. U 11:00
1. Specijalno fizičko obrazovanje i primena sredstava prinude 1 PUP 11.02. U 10:00  

 

 

1. Građansko procesno pravo/Z 04.02. U 11:00
2. Kriminologija/ Z 03.02. U 11:00 2. Radno pravo/OP 31.01. U 10:30
3. Krivično pravo- opšti deo/Z 07.02. U 10:00 3. Međunarodno privatno pravo/ OP 06.02. U 11:00
4. Porodično pravo/OP 10.02. U 11:00 4. Kriminalistička metodika/PUP 03.02. U 13:00
5. Penologija /Z 31.01. U 10:30 5. Nacionalna bezbednost/PUP 02.02. U 10:00
6. Uvod u gradjansko parvo 04.02. U 10:00 6. Prevencija kriminaliteta/PUP 01.02. U 11:00
7. Krivično pravo -posebni deo/z 07.02. U 10:00 7. Osnovi forenzike/OP 10.02. U 12:00
8. Osnovi kriminalistike Z 01.02. U 11:00 8 Pravo Evropske Unije Z 08.02. U 12:00
9. Nasledno pravo OP 10.02. U 11:00 9 Kliničko pravno obrazovanje Z 03.02. U 11:00
10. Specijalno fizičko obrazovanje II PUP 11.02. U 10:00 10 Poresko  pravo OP 31.01. U 10:00
11. Politički sistem OP 11.02. U 13:00 11 Trgovinsko pravo OP 10.02. U 11:00
12. Epistemologija 12 Savremeni obaveštajni sistemi PUP 02.02. U 10:00
13. Stvarno  pravo Z 04.02. U 10:00 13 Privredni kriminalitet PUP 07.02. U 10:00

310.

 

×
Language