Globalni izazovi u jeziku, književnosti i kulturi: XX vijek iz savremene perspektive

     25.11.2022. godine, sa početkom u 9 časova, održana je 4. naučna konferencija pod nazivom Globalni izazovi u jeziku, književnosti i kulturi: XX vijek iz savremene perspektive, u organizaciji Departmana za filološke nauke, Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.

    Skup su otvorili Rektor, prof. dr. Suad Bećirović, i Rukovodilac Departmana za filološke nauke, doc. dr. Kimeta Hamidović. Prof. dr. Nadežda Stojković, redovni profesor Elektronskog fakulteta, Univerziteta u Nišu, održala je plenarno predavanje na temu Nastava profesionalne i naučne komunikacije u okviru predmeta strani jezik. Na konferenciji, koja je realizovana putem jedne centralne i dve paralelne sesije, svoja naučna dostignuća predstavilo je 20 eminentnih lingvista, književnika i metodičara iz naše zemlje, Crne Gore i Albanije.

    Teme izlaganja obuhvatile su kritičku analizu diskursa u prevodima dela narodne književnosti, u kojima se preispituju lingvistički i paralingvistički postupci prilikom njihovog prevođenja, kao i adaptacije istih prilagođene okolnostima nove epohe; studije književnosti i kulture kroz prizmu ambivalentnosti modernog društva putem formiranja i odbacivanja identiteta; renesansnu starosedelačku književnost krajem 70-ih i 80-ih godina 20. vijeka, u cilju očuvanja njene autentičnosti; istorijski roman koji se bavi temom asimilacije domorodaca u 20. vijeku i njihove borbe za političku i kulturnu suverenost; promene u jeziku kao rezultata spoljašnjih uticaja globalizacije, ratova, migracija i interneta; postmodernističke tokove u južnoslavenskoj interliterarnoj zajednici; jugoslovenski novi talas; nova čitanja dela svetske književnosti; prikaze školske nastave romana kroz istoriju; semantičke karakteristike glagola u engleskom jeziku u cilju njihovog raščlanjavanja; promene u nastavnom procesu izazvane razvojem moderne tehnologije, zaključno sa kulturološkim narativom sagledanog kroz Sapirovu tvrdnju da se vrata svake kulture otvaraju ključem njenog jezika.

   Skupu su prisustvovali Rektor, Prorektori, Rukovodioci Departmana, Menadžeri Univerziteta i Rukovodioci stručnih službi, profesori, asistenti, predstavnici Studentskog parlamenta i studenti.

×
Language