Program za sticanje pedagoških, psiholoških i metodičkih kompetencija

Svrha programa

Univerzitet u Novom Pazaru, realizuje Program za sticanje pedagoških, psiholoških i metodičkih kompetencija. Program je koncipiran tako da polaznici steknu temeljna znanja i kompetencije koje su im neophodne za uspješno obavljanje vaspitno-obrazovnog rada u školi, a u skladu sa članom 8 Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja (Sl. Glasnik RS, 72/2009, 52/2011 i 55/2013) u kojem je propisano da vaspitno-obrazovni rad u školi može da obavlja lice koje ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Program za sticanje obrazovanja (…) realizuje visokoškolska ustanova u okviru akreditovanog studijskog programa ili kao program obrazovanja tokom čitavog života, u skladu sa propisima kojima se uređuje visoko obrazovanje.” Također, Program je usklađen i sa Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (Sl. Glasnik RS, 72/09, 52/11 i 55/13) i Standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja (Sl. Glasnik RS, 5/2011), te omogućava da polaznici steknu 36 ESPB bodova koji su im propisani kao uslov za rad u nastavi u osnovnim i srednjim školama.

Ciljevi programa

Program je usmjeren na: usvajanje i primjenu savremenih pedagoških, psiholoških i metodičkih saznanja o vaspitno-obrazovnom procesu na makro i mikro nivou; upoznavanje sa temeljnim pedagoško-psihološko-metodičkim načelima rada u nastavi; upoznavanje sa relevantnim teorijsko-empirijskim korpusom saznanja koji stoje u osnovi uspješnog učenja i podučavanja, podsticanje razvoja nastavničkih kompetencija neophodnih za vaspitno-obrazovno djelovanje.

Ciljna grupa

Program je namijenjen svim licima koja na osnovu svog inicijalnog univerzitetskog obrazovanja ispunjavaju uslove u pogledu stepena i vrste obrazovanja za obavljanje poslova nastavnika u vaspitno-obrazovnim ustanovama, a koja u toku studija nisu stekla potrebne pedagoške, psihološke i opšte metodičke kompetencije.

Nastavni plan
Predmeti Status predmeta ESPB
Opšta pedagogija Obavezan 10
Opšta psihologija Obavezan 10
Metodika vaspitno-obrazovnog rada Obavezan 10
Metodička praksa Obavezan 6
Uslovi upisa

Završene osnovne akademske studije obima od najmanje 180 ESPB.

Organizacija i trajanje

Program se organizuje tokom cijele školske godine, a rok za završetak svih predviđenih obaveza ograničen je na period od jedne kalendarske godine od dana upisa programa. Nakon realizacije svih predviđenih obaveza i položenih ispita, polaznicima se izdaje Uvjerenje o završenom programu za sticanje pedagoških, psiholoških i metodičkih kompetencija, kao i Dodatak Uvjerenju o završenom programu za sticanje pedagoških, psiholoških i metodičkih kompetencija.

Potrebna literatura
 • Nikola Rot, Opšta psihologija, Beograd, 2017.
 • Dr Kojo Simić, Osnove metodike nastave, Brčko, 2015.
 • Marije Petrovic, Paradigma cjelozivotnog obrazovanja i profesionalni razvoj nastavnika, Zaduzbina Andrejevic, 2018.
Potrebna dokumenta za upis
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uvjerenje o položenim ispitima (ukoliko se traži priznanje ispita)
 • Uplata
Cijena

1200 dinara po ESPB bodu

Planirani termini održavanja predavanja i ispita
 • Prijava za mesec decembar trajat će od 06.11.  do 20.11.2023.
  • Obuka i konsultacije organizirat će se od 21.11. do 07.11.2023.
 • Prijava za mesec mart trajat će od 13.02.  do 27.02.2024.
  • Obuka i konsultacije organizirat će se od 01.03. do 13.03.2024.
 • Prijava za mesec maj trajat će od 29.04.  do 10.05.2024.
  • Obuka i konsultacije organizirat će se od 13.05. do 24.05.2024.
 • Prijava za mesec oktobar trajat će od 23.09.  do 04.10.2024.
  • Obuka i konsultacije organizirat će se od 18.10. do 23.10.2024.

Program za sticanje pedagoških, psiholoških i metodičkih kompetencija

Svrha programa

Univerzitet u Novom Pazaru, realizuje Program za sticanje pedagoških, psiholoških i metodičkih kompetencija. Program je koncipiran tako da polaznici steknu temeljna znanja i kompetencije koje su im neophodne za uspješno obavljanje vaspitno-obrazovnog rada u školi, a u skladu sa članom 8 Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja (Sl. Glasnik RS, 72/2009, 52/2011 i 55/2013) u kojem je propisano da vaspitno-obrazovni rad u školi može da obavlja lice koje ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Program za sticanje obrazovanja (…) realizuje visokoškolska ustanova u okviru akreditovanog studijskog programa ili kao program obrazovanja tokom čitavog života, u skladu sa propisima kojima se uređuje visoko obrazovanje.” Također, Program je usklađen i sa Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (Sl. Glasnik RS, 72/09, 52/11 i 55/13) i Standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja (Sl. Glasnik RS, 5/2011), te omogućava da polaznici steknu 36 ESPB bodova koji su im propisani kao uslov za rad u nastavi u osnovnim i srednjim školama.

Ciljevi programa

Program je usmjeren na: usvajanje i primjenu savremenih pedagoških, psiholoških i metodičkih saznanja o vaspitno-obrazovnom procesu na makro i mikro nivou; upoznavanje sa temeljnim pedagoško-psihološko-metodičkim načelima rada u nastavi; upoznavanje sa relevantnim teorijsko-empirijskim korpusom saznanja koji stoje u osnovi uspješnog učenja i podučavanja, podsticanje razvoja nastavničkih kompetencija neophodnih za vaspitno-obrazovno djelovanje.

Ciljna grupa

Program je namijenjen svim licima koja na osnovu svog inicijalnog univerzitetskog obrazovanja ispunjavaju uslove u pogledu stepena i vrste obrazovanja za obavljanje poslova nastavnika u vaspitno-obrazovnim ustanovama, a koja u toku studija nisu stekla potrebne pedagoške, psihološke i opšte metodičke kompetencije.

Nastavni plan
Predmeti Status predmeta ESPB
Opšta pedagogija Obavezan 10
Opšta psihologija Obavezan 10
Metodika vaspitno-obrazovnog rada Obavezan 10
Metodička praksa Obavezan 6
Uslovi upisa

Završene osnovne akademske studije obima od najmanje 180 ESPB.

Organizacija i trajanje

Program se organizuje tokom cijele školske godine, a rok za završetak svih predviđenih obaveza ograničen je na period od jedne kalendarske godine od dana upisa programa. Nakon realizacije svih predviđenih obaveza i položenih ispita, polaznicima se izdaje Uvjerenje o završenom programu za sticanje pedagoških, psiholoških i metodičkih kompetencija, kao i Dodatak Uvjerenju o završenom programu za sticanje pedagoških, psiholoških i metodičkih kompetencija.

Potrebna literatura
 • Nikola Rot, Opšta psihologija, Beograd, 2017.
 • Dr Kojo Simić, Osnove metodike nastave, Brčko, 2015.
 • Marije Petrovic, Paradigma cjelozivotnog obrazovanja i profesionalni razvoj nastavnika, Zaduzbina Andrejevic, 2018
Potrebna dokumenta za upis
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uvjerenje o položenim ispitima (ukoliko se traži priznanje ispita)
 • Uplata
Cijena

1200 dinara po ESPB bodu

Planirani termini održavanja predavanja i ispita
 • Prijava za mesec decembar trajat će od 06.11.  do 20.11.2023.
  • Obuka i konsultacije organizirat će se od 21.11. do 07.11.2023.
 • Prijava za mesec mart trajat će od 13.02.  do 27.02.2024.
  • Obuka i konsultacije organizirat će se od 01.03. do 13.03.2024.
 • Prijava za mesec maj trajat će od 29.04.  do 10.05.2024.
  • Obuka i konsultacije organizirat će se od 13.05. do 24.05.2024.
 • Prijava za mesec oktobar trajat će od 23.09.  do 04.10.2024.
  • Obuka i konsultacije organizirat će se od 18.10. do 23.10.2024.
×
Language