Program za učenje bosanskog jezika

Svrha programa

Univerzitet u Novom Pazaru, realizuje Program za polaganje dodatnih ispita za sticanje osnovnih kompetencija iz bosanskog jezika za izvođenje nastave na bosanskom jeziku u predškolskim ustanovama kao i u osnovnim i srednjim školama. Program je koncipiran sa ciljem da polaznici steknu temeljna znanja i kompetencije za uspješno obavljanje vaspitno-obrazovnog rada na bosanskom jeziku.

Ciljevi programa

Savladanim programom očekuje se da će polaznici produbiti znanja, steći potrebne kompetencije, dobiti uvjerenje za uspješno savladan program za polaganje dodatnih ispita za izvođenje nastave na bosanskom jeziku i ostvariti 6 ESPB boda.

Ciljna grupa

Svi diplomirani studenti odnosno sva lica koja rade u vaspitno obrazovnim ustanovama, a u toku studija nisu stekla potrebne kompetencije iz oblasti bosanskog jezika.

Nastavni plan
Predmeti Status predmeta
Norma i kultura bosanskog jezika Obavezan

Morfologija bosanskog jezika

Obavezan

Sintaksa

Obavezan

Stilistika

Obavezan

Uslovi upisa

Upisane ili završene osnovne akademske studije.

Organizacija i trajanje

Program se organizuje tokom cijele školske godine, a rok za završetak svih predviđenih obaveza ograničen je na period od jedne kalendarske godine od dana upisa programa. Nakon realizacije svih predviđenih obaveza i položenih ispita, polaznicima se izdaje Uvjerenje o završenom programu za sticanje osnovnih kompetencija iz bosanskog jezika, kao i Dodatak Uvjerenje o završenom programu za sticanje osnovnih kompetencija iz bosanskog jezika.

Potrebna literatura
 • Dževad Jahić, Senahid Halilović, Ismail Palić, Gramatika bosanskoga jezika, Dom Štampe, Zenica, 2000.
 • Senahid Halilović, Pravopis bosanskoga jezika, Zenica, 2004.
Potrebna dokumenta za upis
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uvjerenje o položenim ispitima (ukoliko se traži priznanje ispita)
 • Uplata
Cijena

60 € prema srednjem kursu NBS na dan uplate

Planirani termini održavanja predavanja i ispita
 • 25. 11. 2023.
 • 30. 12. 2023.
 • 27. 01. 2024.
 • 24. 02. 2024.
 • 30. 03. 2024.
 • 27. 04. 2024.
 • 25. 05. 2024.
 • 29. 06. 2024.
 • 28. 09. 2024.
 • 26. 10. 2024.

Program za učenje bosanskog jezika

Svrha programa

Univerzitet u Novom Pazaru, realizuje Program za polaganje dodatnih ispita za sticanje osnovnih kompetencija iz bosanskog jezika za izvođenje nastave na bosanskom jeziku u predškolskim ustanovama kao i u osnovnim i srednjim školama. Program je koncipiran sa ciljem da polaznici steknu temeljna znanja i kompetencije za uspješno obavljanje vaspitno-obrazovnog rada na bosanskom jeziku.

Ciljevi programa

Savladanim programom očekuje se da će polaznici produbiti znanja, steći potrebne kompetencije, dobiti uvjerenje za uspješno savladan program za polaganje dodatnih ispita za izvođenje nastave na bosanskom jeziku i ostvariti 6 ESPB boda.

Ciljna grupa

Svi diplomirani studenti odnosno sva lica koja rade u vaspitno obrazovnim ustanovama, a u toku studija nisu stekla potrebne kompetencije iz oblasti bosanskog jezika.

Nastavni plan
Predmeti Status predmeta
Norma i kultura bosanskog jezika Obavezan

Morfologija bosanskog jezika

Obavezan

Sintaksa

Obavezan

Stilistika

Obavezan

Uslovi upisa

Upisane ili završene osnovne akademske studije.

Organizacija i trajanje

Program se organizuje tokom cijele školske godine, a rok za završetak svih predviđenih obaveza ograničen je na period od jedne kalendarske godine od dana upisa programa. Nakon realizacije svih predviđenih obaveza i položenih ispita, polaznicima se izdaje Uvjerenje o završenom programu za sticanje osnovnih kompetencija iz bosanskog jezika, kao i Dodatak Uvjerenje o završenom programu za sticanje osnovnih kompetencija iz bosanskog jezika.

Potrebna literatura
 • Dževad Jahić, Senahid Halilović, Ismail Palić, Gramatika bosanskoga jezika, Dom Štampe, Zenica, 2000.
 • Senahid Halilović, Pravopis bosanskoga jezika, Zenica, 2004.
Potrebna dokumenta za upis
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uvjerenje o položenim ispitima (ukoliko se traži priznanje ispita)
 • Uplata
Cijena

60 € prema srednjem kursu NBS na dan uplate

Planirani termini održavanja predavanja i ispita
 • 25. 11. 2023.
 • 30. 12. 2023.
 • 27. 01. 2024.
 • 24. 02. 2024.
 • 30. 03. 2024.
 • 27. 04. 2024.
 • 25. 05. 2024.
 • 29. 06. 2024.
 • 28. 09. 2024.
 • 26. 10. 2024.
×
Language