Njemački jezik i književnost (OAS)

Osnovne informacije o studijskom programu

Studiјski prоgrаm Njеmаčki јеzik i knjižеvnоst imа zа cilј оbrаzоvаnjе studеnаtа iz оvе оblаsti. Prоgrаm је kоncipirаn tаkо dа nudi tеоriјskа i prаktičnа znаnjа nеоphоdnа zа pоslоvе nаstаvnikа njеmаčkоg јеzikа (nаkоn zаvršеnih mаstеr аkаdеmskih studiја), prеvоdiоcа zа njеmаčki јеzik, tе rаzličitе pоslоvе u ustаnоvаmа kulturе (bibliоtеkе, kulturni cеntri, izdаvаštvо) i јаvnоg infоrmisаnjа (štаmpаni i еlеktrоnski mеdiјi) kао i u privrеdnimi svim drugim društvеnim оrgаnizаciјаmа. Nаkоn rеаlizаciје studiја studеnt је оspоsоblјеn zа dаlје оbrаzоvаnjе krоz mаstеr i dоktоrskе studiје, оdnоsnо, zа dаlје stručnо usаvršаvаnjе krоz spеciјаlističkе studiје i prојеktе zа prоfеsiоnаlnо usаvršаvаnjе u оblаsti njеmаčkоg јеzikа, nеmаčkе knjižеvnоsti i kulturе, mеtоdikе i didаktikе nаstаvе njеmаčkоg јеzikа.

Zvanje i mogućnosti zaposlenja

Nakon završetka studija mogu raditi kao nastavnici i profesori njemačkog jezika i književnosti u državnim i privatnim obrazovnim ustanovama – osnovnim školama i srednjim školama; obavljati profesije koje zahtevaju visok nivo poznavanja njemačkog jezika: rad u privrednim organizacijama (njemačkim/austrijskim/švajcarskim firmama), kao i različitim društvenim organizacijama (ambasade i konzulati, vladine i nevladine organizacije, turističke agencije); prevoditi sve vrsta tekstova sa njemačkog na maternji jezik i obratno i voditi kurseve njemačkog jezika u školama stranih jezika.

Završetkom ovog studijskog programa stiče se zvanje Diplomirani filolog (germanista). 

Trajanje studija

Osnovne akademske studije Njemački jezik i književnost se izvode u toku četiri školske godine, odnosno osam semestara, a ukupan obim studija je 240 ESPB.

Školarina

Školarina za ovaj studijski program iznosi 1.300 € godišnje, u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.

Godišnja školarina se plaća u osam mjesečnih rata.

Informacije o stipendijama i popustima možete vidjeti na linku: www.uninp.edu.rs/stipendije

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

PRVA GODINA

 • Savremeni njemački jezik 1
 • Njemački jezik 1- morfofonologija
 • Uvod u teoriju književnosti
 • Uvod u opštu lingvistiku
 • Engleski jezik 1
 • Osnovi informatike
 • Savremeni njemački jezik 2
 • Njemački jezik 2- morfologija
 • Engleski jezik 2
 • Norma i kultura standardnog jezika
 • Predmeti izbornog bloka 1
  • Mediji i obrazovanje
  • Moralni razvoj
  • Epistemologija

DRUGA GODINA

 • Savremeni njemački jezik 3
 • Njemački jezik 3- sintaksa 1
 • Njemačka književnost 1
 • Engleski jezik 3
 • Predmeti izbornog bloka 2
  • Opšta pedagogija
  • Komunikologija
 • Savremeni njemački jezik 4
 • Njemački jezik 4 – sintaksa 2
 • Njemačka književnost 2
 • Engleski jezik 4
 • Predmeti izbornog bloka 3
  • Opšta psihologija
  • Razvoj kurikuluma
 • Stručna praksa 1

TREĆA GODINA

 • Savremeni njemački jezik 5
 • Njemački jezik 5 –tvorba reči
 • Njemačka književnost 3
 • Metodika nastave stranih jezika 1
 • Predmeti izbornog bloka 4
  • Kultura govora
  • Usmena književnost
 • Savremeni njemački jezik 6
 • Germanska kultura
 • Njemačka književnost 4
 • Metodika nastave stranih jezika 2
 • Predmeti izbornog bloka 5
  • Revolucionarna književnost
  • Jezici u kontaktu
 • Stručna praksa 2

ČETVRTA GODINA

 • Savremeni njemački jezik 7
 • Njemačka književnost 5
 • Njemački jezik 6 – kontrastivna gramatika
 • Predmeti izbornog bloka 6
  • Uvod u psihologiju ličnosti
  • Metodika vaspitno-obrazovnog rada
 • Predmeti izbornog bloka 7
  • Psihologija darovitosti
  • Sociologija obrazovanja
 • Savremeni njemački jezik 8
 • Uvod u književne teorije
 • Teorija prevođenja
 • Predmeti izbornog bloka 8
  • Interkulturalno razumevanje i komunikacija
  • Inkluzivno obrazovanje
 • Akademsko pisanje
 • Stručna praksa 3
 • Završni rad

Akreditacija

Link za uvjerenje o akreditaciji: (link)

Informator

Link za opšti test: (link)

Link za posebni test znanja: (link)

Kontakt

Više informacije možete dobiti na e-pošti: umjetnost.filologija@uninp.edu.rs

×
Language