Engleski jezik i književnost (OAS)

Osnovne informacije o studijskom programu

Studiјski prоgrаm Еnglеski јеzik i knjižеvnоst imа zа cilј kvаlitеtnо оbrаzоvаnjе kоје rаzviја intеrdisciplinаrnоst i kоd studеnаtа pоdstičе kritičkо, аnаlitičkо i krеаtivnо mišlјеnjе krоz upоtrеbu sаvrеmеnе litеrаturе nа еnglеskоm јеziku i nоvih tеhnоlоgiја. Studеnt kојi zаvrši оsnоvnе аkаdеmskе studiје еnglеskоg јеzikа i knjižеvnоsti оspоsоblјеn је zа sаmоstаlni rаd u slеdеćim оblаstimа: nаstаvа еnglеskоg kао strаnоg јеzikа, prеvоđеnjе, kао i drugе dеlаtnоsti kоје zаhtеvајu tеmеlјnо pоznаvаnjе еnglеskоg јеzikа i knjižеvnоsti.

Zvanje i mogućnosti zaposlenja

Nakon završetka studija mogu raditi kao nastavnici i profesori engleskog jezika i književnosti u državnim i privatnim obrazovnim ustanovama – predškolskim ustanovama, osnovnim školama i srednjim školama; obavljati profesije koje zahtevaju visok nivo poznavanja engleskog jezika: turističke i prevodilačke delatnosti, komunikacije i odnosi sa javnošću, angažovanost u različitim kulturnim centrima, rad u ambasadama i konzulatima; prevoditi sve vrsta tekstova sa engleskog na maternji jezik i obratno i voditi kurseve engleskog jezika u školama stranih jezika.

Završetkom ovog studijskog programa stiče se zvanje Diplomirani filolog (anglista). 

Trajanje studija

Osnovne akademske studije Engleski jezik i književnost se izvode u toku četiri školske godine, odnosno osam semestara, a ukupan obim studija je 240 ESPB.

Školarina

Školarina za ovaj studijski program iznosi 1.300 € godišnje, u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.

Godišnja školarina se plaća u osam mjesečnih rata.

Informacije o stipendijama i popustima možete vidjeti na linku: www.uninp.edu.rs/stipendije

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

PRVA GODINA

 • Savremeni engleski jezik 1
 • Uvod u studije engleske književnosti
 • Fonetika i fonologija engleskog jezika
 • Uvod u opštu lingvistiku
 • Osnovi informatike
 • Nemački jezik 1
 • Savremeni engleski jezik 2
 • Engleska književnost 1
 • Nemački jezik 2
 • Norma i kultura standardnog jezika
 • Predmeti izbornog bloka 1
  • Mediji i obrazovanje
  • Moralni razvoj
  • Epistemologija

DRUGA GODINA

 • Savremeni engleski jezik 3
 • Engleska književnost 2
 • Nemački jezik 3
 • Uvod u teoriju književnosti
 • Predmeti izbornog bloka 2
 • Opšta pedagogija
 • Komunikologija
 • Savremeni engleski jezik 4
 • Engleska književnost 3
 • Morfologija engleskog jezika
 • Nemački jezik 4
 • Predmeti izbornog bloka 3
  • Opšta psihologija
  • Razvoj kurikuluma
 • Stručna praksa 1

TREĆA GODINA

 • Savremeni engleski jezik 5
 • Uvod u studije američke književnosti
 • Sintaksa engleskog jezika 1
 • Metodika nastave stranih jezika 1
 • Predmeti izbornog bloka 4
  • Kultura govora
  • Usmena književnost
 • Savremeni engleski jezik 6
 • Američka književnost
 • Sintaksa engleskog jezika 2
 • Metodika nastave stranih jezika 2
 • Predmeti izbornog bloka 5
  • Revolucionarna književnost
  • Jezici u kontaktu
 • Stručna praksa 2

ČETVRTA GODINA

 • Savremeni engleski jezik 7
 • Engleska književnost 4
 • Predmeti izbornog bloka 6
  • Uvod u psihologiju ličnosti
  • Metodika vaspitnoobrzovnog rada
 • Predmeti izbornog bloka 7
  • Psihologija darovitosti
  • Sociologija obrazovanja
 • Savremeni engleski jezik 8
 • Stručno-prevodilačka praksa
 • Leksikologija
 • Uvod u književne teorije
 • Predmeti izbornog bloka 8
  • Interkulturalno razumevanje i komunikacija
  • Inkluzivno obrazovanje
 • Akademsko pisanje
 • Poslovni engleski jezik 
 • Stručna praksa 3
 • Istraživački rad
 • Završni rad

Akreditacija

Link za uvjerenje o akreditaciji: (link)

Informator

Link za opšti test: (link)

Link za posebni test znanja: (link)

Kontakt

Više informacije možete dobiti na e-pošti: umjetnost.filologija@uninp.edu.rs

×
Language