Studijski programi

Studijski programi

STUDIJSKI PROGRAM: SLIKARSTVO 

 

Studijski program Slikarstvo organiziran je u skladu sa reformom visokoškolskog obrazovanja, odnosno primjenom procesa Bolonjske reforme. Sadržaj studijskog programa sačinjen je od individualne i interaktivne nastave, kroz veliki broj časova praktičnog  rada (vježbe, samostalni rad i konsultacije), teorijske nastave i izbornih predmeta. Nastava studijskog programa Slikarstvo organizirana je kroz jednosemestralne cjeline, što omogućuje aktivno praćenje aktivnosti studenata  i  ocjenjivanje, na taj način studentima je olakšano savlađivanje programa. 

Na studijskom programu Slikarstvo, praćenje  aktivnosti  studenata i ocjenjivanje izražava se poenima. U okviru svakog predmeta definirane su predispitne obaveze sa brojem poena koje nose i završni ispit, koji je obavezan. 

Na osnovnim akademskim studijama studijskog programa Slikarstvo početni koraci zasnovani su na studijama mrtve prirode, živog modela, razumijevanju anatomije čovjeka,  pejzaža, grafičkoj organizaciji prostora, tehnologiji crtačkih i slikarskih materijala i tehnika, upoznavanju sa razvojem umjetnosti i osnovnim pretpostavkama za razumijevanje umjetnosti uopće. U daljem toku studiranja program sugerira studentima da eksperimentišu sa linijom, formom, prostorom i bojom u cilju otkrivanja novih likovnih mogućnosti i autentičnosti izraza. Studenti formiraju  kritički tj. estetski sud kroz primjenu stečenih znanja i vještina vezanih za polje likovnosti. Studenti mogu steći neophodne kvalifikacije koje će im obezbjediti kvalitetno razumijevanje društvenog konteksta likovnih umjetnosti, rad u institucijama kulture, obavljanje pedagoškog rada iz oblasti likovne kulture u osnovnim školama. Nastava iz umjetničkih predmeta se izvodi kao grupni rad sa individualnim pristupom svakom studentu  shodno individualnosti, temperamentu, radnim sposobnostima i otvorenosti ka učenju, metodama izlaganja, razgovora, konsultacija, posjetama izložbi, muzeja, stručnom praksom. Iz teoretskih predmeta nastava se izvodi „eks katedra“, metodama video prezentacije, razgovora, konsultacija. 

Pored stručnih predmeta, na ovom studijskom nivou, izučavaju se i predmeti, Psihologija, Pedagogija, Metodika likovne kulture 1, 2, 3 i 4, Metodička praksa i Strani jezik. Studenti mogu steći neophodne kvalifikacije koje će im obezbjediti kvalitetno razumijevanje društvenog konteksta likovnih umjetnosti, rad u institucijama kulture, kao i obavljanje pedagoškog rada iz oblasti likovne kulture u  školama nakon polaganja ispita iz pedagoške, psihološke, metodičke grupe predmeta na programima doživotnog učenja. 

Ciljevi studijskog programa Likovna umjetnost jesu razvoj kreativnih sposobnosti  i ovladavanje studenata akademskim  i praktičnim vještinama  i  metodama  za postizanje stručne kompetentnosti u oblasti likovne umjetnosti, te da se edukuju samostalni likovni umjetnici i likovni pedagozi kao kompleksne i slobodne umjetničke ličnosti, društveno odgovorne, sposobne da se samostalno bave umjetničkim stvaralaštvom i pedagoškim radom u osnovnim školama.  

Studenti se osposobljavaju za samostalno likovno izražavanje i ovladavanje materijalima i tehnikama na svim likovnim poljima. Cilj je i edukovati studente da razumiju ljudske potrebe za estetskim doživljajem likovnog djela, da razumiju profesiju  likovni umjetnik i njegovu  ulogu u društvu, da ovladaju crtačkim, slikarskim i drugim vještinama koje pripadaju  likovnom  stvaralaštvu, da poznaju historiju i teoriju umjetnosti, slikarsku tehnologiju, informatiku i rad na računaru, da savladaju pedagoška načela i ovladaju metodikom nastave likovne kulture. 

Posle završenih osnovnih akademskih studija student slikarstva je osposobljen za: 

 • izvođenje nastave iz predmeta Likovna kultura u osnovnim i srednjim školama, 
 • prepoznavanje i  rad u cilju ličnog, kreativnog, akademskog i profesionalnog razvoja,  
 • samokritiku u odnosu na svoj rad, te da može da organizira i vodi likovne radionice za niži uzrast; 
 • osposobljen je za izradu  mozaika, dekoracija i murala; 
 • poznaje tehnologiju sito štampe, linoreza, bakropisa i akvatinte, mecotinte, rezervaša kao i nove grafičke tendencije;  

 

Nakon završetka osnovnih akademskih studija, svršeni student je stručnjak iz oblasti slikarstva i posjeduje osnovu za nastavak školovanja na drugom nivou studija (master). 

 

STUDIJSKI PROGRAM LIKOVNA UMJETNOST 

SLIKARSTVO 

Zvanje: Diplomirani likovni umjetnik (slikar) 

 

 

R. B.  Šifra  PREDMET  SEM  P  V  ESPB 
PRVA GODINA 
                                                1.semestar 
1.  COA01  Crtanje 1 1  3  3  9 
2.  COA02  Likovna forma 1  1  2  3  7 
3.  COA03  Istorija umetnosti 1   1  1  1  2 
4.  COA04  Anatomsko crtanje1  1  2  3  6 
5.  COA05  Engleski jezik 1  1  2  0  2 
6.  COA47  Epistemologija 1        3 
                      2.semestar         
7.  COA06  Crtanje 2   2  3  3  9 
8.  COA07  Likovna forma 2  2  2  3  7 
9.  COA08  Istorija umetnosti 2  2  1  1  2 
10.  COA09  Anatomsko crtanje2  2  2  3  5 
11.  COA10  Psihologija  2  2  0  5 
12.  COA48  Epistemologija 2        3 
DRUGA GODINA 
                                                               3.semestar 
13.  COA11  Slikanje 1  3  2  3  8 
14.  COA12  Grafika 1   3  2  2  7 
15.  COA13  Istorija umetnosti 3  3  1  1  2 
16.  COA14  Anatomsko  crtanje3  3  2  2  6 
17.  COA15  Аkt 1  3  2  2  6 
                      4.semestar         
18.  COA16  Pedagogija  4  2  0  5 
19.  COA17  Slikanje  2  4  2  3  6 
20.  COA18  Grafika 2  4  2  2  6 
21.  COA19  Istorija umetnosti 4  4  1  1  2 
22.  COA20  Anatomsko crtanje 4  4  2  2  6 
23.  COA21  Akt 2  4  2  2  6 
TREĆA GODINA 
                                                              5.semestar 
24.  COA22  Crtanje 3  5  2  2  5 
25.  COA23  Slikanje 3  5  2  2  7 
26.  COA24  Slikarske tehnologije 1  5  3  3  5 
27.  COA25  Istorija moderne umetnosti 1  5  1  1  2 
28.  COA26  Vajanje   5  2  2  5 
29.  COA27  Metodika likovne kulture 1  5  2  0  5 
                     6.semestar         
30.  COA28  Crtanje 4  6  2  2  5 
31.  COA29  Slikanje  4   6  2  2  7 
32.  COA30  Slikarske tehnologije 2  6  2  3  5 
33.  COA31  Istorija moderne umetnosti 2  6  1  1  2 
34.  COA32  Vajanje sa tehnologijom  6  2  2  7 
35.  COA33  Metodika likovne kulture 2  6  2  0  5 
ČETVRTA GODINA 
                                                              7.semestar 
36.  COA34  Crtanje 5  7     2  2  4 
37.  COA34  Slikanje 5  7  2  3  8 
38.  COA36  Zidno slikarstvo  7  2  2  5 
39.  IB1  Izborni blok1  7  2  3  6 
40.  COA37 

COA38 

Grafika 3 

Mozaik 1 

       
41.  COA39  Metodika likovne kulture 3  7  2  0  5 
                     8.semestar         
  COA40  Crtanje 6  8  2  3  5 
42.  COA41  Slikanje 6  8  2  3  6 
43.  IB2  Izborni blok2  8  2  3  6 
44.  COA42 

COA43 

Grafika 4 

Mozaik 2 

       
45.  COA44  Metodika likovne kulture 4  8  2  0  5 
46.  COA45  Metodička praksa  8  0  2  6 
47.  COA46  Završni rad  8   0    3 

 

 

Page Break 

STUDIJSKI PROGRAM PRIMJENJENA UMJETNOST 

MODNI DIZAJN 

 

Studijski program Primjenjena umjetnost organiziran je u skladu sa reformom visokoškolskog obrazovanja, odnosno primjenom procesa Bolonjske reforme. Sadržaj programa sačinjen je od individualne i interaktivne nastave, na taj način što je prisutan veliki broj časova praktične nastave (vježbe, samostalni rad i konsultacije), teoretske nastave i izbornih predmeta. Struktura studija urađena je po obrascu 4 godine, u kojem svaka studijska godina nosi 60 ESPB, tj. ukupno 240 ESPB. 

Nastava studijskog programa Primjenjena umjetnost organizirana je kroz jednosemestralne cjeline, što omogućuje aktivno praćenje aktivnosti studenata i ocjenjivanje, na taj način studentima je olakšano savlađivanje programa.  Praćenje aktivnosti studenata i ocjenjivanje na studijskom programu izražava se poenima. U okviru svakog predmeta definirane su predispitne obaveze sa brojem poena koje nose i završni ispit koji je obavezan. 

Nastava iz umjetničkih predmeta se izvodi kao grupni rad sa individualnim pristupom svakom  studentu shodno individualnosti, temperamentu, radnim sposobnostima i otvorenosti ka učenju, metodama izlaganja, razgovora, konsultacija, posjetama i učešće na modnim događajima, stručnom praksom. Iz teoretskih predmeta nastava se izvodi „eks katedra“, metodama video prezentacije, razgovora, konsultacija. Zbog činjenice da se umjetničke studije temelje na rijetkim i specifičnim darovitostima, svrha umjetničkog usavršavanja jeste produbljivanje likovnog i primjenjenog senzibiliteta, odnosno svih komponenata kreativnog potencijala mladih umjetnika, imaginacije, inovativnosti, kreativne hrabrosti i odgovornosti, formiranje slobodne umjetničke ličnosti, društveno odgovorne,  sposobne da se samostalno bavi umjetničkim stvaralaštvom. 

Ciljevi studijskog programa Primjenjena umjetnost, da osposobi studente da se uspješno bave profesionalnim dizajnerskim rješenjima, u skladu sa očekivanjima i potrebama tržišta i poslodavaca. Nakon ovakvog programa, dizajneri će moći da demonstriraju znanje iz svih aspekata modnog dizajna od modne skice, stvaranja kolekcije kako autorske tako i industrijske, kompjuterskih aplikacija vezanih kako za grafički tako i modni dizajn pa sve do realizacije samih odevnih komada kroz osnovno stečeno znanje u modelovanju, krojenju, drapiranju i šivenju. Studenti će razumjeti značaj komunikacije i kritičkog razmišljanja po pitanju globalne industrije. Studije su napravljene tako da ujedno budu i izazov ali i inspiracija spajajući umjetničke, tehničke i teorijske elemente i realističan pristup modnoj industriji. 

Studenti se na studijama osposobljavaju za kreativan, stručan i praktičan rad na konkretnim zadacima i poslovima modnog dizajnera, ali im je omogućeno da se edukuju i istraže ostale sfere koje moda obuhvata. Cilj je i edukovati studente da razumiju ljudske potrebe za estetskim doživljajem  likovnog i primjenjenog djela, da razumiju  profesiju  primjenjenog umjetnika i njegovu ulogu u društvu, da ovladaju crtačkim, slikarskim, primjenjenim i drugim vještinama  koje pripadaju polju dizajna i modne kreacije u likovnom i primjenjenom stvaralaštvu, da poznaju  historiju umjetnosti i modnog dizajna, historiju kostima, rad na računaru te primjenu digitalne grafike u svijetu dizajna. Nakon ovakvog programa, dizajneri će moći da demonstriraju znanje iz svih aspekata modnog dizajna od modne skice, stvaranja kolekcije kako autorske tako i industrijske, kompjuterskih aplikacija vezanih kako za grafički tako i modni dizajn, sve do realizacije samih odjevnih komada kroz osnovno stečeno znanje u modelovanju, krojenju i šivenju. Ujedno će imati mogućnost da kroz savremene tehnike i programe upoznaju mogućnosti rada u sferi modnog i grafičkog dizajna. Studenti će razumjeti značaj komunikacije i kritičkog razmišljanja po pitanju globalne industrije. 

 Posle završenih osnovnih akademskih studija student dizajna i modne kreacije je osposobljen da bude na radnom mjestu: 

 • Sаmostаlni modni dizаjner 
 • Modni dizаjner u mаsovnoj produkciji 
 • Proizvodni menаdžer u modnoj produkciji 
 • Modni stilistа 
 • Modni ilustrаtor 
 • Tehnički dizаjner u modnoj produkciji 
 • Dizаjner grаfičkih rješenjа u okviru mode 
 • Dizаjner identitetа i brendirаnjа 
 • Mаrketing menаdžer u modi 
 • PR i event menаdžer u modi 

Studenti dizajna i modne kreacije će biti kompetentni u praktično-teoretskoj izvjedbi modnih kreacija, izrađivaće odjeću i ostale probleme modne kreacije, koje pred njih bude postavio potencijalni kupac, poslodavac itd. Po okončanju osnovnih akademskih studija student stiče sve  kompetencije vezane za primjenjenu  umjetnost iz oblasti modnog dizajna i posjeduje osnovu za nastavak školovanja na drugom  nivou studija. 

 

STUDIJSKI PROGRAM: PRIMJENJENA UMJETNOST 

MODNI DIZAJN 

Zvanje: Diplomirani dizajner  

 

R. br.  Šifra  PREDMET  SEM  P  V  ESPB 
 

PRVA GODINA 

 

                                                                1.semestar 
1.  DOA01  Crtanje 1  1  3  3  9 
2.  DOA02  Likovna forma 1  1  2  3  7 
3.  DOA03  Istorija umetnosti 1   1  1  1  2 
4.  DOA04  Anatomsko crtanje1  1  2  3  6 
5.  DOA05  Engleski jezik 1  1  2  0  2 
6.  DOA43  Epistemologija 1        3 
                                    2.semestar         
7.  DOA06  Crtanje 2   2  3  3  9 
8.  DOA07  Likovna forma 2  2  2  3  7 
9.  DOA08  Istorija umetnosti 2  2  1  1  2 
10.  DOA09  Anatomsko crtanje2  2  2  3  5 
11.  DOA10  Psihologija  2  2  0  5 
12.  DOA44  Epistemologija 2        3 
 

DRUGA GODINA 

 

3.semestar 
13.  DOA11  Slikanje 1  3  2  3  8 
14.  DOA12  Grafika 1   3  2  2  7 
15.  DOA13  Istorija umetnosti 3  3  1  1  2 
16.  DOA14  Uvod u modni dizajn 1  3  2  2  7 
17.  DOA15  Modna ilustracija 1  3  2  2  6 
    4.semestar         
18.  DOA16  Pedagogija  4  2  0  5 
19.  COA17  Slikanje  2  4  2  3  6 
20.  COA18  Grafika 2  4  2  2  6 
21.  COA19  Istorija umetnosti 4  4  1  1  2 
22.  DOA20  Modna ilustracija 2  4  2  2  5 
23.  DOA21  Uvod u modni dizajn 2  4  2  2  6 
 

TREĆA GODINA 

 

5.semestar 
24.  DOA22  Crtanje 3  5  2  2  5 
25.  DOA23  Istorija moderne umetnosti 1  5  1  1  2 
26.  DOA24  Digitalna Grafika 1  5  2  3  7 
27.  DOA25  Istorija kostima  5  2  2  8 
28.  DOA26  Savremeno odevanje 1  5  3  3  8 
                                                           6.semestar         
29.  DOA27  Crtanje 4  6  2  2  5 
30.  DOA28  Savremeno odevanje 2  6  3  3  8 
31.  DOA29  Digitalna Grafika 2  6  2  3  7 
32.  DOA30  Istorija moderne umetnosti 2  6  1  1  2 
33.  DOA31  Krojenje i šivenje  6  3  2  8 
 

ČETVRTA GODINA 

 

7.semestar 
34.  DOA32  Grafičke komunikacije  7  2  2  7 
35.  DOA33  Dizajn tekstila  7  2  2  6 
  DOA34  Izborni blok1  7  2  3  6 
36.    Kaligrafija 1 

Mozaik 1 

       
37.  DOA35  Savremeno odevanje 3  7  2  3  6 
38.  DOA36  Modni marketing  7  2  0  3 
                                      8.semestar         
39.  DOA37  Dizajn štampanog tekstila  8  2  3  6 
  DOA38  Izborni blok 2  8  2  3  6 
40.    Kaligrafija 2 

Mozaik 2 

       
41.  DOA39  Savremeno odevanje 4  8  2  3  6 
42.  DOA40  Veb dizajn  8  2  2  6 
43.  DOA41  Projektovanje i modelovanje odeće  8  2  0  5 
44.  DOA42  Završni rad  8   0    3 

 

Studijski programi

STUDIJSKI PROGRAM: SLIKARSTVO 

 

Studijski program Slikarstvo organiziran je u skladu sa reformom visokoškolskog obrazovanja, odnosno primjenom procesa Bolonjske reforme. Sadržaj studijskog programa sačinjen je od individualne i interaktivne nastave, kroz veliki broj časova praktičnog  rada (vježbe, samostalni rad i konsultacije), teorijske nastave i izbornih predmeta. Nastava studijskog programa Slikarstvo organizirana je kroz jednosemestralne cjeline, što omogućuje aktivno praćenje aktivnosti studenata  i  ocjenjivanje, na taj način studentima je olakšano savlađivanje programa. 

Na studijskom programu Slikarstvo, praćenje  aktivnosti  studenata i ocjenjivanje izražava se poenima. U okviru svakog predmeta definirane su predispitne obaveze sa brojem poena koje nose i završni ispit, koji je obavezan. 

Na osnovnim akademskim studijama studijskog programa Slikarstvo početni koraci zasnovani su na studijama mrtve prirode, živog modela, razumijevanju anatomije čovjeka,  pejzaža, grafičkoj organizaciji prostora, tehnologiji crtačkih i slikarskih materijala i tehnika, upoznavanju sa razvojem umjetnosti i osnovnim pretpostavkama za razumijevanje umjetnosti uopće. U daljem toku studiranja program sugerira studentima da eksperimentišu sa linijom, formom, prostorom i bojom u cilju otkrivanja novih likovnih mogućnosti i autentičnosti izraza. Studenti formiraju  kritički tj. estetski sud kroz primjenu stečenih znanja i vještina vezanih za polje likovnosti. Studenti mogu steći neophodne kvalifikacije koje će im obezbjediti kvalitetno razumijevanje društvenog konteksta likovnih umjetnosti, rad u institucijama kulture, obavljanje pedagoškog rada iz oblasti likovne kulture u osnovnim školama. Nastava iz umjetničkih predmeta se izvodi kao grupni rad sa individualnim pristupom svakom studentu  shodno individualnosti, temperamentu, radnim sposobnostima i otvorenosti ka učenju, metodama izlaganja, razgovora, konsultacija, posjetama izložbi, muzeja, stručnom praksom. Iz teoretskih predmeta nastava se izvodi „eks katedra“, metodama video prezentacije, razgovora, konsultacija. 

Pored stručnih predmeta, na ovom studijskom nivou, izučavaju se i predmeti, Psihologija, Pedagogija, Metodika likovne kulture 1, 2, 3 i 4, Metodička praksa i Strani jezik. Studenti mogu steći neophodne kvalifikacije koje će im obezbjediti kvalitetno razumijevanje društvenog konteksta likovnih umjetnosti, rad u institucijama kulture, kao i obavljanje pedagoškog rada iz oblasti likovne kulture u  školama nakon polaganja ispita iz pedagoške, psihološke, metodičke grupe predmeta na programima doživotnog učenja. 

Ciljevi studijskog programa Likovna umjetnost jesu razvoj kreativnih sposobnosti  i ovladavanje studenata akademskim  i praktičnim vještinama  i  metodama  za postizanje stručne kompetentnosti u oblasti likovne umjetnosti, te da se edukuju samostalni likovni umjetnici i likovni pedagozi kao kompleksne i slobodne umjetničke ličnosti, društveno odgovorne, sposobne da se samostalno bave umjetničkim stvaralaštvom i pedagoškim radom u osnovnim školama.  

Studenti se osposobljavaju za samostalno likovno izražavanje i ovladavanje materijalima i tehnikama na svim likovnim poljima. Cilj je i edukovati studente da razumiju ljudske potrebe za estetskim doživljajem likovnog djela, da razumiju profesiju  likovni umjetnik i njegovu  ulogu u društvu, da ovladaju crtačkim, slikarskim i drugim vještinama koje pripadaju  likovnom  stvaralaštvu, da poznaju historiju i teoriju umjetnosti, slikarsku tehnologiju, informatiku i rad na računaru, da savladaju pedagoška načela i ovladaju metodikom nastave likovne kulture. 

Posle završenih osnovnih akademskih studija student slikarstva je osposobljen za: 

 • izvođenje nastave iz predmeta Likovna kultura u osnovnim i srednjim školama, 
 • prepoznavanje i  rad u cilju ličnog, kreativnog, akademskog i profesionalnog razvoja,  
 • samokritiku u odnosu na svoj rad, te da može da organizira i vodi likovne radionice za niži uzrast; 
 • osposobljen je za izradu  mozaika, dekoracija i murala; 
 • poznaje tehnologiju sito štampe, linoreza, bakropisa i akvatinte, mecotinte, rezervaša kao i nove grafičke tendencije;  

 

Nakon završetka osnovnih akademskih studija, svršeni student je stručnjak iz oblasti slikarstva i posjeduje osnovu za nastavak školovanja na drugom nivou studija (master). 

 

STUDIJSKI PROGRAM LIKOVNA UMJETNOST 

SLIKARSTVO 

Zvanje: Diplomirani likovni umjetnik (slikar) 

 

 

R. B.  Šifra  PREDMET  SEM  P  V  ESPB 
PRVA GODINA 
                                                1.semestar 
1.  COA01  Crtanje 1 1  3  3  9 
2.  COA02  Likovna forma 1  1  2  3  7 
3.  COA03  Istorija umetnosti 1   1  1  1  2 
4.  COA04  Anatomsko crtanje1  1  2  3  6 
5.  COA05  Engleski jezik 1  1  2  0  2 
6.  COA47  Epistemologija 1        3 
                      2.semestar         
7.  COA06  Crtanje 2   2  3  3  9 
8.  COA07  Likovna forma 2  2  2  3  7 
9.  COA08  Istorija umetnosti 2  2  1  1  2 
10.  COA09  Anatomsko crtanje2  2  2  3  5 
11.  COA10  Psihologija  2  2  0  5 
12.  COA48  Epistemologija 2        3 
DRUGA GODINA 
                                                               3.semestar 
13.  COA11  Slikanje 1  3  2  3  8 
14.  COA12  Grafika 1   3  2  2  7 
15.  COA13  Istorija umetnosti 3  3  1  1  2 
16.  COA14  Anatomsko  crtanje3  3  2  2  6 
17.  COA15  Аkt 1  3  2  2  6 
                      4.semestar         
18.  COA16  Pedagogija  4  2  0  5 
19.  COA17  Slikanje  2  4  2  3  6 
20.  COA18  Grafika 2  4  2  2  6 
21.  COA19  Istorija umetnosti 4  4  1  1  2 
22.  COA20  Anatomsko crtanje 4  4  2  2  6 
23.  COA21  Akt 2  4  2  2  6 
TREĆA GODINA 
                                                              5.semestar 
24.  COA22  Crtanje 3  5  2  2  5 
25.  COA23  Slikanje 3  5  2  2  7 
26.  COA24  Slikarske tehnologije 1  5  3  3  5 
27.  COA25  Istorija moderne umetnosti 1  5  1  1  2 
28.  COA26  Vajanje   5  2  2  5 
29.  COA27  Metodika likovne kulture 1  5  2  0  5 
                     6.semestar         
30.  COA28  Crtanje 4  6  2  2  5 
31.  COA29  Slikanje  4   6  2  2  7 
32.  COA30  Slikarske tehnologije 2  6  2  3  5 
33.  COA31  Istorija moderne umetnosti 2  6  1  1  2 
34.  COA32  Vajanje sa tehnologijom  6  2  2  7 
35.  COA33  Metodika likovne kulture 2  6  2  0  5 
ČETVRTA GODINA 
                                                              7.semestar 
36.  COA34  Crtanje 5  7     2  2  4 
37.  COA34  Slikanje 5  7  2  3  8 
38.  COA36  Zidno slikarstvo  7  2  2  5 
39.  IB1  Izborni blok1  7  2  3  6 
40.  COA37 

COA38 

Grafika 3 

Mozaik 1 

       
41.  COA39  Metodika likovne kulture 3  7  2  0  5 
                     8.semestar         
  COA40  Crtanje 6  8  2  3  5 
42.  COA41  Slikanje 6  8  2  3  6 
43.  IB2  Izborni blok2  8  2  3  6 
44.  COA42 

COA43 

Grafika 4 

Mozaik 2 

       
45.  COA44  Metodika likovne kulture 4  8  2  0  5 
46.  COA45  Metodička praksa  8  0  2  6 
47.  COA46  Završni rad  8   0    3 

 

 

Page Break 

STUDIJSKI PROGRAM PRIMJENJENA UMJETNOST 

MODNI DIZAJN 

 

Studijski program Primjenjena umjetnost organiziran je u skladu sa reformom visokoškolskog obrazovanja, odnosno primjenom procesa Bolonjske reforme. Sadržaj programa sačinjen je od individualne i interaktivne nastave, na taj način što je prisutan veliki broj časova praktične nastave (vježbe, samostalni rad i konsultacije), teoretske nastave i izbornih predmeta. Struktura studija urađena je po obrascu 4 godine, u kojem svaka studijska godina nosi 60 ESPB, tj. ukupno 240 ESPB. 

Nastava studijskog programa Primjenjena umjetnost organizirana je kroz jednosemestralne cjeline, što omogućuje aktivno praćenje aktivnosti studenata i ocjenjivanje, na taj način studentima je olakšano savlađivanje programa.  Praćenje aktivnosti studenata i ocjenjivanje na studijskom programu izražava se poenima. U okviru svakog predmeta definirane su predispitne obaveze sa brojem poena koje nose i završni ispit koji je obavezan. 

Nastava iz umjetničkih predmeta se izvodi kao grupni rad sa individualnim pristupom svakom  studentu shodno individualnosti, temperamentu, radnim sposobnostima i otvorenosti ka učenju, metodama izlaganja, razgovora, konsultacija, posjetama i učešće na modnim događajima, stručnom praksom. Iz teoretskih predmeta nastava se izvodi „eks katedra“, metodama video prezentacije, razgovora, konsultacija. Zbog činjenice da se umjetničke studije temelje na rijetkim i specifičnim darovitostima, svrha umjetničkog usavršavanja jeste produbljivanje likovnog i primjenjenog senzibiliteta, odnosno svih komponenata kreativnog potencijala mladih umjetnika, imaginacije, inovativnosti, kreativne hrabrosti i odgovornosti, formiranje slobodne umjetničke ličnosti, društveno odgovorne,  sposobne da se samostalno bavi umjetničkim stvaralaštvom. 

Ciljevi studijskog programa Primjenjena umjetnost, da osposobi studente da se uspješno bave profesionalnim dizajnerskim rješenjima, u skladu sa očekivanjima i potrebama tržišta i poslodavaca. Nakon ovakvog programa, dizajneri će moći da demonstriraju znanje iz svih aspekata modnog dizajna od modne skice, stvaranja kolekcije kako autorske tako i industrijske, kompjuterskih aplikacija vezanih kako za grafički tako i modni dizajn pa sve do realizacije samih odevnih komada kroz osnovno stečeno znanje u modelovanju, krojenju, drapiranju i šivenju. Studenti će razumjeti značaj komunikacije i kritičkog razmišljanja po pitanju globalne industrije. Studije su napravljene tako da ujedno budu i izazov ali i inspiracija spajajući umjetničke, tehničke i teorijske elemente i realističan pristup modnoj industriji. 

Studenti se na studijama osposobljavaju za kreativan, stručan i praktičan rad na konkretnim zadacima i poslovima modnog dizajnera, ali im je omogućeno da se edukuju i istraže ostale sfere koje moda obuhvata. Cilj je i edukovati studente da razumiju ljudske potrebe za estetskim doživljajem  likovnog i primjenjenog djela, da razumiju  profesiju  primjenjenog umjetnika i njegovu ulogu u društvu, da ovladaju crtačkim, slikarskim, primjenjenim i drugim vještinama  koje pripadaju polju dizajna i modne kreacije u likovnom i primjenjenom stvaralaštvu, da poznaju  historiju umjetnosti i modnog dizajna, historiju kostima, rad na računaru te primjenu digitalne grafike u svijetu dizajna. Nakon ovakvog programa, dizajneri će moći da demonstriraju znanje iz svih aspekata modnog dizajna od modne skice, stvaranja kolekcije kako autorske tako i industrijske, kompjuterskih aplikacija vezanih kako za grafički tako i modni dizajn, sve do realizacije samih odjevnih komada kroz osnovno stečeno znanje u modelovanju, krojenju i šivenju. Ujedno će imati mogućnost da kroz savremene tehnike i programe upoznaju mogućnosti rada u sferi modnog i grafičkog dizajna. Studenti će razumjeti značaj komunikacije i kritičkog razmišljanja po pitanju globalne industrije. 

 Posle završenih osnovnih akademskih studija student dizajna i modne kreacije je osposobljen da bude na radnom mjestu: 

 • Sаmostаlni modni dizаjner 
 • Modni dizаjner u mаsovnoj produkciji 
 • Proizvodni menаdžer u modnoj produkciji 
 • Modni stilistа 
 • Modni ilustrаtor 
 • Tehnički dizаjner u modnoj produkciji 
 • Dizаjner grаfičkih rješenjа u okviru mode 
 • Dizаjner identitetа i brendirаnjа 
 • Mаrketing menаdžer u modi 
 • PR i event menаdžer u modi 

Studenti dizajna i modne kreacije će biti kompetentni u praktično-teoretskoj izvjedbi modnih kreacija, izrađivaće odjeću i ostale probleme modne kreacije, koje pred njih bude postavio potencijalni kupac, poslodavac itd. Po okončanju osnovnih akademskih studija student stiče sve  kompetencije vezane za primjenjenu  umjetnost iz oblasti modnog dizajna i posjeduje osnovu za nastavak školovanja na drugom  nivou studija. 

 

STUDIJSKI PROGRAM: PRIMJENJENA UMJETNOST 

MODNI DIZAJN 

Zvanje: Diplomirani dizajner  

 

R. br.  Šifra  PREDMET  SEM  P  V  ESPB 
 

PRVA GODINA 

 

                                                                1.semestar 
1.  DOA01  Crtanje 1  1  3  3  9 
2.  DOA02  Likovna forma 1  1  2  3  7 
3.  DOA03  Istorija umetnosti 1   1  1  1  2 
4.  DOA04  Anatomsko crtanje1  1  2  3  6 
5.  DOA05  Engleski jezik 1  1  2  0  2 
6.  DOA43  Epistemologija 1        3 
                                    2.semestar         
7.  DOA06  Crtanje 2   2  3  3  9 
8.  DOA07  Likovna forma 2  2  2  3  7 
9.  DOA08  Istorija umetnosti 2  2  1  1  2 
10.  DOA09  Anatomsko crtanje2  2  2  3  5 
11.  DOA10  Psihologija  2  2  0  5 
12.  DOA44  Epistemologija 2        3 
 

DRUGA GODINA 

 

3.semestar 
13.  DOA11  Slikanje 1  3  2  3  8 
14.  DOA12  Grafika 1   3  2  2  7 
15.  DOA13  Istorija umetnosti 3  3  1  1  2 
16.  DOA14  Uvod u modni dizajn 1  3  2  2  7 
17.  DOA15  Modna ilustracija 1  3  2  2  6 
    4.semestar         
18.  DOA16  Pedagogija  4  2  0  5 
19.  COA17  Slikanje  2  4  2  3  6 
20.  COA18  Grafika 2  4  2  2  6 
21.  COA19  Istorija umetnosti 4  4  1  1  2 
22.  DOA20  Modna ilustracija 2  4  2  2  5 
23.  DOA21  Uvod u modni dizajn 2  4  2  2  6 
 

TREĆA GODINA 

 

5.semestar 
24.  DOA22  Crtanje 3  5  2  2  5 
25.  DOA23  Istorija moderne umetnosti 1  5  1  1  2 
26.  DOA24  Digitalna Grafika 1  5  2  3  7 
27.  DOA25  Istorija kostima  5  2  2  8 
28.  DOA26  Savremeno odevanje 1  5  3  3  8 
                                                           6.semestar         
29.  DOA27  Crtanje 4  6  2  2  5 
30.  DOA28  Savremeno odevanje 2  6  3  3  8 
31.  DOA29  Digitalna Grafika 2  6  2  3  7 
32.  DOA30  Istorija moderne umetnosti 2  6  1  1  2 
33.  DOA31  Krojenje i šivenje  6  3  2  8 
 

ČETVRTA GODINA 

 

7.semestar 
34.  DOA32  Grafičke komunikacije  7  2  2  7 
35.  DOA33  Dizajn tekstila  7  2  2  6 
  DOA34  Izborni blok1  7  2  3  6 
36.    Kaligrafija 1 

Mozaik 1 

       
37.  DOA35  Savremeno odevanje 3  7  2  3  6 
38.  DOA36  Modni marketing  7  2  0  3 
                                      8.semestar         
39.  DOA37  Dizajn štampanog tekstila  8  2  3  6 
  DOA38  Izborni blok 2  8  2  3  6 
40.    Kaligrafija 2 

Mozaik 2 

       
41.  DOA39  Savremeno odevanje 4  8  2  3  6 
42.  DOA40  Veb dizajn  8  2  2  6 
43.  DOA41  Projektovanje i modelovanje odeće  8  2  0  5 
44.  DOA42  Završni rad  8   0    3 

 

×
Language