Septembarski upisni rok

SEPTEMBARSKI UPISNI ROK

–          prijavljivanje na konkurs vršiće se od 20.08. do 14.09.;

–          polaganje testa provere opštih znanja i testa specifičnih znanja obaviće se 15.09. sa početkom u 11 h;

–          rang lista kandidata biće objavljena narednog dana od dana polaganja ispita;

–          upis primljenih kandidata vršiće se u period od 17. do 21.09.;

PRAVO ŽALBE

Nakon objavljene rang liste, kandidati imaju pravo žalbe u roku od 24 sata od objavljivanja liste primljenih kandidata.

ŠKOLARINA

Školarina se može platiti u osam mjesečnih rata. Ukoliko se ukupan iznos školarine uplati do 1. oktobra, kandidat stiče pravo na umanjenje cjelokupnog iznosa od 4%.

U cjenu školarine uračunata je prva prijava ispita, nastavne i vanastavne aktivnosti koje se ralizuju na Univerzitetu. Studentima su na raspolaganju Sportsko-rekreativni centar sa terenima za mali fudbal, teretanom, fiskulturnom salom gdje studenti imaju priliku razvijati svoje fizičke sposobnosti, Univerzitetska biblioteka koja broji nekoliko hiljada naslova stručne i dodatne literature, čitaonica opremljena računarima kao i Medija centar. Učešćem u Medija centru, studenti prezentiraju svoju kreativnost i umijeće kroz televizijske emisije: Studentski dnevnik, Studentski mozaik i inovativno obrazovno-zabavni projekat Unipedija, kao i časopis Naš student i radijske emisije.

Svi navedeni sadržaji dostupni su studentima kako bi upotpunili vrijeme između nastavnih aktivnosti i afirmisali svoje talente.

Plaćanje školarine studentima omogućeno je i preko studentskog kredita.

 

STIPENDIJE

IUNP dodjeljuje stipendije kandidatima koji su izvršili upis u prvu godinu akademskih studija, u visini pune školarine:

–        Na osnovu činjenice da je dijete bez oba roditelja;

–        Na osnovu činjenice da roditelji studenta imaju sedmoro i više djece.

Također, Univerzitet godišnje dodeljuje stipendije za studente sa najboljim prosjekom na Departmanu.

Određeni popust na školarinu studenti mogu ostvariti i po drugim osnovima prema raspisanom konkursu za tekuću akademsku godinu.

POSTUPAK PRIJAVE

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima završeno srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine.

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose Studentsjkoj službi Univerziteta originalne primerke ili overene fotokopije sledećih dokumenata:

1.      Svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole.

2.      Diploma o stečenom srednjem obrazovanju,

3.      Izvod iz matične knjige rođenih,

4.      Dokaz o uplati naknade za polaganje testa provere opšteg znanja i testa specifičnih znanja,

5.      Prijavni list koji se dobija u Studentskoj službi.

Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš.

UPIS

Kandidat koji stekne pravo na upis podnosi:

1.      Svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole, orginalna dokumenta;

2.      Diploma o stečenom srednjem obrazovanju, orginalan dokument;

3.      Izvod iz matične knjige rođenih, orginalan dokument;

4.      Dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;

5.      Dokaz o uplati troškova upisa,

6.      Dokaz o uplati prve rate troškova školarine ili celokupnog iznosa.

×
Language