STUDENTSKI PARLAMENT

Studentski parlament Univerziteta u Novom Pazaru je organizacija studenata čije članstvo čine svi akademci koji se obrazuju na ovoj visokoškolskoj instituciji.

Studentski parlament deluje po osnovama sopstvenog Statuta, uz podršku Univerziteta. Ova organizacija ima svoje organe i tela, od kojih su najznačajniji Izvršni i Nadzorni odbor. Izvršni odbor čine tri studenta Fakulteta humanističkih nauka, i po dva studenta Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju, Pravnog i Fakulteta za informatiku i informacione tehnologije.Izvršni odbor bira Predsednika Studentskog parlamenta, koji učešćem u radu najvišeg univerzitetskog tela, Saveta Univerziteta, zastupa interese studenata, dok članovi Izvršnog odbora prisustvuju i učestvuju u radu sednica Naučno-nastavnih veća sva četiri fakulteta.

Organizovanje kulturnih i sportskih manifestacija, studentskih ekskurzija, posete muzejima, sajmovima, seminarima, učešće u programima razmene studenata, obezbeđivanje različitih povlastica za studente (prevoz, ishrana u restoranima, posete bioskopskim i pozorišnim predstavama, koncertima i slično), saradnja sa drugim studentskim organizacijama, asocijacijama i forumima iz zemlje i inostranstva, samo su neke od aktivnosti Studentskog parlamenta

×
Language