Upis 2021/2022
UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI

INFORMACIJE O UPISU

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru odobrava upis studenata u prvu godinu četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija (240 ESPB), školske 2021/2022., na sljedećim departmanima:

PRAVNE NAUKE:

–          Opšte pravo, 30 studenata;

–          Pravo unutrašnjih poslova (kriminalistika); 30 studenata;

 

EKONOMSKE NAUKE:

–          Poslovna ekonomija, 25 studenata;

–          Poslovna informatika, 25 studenata;

 

PEDAGOŠKO – PSIHOLOŠKE NAUKE:

–          Psihologija, 25 studenata;

–          Vaspitač djece predškolskog uzrasta, 25 studenata;

 

FILOLOŠKE NAUKE:

–          Bosanski jezik i bošnjačka književnost, 15 studenata;

–          Srpski jezik i književnost, 15 studenata;

–          Engleski jezik i književnost, 30 studenata;

–          Njemački jezik i književnost, 25 studenata;

 

RAČUNARSKE NAUKE

–          Informatika, 25 studenata;

 

UMJETNOST

–        Likovna umjetnost – slikarstvo, 10 studenata;

–        Primjenjena umjetnost – dizajn i modna kreacija, 15 studenata;

–        Grafički dizajn, 15 studenata.

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju kandidati  sa završenom srednjom školom u trajanju od četiri godine. Rang lista primljenih kandidata ostvaruje se na osnovu  uspjeha iz srednje škole i rezultata testa provere opštih znanja i testa specifičnih znanja.

Student po okončanju četvrte studijske godine, polaganjem završnog ispita, stiče diplomu o završenom prvom stepenu visokog obrazovanja (240 ESPB).
Po završetku akademskih studija prvog nivoa studenti mogu upisati master studije u trajanju od jedne studijske godine, odnosno drugi stepen visokog obrazovanja (60 ESPB).

Po okončanju drugog stepena kandidati mogu upisati doktorske studije za sticanje zvanja doktor nauka- Ph.D. u trajanju od tri studijske godine (180 ESPB).

JUNSKI UPISNI ROK

–          Predaja dokumentacije: od 10. juna do 09. jula ;

–          polaganje testa provere opštih znanja i testa specifičnih znanja obaviće se 10. jula ;

–          rezultati prijemnog ispita:.12. jula ;

–          upis primljenih kandidata vršiće se u periodu od 12. do 17. jula.

SEPTEMBARSKI UPISNI ROK

 

–          Predaja dokumentacije: od 23.08. do 17.09. ;

–          polaganje testa provere opštih znanja i testa specifičnih znanja obaviće se 18. septembra ;

–          rezultati prijemnog ispita: 18. septembra ;

–          upis primljenih kandidata vršiće se u periodu od 20. do 30. septembra; 

PRAVO ŽALBE

Nakon objavljene rang liste, kandidati imaju pravo žalbe u roku od 24 sata od objavljivanja liste primljenih kandidata.

ŠKOLARINA

Školarina se može platiti u osam mjesečnih rata. Ukoliko se ukupan iznos školarine uplati do 1. oktobra, kandidat stiče pravo na umanjenje cjelokupnog iznosa od 4%.

U cijenu školarine uračunata je prva prijava ispita, nastavne i vanastavne aktivnosti koje se ralizuju na Univerzitetu. Studentima su na raspolaganju Sportsko-rekreativni centar sa terenima za mali fudbal, teretanom, fiskulturnom salom gdje studenti imaju priliku razvijati svoje fizičke sposobnosti, Univerzitetska biblioteka koja broji nekoliko hiljada naslova stručne i dodatne literature, čitaonica opremljena računarima kao i Medija centar. Učešćem u Medija centru, studenti prezentiraju svoju kreativnost i umijeće kroz televizijske emisije: Studentski dnevnik, Studentski mozaik i inovativno obrazovno-zabavni projekat Unipedija, kao i časopis Naš student i radijske emisije.

Svi navedeni sadržaji dostupni su studentima kako bi upotpunili vrijeme između nastavnih aktivnosti i afirmisali svoje talente.

 

POSTUPAK PRIJAVE

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima završeno srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine.

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose  Studentskoj službi Univerziteta originalne primjerke ili overene fotokopije sledećih dokumenata:

1.      Svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole,

2.      Diploma o stečenom srednjem obrazovanju,

3.      Izvod iz matične knjige rođenih,

4.      Dokaz o uplati naknade za polaganje testa provere opšteg znanja i testa specifičnih znanja,

5.      Prijavni list koji se dobija u Studentskoj službi.

Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš.

 

UPIS

Kandidat koji stekne pravo na upis podnosi:

1.      Svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole, orginalna dokumenta;

2.      Diploma o stečenom srednjem obrazovanju, orginalan dokument;

3.      Izvod iz matične knjige rođenih, orginalan dokument;

4.      Dvije fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;

5.      Dokaz o uplati troškova upisa,

6.      Dokaz o uplati prve rate troškova školarine ili cjelokupnog iznosa.

ZAŠTO UNINP?

Internacionalni univerzitet integriše departmane sa modulima i studijskim programima shodno potrebama tržišta rada. Programe osnovnih, master i doktorskih studija IUNP-a karakteriše izvrsnost u nastavi, primjena novih znanja i teorija, nastavni kvaliteti i učinkovitost.

Naša misija je da studenti u svojim zajednicama učestvuju u društveno-ekonomskom životu u mjeri koja će im omogućiti individualnu i širu društvenu dobrobit.

Intencija nastavnih planova i programa, kao i sveukupnog rada na Univerzitetu je ostvarivanje jednistva teorijskih i praktičnih znanja kao preduslova za sigurnu, profesionalnu i poslovnu karijeru.

Univerzitet prati evoluciju društvenih, obrazovnih, socijalnih i ekonomskih potreba.  Strateškim planiranjem ostvaruje interakciju sa javnim i privatnim institucijama u zemlji i regionu čime doprinosi njihovom razvoju.

Kabineti i učionice opremljeni su savremenim tehnološkim sredstvima: smart tablama, projektorima, Apple iMac računarima koje studenti svakodnevno koriste tokom nastave. Nastava se odvija i u jezičkoj laboratoriji koja je opremljena savremenim sredstvima za distance learning i prevođenje.

Tokom studija, student se osposobljavaju za samostalan praktični rad. Kroz nastavne aktivnosti, osim teorijskih, studenti stiču i znanja primjenjiva u praksi. Referentni profesori i saradnici kvalitetnim naučnim radom i stalnom dostupnošću uspješno vode studente kroz proces sticanja znanja.

Nastavne sadržaje upotpunjuju vannastavne aktivnosti. Kroz Centre koji djeluju na Univerzitetu studenti spajaju obrazovne i kreativne potencijale definišući svoj profil uspješnog diplomca.

Više informacija možete dobiti na sledećim adresama:

Novi Pazar | ul. Dimitrija Tucovića bb | +381 20 316-634

Pančevo | ul. Svetog Save 60 A  | +381 64 8891524; +381 13 377 407

Niš | Bul. Sv. cara Konstantina 80- 86 |  +381  18 550 111;  550 033

Preševo | ul. 15. novembar bb | +381 60 8892036; +381 69 655224

×
Language