Studijski programi (OAS, MAS, DAS)

DEPARTMAN ZA PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE NAUKE

STUDIJSKI PROGRAM: PSIHOLOGIJA

Osnovne akademske studije Psihologije se izvode tokom četiri akademske godine (8 semestara). Ukupan broj ESPB bodova koje student treba da skupi da bi završio ovaj stepen studija je 240. Planom osnovnih akademskih studija psihologije obuhvaćen je niz obaveznih i izbornih predmeta.

Obavezni predmeti obuhvataju one oblasti koje su temeljne za razumijevanje osnovnih teorijskih pretpostvaki i sistema znanja na kojima se zasniva savremena psihologija: kao što su predmeti iz opće psihologije, predmeti iz metodologije naučnog istraživanja i statističkih metoda, predmeti iz fizioloških osnova psihičkog života, predmeti iz razvojne psihologije, iz psihologije ličnosti, iz socijalne psihologije i iz osnovnih oblasti primjenjene psihologije. Osnovna znanja i vještine student stiče kako kroz interaktivnu nastavu, samostalno učenje i seminare, tako i kroz rad u psihološkoj laboratoriji, računarskoj učionici kao i kroz rad na terenu, uglavnom testirajući psihološkim instrumentarijem odgovarajuće ispitanike.

Svrha studijskog programa Psihologije je pružanje bazične edukacije iz vodećih teorijskih sistema i koncepata i istraživačkih metoda sa ciljem razumijevanja ponašanja pojedinaca i manjih grupa kako u socijalnom kontekstu, tako i u kontekstu razvoja čovjeka. Na ovom nivou studija naglasak je posebno stavljen na usvajanje i demonstraciju konceptualnog znanja iz suštinskih oblasti psihologije zajedno sa razumijevanjem empirijske osnove discipline. Suštinske oblasti uključuju psihologiju ličnosti, razvojnu i socijalnu psihologiju i naravno, istraživačke metode. Ovakva struktura studijskog programa oprema svršenog studenta vještinama analiziranja i integrisanja različitih teorijskih perspektiva koje su neophodne za dalje studiranje psihologije ili drugih sličnih studija.

U profesionalnom smislu, ovaj nivo studija omogućava svršenom studentu da kritički interpretira naučnu i stručnu literaturu, da metodološki korektno evaluira svoj i tuđi rad i pri tome primjeni statističko rezonovanje, da koristi vještine rada na računaru, da organizuje i učestvuje u grupnom radu primjenjujući znanja o grupnim procesima i sl. Ovaj nivo studija daje profesionalnu kvalifikaciju za samostalno obavljanje profesija koje zahtijevaju razumijevanje uzrokovanja, statističke obrade podataka u humanističkim naukama, prezentaciju rezultata, uvid u psihološku literaturu, izvođenje unaprijed osmišljenih psiholoških projekata. Studijski program je takođe osnova za nastavak master akademskih studija psihologije i sticanje specifičnih profesionalnih znanja i vještina.

Ciljevi studijskog programa su:

 • upoznavanje studenta sa predmetom, osnovnim metodama i razvojem psihologije kao nauke i struke,
 • osposobljavanje studenta za samostalnu primjenu statističkih metoda u oblasti društveno-humanističkih nauka i srodnim disciplinama,
 • ovladavanje osnovnim psihološkim pojmovima i vodećim teorijskim sistemima,
 • upoznavanje  studenta  sa  osnovnim   principima psihičkog razvoja čovjeka,
 • osposobljavanje studenta za razumijevanje ponašanja pojedinaca i grupa u užem i širem socijalnom kontekstu,
 • uvođenje studenta u različite pravce razvoja i primjene psihologije u cilju njegovog opredjeljenja za određeni profesionalni profil.

Po završetku osnovnih akademskih studija psihologije očekuje se da student pokaže sveobuhvatno znanje i razumijevanje predmeta, osnovnih metoda, razvoja i aktuelnog statusa psihologije kao nauke i struke, razumijevanje psiholoških pojmova i širih i užih teorijskih sistema, poznavanje osnovnih metoda naučnog istraživanja i istraživanja ponašanja, poznavanje pravila konstrukcije i evaluacije psiholoških mjernih instrumenata, detaljno poznavanje statističkih procedura i razumijevanje uloge statistike u psihologiji, sveobuhvatno poznavanje i razumijevanje principa i faktora psihičkog razvoja čovjeka kao i poznavanje tipičnih oblasti primijenjenih grana psihologije i njihovog odnosa sa psihologijom kao naukom.

Od svršenog studenta se očekuje i da bude sposoban da samostalno analizira i komparira različite teorijske sisteme i modele, da razumije i adekvatno i koherentno interpretira rezultate istraživanja objavljenih u stručnoj literaturi, da samostalno prati i evaluira svoj rad, da formira etički sud o pojavama kojima se bavi i o metodologiji bavljenja tim pojavama u skladu sa općim moralnim principima i etičkim kodeksom struke, da prepoznaje potrebu za kontinuiranom edukacijom, da ostvaruje timsku komunikaciju.

STUDIJSKI PROGRAM –PSIHOLOGIJA

(osnovne akademske studije – 240 ESPB)

Zvanje: Diplomirani psiholog

STUDIJSKI PROGRAM: Psihologija

Redni broj Š Naziv predmeta S Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V SIR DON
PRVA GODINA
1. LОА01 Istorija razvoja psihologije 1 TM O 2 3 6
2. LОА02 Fiziološke osnove psihičkog života 1 TM O 2 3 7
3. LОА03 Sociologija 1 AO O 2 2 6
4. LОА04 Engleski jezik 1 1 АО O 2 0 4
5. LОА05 Osnovi informatike 1 АО O 2 2 6
6. LОА06 Opšta psihologija 2 ТМ O 2 2 6
7. LОА07 Statistika 2 ТМ O 2 4 7
8. LОА08 Engleski jezik 2 2 АО O 2 4 4
9. LОА09 Osnovi kongitivne psihologije 2 ТМ O 2 0 6
10. LОА10

LОА11

Izborni predmeti

–  Mediji i obrazovanje

–  Osnovi menadžmenta

2 АО IB1 2 0 6
11. LОА12 Stručna praksa 2 О 0 0 2
Ukupno časova aktivne nastave na nastavnoj godini = 600 20 20 60
DRUGA GODINA
11. LОА13 Uvod u razvojnu psihologiju 3 NS O 2 2 6
12. LОА14 Uvod u socijalnu psihologiju 3 ТМ O 2 3 7
13. LОА15 Uvod u psihologiju ličnosti 3 ТМ O 2 2 6
14. LОА16 Engleski jezik 3 3 АО O 2 0 4
16. LОА17

LОА18

Izborni predmeti

– Menadžment životne sredine

Komunikologija

3 NS IB2 2 2 6
17. LОА19 Razvojna psihologija 4 NS O 2 3 7
18. LОА20 Engleski jezik 4 4 АО O 2 0 4
19. LОА21 Metodologija psiholoških istraživanja 4 NS O 2 3 6
20. LОА22 Emocije i motivacija 4 NS O 2 3 6
21 LОА23

LОА24

Izborni predmeti

– Sociologija porodice

-Moralni razvoj

4 АО SА IB3 2 2 6
22 LОА25 Stručna praksa 4 О 0 0 2
Ukupno časova aktivne nastave na nastavnoj godini = 600 20 20 60
TREĆA GODINA
20. LОА26 Uvod u pedagošku psihologiju 5 NS O 2 2 6
23. LОА27 Klinička psihologija 5 NS O 2 2 6
24. LОА28 Kvalitativno istraživanje 5 TM O 2 2 6

 

26 LОА29 Osnovi psihologije rada 5 O 2 2 6
27 LОА30

LОА31

Izborni predmeti

Savremeni sistemi javnog komuniciranja

– Sociologija obrazovanja

5 IB4 2 2 6
28. LОА32 Pedagoška psihologija 6 O 2 3 6
29. LОА33 Psihometrija 6 ТМ O 2 3 6
30. LОА34 Psihološke osnove poremećaja u ponašanju 6 O 2 2 6
31. LОА35 Metodika nastave psihologije 6 O 2 0 4
32. LОА36

LОА37

Izborni predmeti

– Socijalna patologija

– Uloga medija u vaspitanju dece

6 IB5 2 2 6
33. LОА38 Stručna praksa 6 O 0 0 2
Ukupno časova aktivne nastave na nastavnoj godini = 600 20 20 60
ČETVRTA GODINA
34. LОА39 Psihologija darovitosti 7 NS O 2 2 6
35. LОА40 Savetodavni rad u vaspitno-obrazovni ustanovama 7 O 3 2 7
36. LОА41 Психологија стреса 7 O 2 3 6
37. LОА42

LОА43

Izborni predmeti

-Osnovi marketing

-Praćenje i dokumentovanje dečijeg razvoja

7 NS IB6 2 2 6
38. LОА44

LОА45

Izborni predmeti

-Metodika vaspitnoobrazovnog rada

-Menadžment ljudskih resursa

7 SA IB7 2 2 6
39. LОА46 Inkluzivno obrazovanje 8 SA O 2 2 6
40. LОА47 Psihologija međuljudskih odnosa na radu 8 SA O 3 2 7
41. LОА48 Organizacione promene i razvoj 8 SA O 2 3 7
42. LОА 49 LОА50 Izborni predmeti

-Akademsko pisanje

-Interkulturalno razumevanje i komunikacija

8 АО IB8 2 2 6
43. LОА51 Završni rad 8 О 3
Ukupno časova aktivne nastave na nastavnoj godini = 600 20 20 60

 

Završetkom master studija očekuje se da student potpuno samostalno i profesionalno vlada naučnom metodologijom razumevanjem psiholoških teorijkih sistema aktuelnog razvoja psihologije kao nauke i struke te poznavanjem osnovnih pravila evoluacije psiholoških mernih instrumenata, kao i detaljno ovladavanje statističkim procedurama u psihologiji. Kroz predmetne oblasti tokom studiranja student će se se osposobiti za sveobuhvatno poznavanje i razumevanje psihičkog razvoja  ljudske ličnosti, kao i poznavanje tipičnih oblasti primenjene psihologijMASTER STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM: PRIMENJENA PSIHOLOGIJA

Studijski, mаster progrаm Primenjenа psihologijа nаmenjen je onimа koji hoće dа unаprede znаnje i steknu veštine u oblаstimа vezаnim zа konsultаtivno-sаvetodаvni rаd u rаzličitim kontekstimа. Ovаj studijski program  tаkođe osposobljаvа studente zа kompetentno rukovođenje i učestvovаnje u istrаživаčkim projektimа rаzličite nаmene.

Savladavanjem predviđenih sadržaja master studija psihologije ima za cilj pružanje stručne edukacije iz vodećih teorisjkih sistema i koncepata, te istraživačkih metoda u svrhu razumevanja ponašanja pojedinca i manjih grupa kako socijalnom tako i u pedagoško-obrazovnom kontekstu. Na ovom nivou akademskih studija poseban naglasak je stavljen na usvajanje i stručno usavršavanje znanja i naučne metodologije iz oblasti neuropsihologije ličnosti. U profesionalnom smislu struktura ovog studijskog programa omogućava student da kritički pristupa naučno stručnoj literature, da metodološki I statistički korektno evaluira svoj rad kao i rad drugih, te se kritički osvrće prema radu I aktivnostima na polju psihološke teorije i prakse.

Sаvlаdаvаnjem predviđenog studijskog progrаmа mаster studijа Primenjene psihologije studenti će:

 • Usvojiti etičke principe u pristupu klijentimа u rаzličitim formаtimа (rаd sа pojedincem, pаrovimа, grupаmа).
 • Steći veštine intervjuisаnjа u rаzličitim kontekstimа (obrаzovаnje, zdrаvstvo, socijаlnа zаštitа, korporаtivni sistemi, itd) i sа rаzličitim vrstаmа klijenаtа.
 • Studenti će se osposobiti zа konsultаtivni rаd sа rаzličitim populаcijаmа (decа, mlаdi, odrаsli,  strаri, mаrginаlizovаne i vulnerаbilne grupe)
 • Studenti će ovlаdаti krаtkim sаvetodаvnim intervencijаmа sа osobаmа koje ne ispoljаvаju  teže psihopаtološke fenomene (nekliničkа i subkliničkа populаcijа).
 • Studenti će biti osposobljeni zа koordinаciju rаdа i učestvovаnje nа projektimа i u istrаživаnjimа iz primenjene psihologije
 • Studenti će biti osposobljeni dа plаnirаju, orgаnizuju i sprovode rаzličite preventivne аktivnosti u široj socijаlnoj zаjednici.

Zаvršаvаnjem ovih studijа studenti će biti pripremljeni zа nаstаvаk edukаcije u oblаsti psihoterаpije (rаzličitih psihoterаpijskih modаlitetа), kаo i dаlje аkаdemsko usаvršаvаnje.

 

Redni broj Š Naziv predmeta S Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
P V SIR DON
PRVA GODINA
1. LMA01 Statističke metode u istraživanju 1 О 2 2 3 9
2. LМА02 Krizne intervencije 1 О 2 2 2 9
3. LМА03 Metode kliničke procene 1 О 2 2 0 9
4. Predmeti izbornog bloka 1 1 IB 2 2 9
LМА04 Neuropsihologija
LМА05 Ponašanje u organizaciji
5. Predmeti izbornog bloka 2 2 IB 2 2 9
LМАО6 Pristupi i modeli psihološke podrške u inkluzivnom procesu
LМА07 Psihologija međuljudskih odnosa
6. LМА08 SIR za master 2 О 16 6
7. LМА09 Završni-master rad 2 О 9
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija=600 150 120 330 60

 

DEPARTMAN ZA PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE NAUKE

STUDIJSKI PROGRAM: Vaspitač djece predškolskog uzrasta

Studijski program Vaspitač djece predškolskog uzrasta traje 4 godine odnosno 8 semestara. Uslovi za upis na studijski program: srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, položen prijemni ispit, mjesto na rang listi u okviru odobrene upisne kvote. Akademski naziv koji se stiče završetkom ovog programa je Vaspitač djece predškolskog uzrasta.

Savladavanjem obaveznih i izbornih studijskih područja studenti treba da usvoje neophodna znanja i vještine – kvalifikacije, koje podrazumijevaju sposobnosti za profesionalno obavljanje djelatnosti u oblasti predškolskog vaspitanja.

Svrha studijskog programa Vaspitač djece predškolskog uzrasta sastoji se u obrazovanju studenata putem odgovarajućih nastavnih metoda, za profesionalno obavljanje poziva vaspitača i pripremu djece za školu.

Savladavanjem obaveznih i izbornih studijskih područja studenti treba da steknu neophodna znanja i vještine – kvalifikacije i kompetencije koje podrazumijevaju sposobnosti za profesionalno obavljanje vaspitno – obrazovne djelatnosti u predškolskim ustanovama. Ovaj studijski program je tako i koncipiran. Svi predmeti, predviđeni studijskim programom, neposredno su povezani sa budućom strukom. Prije svega obrađuju pedagošku teoriju i praksu, kao i psihologiju, književnost, umjetnost i dr.

Značajan udio u kurikulumu imaju pedagoške prakse (hospitovanja) kao i metodičke prakse u okviru metodika koje se organiziraju i realiziraju nakon svakog semestra. Na taj način student od samog početka studiranja dolazi u dodir sa budućim pozivom, neposredno radeći u vaspitnim grupama u predškolskoj ustanovi.

U okviru pedagoške prakse, velika pažnja se poklanja upoznavanju studenata sa planiranjem, programiranjem i evaluacijom odgojno-obrazovnog rada. U četvrtoj studijskoj godini predviđena je profesionalna praksa u okviru koje se studenti osposobljavaju za izvođenje vaspitno – obrazovnih aktivnosti predviđenih po oblastima razvoja, tj. iz oblasti šest metodika datih u studijskom programu.

Studijski program Vaspitač djece predškolsog uzrasta ima za cilj da omogući studentima sticanje sljedećih vještina:

 • da stvara afektivnu klimu koja djeci obezbjeđuje osjećanje sigurnosti i povoljan razvoj njihove ličnosti;
 • da stvara povoljne uslove i situacije za optimalan tjelesni, socioemocionalni i kognitivni razvoj, kao i razvoj komunikacije i stvaralaštva; da bogati i osmišljava socijalno iskustvo djece;
 • da kreira kulturni kontekst u kome dijete odrasta;
 • da unapređuje razvoj govora, kao i dramskog, likovnog, muzičkog i plesnog stvaralaštva;
 • da pomaže djetetu u sticanju osnovnih pojmova o živom i neživom svijetu, o vremenu, prostoru i količinama;
 • da sarađuje sa porodicom pomažući joj u ostvarivanju njene vaspitne uloge, kao i sa školskom i društvenom sredinom;
 • da priprema djete za uključivanje u osnovnoškolsku nastavu.

Polazeći od cilja visokoškolskog obrazovanja vaspitača, uloga i zadataka vaspitača u predškolskim i drugim ustanovama, kao poželjni ishodi njihovog školovanja, tj. kompetencije koje označavaju završetak osnovnih strukovnih studija ističu se:

 • da vaspitači steknu odgovarajuća znanja i razumijevanje koje se naslanja na srednje obrazovanje, razviju sposobnosti i usavrše vještine koje će im omogućiti da odgovorno, stručno, kreativno i srazmjerno samostalno ostvaruju svoje konkretne uloge u vaspitno-obrazovnom radu sa djecom predškolskog uzrasta;
 • da u saradnji sa ostalim članovima stručnog tima ustanove u kojoj rade, kao i roditeljima djece, stručnim službama lokalne zajednice, budu osposobljeni za obavljanje svih faza vaspitno-obrazovnog rada, od uvida u potrebe djece i roditelja, kao i konkretne uslove u kojima se ovaj rad odvija, do programiranja i planiranja rada i evaluacije ostvarenog koja predstavlja i uvod u novu fazu programiranja i planiranja;
 • da prate savremena dostignuća nauka (razvojna psihologija, predškolska pedagogija, opća i posebne metodike vaspitno-obrazovnog rada i dr.) i u skladu sa njima budu osposobljeni za primjenu modernih interaktivnih, kooperativnih, radioničkih i drugih metoda, organizacionih oblika i načina rada, uvažavajući pritom dječija prava, mogućnosti, potrebe i interesovanja djece koju vaspitavaju i obrazuju;
 • da savladaju praktična umeća i vještine potrebne vaspitaču kao uzoru za učenje po modelu (iz oblasti svih umjetnosti, ručnog rada, informatike, prve pomoći, zaštite životne sredine i dr.);
 • da posjeduju sposobnost da nastave dodatne studije.

Savladavanjem studijskog programa student stiče opće kompetencije usvajajući opće zakonitosti, osnovne principe, razumijevanje vaspitno-obrazovnog procesa, razvoj odgovarajućih sposobnosti analize, sinteze i predviđanja rješenja i nastalih posljedica, kao i istraživačke metode i tehnike za oblasti koje studiraju. Svršeni studenti stiču pravo neposrednog zapošljavanja u ustanovama za predškolsko obrazovanje i vaspitanje.

STUDIJSKI PROGRAM – Vaspitač djece predškolskog uzrasta
(osnovne akademske studije – 240 ESPB)

Zvanje: Diplomirani Vaspitač

 

Redni broj Š Naziv predmeta S Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V SIR DON Specif.
PRVA GODINA
1. VОА01 Opšta pedagogija 1 NS О 2 2 6
2. VОА02 Sociologija 1 О 2 2 6
3. VОА03 Predškolska pedagogija 1 О 2 4 7
4. VОА04 Osnovi informatike 1 ТМ О 2 2 6
5. VОА05 Engleski jezik 1 1 АО О 2 0 4
6. VОА06 Predškolska didaktika 2 О 2 4 7
7. VОА07 Opšta psihologija 2 2 2 6
8. VОА08 Sportsko-rekreativna nastava 2 О 2 4 6
9. VОА09 Engleski jezik 2 2 АО О 2 0 4
10. VОА10

VОА11

Izborni predmeti

-Filozofija

-Etika i estetika

2 АО IB 2 0 6
11. ВОА12 Stručna praksa 2 2
Ukupno časova aktivne nastave na nastavnoj godini =600 300 300 60
DRUGA GODINA
12. VОА 13 Uvod u razvojnu psihologiju 3 NS О 2 2 6
13. VОА14 Porodična pedagogija 3 NS О 2 4 8
14. VОА15 Zdravstvena nega 3 NS О 2 2 6
15. VОА16 Engleski jezik 3 3 АО О 2 0 4
16. VОА17

VОА18

Izborni predmet

-Komunikologija

-Uvod u psihologiju ličnosti

3 TM IB 2 2 6
17. VОА19 Ekološko vaspitanje 4 О 2 2 6
18. VОА20 Književnosti za decu 4 NS О 2 2 5
19. VОА21 Vokalno instrumentalna nastava 4 NS О 2 2 5
20. VОА22 Norma i kultura standardnog jezika 4 АО О 2 2 6
21 VОА23

VОА24

Izborni predmeti

-Razvoj kurikuluma

-Sociologija porodice

ТМ IB 2 2 6
22. VОА25 Stručna praksa 4 О 2
Ukupno časova aktivne nastave na nastavnoj godini =600 300 300 60

 

TREĆA GODINA
23. VОА26 Metodika razvoja govora 5 NS О 2 2 6
24. VОА27 Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova 5 TM О 2 2 6
25. VОА28 Metodika likovnog vaspitanja 5 SA О 2 2 6
26. VОА29 Uvod u pedagošku psihologiju 5 NS О 2 2 6
27. VОА30

VОА31

Izborni predmeti

-Savremeni sistemi javnog komuniciranja

-Interakcija čovek računar

5 TM IB 2 2 6
28. VОА32 Metodika upoznavanja okoline 6 NS О 2 2 6
29. VОА33 Metodika fizičkog vaspitanja 6 SA О 2 2 6
30. VОА34 Metodika muzičkog vaspitanja 6 SA О 2 2 6
31. VОА35 Uloga medija u vaspitanju dece 6 HS О 2 2 4
32. VОА36

VОА37

Izborni predmeti

-Menadžment kvaliteta

-Savremene metode u nastavi

6 HS IB 2 2 6
33. VОА38 Stručna praksa 6 SA 2
Ukupno časova aktivne nastave na nastavnoj godini =600 300 300 60
ČETVRTA GODINA
34. VОА39 Dečija igra i stvaralaštvo 7 NS О 2 2 6
35. VОА40 Scenska i lutkarska umetnost 7 SA О 2 2 6
36. VОА41 Metodika vaspitno-obrazovnog rada 7 SA О 2 2 6
37. VОА42

VОА43

Izborni predmeti

-Organizacija i struktura vaspitno obrazovnog procesa

-Socijalna patologija

7 TM IB 2 2 6
38. VОА44

VОА45

Izborni predmeti

-Emocije i motivacija

-Elektronska nastava i učenje

7 NS IB 2 2 6
39. VОА46 Inkluzivno obrazovanje 8 NS О 2 2 6
40. VОА47 Uvod u profesionalnu praksu 8 SA О 3 3 7
41. VОА48 Zdravstvena psihologija 8 NS О 3 3 6
42. VOA49

VOA50

Izborni predmeti

-Akademsko pisanje

-Interkulturalno razumevanje i komunikacija

8 АО IB 2 2 6
43. VOA51 Završni rad 8 SA 5
Ukupno časova aktivne nastave na nastavnoj godini =600 300 300 60

 

MASTER STUDIJE

VASPITAČ DJECE PREDŠKOLOSKOG UZRASTA

Diplomske akademske studije diplomirani vaspitač- master traju godinu dana. Podeljene su na dva studijska semestra. Bodovna vrednost akademskih studija iznosi 60 ESPB bodova, 30 ESPB bodova po semsestru. Izrada i odbrana diplomskog – master rada vrednuje se sa 14 ESPB bodova.. Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je u Kurikulumu studijskog programa.

Studijski program se sastoji iz tri obavezna predmeta  (Metodologija naučno-istraživačkog rada,Komparativna pedagogija, Teroijski modeli didaktike) i dve od izbornih oblasti  ( I-Savremena shvatanja ciljeva vaspitanja i obrazovanja, Menadžment u obrazovanju.)

(II-Lingvistička osnova govora kod dece, Prirodni oblici kretanja). Predviđeni predmeti obuhvataju teorijsko- metodološke, naučno – stručne i stručno – aplikativne predmete. Obavezni predmeti su naučno-stručni i  teorijsko – metodološki predmeti. Nastava se izvodi u okviru predavanja (monološka, dijaloška, interaktivna, tekst metoda), vežbi (dijaloška, interaktivna, tekst metoda) i konsultativne nastave. Listu izbornih predmeta sačinjavaju naučno-stručni predmeti i stručno –aplikativni predmeti.

Studijski program prati odgovarajuća kretanja iz stručno-metodičkog domena, što obezbeđuje povezivanje i uklapanje nastave u problemske, korelacijsko – integracijske sisteme i omogućava učenje  otkrivanjem.  Diplomske akademske studije Vaspitač – master usklađene su sa savremenim  pristupima nastavi i metodologije pojedinih predmeta. Kroz njih se stiče uvid u metode, metodologiju, nastavnu tehnologiju i stvara slika zahteva savremene nastave s krajem  XX i početkom XXI veka.

Predmetne oblasti na master studijama Vaspitač su neposredno povezane sa budućim pozivom Vaspitača, te imaju za cilj da stručno usavrše i kompetentno osposobe za samostalan i profesionalan rad vaspitače kao I njihov kritički pristup pedagoškoj teoriji i praksi u oblasti predškolskog vaspitanja. Savladavanjem master studijskog programa student stiče stručne kompetencije, dublje razumevanje vaspitno-obrazovnog procesa, te jača svoj odnos prema naučno-istraživačkom radu.

Polazeći od cilja i zadataka visokoškolskog obrazvanja te uloge vaspitača u predškolskim ustanovama kao potrebne kompetencije se stiču:

 • Da vaspitač stekne odgovarajuča znanja,  stručno usavrše znanja  i veštine u oblasti vaspitno-obrazovnog područija koja će im omogućiti profesionalno samostalno i kreativno budjenje radom sa decom predškolskog uzrasta.
 • Da se osposobe da kroz sve faze vaspitno obrazovnog rada aktivno učestvuju kroz programiranje I planiranje aktivnosti , kao I adekvatnu evoluaciji ostvarenih rezultata.
 • Da prate savremeni razvoj naučnih dostignuća, posebno u oblasti pedagoško-psiholoških znanosti i uskladu sa njihovom razvojnom dinamikom budu osposobljeni za primenu modernih interaktivnih, radioničkih i drugih metoda i organizovanih oblika rada
 • Uz uvažavanje opštih prava, mogućnosti i potreba deteta koje se vaspitava.
 • Da kroz master studijski program student izgradi uzoritu i prepoznatljivu ličnost vaspitača koja će svojim stručnim, moralnim i opšte ljudskim kvalitetima pozitivno uticati na kvalitet razvoja predškolske dece.

 

Redni broj Š Naziv predmeta S Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
P V SIR DON
PRVA GODINA
1. VMA01 Statističke metode

istraživanja

1 О 2 2 3 9
2. VMA02 Komparativna pedagogija 1 О 2 2 0 9
3. VМА03 Savremene paradigme ranog odgoja 1 О 2 2 2 9
4. Predmeti izbornog bloka 1 1 IB 2 2 9
VМА04 Savremena

shvatanja ciljeva vaspitanja i obrazovanja

VМА05 Pristupu i modeli psihološke podrške u inkluzivnom procesu
5. Predmeti izbornog bloka 2 IB 2 2 9
VМА06 Istraživački pristup u upoznavanju okoline
VМА07 Samovrednovanje

i razvoj predškolske ustanove

6. VМО08 SIR za master rad 2 О 16 6
7. VМО09 Završni – master rad 2 О 9
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =600 150 120 330 60

 

×
Language